KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Kom til jule­frokost med spi­se­ven­ner

Hvis du til­hø­rer grup­pen 60+ og synes, det kan være lidt ensomt altid at spi­se ale­ne, kan du mel­de dig til spi­se­ven­ner og kom­me til jule­frokost d. 17. decem­ber kl. 12 hos Git­te Dine­sen i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling. 

Også i det nye år mødes “spi­se­ven­ner” en gang om måne­den i Fal­ling For­sam­lings­hus hos Git­te

Maden koster 70 kr og du beta­ler direk­te til Git­te.

Til jule­froko­sten skal du mel­de dig sene­st 13. decem­ber til Poul Hen­ning Jen­sen – tlf 22 38 36 92 – eller til Knud Appel – tlf 21 25 36 65. De kan også hjæl­pe med trans­port, hvis det er nød­ven­digt. Og hvis du har brug for et men­ne­ske at føl­ges med, for­di det altid kan være svært at møde nye men­ne­sker før­ste gang, kan de også hjæl­pe dig med det.
Også i det nye år kan du fort­sæt­te med at mødes med andre til hyg­ge, sang og spis­ning en gang om måne­den. Dato­er­ne kom­mer snart.

KALENDER

SØNDERJYSK KAFFEBORD

24. sep­tem­ber har Tors­dags­klub­ben søn­derjysk kaf­fe­bord. Det er ingen betin­gel­se, at man bager kage – men uden kage er pri­sen 30 kr

BYG-SELV-BURGER FÆLLESSPISNING

24. sep­tem­ber kl. 18 er der igen fæl­les­spis­ning i Ørting Hal­lens cafe­te­ria. Den­ne gang ser­ve­rer Karen Byg-selv-bur­ger med pom­frit­tes. Husk: Til­mel­ding sene­st d. 23. kl. 12. Ring eller send en SMS på tlf 20 46 95 39. Voks­ne skal beta­le 50 kr – børn til og med 12 år slip­per med 40 kr

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.