KORT NYT

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Kenn har bil­le­der af hele lokalhistorien

Uden for huset på Bils­bæ­kvej er skil­te med bil­le­der af rot­twei­le­re og en advar­sel: ”Løs­gå­en­de hunde. Ind­gang på eget ansvar”.
Al tan­ke om at det nok bare er to grav­hunde, der har fået stor­heds­v­an­vid, for­svin­der med synet af de sto­re gen­nem­g­na­ve­de bol­de, der lig­ger på plæ­nen. Men de sto­re sor­te hunde, der til­hø­rer Kenn Plam­be­ch’s søn, er ikke så far­li­ge lige nu – for de er bag et hegn, og viser ingen inter­es­se i at føl­ge med ind i huset for at se de man­ge gam­le post­kort og fotografier.

700 POSTKORT OG 4000 FOTOGRAFIER
Kenn har sam­let mere end 700 gam­le post­kort med bil­le­der fra områ­det, og på net­tet har han hen­tet godt 4000 bil­le­der fra Det Kon­ge­li­ge Bibli­o­tek, som han nu er i gang med at sor­te­re, så han kan plot­te byg­nin­ger­ne ind på et kort. Men sam­lin­gen består ikke kun af post­kort og bil­le­der. Han har også de gam­le køre­pla­ner fra Hads Her­reds Jer­n­ba­ne, som Let­ba­nen hed for man­ge år siden. Og han har gam­le bøger om områ­det og turist­bro­chu­rer – den æld­ste fra 1939.
Nog­le af de histo­ri­ske post­kort har han vist frem, når Ørting Hal­lens Ven­ner sam­ler mere end 700 men­ne­sker til udstil­ling hver påske. Og Kenn del­ta­ger ivrigt på Face­book i grup­pen ”Gam­le bil­le­der fra Odder og omegn”.

KØBER NETTET

Post­kor­te­ne fra det gam­le Ørting er omhyg­ge­ligt sat ind i mapper

Post­kort fra Odder og omegn er i tidens løb kom­met langt omkring. På net­tet har Kenn købt dem fra USA, Sve­ri­ge, Frank­rig og Island. Og han fort­sæt­ter med at jag­te flere.
I sam­lin­gen er bil­le­der fra den­gang Alrø-dæm­nin­gen blev byg­get og små tip­vog­ne kør­te ud med jord. Her er bil­le­der fra det gam­le Ørting med de små bin­dings­værk-huse, der sta­dig lig­ger på Bils­bæ­kvej og Sme­de­ga­de. Og fra områ­det ved den den­gang nybyg­ge­de sta­tion med afholds­ho­tel­let på den anden side. Og fra Hor­sens­vej på den tid, hvor heste­vog­ne udgjor­de trafikken.
Men i sam­lin­gen er også de gam­le recept-kuver­ter fra apo­te­ket med teg­nin­ger og en kort tekst om et sted. F.eks om via­duk­ten ved Bils­bæk fra den­gang, der kør­te tog mel­lem Hor­sens og Odder.

Han­dels­stands­for­e­nin­gen mar­ke­re­de 75 års jubilæ­et med det­te lil­le hæf­te fra 1956

HAR VÆRET SAMLER SIDEN HAN VAR 10 ÅR
Han ved ikke helt, hvor­for han har inter­es­sen for de gam­le post­kort og bil­le­der. Han er udlært maski­n­ar­bej­der på Ålyk­ke, han har delt post ud i 17 år og nu arbej­der han i Boul­strup på Simp­son Strong-Tie, der bl.a. laver byg­nings­be­slag. Så der er ikke noget i hans fag, der peger i ret­ning af de gam­le post­kort. Og i mod­sæt­ning til Else­beth, hans kone, er han er hel­ler ikke vok­set op her i områ­det. Else­bet­h’s for­æl­dre hav­de Klav­sen’s køb­mands­for­ret­ning på Bils­bæ­kvej, og hen­des mor bor sta­dig i Ørting.
Kenn har boet fle­re for­skel­li­ge ste­der under opvæk­sten. Hans ene­ste for­kla­ring på inter­es­sen er, at han med alde­ren er ble­vet mere inter­es­se­ret i histo­ri­en og spe­ci­elt lokal­hi­sto­ri­en. Og så har han i øvrigt altid været samler.
Det begynd­te med mønt­er da han var 10 år gam­mel. Da var hans far udde­ler i brugs­en i Lin­de­bal­le – en lands­by mel­lem Give og Bil­lund. Gul­vet i huset skul­le bræk­kes op – og da fandt Kenn nog­le mønt­er, der hav­de været gemt under de gam­le bræd­der, og så begynd­te han at sam­le. Mønt­sam­lin­gen har han sta­dig, men den er låst inde i en bank­boks i Odder, for den er pen­ge værd – mere end hvis man tal­te sum­men af de præ­ge­de tal på hver mønterne.

