KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Fol­ke­sko­lere­for­men var en kæm­pe fejl

Katja Ive­søe – vil have blik­ket stift ret­tet mod børn og unge 

Katja Ive­søe opstil­ler for Radi­ka­le Ven­stre til kom­mu­ne­val­get d. 16. nov. Val­get af par­ti må være en fami­liesvag­hed, for hen­des bror er for­mand for par­ti­et i Odder. Hun bor i Gyl­ling – i ”Tøse­hu­set”. Nav­net, for­di hun flyt­te­de ind her i 1999 sam­men med sine nu voks­ne døtre. Hun har været enga­ge­ret i fle­re for­e­nin­ger gen­nem åre­ne både i Odder og siden lokalt i Gyl­ling bl.a som for­mand for Bor­ger­for­e­nin­gen. Hun var også i sin tid med til at star­te lokal­rå­det i lands­by­en. Katja læg­ger ikke skjul på, at hun mener, der er plads til for­bed­rin­ger i poli­ti­ker­nes behand­ling af for­hol­de­ne for bebo­er­ne i land­di­strik­ter­ne. Odder Kom­mu­ne er både land og by. Hun læg­ger hel­ler ikke skjul på, at bli­ver hun valgt ind i det, der fra 1. janu­ar næste år skif­ter navn fra byråd til kom­mu­nal­be­sty­rel­se, vil hun have blik­ket stift ret­tet mod børn og unge. Og spe­ci­elt den vok­sen­de grup­pe, der har sto­re udfordringer.

”Jeg har arbej­det med spe­ci­a­lun­der­vis­ning i 30 år, så selv­føl­ge­lig vil jeg i det poli­ti­ske arbej­de træk­ke på mine erfa­rin­ger. Jeg ken­der om nogen kon­se­kven­ser­ne af den før­te poli­tik. ”Men som radi­kal er jeg selv­føl­ge­lig også leven­de inter­es­se­ret i alle spørgs­mål ved­rø­ren­de kli­ma og den grøn­ne omstil­ling”, siger Katja. ”Vi har et stort ansvar her for de næste gene­ra­tio­ner. Det er slet ikke til dis­kus­sion”. Jeg vil arbej­de for at for­bed­re den kol­lek­ti­ve tra­fik – især fra lands­by­er­ne, og for øget støt­te til de man­ge foreninger”.

SKRIVEBORDSARBEJDE

Katja hører til de man­ge, der mener at fol­ke­sko­lere­for­men fra 2014 var dømt til at bli­ve en fia­sko. ”De lan­ge sko­le­da­ge må være udtænkt bag et skri­ve­bord af men­ne­sker, der ikke ken­der dag­lig­da­gen. Og al den snak om inklu­sion af børn, der har sær­li­ge udfor­drin­ger, ser måske pænt ud plot­tet ind i et excel-ark. Men vir­ke­lig­he­den er en hel anden, og alt for man­ge af de børn er ble­vet tabere”.

Radi­ka­le Ven­stre stem­te for loven i sin tid. ”Jo, men det er til­ladt at sige, at man tog fejl, og den indrøm­mel­se har man­ge sko­le­folk ven­tet læn­ge på”, siger Katja. ”Og for­di det alt­så var en fejl, har en arbejds­grup­pe med MF Mari­an­ne Jel­ved og sko­lepo­li­tisk ord­fø­rer Lot­te Rod i spid­sen arbej­det med for­slag til ændrin­ger. Arbej­det har invol­ve­ret og enga­ge­ret diver­se sko­le­folk, lede­re, aner­kend­te psy­ko­lo­ger, poli­ti­ke­re, pro­fes­so­rer og alver­dens eks­per­ter på hele bør­ne- og uddannelsesområdet.

