KORT NYT

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Fol­ke­sko­lere­for­men var en kæm­pe fejl

Katja Ive­søe – vil have blik­ket stift ret­tet mod børn og unge 

Katja Ive­søe opstil­ler for Radi­ka­le Ven­stre til kom­mu­ne­val­get d. 16. nov. Val­get af par­ti må være en fami­liesvag­hed, for hen­des bror er for­mand for par­ti­et i Odder. Hun bor i Gyl­ling – i ”Tøse­hu­set”. Nav­net, for­di hun flyt­te­de ind her i 1999 sam­men med sine nu voks­ne døtre. Hun har været enga­ge­ret i fle­re for­e­nin­ger gen­nem åre­ne både i Odder og siden lokalt i Gyl­ling bl.a som for­mand for Bor­ger­for­e­nin­gen. Hun var også i sin tid med til at star­te lokal­rå­det i lands­by­en. Katja læg­ger ikke skjul på, at hun mener, der er plads til for­bed­rin­ger i poli­ti­ker­nes behand­ling af for­hol­de­ne for bebo­er­ne i land­di­strik­ter­ne. Odder Kom­mu­ne er både land og by. Hun læg­ger hel­ler ikke skjul på, at bli­ver hun valgt ind i det, der fra 1. janu­ar næste år skif­ter navn fra byråd til kom­mu­nal­be­sty­rel­se, vil hun have blik­ket stift ret­tet mod børn og unge. Og spe­ci­elt den vok­sen­de grup­pe, der har sto­re udfordringer.

”Jeg har arbej­det med spe­ci­a­lun­der­vis­ning i 30 år, så selv­føl­ge­lig vil jeg i det poli­ti­ske arbej­de træk­ke på mine erfa­rin­ger. Jeg ken­der om nogen kon­se­kven­ser­ne af den før­te poli­tik. ”Men som radi­kal er jeg selv­føl­ge­lig også leven­de inter­es­se­ret i alle spørgs­mål ved­rø­ren­de kli­ma og den grøn­ne omstil­ling”, siger Katja. ”Vi har et stort ansvar her for de næste gene­ra­tio­ner. Det er slet ikke til dis­kus­sion”. Jeg vil arbej­de for at for­bed­re den kol­lek­ti­ve tra­fik – især fra lands­by­er­ne, og for øget støt­te til de man­ge foreninger”.

SKRIVEBORDSARBEJDE

Katja hører til de man­ge, der mener at fol­ke­sko­lere­for­men fra 2014 var dømt til at bli­ve en fia­sko. ”De lan­ge sko­le­da­ge må være udtænkt bag et skri­ve­bord af men­ne­sker, der ikke ken­der dag­lig­da­gen. Og al den snak om inklu­sion af børn, der har sær­li­ge udfor­drin­ger, ser måske pænt ud plot­tet ind i et excel-ark. Men vir­ke­lig­he­den er en hel anden, og alt for man­ge af de børn er ble­vet tabere”.

Radi­ka­le Ven­stre stem­te for loven i sin tid. ”Jo, men det er til­ladt at sige, at man tog fejl, og den indrøm­mel­se har man­ge sko­le­folk ven­tet læn­ge på”, siger Katja. ”Og for­di det alt­så var en fejl, har en arbejds­grup­pe med MF Mari­an­ne Jel­ved og sko­lepo­li­tisk ord­fø­rer Lot­te Rod i spid­sen arbej­det med for­slag til ændrin­ger. Arbej­det har invol­ve­ret og enga­ge­ret diver­se sko­le­folk, lede­re, aner­kend­te psy­ko­lo­ger, poli­ti­ke­re, pro­fes­so­rer og alver­dens eks­per­ter på hele bør­ne- og uddannelsesområdet.

