KORT NYT

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Fol­ke­sko­lere­for­men var en kæm­pe fejl

Katja Ive­søe – vil have blik­ket stift ret­tet mod børn og unge 

Katja Ive­søe opstil­ler for Radi­ka­le Ven­stre til kom­mu­ne­val­get d. 16. nov. Val­get af par­ti må være en fami­liesvag­hed, for hen­des bror er for­mand for par­ti­et i Odder. Hun bor i Gyl­ling – i ”Tøse­hu­set”. Nav­net, for­di hun flyt­te­de ind her i 1999 sam­men med sine nu voks­ne døtre. Hun har været enga­ge­ret i fle­re for­e­nin­ger gen­nem åre­ne både i Odder og siden lokalt i Gyl­ling bl.a som for­mand for Bor­ger­for­e­nin­gen. Hun var også i sin tid med til at star­te lokal­rå­det i lands­by­en. Katja læg­ger ikke skjul på, at hun mener, der er plads til for­bed­rin­ger i poli­ti­ker­nes behand­ling af for­hol­de­ne for bebo­er­ne i land­di­strik­ter­ne. Odder Kom­mu­ne er både land og by. Hun læg­ger hel­ler ikke skjul på, at bli­ver hun valgt ind i det, der fra 1. janu­ar næste år skif­ter navn fra byråd til kom­mu­nal­be­sty­rel­se, vil hun have blik­ket stift ret­tet mod børn og unge. Og spe­ci­elt den vok­sen­de grup­pe, der har sto­re udfordringer.

”Jeg har arbej­det med spe­ci­a­lun­der­vis­ning i 30 år, så selv­føl­ge­lig vil jeg i det poli­ti­ske arbej­de træk­ke på mine erfa­rin­ger. Jeg ken­der om nogen kon­se­kven­ser­ne af den før­te poli­tik. ”Men som radi­kal er jeg selv­føl­ge­lig også leven­de inter­es­se­ret i alle spørgs­mål ved­rø­ren­de kli­ma og den grøn­ne omstil­ling”, siger Katja. ”Vi har et stort ansvar her for de næste gene­ra­tio­ner. Det er slet ikke til dis­kus­sion”. Jeg vil arbej­de for at for­bed­re den kol­lek­ti­ve tra­fik – især fra lands­by­er­ne, og for øget støt­te til de man­ge foreninger”.

SKRIVEBORDSARBEJDE

Katja hører til de man­ge, der mener at fol­ke­sko­lere­for­men fra 2014 var dømt til at bli­ve en fia­sko. ”De lan­ge sko­le­da­ge må være udtænkt bag et skri­ve­bord af men­ne­sker, der ikke ken­der dag­lig­da­gen. Og al den snak om inklu­sion af børn, der har sær­li­ge udfor­drin­ger, ser måske pænt ud plot­tet ind i et excel-ark. Men vir­ke­lig­he­den er en hel anden, og alt for man­ge af de børn er ble­vet tabere”.

Radi­ka­le Ven­stre stem­te for loven i sin tid. ”Jo, men det er til­ladt at sige, at man tog fejl, og den indrøm­mel­se har man­ge sko­le­folk ven­tet læn­ge på”, siger Katja. ”Og for­di det alt­så var en fejl, har en arbejds­grup­pe med MF Mari­an­ne Jel­ved og sko­lepo­li­tisk ord­fø­rer Lot­te Rod i spid­sen arbej­det med for­slag til ændrin­ger. Arbej­det har invol­ve­ret og enga­ge­ret diver­se sko­le­folk, lede­re, aner­kend­te psy­ko­lo­ger, poli­ti­ke­re, pro­fes­so­rer og alver­dens eks­per­ter på hele bør­ne- og uddannelsesområdet.

”Jeg har ivrigt fulgt med i de man­ge onli­ne ses­sio­ner og debat­ter gen­nem hele for­å­ret, bidra­get i for­skel­li­ge fora og tænkt man­ge tan­ker under­vejs. Nu skal de sid­ste trå­de sam­les, og så bli­ver det radi­ka­le udspil præ­sen­te­ret for de øvri­ge par­ti­er i Fol­ke­tin­get. Vi kan og skal ret­te op på den fejl, sko­lere­for­men var og er. Og vil vi, så kan vi få lan­dets bed­ste fol­ke­sko­le i Odder”. Men sko­le skal laves med dem, der i den, og ikke henover hove­d­er­ne på dem!

