KORT NYT

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Her hvi­ler Petrea – en af de man­ge “fortjenst­ful­de” kvinder

Petrea Sofia Ras­mus­sen døde på ple­je­hjem­met i Odder 88 år gam­mel. Hun blev lagt i den grav, hvor hen­des mand, Kri­sten Theo­dor Ras­mus­sen, var ble­vet stedt til evig hvi­le 60 år tid­li­ge­re. Så læn­ge hav­de Petrea været enke. Hun gif­te­de sig aldrig igen.

I dag er deres grav­sted fre­det – det er et grav­min­de.  Der­for skal det hol­des ved lige på kir­kens reg­ning. Så hvert år sør­ger kir­ke­gårds­per­so­na­let for, at der bli­ver sat for­års- og som­mer­blom­ster ved ste­nen, og de fjer­ner hver en lil­le ukr­udts­plan­te, som prø­ver at fin­de vej op gen­nem de små sten, der dæk­ker møl­ler­s­ven­dens og den tid­li­ge­re jor­de­mo­ders gravsted.

Kir­ke­mi­ni­ste­ri­ets vej­led­ning siger, at grav­min­der kan være sten med sær­li­ge inskrip­tio­ner, sten med sær­li­ge lokal­hi­sto­ri­ske nav­ne, sten for fortjenst­ful­de mænd og kvin­der, som mini­ste­ri­et skri­ver. Men det kan også være grav­ste­der med sær­ligt flot­te indram­nin­ger af et stakit. Petreas og Theo­dors grav­sted er indram­met af en metal­kæ­de. De er næp­pe at fin­de i grup­pen ”fortjenst­ful­de mænd og kvin­der”. Men når man ser, hvor­dan Petrea brug­te livet ud fra de få mulig­he­der, hun fik med sig, så bur­de hun være i den gruppe.

PETREA VAR HØJGRAVID

Møl­ler­s­vend Kri­sten Theo­dor Ras­mus­sen blev født i Odder 2. april 1874. Hans far var også møl­ler­s­vend – og hans mor kom fra Snæ­rild Mølle.

Petrea blev født på Alrø 9. febru­ar 1879 – hen­des far og mor hav­de en lil­le ejen­dom på øen.

De to blev gift i Alrø kir­ke 19. dec. 1897. Hun er da 18 år, og i kir­ke­bo­gen er hun note­ret som ”sypi­ge af Alrø”. Da hun og Theo­dor står ved alte­ret, er sypi­gen gravid, så det kan ses. Deres før­ste barn – søn­nen Anders Peter Ras­mus­sen – blev født to dage før Petrea fyld­te 19 år. To år efter fød­te hun deres andet barn – dat­te­ren Sigrid. Men da bor fami­li­en ikke på Alrø. De er flyt­tet til Århus, hvor fol­ke­tæl­lin­gen fra 1901 for­tæl­ler, at de bor i Absa­lons­ga­de, og i kir­ke­bo­gen – da Sigrid blev døbt – er Theo­dor note­ret som arbejdsmand.

Hvor­når præ­cist de kom­mer til­ba­ge til Alrø, ved vi ikke. Men vi ved, at da flyt­te­læs­set var sej­let til øen, var det for­di de vil­le blive. 

SYPIGEN BLEV JORDEMODER

Ved fol­ke­tæl­lin­gen i 1906 arbej­de­de Theo­dor igen som møl­ler­s­vend. Men Petrea er ikke læn­ge­re sypi­ge. Nu er hun note­ret som jor­de­mo­der. På det tids­punkt var jor­de­mo­der-uddan­nel­sen for­ma­li­se­ret – tid­li­ge­re var fød­sels­hjæl­per­ne på lan­det kvin­der, der selv hav­de født man­ge børn. Hvor­dan Petrea har gjort sig fortjent til erhver­vet, ved vi ikke. Men på lan­det kun­ne uddan­nel­sen bestå af, at kvin­den fulg­te og lær­te af en erfa­ren jord­mo­der. Måske er det, hvad hun har gjort. Ved fol­ke­tæl­lin­gen i 1901 er et hus på øen ube­bo­et. Det er jor­de­mo­der­hu­set, som er ejet af Alrø kom­mu­ne. Der har alt­så ikke været en jor­de­mo­der på øen læn­ge. Måske var det Petreas held. Lidt oplæ­ring – og så i gang med arbej­det. Men efter­som det ikke var et job på fast løn – men med beta­ling pr. fød­sel – har hun næp­pe tjent meget.  Amtet betal­te hen­de to gan­ge om året omkring 250 kr, og så var der ellers bru­ger­be­ta­ling. Gårds­mands­folk betal­te 5 kro­ner for en fød­sel – hus­mænd og dag­le­je­re  betal­te 2 kr. Der blev ikke født man­ge børn på Alrø. I 1906 kun tre dren­ge og en pige – i 1907 seks dren­ge og tre piger. Så alt i alt var løn­nen lav.  Men Petrea kun­ne sup­ple­re den, for hun var også sypige.

