KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Jeg har lært sinds­sygt meget af at være træ­ner i ØFUG

Mik­kel Good­no er flyt­tet til Skan­der­borg, men fort­sæt­ter som fri­vil­lig i ØFUG

19-åri­ge Mik­kel Good­no vok­se­de op på Mose­vej­en i Ørting fra han var tre år til for nyligt, hvor han flyt­te­de til Skan­der­borg. Her har han også gået på han­dels­gym­na­si­et. Og har nu – efter afslut­tet eksa­men – fået arbej­de i et stør­re IT-fir­ma – også i Skan­der­borg. Det bety­der, at det vil være for bøv­let for ham at fort­sæt­te med at være træ­ner i ØFUG. Men han vil dog sta­dig udfø­re opga­ver for for­e­nin­gen: Ny hjem­mesi­de, plan­læg­ge den sto­re gym­na­sti­kop­vis­ning, til­ret­te­læg­ge kur­sus­dag for instruk­tø­rer osv. Og det er godt for for­e­nin­gen, som har brug for alle de fri­vil­li­ge kræf­ter, den kan få.

NYE FÆLLESSKABER

Efter COVID-ned­luk­nin­gen har ØFUG haft pro­ble­mer med at skaf­fe træ­ne­re og hjæl­pe­træ­ne­re, og det er også ble­vet svæ­re­re at skaf­fe fri­vil­li­ge til at hjæl­pe ved stør­re arran­ge­men­ter. Det er man­ge for­e­nin­gers pro­blem. Også at man­ge men­ne­sker under ned­luk­nin­gen begynd­te at dyr­ke den mere spon­ta­ne motion – løbe­tu­re, der kan pas­ses ind, når der er tid, og nye fæl­les­ska­ber brug­te natu­ren til f.eks. at gå ture sam­men. Bør­ne­ne i Ørting-Fal­ling-områ­det går ikke mere i den sam­me sko­le. Nog­le af dem er nu på sko­len i Gyl­ling – andre på pri­vatsko­ler­ne i Odder. Det er der­for ikke en selv­føl­ge, at det er akti­vi­te­ter­ne i Hal­len, de mel­der sig til, for også i fri­ti­den vil børn være, hvor deres kam­me­ra­ter er.

TRÆNERJOBBET GIVER PERSONLIGE KOMPETENCER

For en lil­le for­e­ning som ØFUG kan mang­len på fri­vil­li­ge mær­kes. I vær­ste fald kan det bety­de, at hold må afly­ses, for­di der ikke er træ­ne­re nok til de gym­na­stik­hold, der i lang tid har været det bæren­de i for­e­nin­gens tilbud.

”Jeg kan da godt for­stå, at man­ge synes, det er meget at bin­de sig for en hel sæson”, siger Mik­kel. ”Men det skal hol­des op mod, hvad man selv lærer – hvad man selv får ud af det. Jeg begynd­te i ØFUG med bør­ne­gym­na­stik, da jeg var min­dre. Så hav­de jeg et par år, hvor jeg ikke var med, men kom med igen i 5. klas­se. Og siden har jeg været med til gym­na­stik – som hjæl­pe­træ­ner og som træ­ner. Jeg har lært sinds­sygt meget om at moti­ve­re andre, om at tage ansvar for at noget kan lyk­kes og om at arbej­de i et team. Så jeg har også lært en mas­se om mig selv”.

INGEN FØLE SIG UDENFOR

Sam­men­lig­net med de sto­re for­e­nin­ger, er hol­de­ne i ØFUG små. ”Det bety­der, at man som træ­ner lærer den enkel­te del­ta­ger at ken­de”, siger Mik­kel. ”Bør­ne­ne og de unge er på sam­me hold. Men de er for­skel­li­ge – rea­ge­rer for­skel­ligt. Så for at nå et mål, er man nødt til at lære, hvor­dan man moti­ve­rer den enkel­te – de skal nem­lig alle være med, føle sig som en del af et hold. Ingen må føle sig uden­for. Det er et af ØFUG’s grund­prin­cip­per – her skal være plads til alle. Jeg har vir­ke­lig lært noget om at ind­dra­ge og moti­ve­re – og det vil være nyt­tigt i mas­ser af sam­men­hæn­ge, jeg kom­mer til at ind­gå i”.

