KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Kone­bu­tik i Ålstrup

Også i år hol­der “Koner­ne fra Ålstrup” Som­mer­bu­tik i Fryse­hu­set, som er lands­by­ens sam­lings­sted.
Butik­ken åbner 24. juni, og så er den åben hver søn­dag kl. 14 – 17 frem til 12. august. Her kan man bl.a. købe kni­plin­ger, strik­ke­de sok­ker, hon­ning og mar­me­la­de – for blot at næv­ne noget af det, der er på hyl­der­ne.
”Det laver vi om vin­te­r­en, og når vi ellers har tid”, siger Inge Jen­sen, som er med til at hol­de butik­ken åben.

LOPPERTIL EN 50’ER
Der vil også være salg af “lop­per”. Pen­ge­ne fra det vil gå til Fryse­hu­set. “Vi vil kun have pæne ting, så hver af lop­per­ne skal koste mindst 50 kr”, siger Inge. “Men så er der også mulig­hed for at gøre et godt køb”.
De “koner”, der har vag­ten om søn­da­gen, bager en kage. Så der er også mulig­hed for at købe kage og kaf­fe.
(Læs Lokal­po­stens histo­rie om det gam­le fryse­hus, der blev lands­by­ens sam­lings­sted her)

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58