LAD OS EN SPECIALSKOLE

Katja Ive­søe – inklu­sion bety­der, at børn med sto­re udfor­drin­ger skal pres­ses ind i et fæl­les­skab, hvor de ikke kan fungere

Antal­let af børn i Odder, der har en diag­no­se som f.eks. autis­me, er vokset.

”De børn har krav på sko­le­til­bud, der er til­pas­set net­op deres udfor­dring. De har brug for at være i min­dre grup­per. De har brug for en hver­dag, der er ske­ma­lagt ned i den mind­ste detal­je. Og man­ge kan slet ikke over­skue at være på den sto­re sko­le”, siger Katja. ”Stod det til mig, for­svandt ordet inklu­sion for net­op de mest udfor­dre­de børn, for i dag bety­der det, at de børn skal pres­ses ind i fler­tal­lets fæl­les­skab. Det er på tide, at vi får en spe­ci­alsko­le i Odder, som er ind­ret­tet til de børn. Inden så læn­ge bli­ver læge­hu­set på Th.Køhlsvej ledigt, når vi får Sund­heds­hu­set ved Vita­Park. Den byg­ning kan meget nemt ændres til en god skolebygning”.

VI HAR IKKE EN HANDICAPPOLITIK

Efter hen­des mening mang­ler kom­mu­nen en han­di­cap­po­li­tik. Det er ikke nok med luf­ti­ge målsætninger.

”Vi ser jævn­ligt, at for­æl­dre står frem i medi­er­ne med deres per­son­li­ge erfa­rin­ger og fru­stra­tio­ner over sags­be­hand­lin­gen. Det viser, at det er nød­ven­digt med en klar og tyde­lig han­di­cap­po­li­tik, der fast­læg­ger den pro­ce­du­re, der skal lig­ge for­ud for enhver sags­be­hand­ling. Det nyt­ter ikke, at vi står med et bil­le­de af, at alt er mere eller min­dre til­fæl­digt, når det gæl­der de børn og unge. At deres behand­ling afhæn­ger af sags­be­hand­le­res og andres vel­vil­je. Med­ar­bej­der­ne alle ste­der vil ger­ne arbej­de pro­fes­sio­nelt – men det kræ­ver, at de har fast­lag­te ret­nings­linjer at arbej­de efter”.

EN SKOLEEN LEDER

Efter Katja Ive­sø­es mening skal vi have sko­le­struk­tu­ren ændret, så hver ene­ste sko­le i kom­mu­nen har egen leder. At sko­ler skul­le deles om en leder var en spa­reø­vel­se, der er gået ud over arbejds­mil­jø og arbejds­glæ­de – og der er ikke spa­ret noget. Even­tu­el­le bespa­rel­ser er ædt op af fle­re mel­lem­le­de­re.
”Vi skal væk fra top­sty­ring og ugen­nem­sig­tig ledel­se. Hver sko­le i Odder Kom­mu­ne har krav på at have egen beslut­nings­dyg­ti­ge og nær­væ­ren­de skole­le­der, som vil inspi­re­re og tage ansvar for udvik­ling af egen sko­le i tæt sam­ar­bej­de med per­so­na­le, for­æl­dre og ele­ver”, siger Katja.

VI MANGLER UDDANNELSER

Katja Ive­søe – poli­ti­ke­re skal kun­ne sige: Vi tog fejl

Også de unge har Katja Ive­sø­es opmærksomhed.

Katja Iver­søe for­står ikke, at Odder kom­mu­ne ikke har sat­set mere på ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne. ”Vi har gym­na­si­et, og det er fint. Men hvad med de man­ge unge, som ger­ne vil have en fag­lig uddan­nel­se? Med så man­ge virk­som­he­der, som vi har, kun­ne prak­tik­plad­ser­ne sik­res lokalt”.

