KORT NYT

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Kom­men­tar: En ual­min­de­lig træls sag

Hvad men­ne­sker fore­ta­ger sig seksu­elt i det pri­va­te rum, kom­mer ikke andre ved. Hvis der vel at mær­ke er tale om voks­ne, der er eni­ge – og hvor den ene part ikke kan tvin­ge den anden part, for­di deres rela­tion er base­ret på magt eller penge.

Men hvis de reg­ler bli­ver over­t­rå­dt, eller hvis døren bli­ver åbnet, så offent­lig­he­den kan være med, kan ingen dæk­ke sig ind under pri­vat­li­vets fred.

John Rosen­høj, løs­gæn­ger i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen, har både til­si­de­sat reg­ler og åbnet døren.

DET HELE ER LØGN

Først kun­ne Ekstra Bla­det for­tæl­le, at han hav­de været alfons og – efter hen­des eget udsagn – solgt en kvin­de til mis­hand­ling og sex med affø­ring. Ikke uven­tet afvi­ste Rosen­høj histo­ri­en som den pure løgn, og skrev 20. sep­tem­ber på Face­book, at det var kvin­dens ”totalt kon­trol­le­ren­de og mani­p­u­le­ren­de kære­ste siden medio 2018”, der hav­de tvun­get hen­de til at stik­ke løgnen.

Han glem­te blot, at de sms’er og bil­le­der, som Ekstra Bla­det lag­de frem, var fra 2017.

Mani­p­u­le­re­de bil­le­der – lød for­sva­ret fra Rosen­høj-støt­ter. Nej, siger pro­fes­sio­nel­le foto­gra­fer. De er ikke mani­p­u­le­ret. Men avi­sen har slø­ret de tre kvin­der, der opt­rå­d­te på bil­le­der­ne sam­men med Rosen­høj. Han und­lod i øvrigt også i kom­men­ta­ren til sagen at for­tæl­le, hvil­ken rela­tion han har til kvin­den og hen­des kære­ste, som han til­sy­ne­la­den­de ken­der gan­ske godt.

KOMMENTAR BLEV FJERNET

Før offent­lig­gø­rel­sen af Ekstra Blads-artik­len med­del­te Rosen­høj, at han ikke genop­stil­le­de for Dansk Fol­ke­par­ti til val­get 16. novem­ber på grund af syg­dom. Der­for brag­te Lokal­po­sten kom­men­ta­ren ”en poli­tisk ter­ri­er tak­ker af”. I den blev lagt vægt på Rosen­højs hjælp til men­ne­sker, der har mødt uri­me­lig­he­der i det offent­li­ge system. Og på hans arbej­de som tal­knu­ser i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen. Jeg fjer­ne­de kom­men­ta­ren, da Ekstra Bla­det hav­de bragt artik­len, som jour­na­li­sten i øvrigt hav­de resear­chet i lang tid. (Det skal også ind­sky­des, at han har mod­ta­get fle­re pri­ser for under­sø­gen­de jour­na­li­stik). At kom­men­ta­ren var fjer­net betød, jeg fik en del vre­de mail fra Rosen­højs ven­ner. De lær­te mig såmænd skældsord og eder, jeg slet ikke kend­te – hel­ler ikke selv om jeg egent­lig synes, jeg er dæk­ket godt ind. Men kom­men­ta­ren blev fjer­net, for­di den adfærd EB-artik­len beskrev, er direk­te kri­mi­nel. Og når ene­ste for­svar var, at det var en hetz mod Dansk Fol­ke­par­ti, at det hele var løgn og at den i artik­len omtal­te kvin­des kære­ste stod bag, så styr­ke­de det ærlig talt ikke Rosen­højs troværdighed.

PORNOFILM

Nu kan TV2 Østjyl­land så for­tæl­le, at Rosen­høj også har med­vir­ket i por­no­film, der viser hans til­bø­je­lig­hed til affø­rings-sex. De lig­ger til­gæn­ge­ligt for alle på net­tet. TV-sta­tio­nen kan også for­tæl­le, at hans nu tid­li­ge­re par­ti har kendt til fil­me­ne i måne­der, men hav­de aftalt en stra­te­gi med ham, så par­ti­et kun­ne und­gå, at sagen kom offent­ligt frem. Tre besty­rel­ses­med­lem­mer fra afde­lin­gen i Odder, gik alle­re­de i juli, for­di de ikke vil­le bak­ke Rosen­høj op som kom­mu­nal­be­sty­rel­ses-kan­di­dat. Men de står alt­så først frem nu.
At med­vir­ke i den slags por­no­film er vel ikke ulov­ligt. Det for­tæl­ler bare noget om, hvad der karak­te­ri­se­rer et menneske.

DE SKAL OPFØRE SIG ORDENTLIGT!
Offent­li­ge per­so­ner skal opfø­re sig ordent­ligt. (Det skal ikke-offent­li­ge per­so­ner også). Så sim­pelt er det. De kan ikke skel­ne mel­lem poli­tisk arbej­de og hand­lin­ger i fri­ti­den. De kan ikke både være som ærke­eng­len Gabri­el i arbejds­li­vet, og så være et dumt svin i fri­ti­den, for nu at sige det på dén måde. Det kan ingen – og da slet ikke offent­li­ge personer.

Alt hvad vi fore­ta­ger os, er med til at karak­te­ri­se­re os som men­ne­sker, og det for­tæl­ler noget om vores moral. Som der står i Lek­si­kon for det 21. århund­re­de: ”Moral er i bred for­stand beteg­nel­sen for alle fore­stil­lin­ger om hvad der er rig­tigt og for­kert, vær­di­fuldt og for­ka­ste­ligt i det soci­a­le – i livet. Alle men­ne­ske­li­ge egen­ska­ber og hand­lin­ger og alle sam­funds­for­hold kan såle­des vur­de­res ud fra moral­ske synspunkter”.

John Rosen­høj dum­per på moral. Han kan ikke dæk­ke sig ind under pri­vat­li­vets fred. Den græn­se har han over­t­rå­dt. At for­sø­ge at for­stå hans seksu­el­le udfol­del­ser, vil jeg ikke bru­ge tid på. Det må freu­di­a­ner­ne tage sig af. Jeg vil­le ønske, at jeg med tro­vær­dig­he­den i behold hav­de kun­ne ladet kom­men­ta­ren lig­ge på Lokal​po​sten​.Men hans hand­lin­ger, som de er beskre­vet i Ekstra Bla­det og på TV2 Østjyl­land, over­skyg­ger desvær­re det gode arbej­de, han har lavet på Råd­hu­set og andre ste­der. Som men­ne­sker er vi nem­lig kun udsty­ret med ét moralsk kompas. 

KALENDERMAD OG KONCERT
25. juni invi­te­rer Brand­by­ge­gård til mad og kon­cert på gårds­plad­sen. Bil­let kan købes her

SOMMERBUTIK
26. juni kl. 14 – 17 åbner SOMMERBUTIK igen i Fryse­hu­set i Ålstrup

ELLER KØR EN TUR
27. juni kl. 13.30 invi­te­rer Dan­ske Seni­o­rer til en gå- eller køre­tur. Møde­sted: Sognehuset.