KORT NYT

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Kla­ge­nævn afvi­ser at gøre det lov­ligt for god­se­jer at rive beskyt­tet sten­di­ge ned

Næh, afgø­rel­sen skal ikke laves om. Den er til­stræk­ke­ligt belyst. Intet er for­an­dret, loven gæl­der også for Åkær og kom­mu­nens lov­lig­gø­ren­de dis­pen­sa­tion er sta­dig underkendt.

Det er – lidt kort­fat­tet – den besked, Mil­jø- og Føde­va­re­kla­ge­næv­net har sendt til god­se­jer Johan Koed-Jør­gen­sen på Åkær. Han vil­le have næv­net til at ændre en tid­li­ge­re afgø­rel­se, der pålag­de ham at genop­fø­re 104 meter af et mere end 200 år gam­melt sten­di­ge, som han hav­de fjer­net, for­di det var i vej­en for hans pla­ner. Diget er jo ikke med i hel­heds­pla­nen for god­set, argu­men­te­re­de god­se­je­rens og hans advo­kat. Så det må ger­ne bli­ve fjer­net. Pla­nen for­tæl­ler, hvil­ke diger der skal beva­res, og pla­nen er lov. Nej, siger kla­ge­næv­net. Muse­ums­lo­ven gæl­der, så du må genop­fø­re diget.

Her mang­ler 104 meter af sten­di­get, der er beskyt­tet af museumsloven

Hel­heds­pla­nen er som et man­tra for advo­ka­ten og Johan Koed-Jør­gen­sen. Men her­om sene­re, som de siger i fjern­sy­net.
Først for­hi­sto­ri­en om diget:


VÆK MED DIGEIND MED MASKINHUS

Diget lig­ger nær Åkærs hoved­byg­ning, og det kan ses på et sog­ne­kort fra 1818, og er alt­så mere end 200 år gam­melt. Diget er beskyt­tet af muse­ums­lo­ven, som slår fast, at der må ikke må ske ændrin­ger af sten- og jord­di­ger, for­di de er vig­ti­ge ele­men­ter i land­ska­bet, der for­tæl­ler en lang histo­rie om ejen­doms­skel og sog­ne­græn­ser. Det frem­går af lovens para­graf 29.

Men god­se­je­ren vil­le have et maskin­hus for­læn­get, og så var diget i vej­en. Der­for fjer­ne­de han 104 meter. Bag­ef­ter gav Odder kom­mu­ne en lov­lig­gø­ren­de dis­pen­sa­tion med den begrun­del­se, at I for­bin­del­se med med­del­el­se af til­la­del­se til for­læn­gel­sen af byg­nin­gen, har der ikke været opmærk­som­hed på sten­di­get, som såle­des ikke er nævnt i for­bin­del­se med sagsbehandlingen”.

LOVEN KAN IKKE TILSIDESÆTTES

Kla­ge­nævn afvi­ser for anden gang, at det var ret ok at give god­se­je­ren en lov­lig­gø­ren­de dispensation

Kom­mu­nen har fle­re gan­ge givet god­se­je­ren en lov­lig­gø­ren­de dis­pen­sa­tion – og er ble­vet under­kendt. Det blev den igen, da Dan­marks Natur­fred­nings­for­e­ning i Odder kla­ge­de over dis­pen­sa­tio­nen til Natur- og Mil­jøkla­ge­næv­net, som den­gang var øver­ste kla­ge­in­stans.  27. okto­ber 2016 blev sagen afgjort. Den lov­lig­gø­ren­de dis­pen­sa­tion blev under­kendt, og næv­net for­tal­te både kom­mu­ne og god­se­jer, at ”beskyt­tel­sen af diget frem­går direk­te af loven, og kan såle­des ikke til­si­de­sæt­tes af helhedsplanen.

Og vide­re:

Næv­net fin­der hel­ler ikke, at hel­heds­pla­nen fra 1996 kan ska­be en beret­ti­get for­vent­ning hos eje­ren om, at der til enhver tid kan fore­ta­ges ændrin­ger af beskyt­te­de natur- og kul­tu­r­e­le­men­ter, i strid med de i lov­giv­nin­gen fast­sat­te for­buds­be­stem­mel­ser”.

Med andre ord: Hel­heds­pla­nen til­si­de­sæt­ter ikke love­ne. Johan Koed-Jør­gen­sen fik en dead­li­ne: Sten­di­get skal være byg­get op igen 1. juli 2018.

