Lokalrådene ønsker formaliseret samarbejde

Forud for lokalrådenes årlige dialogmøde med kommunalpolitikere og forvaltning afleverede de et fælles oplæg om en konkret handleplan for samarbejdet. Planen skal sikre, at rådene automatisk bliver inddraget tidligt i processen, når der skal træffes beslutninger om f.eks. lokalplaner, vandrestier, kystsikring, trafiksikkerhed og kollektiv trafik.

Jan Kjærsgaard – det er vigtigt, at kommunalbestyrelse og forvaltning prioriterer lokalrådene

Planen skal også sikre, at de enkelte lokalråd har mulighed for at fremlægge planer og problemer for såvel politikere som forvaltning.

”Jeg synes, det var et konstruktivt dialogmøde forstået på den måde, at kommunalpolitikerne lyttede til os. Vi må så bare håbe, at det giver sig udtryk i konkrete tiltag. For vi mener, det er vigtigt, at både kommunalbestyrelsen og forvaltningen prioriterer lokalrådene”.
Det siger Jan Kjærsgaard, formand for Lokalrådet for Ørting Falling.

FLERE PENGE
Handleplanen skal sikre lokalrådene indflydelse på beslutninger, der vedrører oplandet, og målsætningen er, at alle beslutninger skal understøtte mulighederne for, at borgerne kan leve et aktivt liv i landdistrikterne – fra vugge til grav.
Lokalrådene ønsker også, at de skal være sikret et økonomisk råderum til projekter i lokalområderne – og et bedre råderum, end de har i dag.
”Lige nu får de 12 lokalråd 250.000 kr til deling til projekter. Og det beløb er ikke ændret længe”, siger Jan Kjærsgaard. ”Som minimum bør vi i budgettet for næste år have 60.000 mere – eller 5.000 kr til driften af hvert lokalråd. Det ønske fremførte vi også på mødet”.

“KAN” – IKKE “SKAL”
Kommunen har allerede et papir, der rummer retningslinjer for lokalrådenes rolle og samarbejde med politikere og forvaltning. Nemlig papiret ”Struktur og samarbejde mellem Odder kommune og kommunens lokalområder”
Og umiddelbart kan man mene, at det sikrer lokalrådene den indflydelse, de efterlyser. Det hedder nemlig:
”Indenfor rammerne af nedenstående emner kan lokalrådene blandt andet samarbejde med kommunen om kommuneplan og lokalplaner, skolestruktur, fritidstilbud, trafik og infrastruktur, erhvervs- og turismefremme og drøftelser om idéer og projekter af bred interesse for lokal-området/lokalområderne” – og alle disse emner er endda kun blandt andet.
Men vigtigt er, at kun ordet ”kan” optræder. Ikke ”skal”. Heller ikke selv om det også hedder, at ”inddragelse og høring af lokalråd forud for beslutninger medvirker til et robust politisk beslutningsgrundlag”, så er det kun ”i sager af principiel betydning” at ”administrationen kan fremlægge lokalrådenes vurdering sammen med den administrative beskrivelse af sagen”.