KORT NYT

NYT ASFALT  VEJ

Asfal­ten på vej­en mel­lem Ørting og Odder har læn­ge været nød­li­den­de. Mildt sagt. Men nu kom­mer hjæl­pen. Et nyt vil asfalts­lid­lag vil bli­ve lagt på, når det gam­le lag er fræ­set af.
Arbej­det begyn­der 19. juni. Det varer til og med 5. juli, hvis alt går efter planen. 

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

Man ved aldrig, hvad man ser

Mit kame­ra er det bed­ste, jeg nogen­sin­de har købt.

Gud­run Tir­sek fik en ny hobby

72-åri­ge Gud­run Tir­sek fra Ørting fik en ny hob­by, da hun gik på efter­løn. Hun foto­gra­fe­rer. Alt. Men­ne­sker, byg­nin­ger. Det er en god måde at fast­hol­de ople­vel­ser og min­der. Men hun er spe­ci­elt glad for at foto­gra­fe­re i natu­ren. Og hen­des bil­le­der får Lokal­po­stens læse­re frem­over glæ­de af.

[ngg_​images source=“galleries” container_ids=“7” display_type=“photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=“600” gallery_height=“400” cycle_effect=“fade” cycle_interval=“3” show_thumbnail_link=“1” thumbnail_link_text=“Vis bil­le­der som bil­led­gal­le­ri” order_by=“sortorder” order_direction=“ASC” returns=“included” maximum_entity_count=“500”]

 

”Jeg ved aldrig, hvad jeg ople­ver, når jeg går ud med kame­ra­et”, siger hun. ”Plud­se­lig er der et insekt, en blomst, en fugl eller en som­mer­fugl lige for­an ens næse. I begyn­del­sen var der så meget, jeg ikke hav­de set før, så jeg måt­te hjem og slå op i bøger­ne. Det har lært mig så meget. Nu ser jeg tit på alle bil­le­der­ne i bøger­ne og tæn­ker, at det har jeg da også set”. 
Det har også givet hen­de en mas­se motion. ”Jeg har aldrig gidet gå, bare for at gå. Men det er jo noget helt andet at gå ud med kameraet”.
Når hun ser TV, er det ofte natur­pro­gram­mer og pro­gram­mer om andre kul­tu­rer. At se og høre, hvor­dan men­ne­sker lever for­skel­li­ge ste­der i ver­den, er for hen­de både inter­es­sant og lære­rigt.  “Men jeg ser da også det mere under­hol­den­de”, siger hun. 

At du tør..
Gud­run og hen­des mand, Alo­jz, har boet i Ørting siden 1974. I det sam­me røde hus – lige ved siden af den gam­le sta­tion. Alo­jz kom­mer fra det områ­de, der i dag hed­der Slo­ve­ni­en. Tæt på græn­sen til Østrig. Han kom til Dan­mark i 60’erne, da arbejds­gi­ver­ne hen­te­de mænd fra det, der den­gang hed Jugoslavi­en og fra Tyr­ki­et, for­di de mang­le­de arbejds­kraft. De blev kaldt fremmedarbejdere.
”Vi tænk­te da ikke over, at han var en frem­med ”, siger Gud­run. ”Jo, der var da nogen, der sag­de: At du tør… Jeg ved ikke, hvad de fore­stil­le­de sig, men det kom jo hel­ler ikke mig ved. Alo­jz kun­ne ikke dansk, men han kun­ne tale tysk. Og jeg kun­ne også lidt tysk, og når man var ligeg­lad med gram­ma­tik og om det var kor­rekt, så gik det”.
I dag er han ble­vet 83 år, og taler dansk – men sta­dig med accent. Det har han til fæl­les med prins Hen­rik. Det tyske hæn­ger så meget ved, at Gud­run ikke har besvær med at for­stå, når hun tit ser TV-udsen­del­ser fra vores naboland.

Bru­ger com­pu­te­ren hver dag
Før Gud­run for år til­ba­ge gik på efter­løn, arbej­de­de hun på fabrik i man­ge år.
Da hun blev fyret, begynd­te hun at gå i sko­le igen på VUC. ”Jeg fik jo kun syv år i sko­len i Gyl­ling, så jeg vil­le ger­ne lære mere”. Hun er rig­tig god til både at tale og skri­ve engelsk, og det kan hun bru­ge, når hun går på net­tet for at lede efter oplysninger.
Com­pu­te­ren bru­ger hun hver dag. Den bli­ver brugt til at skri­ve dag­bog og til alle foto­gra­fi­er­ne. Og så har hun på Face­book fun­det man­ge grup­per, hvor hun kan dele sin inter­es­se for at foto­gra­fe­re i natu­ren. ”Man kan altid spør­ge og dele bil­le­der med andre”, siger hun. ”Der er altid nogen, der ved det, man ikke selv ved”.
Hun er også med i en grup­pe som ”Gam­le bil­le­der fra Odder og omegn”. Efter fabrik­ken var hun i job­til­bud på Loka­lar­ki­vet. Et arbej­de der var rig­tig spæn­den­de for hen­de, der kom­mer fra Gyl­ling, og som altid har boet her i områ­det. Hun kan ken­de man­ge af de ste­der og men­ne­sker, der er bil­le­der af i facebook-gruppen.

God fami­lie – gode naboer

Søn­nen Peter bor i Min­neso­ta, men har lige været hjem­me i Ørting

Men com­pu­te­ren bli­ver også brugt til at Sky­pe med Peter i USA. Alojz´og Gud­runs fæl­les søn, Peter, bor i Min­neso­ta, men han kom­mer tit til Dan­mark. Han arbej­der med IT. “Vi gav ham en com­pu­ter, da han var ni år”, siger hun. “Og så var hans frem­tid bestemt”.
Gud­run har også to børn fra før­ste ægte­skab. De bor i Odder og i Ørting. Nu er fami­li­en udvi­det med tre bør­ne­børn og tre oldebørn.
”Jeg har en god fami­lie, og jeg har rig­tig gode nabo­er, som altid vil hjæl­pe, hvis jeg har brug for det”, siger hun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent hver dag fra kl. 13 – kl. 17. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17 – det hele er gra­tis. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

LOKALDYSTEN
Så er det igen tiden til at lands­by­er­nes bebo­e­re dyster om at bevæ­ge sig mest muligt. 14. sep­tem­ber hol­der Lokal­råd og Hal­len lokal­dyst for Ørting Falling.