KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Kenn har bil­le­der af hele lokalhistorien

Uden for huset på Bils­bæ­kvej er skil­te med bil­le­der af rot­twei­le­re og en advar­sel: ”Løs­gå­en­de hunde. Ind­gang på eget ansvar”.
Al tan­ke om at det nok bare er to grav­hunde, der har fået stor­heds­v­an­vid, for­svin­der med synet af de sto­re gen­nem­g­na­ve­de bol­de, der lig­ger på plæ­nen. Men de sto­re sor­te hunde, der til­hø­rer Kenn Plam­be­ch’s søn, er ikke så far­li­ge lige nu – for de er bag et hegn, og viser ingen inter­es­se i at føl­ge med ind i huset for at se de man­ge gam­le post­kort og fotografier.

700 POSTKORT OG 4000 FOTOGRAFIER
Kenn har sam­let mere end 700 gam­le post­kort med bil­le­der fra områ­det, og på net­tet har han hen­tet godt 4000 bil­le­der fra Det Kon­ge­li­ge Bibli­o­tek, som han nu er i gang med at sor­te­re, så han kan plot­te byg­nin­ger­ne ind på et kort. Men sam­lin­gen består ikke kun af post­kort og bil­le­der. Han har også de gam­le køre­pla­ner fra Hads Her­reds Jer­n­ba­ne, som Let­ba­nen hed for man­ge år siden. Og han har gam­le bøger om områ­det og turist­bro­chu­rer – den æld­ste fra 1939.
Nog­le af de histo­ri­ske post­kort har han vist frem, når Ørting Hal­lens Ven­ner sam­ler mere end 700 men­ne­sker til udstil­ling hver påske. Og Kenn del­ta­ger ivrigt på Face­book i grup­pen ”Gam­le bil­le­der fra Odder og omegn”.

KØBER NETTET

Post­kor­te­ne fra det gam­le Ørting er omhyg­ge­ligt sat ind i mapper

Post­kort fra Odder og omegn er i tidens løb kom­met langt omkring. På net­tet har Kenn købt dem fra USA, Sve­ri­ge, Frank­rig og Island. Og han fort­sæt­ter med at jag­te flere.
I sam­lin­gen er bil­le­der fra den­gang Alrø-dæm­nin­gen blev byg­get og små tip­vog­ne kør­te ud med jord. Her er bil­le­der fra det gam­le Ørting med de små bin­dings­værk-huse, der sta­dig lig­ger på Bils­bæ­kvej og Sme­de­ga­de. Og fra områ­det ved den den­gang nybyg­ge­de sta­tion med afholds­ho­tel­let på den anden side. Og fra Hor­sens­vej på den tid, hvor heste­vog­ne udgjor­de trafikken.
Men i sam­lin­gen er også de gam­le recept-kuver­ter fra apo­te­ket med teg­nin­ger og en kort tekst om et sted. F.eks om via­duk­ten ved Bils­bæk fra den­gang, der kør­te tog mel­lem Hor­sens og Odder.

Han­dels­stands­for­e­nin­gen mar­ke­re­de 75 års jubilæ­et med det­te lil­le hæf­te fra 1956