KLOKKERNE RINGER FOR THEODOR

Theo­dors død­sat­test. Hjer­te­stop er sta­vet “hjer­te­stob”

25. novem­ber 1907 rin­ge­de kir­ke­klok­ker­ne på Alrø en time. Theo­dor var død. Iføl­ge død­sat­te­sten døde han af hjer­te­stop – det gør jo alle. Men den­gang var det ikke læger, der skrev atte­sten. Det var to ”respek­tab­le bor­ge­re”, der skul­le til­se, at døden var ind­t­rå­dt, og de skul­le også angi­ve dødsårsagen.

Theo­dor blev begra­vet på Alrø Kir­ke­gård. Petrea er da 28 år, og er nu enke med ansvar for de to børn Anders Peter på ni år og Sigrid på syv.

BØRNENE VARVEJ KOM BØRNEBØRNENE

Den­gang var det almin­de­ligt, at børn efter kon­fir­ma­tio­nen kom ud at tje­ne. Så var der fær­re mun­de at mæt­te for forældrene.

Også Petreas børn bli­ver sendt hjem­me­fra. Ved fol­ke­tæl­lin­gen i 1916 boe­de Anders Peter ikke hjem­me. Sigrid er sta­dig hjem­me, men også hun bli­ver sendt ud. Hun blev tje­ne­stepi­ge på en gård. Og som så man­ge andre tje­ne­stepi­ger, blev hun gravid. 4. janu­ar 1919 fød­te hun søn­nen, som i Alrø Kir­ke får nav­net Tage. Hvem hans far var, ved vi ikke. Kun Sigrid er note­ret i rubrik­ken ”for­æl­dre”. Tage blev hjem­me hos Petrea, da Sigrid igen blev tyen­de, som ansat­te kar­le og piger blev kaldt under ét.

THIT JENSEN KOM IKKE TIL ALRØ

Kir­kebø­ger­ne for­tæl­ler man­ge histo­ri­er om unge kvin­der, der føder et barn uden at der er udlagt en far. Bar­net blev så – som Tage – efter­ladt hos bedsteforældrene.

Brug af præ­ven­tion stod så abso­lut ikke på lands­by­sko­ler­nes ske­ma­er. Hel­ler ikke på andre sko­lers ske­ma for den sags skyld. Man­ge præ­ster, poli­ti­ke­re og repræ­sen­tan­ter fra det bed­re bor­ger­skab men­te end­da, at oplys­ning vil­le med­fø­re utug­tig adfærd og syn­dig sex uden for ægte­ska­bet. Bor­ger­ska­bets kvin­der fandt ud af det alli­ge­vel og hav­de mid­ler­ne. Men det hav­de de fat­tig­ste ikke. For­fat­te­ren Thit Jen­sen tog i de før­ste årti­er af 1900-tal­let land og rige rundt for at tale om det fri­vil­li­ge moder­skab. Det var ikke små­ting, hun blev udsat for. Bl.a. sat­te præ­ste­fru­er sto­re annon­cer i avi­ser­ne med advars­ler til kvin­der: Gå ikke – for jeres sjæls frel­ses skyld – til Thit Jen­sens fored­rag. Hun blev bedt om at flyt­te fra hotel­ler, når andre gæster pro­teste­re­de over hen­des til­ste­de­væ­rel­se. (Her kan du høre Thit Jen­sen fortælle)

Men Thit Jen­sens fored­rag nåe­de aldrig frem til Sigrid fra Alrø.

