KORT NYT

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Akti­vi­te­ter – på trods af Corona

På Alrø spil­ler børn og unge fod­bold og rund­bold hver man­dag kl. 15.30. Og på tirs­dag kl.14.00 tyv­star­ter øens pen­tanque klub sæso­nen. Den 16. begyn­der fod­bold­sæ­so­nen i Gyl­ling, og Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling fort­sæt­ter gåtu­re og spil på FDF-plad­­sen hver man­dag kl. 13.30. Cor­o­na kan ikke stop­pe uden­­dørs-akti­vi­te­ter­­ne, når restrik­tio­ner­ne bli­ver overholdt. 

Tre loka­le stil­ler op

16. novem­ber skal vi til kom­mu­nalvalg.  Fore­lø­big stil­ler tre loka­le op. Det er Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling, der alle­re­de er i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for de kon­ser­va­ti­ve. Og det er John Rosen­høj fra Amstrup, der også alle­re­de har en plads for Dansk Fol­ke­par­ti. Ny er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, der stil­ler op for Soci­al­de­mo­kra­ter­ne. Først efter par­tiets gene­ral­for­sam­ling ved vi, hvil­ket num­mer på listen han bliver. 

Fire loka­le pro­jek­ter fik penge

Kom­mu­nens lokal­råd har delt ud af pen­ge­ne i fæl­les­pulj­en for pro­jek­ter. Fire pro­jek­ter fra vores områ­de fik pen­ge. Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne fik 40.000 kr til et natur­pro­jekt  ved Older­mands­høj­en på Mose­vej.  Fryse­hu­set i Ålstrup, der er lands­by­ens for­sam­lings­hus, fik 4.735 kr til en ny flag­stang. Gyl­ling For­sam­lings­hus fik 40.000 kr til nyt gulv og Gyl­ling Lokal­råd fik 25.000 kr til øget biodiversitet. 

Defi­ni­tion på optimisme

Den nye café på Alrø, der vil sæl­ge pro­duk­ter lavet af bison kød, isv­af­ler samt kaf­fe og kage, tager alle­re­de nu imod bord­be­stil­lin­ger, for­di ejer­ne for­ven­ter at åbne til påske. De håber på, at Met­te Fre­de­rik­sen til den tid har lem­pet Cor­o­­na-restrik­tio­­ner­­ne. Det er måske nok defi­ni­tio­nen på opti­mis­me, men deler du den, kan du bestil­le bord på hjem­mesi­den http://​alrokg​.dk

AURA-pen­ge­ne skal bru­ges til spil

Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling har fået 2000 kr fra Auras Cor­o­na­hjæl­pe­pak­ke. Pen­ge­ne skal bru­ges til køb af spil, der kan bru­ges udendørs. 

For­e­nin­gens akti­vi­te­ter har været luk­ket ned læn­ge, og med­lem­mer­ne sav­ner at være sam­men. Besty­rel­sen håber der­for, at det sidst i febru­ar bli­ver muligt at arran­ge­re gåtu­re, spil på FDF’s sto­re grund og drik­ke kaf­fe sam­men i shelteret. 

Bil­li­ge­re byggegrunde

På den luk­ke­de del af kom­mu­nal­be­sty­rel­sens møde beslut­te­de med­lem­mer­ne at sæt­te pri­sen på de otte byg­ge­grun­de i Sme­­de­­ga­­de-områ­­det i Ørting ned med 15 pro­cent. Kun to af de otte grun­de er på nuvæ­ren­de tids­punkt for­hånds­re­ser­ve­ret. En ejen­doms­mæg­ler har vur­de­ret, at pri­sen var sat for højt.Også byg­ge­grun­de­ne i Gyl­ling og Hund­slund er svæ­re at sæl­ge. Men her er mel­din­gen fra ejen­doms­mæg­le­ren, at pri­ser­ne mat­cher markedet. 

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Kenn har bil­le­der af hele lokalhistorien

Uden for huset på Bils­bæ­kvej er skil­te med bil­le­der af rot­twei­le­re og en advar­sel: ”Løs­gå­en­de hunde. Ind­gang på eget ansvar”.
Al tan­ke om at det nok bare er to grav­hunde, der har fået stor­heds­v­an­vid, for­svin­der med synet af de sto­re gen­nem­g­na­ve­de bol­de, der lig­ger på plæ­nen. Men de sto­re sor­te hunde, der til­hø­rer Kenn Plam­be­ch’s søn, er ikke så far­li­ge lige nu – for de er bag et hegn, og viser ingen inter­es­se i at føl­ge med ind i huset for at se de man­ge gam­le post­kort og fotografier.

700 POSTKORT OG 4000 FOTOGRAFIER
Kenn har sam­let mere end 700 gam­le post­kort med bil­le­der fra områ­det, og på net­tet har han hen­tet godt 4000 bil­le­der fra Det Kon­ge­li­ge Bibli­o­tek, som han nu er i gang med at sor­te­re, så han kan plot­te byg­nin­ger­ne ind på et kort. Men sam­lin­gen består ikke kun af post­kort og bil­le­der. Han har også de gam­le køre­pla­ner fra Hads Her­reds Jer­n­ba­ne, som Let­ba­nen hed for man­ge år siden. Og han har gam­le bøger om områ­det og turist­bro­chu­rer – den æld­ste fra 1939.
Nog­le af de histo­ri­ske post­kort har han vist frem, når Ørting Hal­lens Ven­ner sam­ler mere end 700 men­ne­sker til udstil­ling hver påske. Og Kenn del­ta­ger ivrigt på Face­book i grup­pen ”Gam­le bil­le­der fra Odder og omegn”.