”Jeg har ivrigt fulgt med i de man­ge onli­ne ses­sio­ner og debat­ter gen­nem hele for­å­ret, bidra­get i for­skel­li­ge fora og tænkt man­ge tan­ker under­vejs. Nu skal de sid­ste trå­de sam­les, og så bli­ver det radi­ka­le udspil præ­sen­te­ret for de øvri­ge par­ti­er i Fol­ke­tin­get. Vi kan og skal ret­te op på den fejl, sko­lere­for­men var og er. Og vil vi, så kan vi få lan­dets bed­ste fol­ke­sko­le i Odder”. Men sko­le skal laves med dem, der i den, og ikke henover hove­d­er­ne på dem!

LAD OS EN SPECIALSKOLE

Katja Ive­søe – inklu­sion bety­der, at børn med sto­re udfor­drin­ger skal pres­ses ind i et fæl­les­skab, hvor de ikke kan fungere

Antal­let af børn i Odder, der har en diag­no­se som f.eks. autis­me, er vokset.

”De børn har krav på sko­le­til­bud, der er til­pas­set net­op deres udfor­dring. De har brug for at være i min­dre grup­per. De har brug for en hver­dag, der er ske­ma­lagt ned i den mind­ste detal­je. Og man­ge kan slet ikke over­skue at være på den sto­re sko­le”, siger Katja. ”Stod det til mig, for­svandt ordet inklu­sion for net­op de mest udfor­dre­de børn, for i dag bety­der det, at de børn skal pres­ses ind i fler­tal­lets fæl­les­skab. Det er på tide, at vi får en spe­ci­alsko­le i Odder, som er ind­ret­tet til de børn. Inden så læn­ge bli­ver læge­hu­set på Th.Køhlsvej ledigt, når vi får Sund­heds­hu­set ved Vita­Park. Den byg­ning kan meget nemt ændres til en god skolebygning”.

VI HAR IKKE EN HANDICAPPOLITIK

Efter hen­des mening mang­ler kom­mu­nen en han­di­cap­po­li­tik. Det er ikke nok med luf­ti­ge målsætninger.

”Vi ser jævn­ligt, at for­æl­dre står frem i medi­er­ne med deres per­son­li­ge erfa­rin­ger og fru­stra­tio­ner over sags­be­hand­lin­gen. Det viser, at det er nød­ven­digt med en klar og tyde­lig han­di­cap­po­li­tik, der fast­læg­ger den pro­ce­du­re, der skal lig­ge for­ud for enhver sags­be­hand­ling. Det nyt­ter ikke, at vi står med et bil­le­de af, at alt er mere eller min­dre til­fæl­digt, når det gæl­der de børn og unge. At deres behand­ling afhæn­ger af sags­be­hand­le­res og andres vel­vil­je. Med­ar­bej­der­ne alle ste­der vil ger­ne arbej­de pro­fes­sio­nelt – men det kræ­ver, at de har fast­lag­te ret­nings­linjer at arbej­de efter”.

EN SKOLEEN LEDER

Efter Katja Ive­sø­es mening skal vi have sko­le­struk­tu­ren ændret, så hver ene­ste sko­le i kom­mu­nen har egen leder. At sko­ler skul­le deles om en leder var en spa­reø­vel­se, der er gået ud over arbejds­mil­jø og arbejds­glæ­de – og der er ikke spa­ret noget. Even­tu­el­le bespa­rel­ser er ædt op af fle­re mel­lem­le­de­re.
”Vi skal væk fra top­sty­ring og ugen­nem­sig­tig ledel­se. Hver sko­le i Odder Kom­mu­ne har krav på at have egen beslut­nings­dyg­ti­ge og nær­væ­ren­de skole­le­der, som vil inspi­re­re og tage ansvar for udvik­ling af egen sko­le i tæt sam­ar­bej­de med per­so­na­le, for­æl­dre og ele­ver”, siger Katja.

VI MANGLER UDDANNELSER

Katja Ive­søe – poli­ti­ke­re skal kun­ne sige: Vi tog fejl

Også de unge har Katja Ive­sø­es opmærksomhed.

