KORT NYT

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Jens Peter er sta­dig formand

Jens Peter Peter­sen, som var for­mand for Ørting-Fal­lings menig­heds­råd, fort­sæt­ter som for­mand. Men nu for det fæl­les menig­heds­råd for Fjord­pa­sto­ra­tet, der består af hele seks sog­ne. Nem­lig Ørting, Fal­ling, Gyl­ling, Alrø, Hund­slund og Tor­rild.Næst­for­mand er Tri­ne Bil­le, som er valgt i Hundslund. 

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Kenn har bil­le­der af hele lokalhistorien

Uden for huset på Bils­bæ­kvej er skil­te med bil­le­der af rot­twei­le­re og en advar­sel: ”Løs­gå­en­de hunde. Ind­gang på eget ansvar”.
Al tan­ke om at det nok bare er to grav­hunde, der har fået stor­heds­v­an­vid, for­svin­der med synet af de sto­re gen­nem­g­na­ve­de bol­de, der lig­ger på plæ­nen. Men de sto­re sor­te hunde, der til­hø­rer Kenn Plam­be­ch’s søn, er ikke så far­li­ge lige nu – for de er bag et hegn, og viser ingen inter­es­se i at føl­ge med ind i huset for at se de man­ge gam­le post­kort og fotografier.

700 POSTKORT OG 4000 FOTOGRAFIER
Kenn har sam­let mere end 700 gam­le post­kort med bil­le­der fra områ­det, og på net­tet har han hen­tet godt 4000 bil­le­der fra Det Kon­ge­li­ge Bibli­o­tek, som han nu er i gang med at sor­te­re, så han kan plot­te byg­nin­ger­ne ind på et kort. Men sam­lin­gen består ikke kun af post­kort og bil­le­der. Han har også de gam­le køre­pla­ner fra Hads Her­reds Jer­n­ba­ne, som Let­ba­nen hed for man­ge år siden. Og han har gam­le bøger om områ­det og turist­bro­chu­rer – den æld­ste fra 1939.
Nog­le af de histo­ri­ske post­kort har han vist frem, når Ørting Hal­lens Ven­ner sam­ler mere end 700 men­ne­sker til udstil­ling hver påske. Og Kenn del­ta­ger ivrigt på Face­book i grup­pen ”Gam­le bil­le­der fra Odder og omegn”.

KØBER NETTET

Post­kor­te­ne fra det gam­le Ørting er omhyg­ge­ligt sat ind i mapper

Post­kort fra Odder og omegn er i tidens løb kom­met langt omkring. På net­tet har Kenn købt dem fra USA, Sve­ri­ge, Frank­rig og Island. Og han fort­sæt­ter med at jag­te flere.
I sam­lin­gen er bil­le­der fra den­gang Alrø-dæm­nin­gen blev byg­get og små tip­vog­ne kør­te ud med jord. Her er bil­le­der fra det gam­le Ørting med de små bin­dings­værk-huse, der sta­dig lig­ger på Bils­bæ­kvej og Sme­de­ga­de. Og fra områ­det ved den den­gang nybyg­ge­de sta­tion med afholds­ho­tel­let på den anden side. Og fra Hor­sens­vej på den tid, hvor heste­vog­ne udgjor­de trafikken.
Men i sam­lin­gen er også de gam­le recept-kuver­ter fra apo­te­ket med teg­nin­ger og en kort tekst om et sted. F.eks om via­duk­ten ved Bils­bæk fra den­gang, der kør­te tog mel­lem Hor­sens og Odder.

Han­dels­stands­for­e­nin­gen mar­ke­re­de 75 års jubilæ­et med det­te lil­le hæf­te fra 1956

HAR VÆRET SAMLER SIDEN HAN VAR 10 ÅR
Han ved ikke helt, hvor­for han har inter­es­sen for de gam­le post­kort og bil­le­der. Han er udlært maski­n­ar­bej­der på Ålyk­ke, han har delt post ud i 17 år og nu arbej­der han i Boul­strup på Simp­son Strong-Tie, der bl.a. laver byg­nings­be­slag. Så der er ikke noget i hans fag, der peger i ret­ning af de gam­le post­kort. Og i mod­sæt­ning til Else­beth, hans kone, er han er hel­ler ikke vok­set op her i områ­det. Else­bet­h’s for­æl­dre hav­de Klav­sen’s køb­mands­for­ret­ning på Bils­bæ­kvej, og hen­des mor bor sta­dig i Ørting.
Kenn har boet fle­re for­skel­li­ge ste­der under opvæk­sten. Hans ene­ste for­kla­ring på inter­es­sen er, at han med alde­ren er ble­vet mere inter­es­se­ret i histo­ri­en og spe­ci­elt lokal­hi­sto­ri­en. Og så har han i øvrigt altid været samler.
Det begynd­te med mønt­er da han var 10 år gam­mel. Da var hans far udde­ler i brugs­en i Lin­de­bal­le – en lands­by mel­lem Give og Bil­lund. Gul­vet i huset skul­le bræk­kes op – og da fandt Kenn nog­le mønt­er, der hav­de været gemt under de gam­le bræd­der, og så begynd­te han at sam­le. Mønt­sam­lin­gen har han sta­dig, men den er låst inde i en bank­boks i Odder, for den er pen­ge værd – mere end hvis man tal­te sum­men af de præ­ge­de tal på hver mønterne.

Som Odder og omegn blev præ­sen­te­ret for turi­ster i 1939

LOPPEMARKEDER OG PORTOBELLO
Han elsker at gå på lop­pe­mar­ke­der og fin­de ting, som han køber og tager med hjem. En gam­mel kas­se fra Gyl­ling Bryg­ge­ri – en af dem, der blev fyldt med 20 blan­de­de soda­vand – bli­ver taget frem. ”Den måt­te jeg bare have”, siger han. ”Sådan en kas­se skal da med hjem”.
Måske bli­ver den solgt igen – som en del af andet, han fin­der på lop­pe­mar­ke­der og andre ste­der. Han har nu så meget til salg, at han sam­men med Else­beth har en stand på Portobello.
Men sam­lin­gen af post­kort skal ikke sæl­ges. Han er ikke helt fær­dig, men han har en hjem­mesi­de, hvor de bli­ver sat ind, så andre også kan have glæ­de af dem. ”Jeg synes, det er sjovt, og hvis jeg har en time eller to til rådig­hed, så arbej­der jeg med alle bil­le­der­ne”, siger han. Fær­dig bli­ver han sik­kert aldrig med hjem­mesi­den – og hel­ler ikke med alle bil­le­der­ne fra Det Kon­ge­li­ge Bibliotek.

Hvis du selv vil prø­ve at fin­de bil­le­der på Det Kon­ge­li­ge Bibli­o­tek, kan du gå ind her
Og har du lyst til at se nog­le af Ken­n’s gam­le post­kort, kan du gå ind på hans hjem­mesi­de her

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE AFLYSES
San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set den før­ste tirs­dag i måne­den afly­ses helt. For­hå­bent­ligt kan de begyn­de igen 1. september. 

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set frem til 28. februar.

DANSKE SENIORER
Møde­r­ne i Sog­ne­hu­set vil først begyn­de igen 28. febru­ar. Besty­rel­sen vil lave et alter­na­tivt pro­gram, så det er muligt at mødes – også selv om Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne ikke bli­ver ophævet. 

AFLYSTMORGENSANGKIRKEN

Tors­dag d. 14. janu­ar kl. 9.30 er der mor­gensang i Ørting Kir­ke og bag­ef­ter fæl­les kaf­fe i Sognehuset.