Når godsejeren ikke spørger, risikerer han heller ikke at få et nej

De små sprossede vinduer i det lille Kanalhus ved Horsens Fjord, hvor Åkærs fisker engang boede med familien, har godsejer Johan Koed-Jørgensen nu udskiftet med palævinduer fra loft til gulv uden at søge fredningsnævnet om den nødvendige tilladelse.

Det har samme fredningsnævn godkendt ved at give en såkaldt lovliggørende dispensation – helt uden hensyn til at huset ligger i et

Kanalhuset, som det så ud uden palævinduer

fredet område, hvor ingen ændringer af bygninger må ”finde sted uden godkendelse fra fredningsnævnet”, som der står i frednings-bestemmelserne fra 1977 – og helt uden hensyn til, at der sammen med ansøgningen skulle være indsendt tegninger af ændringer, som vil forandre bygningens udseende.

Fredningsnævnet havde hverken fået ansøgning eller tegninger.

En specialkonsulent fra Slots- og Kulturstyrelsen har skrevet i en udtalelse, at ombygningen “i betydelig grad svækker bygningens kulturhistoriske, arkitektoniske og miljømæssige værdi”. Men alligevel gav fredningsnævnets tre medlemmer på stedet en ”lovliggørende dispensation”, da de

Nu med palævinduer

mødte op til en besigtigelse, som det hedder i det sprog.

Anderledes striks har nævnets medlemmer behandlet andre husejere, der søgte om den nødvendige tilladelse til ændringer. F.eks. blev der givet afslag på at sætte en solcelle på et garagetag.

Kanalhuset er med på listen over de 40 kulturmiljøer i Odder kommune, der skal bevares som de er. F.eks sagde et flertal i kommunalbestyrelsen 11. marts nej til, at en sommerhusejer måtte vælte et gammelt hus ved Dyngby Strand. Begrundelse: Huset indgår i kulturmiljøerne. Måske skulle ejeren bare have gjort som godsejeren.

ANDEN LOVLIGGØRENDE DISPENSATION
Det er nemlig ikke første gang i år, Johan Koed-Jørgensen har fået en ”lovliggørende dispensation”. Det fik han også for de to skydetårne, der er at finde i det fredede område.
Der står i fredningsbestemmelserne, at ”der må ikke anbringes eller opsættes beboelses- og campingvogne, boder, skure, master, tårne eller lignende”.
Efter en klage fra Danmarks Naturfredningsforening i Odder, mødte fredningsnævnets tre medlemmer op til besigtigelse sammen med godsets advokater. Og så blev der givet en lovliggørende dispensation bl.a. med den begrundelse, at ”der er i fredningen forbud mod at opstille bl.a. tårne. Det fremgår ikke direkte, om der i den forbindelse også har været tænkt på jagttårne”. 
Men Fredningsnævnet skriver også, at “dispensationen omfatter alene de eksisterende jagttårne…og kan således ikke bruges til en senere udskiftning af tårnene”. Men bliver en udskiftning nødvendig, vil det stadig ikke fremgå direkte, om der også var tænkt på jagttårne.