KORT NYT

NYT ASFALT  VEJ

Asfal­ten på vej­en mel­lem Ørting og Odder har læn­ge været nød­li­den­de. Mildt sagt. Men nu kom­mer hjæl­pen. Et nyt vil asfalts­lid­lag vil bli­ve lagt på, når det gam­le lag er fræ­set af.
Arbej­det begyn­der 19. juni. Det varer til og med 5. juli, hvis alt går efter planen. 

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

Kla­ge­nævn afvi­ser at gøre det lov­ligt for god­se­jer at rive beskyt­tet sten­di­ge ned

Næh, afgø­rel­sen skal ikke laves om. Den er til­stræk­ke­ligt belyst. Intet er for­an­dret, loven gæl­der også for Åkær og kom­mu­nens lov­lig­gø­ren­de dis­pen­sa­tion er sta­dig underkendt.

Det er – lidt kort­fat­tet – den besked, Mil­jø- og Føde­va­re­kla­ge­næv­net har sendt til god­se­jer Johan Koed-Jør­gen­sen på Åkær. Han vil­le have næv­net til at ændre en tid­li­ge­re afgø­rel­se, der pålag­de ham at genop­fø­re 104 meter af et mere end 200 år gam­melt sten­di­ge, som han hav­de fjer­net, for­di det var i vej­en for hans pla­ner. Diget er jo ikke med i hel­heds­pla­nen for god­set, argu­men­te­re­de god­se­je­rens og hans advo­kat. Så det må ger­ne bli­ve fjer­net. Pla­nen for­tæl­ler, hvil­ke diger der skal beva­res, og pla­nen er lov. Nej, siger kla­ge­næv­net. Muse­ums­lo­ven gæl­der, så du må genop­fø­re diget.

Her mang­ler 104 meter af sten­di­get, der er beskyt­tet af museumsloven

Hel­heds­pla­nen er som et man­tra for advo­ka­ten og Johan Koed-Jør­gen­sen. Men her­om sene­re, som de siger i fjern­sy­net.
Først for­hi­sto­ri­en om diget:


VÆK MED DIGEIND MED MASKINHUS

Diget lig­ger nær Åkærs hoved­byg­ning, og det kan ses på et sog­ne­kort fra 1818, og er alt­så mere end 200 år gam­melt. Diget er beskyt­tet af muse­ums­lo­ven, som slår fast, at der må ikke må ske ændrin­ger af sten- og jord­di­ger, for­di de er vig­ti­ge ele­men­ter i land­ska­bet, der for­tæl­ler en lang histo­rie om ejen­doms­skel og sog­ne­græn­ser. Det frem­går af lovens para­graf 29.

Men god­se­je­ren vil­le have et maskin­hus for­læn­get, og så var diget i vej­en. Der­for fjer­ne­de han 104 meter. Bag­ef­ter gav Odder kom­mu­ne en lov­lig­gø­ren­de dis­pen­sa­tion med den begrun­del­se, at I for­bin­del­se med med­del­el­se af til­la­del­se til for­læn­gel­sen af byg­nin­gen, har der ikke været opmærk­som­hed på sten­di­get, som såle­des ikke er nævnt i for­bin­del­se med sagsbehandlingen”.

LOVEN KAN IKKE TILSIDESÆTTES

Kla­ge­nævn afvi­ser for anden gang, at det var ret ok at give god­se­je­ren en lov­lig­gø­ren­de dispensation

Kom­mu­nen har fle­re gan­ge givet god­se­je­ren en lov­lig­gø­ren­de dis­pen­sa­tion – og er ble­vet under­kendt. Det blev den igen, da Dan­marks Natur­fred­nings­for­e­ning i Odder kla­ge­de over dis­pen­sa­tio­nen til Natur- og Mil­jøkla­ge­næv­net, som den­gang var øver­ste kla­ge­in­stans.  27. okto­ber 2016 blev sagen afgjort. Den lov­lig­gø­ren­de dis­pen­sa­tion blev under­kendt, og næv­net for­tal­te både kom­mu­ne og god­se­jer, at ”beskyt­tel­sen af diget frem­går direk­te af loven, og kan såle­des ikke til­si­de­sæt­tes af helhedsplanen.

Og vide­re:

Næv­net fin­der hel­ler ikke, at hel­heds­pla­nen fra 1996 kan ska­be en beret­ti­get for­vent­ning hos eje­ren om, at der til enhver tid kan fore­ta­ges ændrin­ger af beskyt­te­de natur- og kul­tu­r­e­le­men­ter, i strid med de i lov­giv­nin­gen fast­sat­te for­buds­be­stem­mel­ser”.

Med andre ord: Hel­heds­pla­nen til­si­de­sæt­ter ikke love­ne. Johan Koed-Jør­gen­sen fik en dead­li­ne: Sten­di­get skal være byg­get op igen 1. juli 2018.