TIDE MED DET UNGDOMSHUS

”Vi mang­ler ste­der, hvor de unge kan være på deres egne betin­gel­ser. Vi har i åre­vis snak­ket om et ung­doms­hus. Men det er ble­vet ved snak­ken. Det er på tide, vi gør noget ved det. Jeg så ger­ne, at de unge f.eks. fik del i Remi­sen på Lun­de­vej i Odder. Her er plads til en mas­se akti­vi­te­ter. Jeg ved godt, at der har været holdt vel­lyk­ke­de kon­cer­ter på områ­det – og at der vil kom­me fle­re, men dem er der også andre mulig­he­der for. 

Fle­re ste­der har vi haft pro­ble­mer med grup­per af unge, der inva­de­rer ste­der og efter­la­der rod og hær­værk. Men hvor skal de unge gå hen?

Vi har i bl.a. Gyl­ling, Ørting og i Odder haft pro­ble­mer med grup­per af unge, der sam­les for­skel­li­ge ste­der, og efter­la­der dem med rod og ska­der. Det er træls. Men hvor skal de unge være? Vi har ung­doms­sko­len på Parkve­jens Sko­le, men vi har ingen deci­de­ret klub. Unge fra lands­by­er­ne er bare låst af dår­lig kol­lek­tiv tra­fik. Men det gæl­der jo desvær­re ikke kun de unge. Det gæl­der også ældre men­ne­sker. Så det er abso­lut et pro­blem, som en ny kom­mu­nal­be­sty­rel­se bør tage op”.

LIGE MULIGHEDER

Katja mener, at der skal være lige mulig­he­der – hvad enten man bor i Odder by eller i oplan­det. ”Vi har set, at bør­ne­ha­ve og sko­le er ble­vet luk­ket i Ørting – og det bur­de aldrig være sket. Men som fol­ke­sko­lere­for­men – der kan rådes bod på det, hvis poli­ti­ker­ne tør sige: ”Vi tog fejl. Vi skul­le spa­re – og så var det let­te­ste at skæ­re insti­tu­tio­ner fra”. I oplan­det er et væld af enga­ge­re­de men­ne­sker, der får tin­ge­ne til at ske – som fin­der pen­ge­ne ved egen ind­sats. Jeg vil gøre, alt jeg kan, for at støt­te dem”.

KALENDER

MORGENSANG OG FORMIDDAGSKAFFE

Mor­gensang fort­sæt­ter. Men vil dog ikke begyn­de i kir­ken. Det vil være i Sog­ne­hu­set, hvor der også – som sæd­van­ligt – vil være kaf­fe bag­ef­ter. Sådan vil det være hen over vin­te­r­en, for at spa­re på energien. 

ÆSKEN HOLDER JULNOVEMBER

19. – 20. novem­ber og 26. – 27. novem­ber klok­ken 11 – 16 hol­der Æsken på Alrø åbent med salg af pro­duk­ter fra loka­le kunst­hånd­vær­ke­re og meget andet. 

JULGALLERIET

26. novem­ber fra kl. 10 – 15 hol­der Dort­he Bent jule­mar­ked i Gal­le­ri­et på Den Gam­le Sta­tion i Ørting. Der vil være noget for enhver pen­ge­pung – og der­for mulig­hed for at købe jule­ga­ver lokalt. 

JULEMARKED VED GYLLING-BRUGSEN

Den 26. nov. hol­der Brugs­en i Gyl­ling jule­mar­ked med boder og jule­hyg­ge. Det er fra kl. 10 – 14. Har du noget at sæl­ge, kan du få din egen bod. Sig det til en af de ansatte. 

VÆK JULEMANDEN

Den 26. novem­ber kan børn og barn­li­ge sjæ­le kl. 14.30 være med til at væk­ke jule­man­den i Gyl­ling Mølle

SPISEVENNER ØNSKER GOD JUL

13. decem­ber kl. 12 – 14 har Spi­se­ven­ner jule­mid­dag i Ørting Hal­lens Café. Til­mel­ding sene­st 9. decem­ber til Poul Hen­ning (22 38 36 92) eller Knud (21 25 36 65).

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.