”Jeg har ivrigt fulgt med i de man­ge onli­ne ses­sio­ner og debat­ter gen­nem hele for­å­ret, bidra­get i for­skel­li­ge fora og tænkt man­ge tan­ker under­vejs. Nu skal de sid­ste trå­de sam­les, og så bli­ver det radi­ka­le udspil præ­sen­te­ret for de øvri­ge par­ti­er i Fol­ke­tin­get. Vi kan og skal ret­te op på den fejl, sko­lere­for­men var og er. Og vil vi, så kan vi få lan­dets bed­ste fol­ke­sko­le i Odder”. Men sko­le skal laves med dem, der i den, og ikke henover hove­d­er­ne på dem!

LAD OS EN SPECIALSKOLE

Katja Ive­søe – inklu­sion bety­der, at børn med sto­re udfor­drin­ger skal pres­ses ind i et fæl­les­skab, hvor de ikke kan fungere

Antal­let af børn i Odder, der har en diag­no­se som f.eks. autis­me, er vokset.

”De børn har krav på sko­le­til­bud, der er til­pas­set net­op deres udfor­dring. De har brug for at være i min­dre grup­per. De har brug for en hver­dag, der er ske­ma­lagt ned i den mind­ste detal­je. Og man­ge kan slet ikke over­skue at være på den sto­re sko­le”, siger Katja. ”Stod det til mig, for­svandt ordet inklu­sion for net­op de mest udfor­dre­de børn, for i dag bety­der det, at de børn skal pres­ses ind i fler­tal­lets fæl­les­skab. Det er på tide, at vi får en spe­ci­alsko­le i Odder, som er ind­ret­tet til de børn. Inden så læn­ge bli­ver læge­hu­set på Th.Køhlsvej ledigt, når vi får Sund­heds­hu­set ved Vita­Park. Den byg­ning kan meget nemt ændres til en god skolebygning”.

VI HAR IKKE EN HANDICAPPOLITIK

Efter hen­des mening mang­ler kom­mu­nen en han­di­cap­po­li­tik. Det er ikke nok med luf­ti­ge målsætninger.

”Vi ser jævn­ligt, at for­æl­dre står frem i medi­er­ne med deres per­son­li­ge erfa­rin­ger og fru­stra­tio­ner over sags­be­hand­lin­gen. Det viser, at det er nød­ven­digt med en klar og tyde­lig han­di­cap­po­li­tik, der fast­læg­ger den pro­ce­du­re, der skal lig­ge for­ud for enhver sags­be­hand­ling. Det nyt­ter ikke, at vi står med et bil­le­de af, at alt er mere eller min­dre til­fæl­digt, når det gæl­der de børn og unge. At deres behand­ling afhæn­ger af sags­be­hand­le­res og andres vel­vil­je. Med­ar­bej­der­ne alle ste­der vil ger­ne arbej­de pro­fes­sio­nelt – men det kræ­ver, at de har fast­lag­te ret­nings­linjer at arbej­de efter”.

EN SKOLEEN LEDER

Efter Katja Ive­sø­es mening skal vi have sko­le­struk­tu­ren ændret, så hver ene­ste sko­le i kom­mu­nen har egen leder. At sko­ler skul­le deles om en leder var en spa­reø­vel­se, der er gået ud over arbejds­mil­jø og arbejds­glæ­de – og der er ikke spa­ret noget. Even­tu­el­le bespa­rel­ser er ædt op af fle­re mel­lem­le­de­re.
”Vi skal væk fra top­sty­ring og ugen­nem­sig­tig ledel­se. Hver sko­le i Odder Kom­mu­ne har krav på at have egen beslut­nings­dyg­ti­ge og nær­væ­ren­de skole­le­der, som vil inspi­re­re og tage ansvar for udvik­ling af egen sko­le i tæt sam­ar­bej­de med per­so­na­le, for­æl­dre og ele­ver”, siger Katja.

VI MANGLER UDDANNELSER

Katja Ive­søe – poli­ti­ke­re skal kun­ne sige: Vi tog fejl

Også de unge har Katja Ive­sø­es opmærksomhed.

Katja Iver­søe for­står ikke, at Odder kom­mu­ne ikke har sat­set mere på ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne. ”Vi har gym­na­si­et, og det er fint. Men hvad med de man­ge unge, som ger­ne vil have en fag­lig uddan­nel­se? Med så man­ge virk­som­he­der, som vi har, kun­ne prak­tik­plad­ser­ne sik­res lokalt”.