Katja Iver­søe for­står ikke, at Odder kom­mu­ne ikke har sat­set mere på ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne. ”Vi har gym­na­si­et, og det er fint. Men hvad med de man­ge unge, som ger­ne vil have en fag­lig uddan­nel­se? Med så man­ge virk­som­he­der, som vi har, kun­ne prak­tik­plad­ser­ne sik­res lokalt”.

TIDE MED DET UNGDOMSHUS

”Vi mang­ler ste­der, hvor de unge kan være på deres egne betin­gel­ser. Vi har i åre­vis snak­ket om et ung­doms­hus. Men det er ble­vet ved snak­ken. Det er på tide, vi gør noget ved det. Jeg så ger­ne, at de unge f.eks. fik del i Remi­sen på Lun­de­vej i Odder. Her er plads til en mas­se akti­vi­te­ter. Jeg ved godt, at der har været holdt vel­lyk­ke­de kon­cer­ter på områ­det – og at der vil kom­me fle­re, men dem er der også andre mulig­he­der for. 

Fle­re ste­der har vi haft pro­ble­mer med grup­per af unge, der inva­de­rer ste­der og efter­la­der rod og hær­værk. Men hvor skal de unge gå hen?

Vi har i bl.a. Gyl­ling, Ørting og i Odder haft pro­ble­mer med grup­per af unge, der sam­les for­skel­li­ge ste­der, og efter­la­der dem med rod og ska­der. Det er træls. Men hvor skal de unge være? Vi har ung­doms­sko­len på Parkve­jens Sko­le, men vi har ingen deci­de­ret klub. Unge fra lands­by­er­ne er bare låst af dår­lig kol­lek­tiv tra­fik. Men det gæl­der jo desvær­re ikke kun de unge. Det gæl­der også ældre men­ne­sker. Så det er abso­lut et pro­blem, som en ny kom­mu­nal­be­sty­rel­se bør tage op”.

LIGE MULIGHEDER

Katja mener, at der skal være lige mulig­he­der – hvad enten man bor i Odder by eller i oplan­det. ”Vi har set, at bør­ne­ha­ve og sko­le er ble­vet luk­ket i Ørting – og det bur­de aldrig være sket. Men som fol­ke­sko­lere­for­men – der kan rådes bod på det, hvis poli­ti­ker­ne tør sige: ”Vi tog fejl. Vi skul­le spa­re – og så var det let­te­ste at skæ­re insti­tu­tio­ner fra”. I oplan­det er et væld af enga­ge­re­de men­ne­sker, der får tin­ge­ne til at ske – som fin­der pen­ge­ne ved egen ind­sats. Jeg vil gøre, alt jeg kan, for at støt­te dem”.

KALENDER


MORGENSANG OG KAFFE

Mor­gensan­gen begyn­der i kir­ken 11. april kl. 09.30 og efter en halv times tid, er der kaf­fe og rundstyk­ker i sog­ne­hu­set. Alle fra Fjord­pa­sto­ra­tet kan være med. Og kni­ber det med at kom­me til Bils­bæ­kvej i Ørting, er det muligt at bestil­le gra­tis kir­ke­bil på tlf. 4848 4848. Det skal gøres halvan­den time før ønsket afgang. Hjem igen kører bilen også

LOPPEMARKEDHALLEN

Lør­dag d. 13. april vil fri­vil­li­ge ind­sam­le lop­per over hele områ­det til salg på Lop­pe­mar­ke­det i Ørting Hal­len 14. april kl. 12 – kl.15. Beg­ge dage er der brug for fle­re hjælpere. 

SPISEVENNER

På menu­en er fiske­filet med kar­to­f­ler, per­sil­lesovs og dam­pe­de grønt­sa­ger, når Spi­se­ven­ner mødes igen 16. april kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

GENERALFORSAMLING

Lokal­hi­sto­risk arkiv for Gyl­ling og Omegn hol­der gene­ral­for­sam­ling 22. april kl. 19 i arki­vets loka­ler på skolen. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 70 bil­let­ter udbudt til salg. Køb her.