SAMMEN OM AT  MÅLET

”Man er ikke ale­ne om altid at fin­de løs­nin­ger og plan­læg­ge, hvor­dan man når et mål”, siger Mik­kel. ”For vi arbej­der i et træ­ner­team. Så hvis man har et pro­blem, kan man tage det op og sam­men fin­de en løs­ning. Det har også lært mig meget – at arbej­de sam­men med for­skel­li­ge men­ne­sker. Det har også alt sam­men lært mig noget om mig selv, mine egne reak­tio­ner – posi­ti­ve som nega­ti­ve. Des­u­den har det fri­vil­li­ge arbej­de i ØFUG givet mig en mas­se ven­ska­ber, som vil bestå – uan­set hvor vi alle hav­ner senere”.

For­e­nin­gens nye træ­ne­re bli­ver ikke uden vide­re ført ned i Hal­len til en lil­le flok for­vent­nings­ful­de børn – værs’go, gå du bare i gang. Der er til­bud om at bli­ve lært op – og også kom­me på kurser.

VÆK MED PANIK-RÅB

Under­sø­gel­ser­ne viser, at i dag skal for­e­nin­ger­ne skaf­fe fri­vil­li­ge gen­nem per­son­li­ge kon­tak­ter. Med­lem­mer og lede­re skal helt bog­sta­ve­ligt prik­ke deres kon­tak­ter på skul­de­ren og sige: Kun­ne du ikke have lyst til… Det er ikke nok at efter­ly­se folk på Face­book og andre soci­a­le medier.

Alt må ikke være i sid­ste øjeblik

”Det arbej­der vi med at bli­ve bed­re til”, siger Mik­kel. ”Også bed­re til at gøre det i god tid. Vi ved jo på for­hånd, at der f.eks. skal bru­ges fri­vil­li­ge til at sid­de ved ind­gan­ge­ne nog­le timer, når vi har den sto­re gym­na­sti­kop­vis­ning. Så der er ingen grund til at prik­ke til folk i sid­ste øje­blik – eller sen­de nødråb ud på de soci­a­le medi­er. Vi arbej­der med at bru­ge vores net­værk og på den måde for­sø­ge at træk­ke andre ind i et fæl­les­skab, hvor vi fejrer en suc­ces med hyg­ge­lig fællesspisning”.

NYE TILBUD

”Vi er også ble­vet bed­re til at have andre til­bud end at være med på et hold med faste træ­ning­sti­der”, siger han. ”Det har været en suc­ces, at det nu er muligt at leje en bane fre­dag aften og spil­le bad­min­ton. Det har man­ge benyt­tet sig af. Vi har som­mer­gym­na­stik, hvor del­ta­ger­ne selv bestem­mer, hvor man­ge gan­ge de vil være med. Og fit­ness-rum­met er åbent fra tid­lig mor­gen til sen aften, så med­lem­mer­ne kan kom­me, når de har lyst og mulig­hed. Vi er på vej”.

Mik­kel er ikke blind for, at børn og unge har man­ge valg­mu­lig­he­der – og at det kan bety­de, de væl­ger ØFUG fra. ”Så må vi give dem, hvad de ikke kan få andre ste­der. Bli­ve bed­re til at for­tæl­le om for­de­le­ne ved vores små hold, sam­ar­bej­de end­nu mere med Hal­len om akti­vi­te­ter, der kan knyt­te bør­ne­ne til ste­det. F.eks. var Hal­lowe­en arran­ge­men­tet en stor suc­ces, og der kom­mer mere af den slags. Så vi er på vej”.

KALENDER


MORGENSANG OG KAFFE

Mor­gensan­gen begyn­der i kir­ken 11. april kl. 09.30 og efter en halv times tid, er der kaf­fe og rundstyk­ker i sog­ne­hu­set. Alle fra Fjord­pa­sto­ra­tet kan være med. Og kni­ber det med at kom­me til Bils­bæ­kvej i Ørting, er det muligt at bestil­le gra­tis kir­ke­bil på tlf. 4848 4848. Det skal gøres halvan­den time før ønsket afgang. Hjem igen kører bilen også

LOPPEMARKEDHALLEN

Lør­dag d. 13. april vil fri­vil­li­ge ind­sam­le lop­per over hele områ­det til salg på Lop­pe­mar­ke­det i Ørting Hal­len 14. april kl. 12 – kl.15. Beg­ge dage er der brug for fle­re hjælpere. 

SPISEVENNER

På menu­en er fiske­filet med kar­to­f­ler, per­sil­lesovs og dam­pe­de grønt­sa­ger, når Spi­se­ven­ner mødes igen 16. april kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

GENERALFORSAMLING

Lokal­hi­sto­risk arkiv for Gyl­ling og Omegn hol­der gene­ral­for­sam­ling 22. april kl. 19 i arki­vets loka­ler på skolen. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 70 bil­let­ter udbudt til salg. Køb her.