Men god­se­je­ren tog ikke arbejds­hand­sker­ne på. Han stæv­ne­de Kul­tursty­rel­sen med krav om at ”De sagsøg­te til­plig­tes at aner­ken­de, at diget ….er fjer­net med ret­te og ikke kan kræ­ves retab­le­ret”. Igen med hen­vis­ning til hel­heds­pla­nen. Histo­ri­en om den er følgende:

EN HELHEDSPLAN BLEV VEDTAGET

Johan Koed Jør­gen­sen køb­te for cir­ka 33 mil­li­o­ner kro­ner det 1.242 hektar sto­re gods 17. maj 1993 en halv time før en tvangs­auk­tion. (En hektar er et kva­drat på 100 meter x 100 meter).
Sæl­ge­ren var Ebba Busky-Neer­gaard, som i man­ge år hav­de for­sømt god­sets byg­nin­ger, mar­ker og skov. Den nye ejer gik straks i gang med at ska­be et ”moder­ne, effek­tivt land­brug”, som han udtryk­te det.
Men der var også hen­syn at tage til natur og mil­jø. Ikke kun til det ”effek­ti­ve og moder­ne”.
Og så begynd­te for­hand­lin­ger­ne mel­lem god­se­je­ren og Århus amt, der den­gang hav­de ansva­ret for natur og mil­jø.
H.O.A Kjeld­sen, som den­gang var for­mand for De Dan­ske Land­bo­for­e­nin­ger gik ind i for­hand­lin­ger­ne med støt­te til Koed Jør­gen­sen. Kjeld­sen var selv god­se­jer, og han men­te, der var tale om en prin­ci­pi­el kamp mel­lem den da ret nye natur­be­skyt­tel­ses­lov og ren­ta­bel land­brugs­drift. Natur­be­skyt­tel­ses­lo­ven blev ved­ta­get i 1992 og hav­de til for­mål at ”beskyt­te de vil­de dyr og plan­ter og deres leve­ste­der samt de land­ska­be­li­ge og kul­tur­hi­sto­ri­ske vær­di­er og befolk­nin­gens adgang til at fær­des i natu­ren”.

Efter man­ge møder lyk­ke­des det i 1994 Amtet, H.O.A. Kjeld­sen og Koed Jør­gen­sen at bli­ve eni­ge om en hel­heds­plan, der skul­le til­go­de­se såvel land­brugs­drif­ten som natur­hen­syn. Klok­ken 09:26  den 13. febru­ar 1997 sat­te Ret­ten i Skan­der­borg stem­pel på ”afta­le om hel­heds­plan for Aakær Gods”. Og pla­nen var tinglyst.

PLAN ELLER EJLOVEN SKAL OVERHOLDES

God­se­jer Johan Koed-Jør­gen­sen har ikke egen lov

Siden er pla­nen ble­vet truk­ket frem den ene gang efter den anden af god­se­je­ren og hans skif­ten­de advo­ka­ter som en lov, der gæl­der for Åkær gods og som til­si­de­sæt­ter andre love. Også i sagen om sten­di­get. God­se­je­ren og hans advo­kat vil have afgø­rel­sen om diget taget op igen, for­di hel­heds­pla­nen ind­går i for­li­get mel­lem Johan Koed-Jør­gen­sen og Odder kom­mu­ne. Så må den jo være lov, der gæl­der for Åkær. Når det omstrid­te sten­di­ge ikke var angi­vet på de kort, der blev lavet i for­bin­del­se med pla­nen, har det – skri­ver advo­ka­ten – ”skabt beret­ti­get og beskyt­tel­ses­vær­dig for­vent­ning om, at der ikke er et beskyt­tet sten- eller jord­di­ge, samt en for­vent­ning om, at der ikke vil bli­ve rejst krav omkring retab­le­ring af diget, idet hel­heds­pla­nen er udtryk for en dispensation”.

Men til ingen nyt­te. Mil­jø- og Føde­va­re­kla­ge­næv­net mener ikke, at der er frem­kom­met nye oplys­nin­ger i sagen og afslår der­for at gen­op­ta­ge den. Det gæl­der alt­så sta­dig, at det var for­kert af Odder kom­mu­ne at give en lov­lig­gø­ren­de dis­pen­sa­tion. Og også, at Næv­net ikke fin­der, at ”hel­heds­pla­nen fra 1996 kan ska­be en beret­ti­get for­vent­ning hos eje­ren om, at der til enhver tid kan fore­ta­ges ændrin­ger af beskyt­te­de natur- og kul­tu­r­e­le­men­ter, i strid med de i lov­giv­nin­gen fast­sat­te for­buds­be­stem­mel­ser”.

Mil­jø- og Føde­va­re­kla­ge­næv­net er øver­ste anke­in­stans. Dets afgø­rel­ser kan ikke ændres.
Det har ikke været muligt for Lokal­po­sten at få at vide, om god­se­je­ren sta­dig vil stæv­ne Kulturstyrelsen.

(Her kan du læse afgø­rel­sen fra Mil­jø- og Fødevareklagenævnet)

KALENDERMAD OG KONCERT
25. juni invi­te­rer Brand­by­ge­gård til mad og kon­cert på gårds­plad­sen. Bil­let kan købes her

SOMMERBUTIK
26. juni kl. 14 – 17 åbner SOMMERBUTIK igen i Fryse­hu­set i Ålstrup

ELLER KØR EN TUR
27. juni kl. 13.30 invi­te­rer Dan­ske Seni­o­rer til en gå- eller køre­tur. Møde­sted: Sognehuset.