KØBER NETTET

Post­kor­te­ne fra det gam­le Ørting er omhyg­ge­ligt sat ind i mapper

Post­kort fra Odder og omegn er i tidens løb kom­met langt omkring. På net­tet har Kenn købt dem fra USA, Sve­ri­ge, Frank­rig og Island. Og han fort­sæt­ter med at jag­te flere.
I sam­lin­gen er bil­le­der fra den­gang Alrø-dæm­nin­gen blev byg­get og små tip­vog­ne kør­te ud med jord. Her er bil­le­der fra det gam­le Ørting med de små bin­dings­værk-huse, der sta­dig lig­ger på Bils­bæ­kvej og Sme­de­ga­de. Og fra områ­det ved den den­gang nybyg­ge­de sta­tion med afholds­ho­tel­let på den anden side. Og fra Hor­sens­vej på den tid, hvor heste­vog­ne udgjor­de trafikken.
Men i sam­lin­gen er også de gam­le recept-kuver­ter fra apo­te­ket med teg­nin­ger og en kort tekst om et sted. F.eks om via­duk­ten ved Bils­bæk fra den­gang, der kør­te tog mel­lem Hor­sens og Odder.

Han­dels­stands­for­e­nin­gen mar­ke­re­de 75 års jubilæ­et med det­te lil­le hæf­te fra 1956

HAR VÆRET SAMLER SIDEN HAN VAR 10 ÅR
Han ved ikke helt, hvor­for han har inter­es­sen for de gam­le post­kort og bil­le­der. Han er udlært maski­n­ar­bej­der på Ålyk­ke, han har delt post ud i 17 år og nu arbej­der han i Boul­strup på Simp­son Strong-Tie, der bl.a. laver byg­nings­be­slag. Så der er ikke noget i hans fag, der peger i ret­ning af de gam­le post­kort. Og i mod­sæt­ning til Else­beth, hans kone, er han er hel­ler ikke vok­set op her i områ­det. Else­bet­h’s for­æl­dre hav­de Klav­sen’s køb­mands­for­ret­ning på Bils­bæ­kvej, og hen­des mor bor sta­dig i Ørting.
Kenn har boet fle­re for­skel­li­ge ste­der under opvæk­sten. Hans ene­ste for­kla­ring på inter­es­sen er, at han med alde­ren er ble­vet mere inter­es­se­ret i histo­ri­en og spe­ci­elt lokal­hi­sto­ri­en. Og så har han i øvrigt altid været samler.
Det begynd­te med mønt­er da han var 10 år gam­mel. Da var hans far udde­ler i brugs­en i Lin­de­bal­le – en lands­by mel­lem Give og Bil­lund. Gul­vet i huset skul­le bræk­kes op – og da fandt Kenn nog­le mønt­er, der hav­de været gemt under de gam­le bræd­der, og så begynd­te han at sam­le. Mønt­sam­lin­gen har han sta­dig, men den er låst inde i en bank­boks i Odder, for den er pen­ge værd – mere end hvis man tal­te sum­men af de præ­ge­de tal på hver mønterne.

Som Odder og omegn blev præ­sen­te­ret for turi­ster i 1939

LOPPEMARKEDER OG PORTOBELLO
Han elsker at gå på lop­pe­mar­ke­der og fin­de ting, som han køber og tager med hjem. En gam­mel kas­se fra Gyl­ling Bryg­ge­ri – en af dem, der blev fyldt med 20 blan­de­de soda­vand – bli­ver taget frem. ”Den måt­te jeg bare have”, siger han. ”Sådan en kas­se skal da med hjem”.
Måske bli­ver den solgt igen – som en del af andet, han fin­der på lop­pe­mar­ke­der og andre ste­der. Han har nu så meget til salg, at han sam­men med Else­beth har en stand på Portobello.
Men sam­lin­gen af post­kort skal ikke sæl­ges. Han er ikke helt fær­dig, men han har en hjem­mesi­de, hvor de bli­ver sat ind, så andre også kan have glæ­de af dem. ”Jeg synes, det er sjovt, og hvis jeg har en time eller to til rådig­hed, så arbej­der jeg med alle bil­le­der­ne”, siger han. Fær­dig bli­ver han sik­kert aldrig med hjem­mesi­den – og hel­ler ikke med alle bil­le­der­ne fra Det Kon­ge­li­ge Bibliotek.

Hvis du selv vil prø­ve at fin­de bil­le­der på Det Kon­ge­li­ge Bibli­o­tek, kan du gå ind her
Og har du lyst til at se nog­le af Ken­n’s gam­le post­kort, kan du gå ind på hans hjem­mesi­de her

KALENDER

GALLERI MYNSTER
- i den gam­le sko­le på Alrø hol­der åbent fra kl. 14 – 17 alle lør­da­ge, søn­da­ge og hel­lig­da­ge med salg af små og sto­re male­ri­er samt kjo­ler og blu­ser i både hør og kasmir.


ÆSKEN ALRØ
- er åben alle wee­ken­der og hel­lig­da­ge fra kl. 13 – kl. 17 med salg af kunst­hånd­værk og strik­va­rer. Som­mer­bu­tik­ken har fået ny ejer – nem­lig Ben­te Kierbye. 

DANSKE SENIORER
Hver man­dag i april og maj mødes med­lem­mer­ne af for­e­nin­gen Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling ved Sog­ne­hu­set til fæl­les gåtu­re, spil på FDF-plad­sen og kaf­fe i bål­hyt­ten. Det er hver gang kl. 13.30.