Som Odder og omegn blev præ­sen­te­ret for turi­ster i 1939

LOPPEMARKEDER OG PORTOBELLO
Han elsker at gå på lop­pe­mar­ke­der og fin­de ting, som han køber og tager med hjem. En gam­mel kas­se fra Gyl­ling Bryg­ge­ri – en af dem, der blev fyldt med 20 blan­de­de soda­vand – bli­ver taget frem. ”Den måt­te jeg bare have”, siger han. ”Sådan en kas­se skal da med hjem”.
Måske bli­ver den solgt igen – som en del af andet, han fin­der på lop­pe­mar­ke­der og andre ste­der. Han har nu så meget til salg, at han sam­men med Else­beth har en stand på Portobello.
Men sam­lin­gen af post­kort skal ikke sæl­ges. Han er ikke helt fær­dig, men han har en hjem­mesi­de, hvor de bli­ver sat ind, så andre også kan have glæ­de af dem. ”Jeg synes, det er sjovt, og hvis jeg har en time eller to til rådig­hed, så arbej­der jeg med alle bil­le­der­ne”, siger han. Fær­dig bli­ver han sik­kert aldrig med hjem­mesi­den – og hel­ler ikke med alle bil­le­der­ne fra Det Kon­ge­li­ge Bibliotek.

Hvis du selv vil prø­ve at fin­de bil­le­der på Det Kon­ge­li­ge Bibli­o­tek, kan du gå ind her
Og har du lyst til at se nog­le af Ken­n’s gam­le post­kort, kan du gå ind på hans hjem­mesi­de her

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE BEGYNDER IGEN

San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set, der var aflyst hele for­å­ret p.g.a. Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, begyn­der igen.
Det er den før­ste tirs­dag i hver måned til og med 3. maj 2022. Og det er fra kl. 14 – 16.30

TORSDAGSKLUBBENS PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

DANSKE SENIORES PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

SPISEVENNER

19. okto­ber kl. 12 mødes Spi­se­ven­ner igen i Fal­ling For­sam­lings­hus. Til­mel­ding skal ske sene­st 15. okto­ber til Poul Hen­ning tlf 22383692

VALGMØDE

27. okto­ber kl. 19 – 21 er der valg­mø­de i Gyl­ling Forsamlingshus

FINURLIGE FORTÆLLINGER

28. okto­ber kl. 19 deler Inge Jen­sen og Hol­ger Lyk­ke Ander­sen gav­mildt ud af deres man­ge for­tæl­lin­ger til Kul­tur­Hubs arran­ge­ment i Ålstrup. Bil­let­ten koster 20 kr for Kul­tur­Hubs med­lem­mer – 30 kr for andre. Men så er kaf­fe og kage også betalt. Bestil her

JULEBAL FOR ALLE

13. novem­ber kl. 17.30 åbner ØFUG døren til Hal­len og invi­te­rer alle, der har en bil­let, ind til jule­buf­fet fra Hal­lens café og mas­ser af musik med Par­ty Pla­net. Bil­let­ten kan købes her: https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​e​r​/​1​0​3​4​5​/​j​u​l​e​b​a​l​-​i​-​o​e​r​t​i​n​g​-​h​a​l​len


JULEMARKED

Lør­dag d. 20. novem­ber hol­der Gyl­ling-Brugs­en jule­mar­ked fra kl. 10 – 16. Der vil være boder med alt, der hører julen til og boder med lokalt håndværk.