HAR VÆRET SAMLER SIDEN HAN VAR 10 ÅR
Han ved ikke helt, hvor­for han har inter­es­sen for de gam­le post­kort og bil­le­der. Han er udlært maski­n­ar­bej­der på Ålyk­ke, han har delt post ud i 17 år og nu arbej­der han i Boul­strup på Simp­son Strong-Tie, der bl.a. laver byg­nings­be­slag. Så der er ikke noget i hans fag, der peger i ret­ning af de gam­le post­kort. Og i mod­sæt­ning til Else­beth, hans kone, er han er hel­ler ikke vok­set op her i områ­det. Else­bet­h’s for­æl­dre hav­de Klav­sen’s køb­mands­for­ret­ning på Bils­bæ­kvej, og hen­des mor bor sta­dig i Ørting.
Kenn har boet fle­re for­skel­li­ge ste­der under opvæk­sten. Hans ene­ste for­kla­ring på inter­es­sen er, at han med alde­ren er ble­vet mere inter­es­se­ret i histo­ri­en og spe­ci­elt lokal­hi­sto­ri­en. Og så har han i øvrigt altid været samler.
Det begynd­te med mønt­er da han var 10 år gam­mel. Da var hans far udde­ler i brugs­en i Lin­de­bal­le – en lands­by mel­lem Give og Bil­lund. Gul­vet i huset skul­le bræk­kes op – og da fandt Kenn nog­le mønt­er, der hav­de været gemt under de gam­le bræd­der, og så begynd­te han at sam­le. Mønt­sam­lin­gen har han sta­dig, men den er låst inde i en bank­boks i Odder, for den er pen­ge værd – mere end hvis man tal­te sum­men af de præ­ge­de tal på hver mønterne.

Som Odder og omegn blev præ­sen­te­ret for turi­ster i 1939

LOPPEMARKEDER OG PORTOBELLO
Han elsker at gå på lop­pe­mar­ke­der og fin­de ting, som han køber og tager med hjem. En gam­mel kas­se fra Gyl­ling Bryg­ge­ri – en af dem, der blev fyldt med 20 blan­de­de soda­vand – bli­ver taget frem. ”Den måt­te jeg bare have”, siger han. ”Sådan en kas­se skal da med hjem”.
Måske bli­ver den solgt igen – som en del af andet, han fin­der på lop­pe­mar­ke­der og andre ste­der. Han har nu så meget til salg, at han sam­men med Else­beth har en stand på Portobello.
Men sam­lin­gen af post­kort skal ikke sæl­ges. Han er ikke helt fær­dig, men han har en hjem­mesi­de, hvor de bli­ver sat ind, så andre også kan have glæ­de af dem. ”Jeg synes, det er sjovt, og hvis jeg har en time eller to til rådig­hed, så arbej­der jeg med alle bil­le­der­ne”, siger han. Fær­dig bli­ver han sik­kert aldrig med hjem­mesi­den – og hel­ler ikke med alle bil­le­der­ne fra Det Kon­ge­li­ge Bibliotek.

Hvis du selv vil prø­ve at fin­de bil­le­der på Det Kon­ge­li­ge Bibli­o­tek, kan du gå ind her
Og har du lyst til at se nog­le af Ken­n’s gam­le post­kort, kan du gå ind på hans hjem­mesi­de her

KALENDER


MORGENSANG OG KAFFE

Mor­gensan­gen begyn­der i kir­ken 11. april kl. 09.30 og efter en halv times tid, er der kaf­fe og rundstyk­ker i sog­ne­hu­set. Alle fra Fjord­pa­sto­ra­tet kan være med. Og kni­ber det med at kom­me til Bils­bæ­kvej i Ørting, er det muligt at bestil­le gra­tis kir­ke­bil på tlf. 4848 4848. Det skal gøres halvan­den time før ønsket afgang. Hjem igen kører bilen også

LOPPEMARKEDHALLEN

Lør­dag d. 13. april vil fri­vil­li­ge ind­sam­le lop­per over hele områ­det til salg på Lop­pe­mar­ke­det i Ørting Hal­len 14. april kl. 12 – kl.15. Beg­ge dage er der brug for fle­re hjælpere. 

SPISEVENNER

På menu­en er fiske­filet med kar­to­f­ler, per­sil­lesovs og dam­pe­de grønt­sa­ger, når Spi­se­ven­ner mødes igen 16. april kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

GENERALFORSAMLING

Lokal­hi­sto­risk arkiv for Gyl­ling og Omegn hol­der gene­ral­for­sam­ling 22. april kl. 19 i arki­vets loka­ler på skolen. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 70 bil­let­ter udbudt til salg. Køb her.