SIGRID OG BØRNENE FLYTTER HJEM

Thit Jen­sen – pådrog sig bor­ger­ska­bets vre­de, men hun var rev­nen­de ligeglad.

31. maj 1920 blev Sigrid gift med foder­me­ster Jør­gen Jør­gen­sen i Kloster­kir­ken i Hor­sens. Han var søn­derjy­de og søn af en enlig mor. Om han var far til Tage, ved vi ikke. Tage beholdt efter­nav­net Ras­mus­sen, mens Sigrids andet barn – pigen Anne Marie – får efter­nav­net Jør­gen­sen. Hun blev født 16. okto­ber 1920. Sigrid og hen­des mand bor da på Alrø. Men ægte­ska­bet hol­der ikke. Alle­re­de ved fol­ke­tæl­lin­gen i 1921 var foder­meste­ren for­s­vun­det fra øen igen, og Sigrid og de to børn er flyt­tet hjem til Petrea. Der bor de også ved fol­ke­tæl­lin­gen i 1925, men nu er Sigrid ikke læn­ge­re ”tyen­de”. Nu er hun sygeplejerske.

MANGE SYGEPLEJERSKER ER UFAGLÆRTE

Iføl­ge Dansk Sygeple­je­råd kun­ne hvem som helst den­gang kal­de sig sygeple­jer­ske. Det dæk­ke­de fle­re grup­per – sygeple­jer­sker, land­sy­geple­jer­sker, våge­ko­ner… Og det dæk­ke­de også over et bredt spænd af bag­grund – fra de rent ufag­lær­te til dem, der hav­de en teo­re­tisk uddan­nel­ser af et eller to års varig­hed. Først i 1933 blev uddan­nel­sen for­ma­li­se­ret. Sigrid har næp­pe haft til­stræk­ke­lig sko­le­gang til at føl­ge uddan­nel­sens teo­re­ti­ske del. Hun har sik­kert blot cyk­let rundt på øen og taget sig af de syge.

PETREAS SØN GIFTER SIG TIL EN GÅRD

Anders Peter – Petreas søn – tjen­te efter kon­fir­ma­tio­nen på for­skel­li­ge går­de. Men også han kom til­ba­ge til Alrø.

3. decem­ber 1922 blev han gift med Kir­sten Chri­sten­sen, som var dat­ter af eje­ren af Mik­kel­s­min­de – går­den, der lig­ger lige over for vej­en til Søn­der­by. Ved fol­ke­tæl­lin­gen i 1930 er de flyt­tet ind på Kir­stens fars gård. Han bli­ver boen­de – men er nu i rubrik­ken erhverv redu­ce­ret til ”slægt­ning”. De får to dren­ge – Ver­ner og Erling. De blev på øen resten af deres liv og er beg­ge begra­vet på Alrø Kir­ke­gård. Det sam­me er Ver­ner, den ene af deres sønner.

Anders Peters liv er noget mere sta­bilt end søste­rens liv.

SIGRID BLIVER SKILT OG GIFT

Mens hun sam­men med de to børn bor i Petreas hus, er Sigrid sta­dig for­melt gift med foder­me­ster Jør­gen Jør­gen­sen. Men reelt er hun skilt fra ham. Dog ikke lovformeligt. 

Men i juli 1931 blev hun gift med enke­mand slag­ter Harald Anders Jep­pe Søren­sen. Dog skul­le hun først skil­les. Det blev hun – som der står i kir­ke­bo­gen – ved bevil­ling af 2. juni 1931. Hvor­for hun ikke var ble­vet skilt tid­li­ge­re, mel­der histo­ri­en ikke noget om. Skils­mis­se blev den­gang anset for at være skam­fuldt – såvel i det bed­re bor­ger­skab i byer­ne som på lan­det. Vi fik dog i 1925 en lov, der gav alle ret til at bli­ve skilt. Men Sigrid blev alt­så først skilt knap to måne­der, før hun igen blev gift. Hen­des to børn – Tage og Anne Met­te – blev boen­de hos Petrea.

OGSÅ OLDEBARNET FLYTTER IND

Beg­ge var til­meldt hos Petrea ved fol­ke­tæl­lin­gen i 1940, men var ude for at tje­ne på en gård. Men i 1940 var end­nu et barn flyt­tet ind hos Petrea. Nem­lig pigen Else, som blev født 16. august 1935. Hun er Anne Mari­es dat­ter, og blev født et par måne­der før hen­des mor fyl­der 15 år. Nu måt­te olde­mor alt­så også tage sig af den lil­le Else, som hun tid­li­ge­re har taget sig af hen­des mor og onkel. Dog ikke i helt så lang tid.

