KORT NYT

Loka­l­om­rå­dets udvik­lings­plan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup.

Østjy­der mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les for­e­ning.

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 med­lem­mer.

Vej­bod fort­sæt­ter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til for­sam­lings­for­bud­det”.

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug.

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tæn­ke­boks”.

Pla­der for de smadre­de vin­du­er

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vin­du­er.

Lor­te Cor­o­na”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafe­te­ria.

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned.

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude.

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Når god­se­je­ren ikke spør­ger, risi­ke­rer han hel­ler ikke at få et nej

De små spros­se­de vin­du­er i det lil­le Kanal­hus ved Hor­sens Fjord, hvor Åkærs fisker engang boe­de med fami­li­en, har god­se­jer Johan Koed-Jør­gen­sen nu udskif­tet med palævin­du­er fra loft til gulv uden at søge fred­ningsnæv­net om den nød­ven­di­ge til­la­del­se.

Det har sam­me fred­ningsnævn god­kendt ved at give en såkaldt lov­lig­gø­ren­de dis­pen­sa­tion – helt uden hen­syn til at huset lig­ger i et

Kanal­hu­set, som det så ud uden palævin­du­er

fre­det områ­de, hvor ingen ændrin­ger af byg­nin­ger må ”fin­de sted uden god­ken­del­se fra fred­ningsnæv­net”, som der står i fred­nings-bestem­mel­ser­ne fra 1977 – og helt uden hen­syn til, at der sam­men med ansøg­nin­gen skul­le være ind­sendt teg­nin­ger af ændrin­ger, som vil for­an­dre byg­nin­gens udse­en­de.

Fred­ningsnæv­net hav­de hver­ken fået ansøg­ning eller teg­nin­ger.

En spe­ci­al­kon­su­lent fra Slots- og Kul­tursty­rel­sen har skre­vet i en udta­lel­se, at ombyg­nin­gen “i bety­de­lig grad svæk­ker byg­nin­gens kul­tur­hi­sto­ri­ske, arki­tek­to­ni­ske og mil­jø­mæs­si­ge vær­di”. Men alli­ge­vel gav fred­ningsnæv­nets tre med­lem­mer på ste­det en ”lov­lig­gø­ren­de dis­pen­sa­tion”, da de

Nu med palævin­du­er

mød­te op til en besig­ti­gel­se, som det hed­der i det sprog.

Ander­le­des striks har næv­nets med­lem­mer behand­let andre huse­je­re, der søg­te om den nød­ven­di­ge til­la­del­se til ændrin­ger. F.eks. blev der givet afslag på at sæt­te en sol­cel­le på et gara­ge­tag.

Kanal­hu­set er med på listen over de 40 kul­tur­mil­jø­er i Odder kom­mu­ne, der skal beva­res som de er. F.eks sag­de et fler­tal i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen 11. marts nej til, at en som­mer­hu­se­jer måt­te væl­te et gam­melt hus ved Dyng­by Strand. Begrun­del­se: Huset ind­går i kul­tur­mil­jø­er­ne. Måske skul­le eje­ren bare have gjort som god­se­je­ren.

ANDEN LOVLIGGØRENDE DISPENSATION
Det er nem­lig ikke før­ste gang i år, Johan Koed-Jør­gen­sen har fået en ”lov­lig­gø­ren­de dis­pen­sa­tion”. Det fik han også for de to sky­detår­ne, der er at fin­de i det fre­de­de områ­de.
Der står i fred­nings­be­stem­mel­ser­ne, at ”der må ikke anbrin­ges eller opsæt­tes bebo­el­ses- og cam­ping­vog­ne, boder, sku­re, master, tår­ne eller lig­nen­de”.
Efter en kla­ge fra Dan­marks Natur­fred­nings­for­e­ning i Odder, mød­te fred­ningsnæv­nets tre med­lem­mer op til besig­ti­gel­se sam­men med god­sets advo­ka­ter. Og så blev der givet en lov­lig­gø­ren­de dis­pen­sa­tion bl.a. med den begrun­del­se, at ”der er i fred­nin­gen for­bud mod at opstil­le bl.a. tår­ne. Det frem­går ikke direk­te, om der i den for­bin­del­se også har været tænkt på jagt­tår­ne”. 
Men Fred­ningsnæv­net skri­ver også, at “dis­pen­sa­tio­nen omfat­ter ale­ne de eksi­ste­ren­de jagttårne…og kan såle­des ikke bru­ges til en sene­re udskift­ning af tår­ne­ne”. Men bli­ver en udskift­ning nød­ven­dig, vil det sta­dig ikke frem­gå direk­te, om der også var tænkt på jagt­tår­ne. 

 

 

 

KALENDER

AFLYSNING:
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 3. novem­ber er aflyst på grund af Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne.

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set 29. okt., 05. nov., 12. nov. og 19. nov. på grund af Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58

CORONA-AFLYSNING
MARGRETHS GOBELINER

19. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler histo­ri­ke­ren Rik­ke Agne­te Olsen om gobe­li­ner­ne på Chri­sti­ans­borg, som Dron­nin­gen fik, da hun fyld­te 50 år. Hun var en del af den lil­le grup­pe, som fik ide­en til de far­ve­strå­len­de vær­ker, som for­tæl­ler Dan­marks histo­rie. Bag­ef­ter der der fæl­les kaf­fe­bord – pri­sen for kaf­fe og kage er 25 kr.