TIDE MED DET UNGDOMSHUS

”Vi mang­ler ste­der, hvor de unge kan være på deres egne betin­gel­ser. Vi har i åre­vis snak­ket om et ung­doms­hus. Men det er ble­vet ved snak­ken. Det er på tide, vi gør noget ved det. Jeg så ger­ne, at de unge f.eks. fik del i Remi­sen på Lun­de­vej i Odder. Her er plads til en mas­se akti­vi­te­ter. Jeg ved godt, at der har været holdt vel­lyk­ke­de kon­cer­ter på områ­det – og at der vil kom­me fle­re, men dem er der også andre mulig­he­der for. 

Fle­re ste­der har vi haft pro­ble­mer med grup­per af unge, der inva­de­rer ste­der og efter­la­der rod og hær­værk. Men hvor skal de unge gå hen?

Vi har i bl.a. Gyl­ling, Ørting og i Odder haft pro­ble­mer med grup­per af unge, der sam­les for­skel­li­ge ste­der, og efter­la­der dem med rod og ska­der. Det er træls. Men hvor skal de unge være? Vi har ung­doms­sko­len på Parkve­jens Sko­le, men vi har ingen deci­de­ret klub. Unge fra lands­by­er­ne er bare låst af dår­lig kol­lek­tiv tra­fik. Men det gæl­der jo desvær­re ikke kun de unge. Det gæl­der også ældre men­ne­sker. Så det er abso­lut et pro­blem, som en ny kom­mu­nal­be­sty­rel­se bør tage op”.

LIGE MULIGHEDER

Katja mener, at der skal være lige mulig­he­der – hvad enten man bor i Odder by eller i oplan­det. ”Vi har set, at bør­ne­ha­ve og sko­le er ble­vet luk­ket i Ørting – og det bur­de aldrig være sket. Men som fol­ke­sko­lere­for­men – der kan rådes bod på det, hvis poli­ti­ker­ne tør sige: ”Vi tog fejl. Vi skul­le spa­re – og så var det let­te­ste at skæ­re insti­tu­tio­ner fra”. I oplan­det er et væld af enga­ge­re­de men­ne­sker, der får tin­ge­ne til at ske – som fin­der pen­ge­ne ved egen ind­sats. Jeg vil gøre, alt jeg kan, for at støt­te dem”.

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE BEGYNDER IGEN

San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set, der var aflyst hele for­å­ret p.g.a. Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, begyn­der igen.
Det er den før­ste tirs­dag i hver måned til og med 3. maj 2022. Og det er fra kl. 14 – 16.30

TORSDAGSKLUBBENS PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

DANSKE SENIORES PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

AMSTRUP-MØDE

22. sep­tem­ber kl. 19 hol­der Lokal­rå­det møde med bebo­er­ne i Amstrup om udvik­lings­pla­nen. Det er i Fal­ling Forsamlingshus.

ODDER VOICES

28. sep­tem­ber kl. 19.30 er der san­gaf­ten med koret Odder Voi­ces i Sog­ne­hu­set på Bilsbækvej

FALLING-MØDE:

29. sep­tem­ber kl. 19 hol­der Lokal­rå­det møde med bebo­er­ne i Fal­ling om udvik­lings­pla­nen. Det er i Fal­ling Forsamlingshus

ØRTING-MØDE:

6. okto­ber kl. 19 hol­der Lokal­rå­det møde med bebo­er­ne i Ørting om udvik­lings­pla­nen. Det er i Sog­ne­hu­set på Bilsbækvej.

NATURSTI-INDVIELSE:

(foto fra Odder kom­mu­nes hjem­mesi­de)

9. okto­ber kl. 14 skal den nye natursti i Ålstrup ind­vies. Det begyn­der ved Fryse­hu­set, hvor snoren skal klippes

SPISEVENNER

19. okto­ber kl. 12 mødes Spi­se­ven­ner igen i Fal­ling For­sam­lings­hus. Til­mel­ding skal ske sene­st 15. okto­ber til Poul Hen­ning tlf 22383692