Men god­se­je­ren tog ikke arbejds­hand­sker­ne på. Han stæv­ne­de Kul­tursty­rel­sen med krav om at ”De sagsøg­te til­plig­tes at aner­ken­de, at diget ….er fjer­net med ret­te og ikke kan kræ­ves retab­le­ret”. Igen med hen­vis­ning til hel­heds­pla­nen. Histo­ri­en om den er følgende:

EN HELHEDSPLAN BLEV VEDTAGET

Johan Koed Jør­gen­sen køb­te for cir­ka 33 mil­li­o­ner kro­ner det 1.242 hektar sto­re gods 17. maj 1993 en halv time før en tvangs­auk­tion. (En hektar er et kva­drat på 100 meter x 100 meter).
Sæl­ge­ren var Ebba Busky-Neer­gaard, som i man­ge år hav­de for­sømt god­sets byg­nin­ger, mar­ker og skov. Den nye ejer gik straks i gang med at ska­be et ”moder­ne, effek­tivt land­brug”, som han udtryk­te det.
Men der var også hen­syn at tage til natur og mil­jø. Ikke kun til det ”effek­ti­ve og moder­ne”.
Og så begynd­te for­hand­lin­ger­ne mel­lem god­se­je­ren og Århus amt, der den­gang hav­de ansva­ret for natur og mil­jø.
H.O.A Kjeld­sen, som den­gang var for­mand for De Dan­ske Land­bo­for­e­nin­ger gik ind i for­hand­lin­ger­ne med støt­te til Koed Jør­gen­sen. Kjeld­sen var selv god­se­jer, og han men­te, der var tale om en prin­ci­pi­el kamp mel­lem den da ret nye natur­be­skyt­tel­ses­lov og ren­ta­bel land­brugs­drift. Natur­be­skyt­tel­ses­lo­ven blev ved­ta­get i 1992 og hav­de til for­mål at ”beskyt­te de vil­de dyr og plan­ter og deres leve­ste­der samt de land­ska­be­li­ge og kul­tur­hi­sto­ri­ske vær­di­er og befolk­nin­gens adgang til at fær­des i natu­ren”.

Efter man­ge møder lyk­ke­des det i 1994 Amtet, H.O.A. Kjeld­sen og Koed Jør­gen­sen at bli­ve eni­ge om en hel­heds­plan, der skul­le til­go­de­se såvel land­brugs­drif­ten som natur­hen­syn. Klok­ken 09:26  den 13. febru­ar 1997 sat­te Ret­ten i Skan­der­borg stem­pel på ”afta­le om hel­heds­plan for Aakær Gods”. Og pla­nen var tinglyst.

PLAN ELLER EJLOVEN SKAL OVERHOLDES

God­se­jer Johan Koed-Jør­gen­sen har ikke egen lov

Siden er pla­nen ble­vet truk­ket frem den ene gang efter den anden af god­se­je­ren og hans skif­ten­de advo­ka­ter som en lov, der gæl­der for Åkær gods og som til­si­de­sæt­ter andre love. Også i sagen om sten­di­get. God­se­je­ren og hans advo­kat vil have afgø­rel­sen om diget taget op igen, for­di hel­heds­pla­nen ind­går i for­li­get mel­lem Johan Koed-Jør­gen­sen og Odder kom­mu­ne. Så må den jo være lov, der gæl­der for Åkær. Når det omstrid­te sten­di­ge ikke var angi­vet på de kort, der blev lavet i for­bin­del­se med pla­nen, har det – skri­ver advo­ka­ten – ”skabt beret­ti­get og beskyt­tel­ses­vær­dig for­vent­ning om, at der ikke er et beskyt­tet sten- eller jord­di­ge, samt en for­vent­ning om, at der ikke vil bli­ve rejst krav omkring retab­le­ring af diget, idet hel­heds­pla­nen er udtryk for en dispensation”.

Men til ingen nyt­te. Mil­jø- og Føde­va­re­kla­ge­næv­net mener ikke, at der er frem­kom­met nye oplys­nin­ger i sagen og afslår der­for at gen­op­ta­ge den. Det gæl­der alt­så sta­dig, at det var for­kert af Odder kom­mu­ne at give en lov­lig­gø­ren­de dis­pen­sa­tion. Og også, at Næv­net ikke fin­der, at ”hel­heds­pla­nen fra 1996 kan ska­be en beret­ti­get for­vent­ning hos eje­ren om, at der til enhver tid kan fore­ta­ges ændrin­ger af beskyt­te­de natur- og kul­tu­r­e­le­men­ter, i strid med de i lov­giv­nin­gen fast­sat­te for­buds­be­stem­mel­ser”.

Mil­jø- og Føde­va­re­kla­ge­næv­net er øver­ste anke­in­stans. Dets afgø­rel­ser kan ikke ændres.
Det har ikke været muligt for Lokal­po­sten at få at vide, om god­se­je­ren sta­dig vil stæv­ne Kulturstyrelsen.

(Her kan du læse afgø­rel­sen fra Mil­jø- og Fødevareklagenævnet)

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent hver dag fra kl. 13 – kl. 17. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17 – det hele er gra­tis. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

LOKALDYSTEN
Så er det igen tiden til at lands­by­er­nes bebo­e­re dyster om at bevæ­ge sig mest muligt. 14. sep­tem­ber hol­der Lokal­råd og Hal­len lokal­dyst for Ørting Falling.