KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire. 

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km. 

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting. 

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler. 

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab. 

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde. 

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for. 

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger. 

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Kom­men­tar: Få nu åbnet de døre

TRE ÅR OG 134 DAGE efter at Odder kom­mu­ne modt­og en stæv­ning fra god­se­jer Johan Koed-Jør­gen­sens advo­kat, skal kom­mu­nal­be­sty­rel­sen man­dag aften på et luk­ket møde for­hol­de sig til et for­lig med Åkærs ejer i sagen om kom­mu­nens oprens­ning af Åkær Å og god­sets marker.

Åen er ikke – efter god­se­je­rens mening – opren­set efter for­skrif­ter­ne med det resul­tat, at 200 hektar mar­ker er for­sum­pet. Der­for kræ­ve­de Koed-Jør­gen­sen 39.140.000 kr ”med til­læg af sæd­van­lig pro­ces­ren­te fra sagens anlæg til beta­ling fin­der sted”, som det blev for­mu­le­ret i stæv­nin­gen.
Belø­bet er sam­men­sat af to poster: 38 mil­li­o­ner er det beløb, som Koed-Jør­gen­sen hæv­der, god­sets han­dels­vær­di er for­rin­get med. 1.140.000 kr er det tab af drift­sind­tæg­ter, han mener at have haft i tre år. (Det var i april 2018).

EFTER HVAD LOKALPOSTEN erfa­rer, har god­se­je­rens advo­kat nu for anden gang fore­slå­et et for­lig med en erstat­ning, der kun er en rin­ge brøk­del af de 39.140.000 kr, han kræ­ve­de. Kom­mu­nal­be­sty­rel­sen skal på et luk­ket møde i aften tage stil­ling til, om det­te for­lig skal ind­gås.
Sagen har alle­re­de kostet kom­mu­nen man­ge pen­ge – til advo­kat, til kon­su­lent-under­sø­gel­ser af åens ved­li­ge­hol­del­se og til arbejds­ti­mer på råd­hu­set . Og der er ikke andre til at beta­le end skat­tey­der­ne. Der­for er det ufor­stå­e­ligt, at dis­kus­sio­nen om et for­lig skal hol­des bag luk­ke­de døre. God­se­je­ren har jo ikke selv holdt sig til­ba­ge for at infor­me­re offent­lig­he­den gen­nem medi­er­ne. Han har i en lands­dæk­ken­de avis, på regio­nalt TV, i loka­le beta­lings­a­vi­ser og i fag­bla­de for land­brug for­talt om kom­mu­nens svigt. Alle ste­der uden at bli­ve mødt af kri­ti­ske spørgs­mål. Dog skal siges, at god­se­je­ren har været tavs det sene­ste år. Om det hæn­ger sam­men med, at hans øko­no­mi­ske krav til kom­mu­nen har været brat ned­ad­gå­en­de, ved kun han.

Men det er på tide, at bor­ger­ne får ind­blik i den poli­ti­ske dis­kus­sion om god­se­je­rens krav. Uan­set størrelsen.

I DEN KOMMUNALE STYRELSESLOV står, at en sag kan behand­les for luk­ke­de døre, når det fin­des ”nød­ven­digt  på grund af sagens beskaf­fen­hed”.

En sag kan ikke behand­les for luk­ke­de døre, blot for­di kom­mu­nal­be­ty­rel­sen synes, det er hen­sigts­mæs­sigt at dis­ku­te­re uden at offent­lig­he­den lyt­ter med.

Og hvis et fler­tal vil ind­gå for­lig og beta­le ved kas­se 1 er det inter­es­sant – ikke mindst for­di vi 16. novem­ber skal til valg. Siden kom­mu­nens advo­kat 18. juli 2018 send­te før­ste gensvar på god­se­je­rens stæv­ning, har Odder kom­mu­ne nem­lig stå­et fast på, at der ikke er noget at kom­me efter. I gensva­ret efter­ly­ser advo­ka­ten også doku­men­ta­tion for tabet af de 200 hektar dyrk­nings­jord, som Koed-Jør­gen­sen mener er øde­lagt på grund af kom­mu­nens for­søm­me­lig­hed. Den mang­ler stadig.

ÅKÆRS EJER HAR BLOT med­delt et erstat­nings­be­løb og et mar­ka­re­al. Så det er abso­lut i offent­lig­he­dens inter­es­se at vide, på hvil­ket grund­lag poli­ti­ker­ne evt. vil ind­gå et for­lig – uan­set belø­bets stør­rel­se. At ind­gå for­lig vil nem­lig være det sam­me som at for­tæl­le, at kom­mu­nen ikke har opren­set åen korrekt. 

Koed-Jør­gen­sen og hans advo­kat har gan­ske vist i medi­er­ne udråbt en afgø­rel­se fra Mil­jø- og Føde­va­re­kla­ge­næv­net 7. febru­ar 2019 som en sejr – kom­mu­nens folk har ikke gjort deres arbej­de med oprens­ning af åen.

Men det kan nu dis­ku­te­res. I afgø­rel­sen står kun: “Kom­mu­nen har ikke doku­men­te­ret eller sand­syn­lig­gjort, at der er fore­ta­get en oprens­ning af strøm­ren­den”. Kom­mu­nen skul­le alt­så doku­men­te­re bedre.

SOM MINIMUM bør kom­mu­nal­be­sty­rel­sen infor­me­re bor­ger­ne om den afgø­rel­se, der bli­ver truf­fet man­dag aften på Råd­hu­set – og infor­me­re om det grund­lag, den er truf­fet på. Alt andet er hemmelighedskræmmeri.

Som væl­ge­re er det vig­tigt, at vi kan spør­ge de med­lem­mer, der genop­stil­ler til val­get, hvil­ket stand­punkt de tog – og på hvil­ket grundlag.

KALENDER

NYE PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for efter­å­rets og vin­te­r­ens akti­vi­te­ter i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter. 

FÆLLESSANGERNE

Fra tirs­dag d. 05. sep­tem­ber kl. 14 er der igen fæl­les­sang i Sog­ne­hu­set den før­ste tirs­dag i hver måned. Orga­nist Niels Peder sid­der ved kla­ve­ret, og Flem­m­ing Grove syn­ger for. Tag kaf­fe med.

BORGERMØDE

Lokal­rå­det ind­kal­der til bor­ger­mø­de 04. okto­ber kl. 19 hos Dine­sens - det tid­li­ge­re for­sam­lings­hus i Fal­ling. Ene­ste punkt på dags­or­de­nen er den vars­le­de luk­ning af Han­dels­plad­sen i Ørting.

U(HYGGE) I ØRTING HALLEN

lør­dag den 07. okto­ber arran­ge­rer ØFUG og Ørting Hal­len tid­lig Hal­lowe­en for børn og barn­li­ge sjæ­le. Læs mere om arran­ge­men­tet i Lokalposten.

SPISEVENNER

mødes igen 10. okto­ber kl. 12 i Ørting Hal­lens Café. Til­mel­ding sene­st 6. oktober.

MORGENSANG OG MORGENKAFFE

Mor­gensan­gen begyn­der i kir­ken 12. okto­ber kl. 09.30 og efter en halv times tid, er der kaf­fe og rundstyk­ker i sog­ne­hu­set. Alle fra Fjord­pa­sto­ra­tet kan være med. Og kni­ber det med at kom­me til Bils­bæ­kvej i Ørting, er det muligt at bestil­le gra­tis kir­ke­bil på tlf. 4848 4848. Det skal gøres halvan­den time før ønsket afgang. Hjem igen kører bilen også.