For da Anne Marie 30. april 1941 gif­te­de sig med trak­tor­fø­rer Osbor­ne Søren­sen Eskerod, tog de ansva­ret for den lil­le pige.

Den da knap seksår­i­ge Else kom også til at hed­de Eskerod til efter­navn. Anne Mari­es nye mand adop­te­re­de hen­de. Fami­li­en blev boen­de på Alrø. Else hav­de sta­dig god kon­takt med Petrea. Og da hun 27. decem­ber 1955 blev gift med den jæv­nal­dren­de elek­tri­ker Pauli Søren­sen fra Grum­strup ved Hoved­gård, er olde­mor Petrea iføl­ge kir­ke­bo­gen forlover.

SEND EN VENLIG TANKE

Kom­mer du for­bi Alrø Kir­ke­gård, så send en ven­lig tan­ke til Petrea, der blev enke som 28-årig og som aldrig gif­te­de sig igen. Hun tog – som man­ge andre kvin­der på den tid – ansvar for børn, bør­ne­børn og også et olde­barn. Hen­des dat­ter blev sendt ud for at tje­ne, og som så man­ge i hen­des situ­a­tion, kom hun hjem med et barn. Viden om præ­ven­tion var ikke-eksi­ste­ren­de. Petrea tog ansvar for bar­net. Og da bar­ne­bar­net som 14-årig kom i ulyk­ke, som det hed, var der også plads til hen­des barn i Petreas hus.

Petreas grav­sted er et grav­min­de, for­di det har – som det hed­der i kir­ke­mi­ni­ste­ri­ets vej­led­ning – en sær­lig flot indram­ning af et stakit. Men det bur­de være et grav­min­de for alle de ”fortjenst­ful­de” kvin­der – for at bru­ge vej­led­nin­gens ord – som på grund af mang­len­de viden og oplys­ning om præ­ven­tion, måt­te tage sig ikke blot af deres egne børn. Men også af bør­ne­børn og end­da oldebørn uden at have meget at gøre godt med. Petrea var kun en af dem.

Artik­len byg­ger på research i kir­kebø­ger og folketællinger

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE BEGYNDER IGEN

San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set, der var aflyst hele for­å­ret p.g.a. Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, begyn­der igen.
Det er den før­ste tirs­dag i hver måned til og med 3. maj 2022. Og det er fra kl. 14 – 16.30

TORSDAGSKLUBBENS PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

DANSKE SENIORES PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

SPISEVENNER

19. okto­ber kl. 12 mødes Spi­se­ven­ner igen i Fal­ling For­sam­lings­hus. Til­mel­ding skal ske sene­st 15. okto­ber til Poul Hen­ning tlf 22383692

VALGMØDE

27. okto­ber kl. 19 – 21 er der valg­mø­de i Gyl­ling Forsamlingshus

FINURLIGE FORTÆLLINGER

28. okto­ber kl. 19 deler Inge Jen­sen og Hol­ger Lyk­ke Ander­sen gav­mildt ud af deres man­ge for­tæl­lin­ger til Kul­tur­Hubs arran­ge­ment i Ålstrup. Bil­let­ten koster 20 kr for Kul­tur­Hubs med­lem­mer – 30 kr for andre. Men så er kaf­fe og kage også betalt. Bestil her

JULEBAL FOR ALLE

13. novem­ber kl. 17.30 åbner ØFUG døren til Hal­len og invi­te­rer alle, der har en bil­let, ind til jule­buf­fet fra Hal­lens café og mas­ser af musik med Par­ty Pla­net. Bil­let­ten kan købes her: https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​e​r​/​1​0​3​4​5​/​j​u​l​e​b​a​l​-​i​-​o​e​r​t​i​n​g​-​h​a​l​len


JULEMARKED

Lør­dag d. 20. novem­ber hol­der Gyl­ling-Brugs­en jule­mar­ked fra kl. 10 – 16. Der vil være boder med alt, der hører julen til og boder med lokalt håndværk.