KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Man ved aldrig, hvad man ser

Mit kame­ra er det bed­ste, jeg nogen­sin­de har købt.

Gud­run Tir­sek fik en ny hob­by

72-åri­ge Gud­run Tir­sek fra Ørting fik en ny hob­by, da hun gik på efter­løn. Hun foto­gra­fe­rer. Alt. Men­ne­sker, byg­nin­ger. Det er en god måde at fast­hol­de ople­vel­ser og min­der. Men hun er spe­ci­elt glad for at foto­gra­fe­re i natu­ren. Og hen­des bil­le­der får Lokal­po­stens læse­re frem­over glæ­de af.

 

”Jeg ved aldrig, hvad jeg ople­ver, når jeg går ud med kame­ra­et”, siger hun. ”Plud­se­lig er der et insekt, en blomst, en fugl eller en som­mer­fugl lige for­an ens næse. I begyn­del­sen var der så meget, jeg ikke hav­de set før, så jeg måt­te hjem og slå op i bøger­ne. Det har lært mig så meget. Nu ser jeg tit på alle bil­le­der­ne i bøger­ne og tæn­ker, at det har jeg da også set”.  
Det har også givet hen­de en mas­se motion. ”Jeg har aldrig gidet gå, bare for at gå. Men det er jo noget helt andet at gå ud med kame­ra­et”.
Når hun ser TV, er det ofte natur­pro­gram­mer og pro­gram­mer om andre kul­tu­rer. At se og høre, hvor­dan men­ne­sker lever for­skel­li­ge ste­der i ver­den, er for hen­de både inter­es­sant og lære­rigt.  “Men jeg ser da også det mere under­hol­den­de”, siger hun. 

At du tør..
Gud­run og hen­des mand, Alo­jz, har boet i Ørting siden 1974. I det sam­me røde hus – lige ved siden af den gam­le sta­tion. Alo­jz kom­mer fra det områ­de, der i dag hed­der Slo­ve­ni­en. Tæt på græn­sen til Østrig. Han kom til Dan­mark i 60’erne, da arbejds­gi­ver­ne hen­te­de mænd fra det, der den­gang hed Jugoslavi­en og fra Tyr­ki­et, for­di de mang­le­de arbejds­kraft. De blev kaldt frem­me­d­ar­bej­de­re.
”Vi tænk­te da ikke over, at han var en frem­med ”, siger Gud­run. ”Jo, der var da nogen, der sag­de: At du tør… Jeg ved ikke, hvad de fore­stil­le­de sig, men det kom jo hel­ler ikke mig ved. Alo­jz kun­ne ikke dansk, men han kun­ne tale tysk. Og jeg kun­ne også lidt tysk, og når man var ligeg­lad med gram­ma­tik og om det var kor­rekt, så gik det”.
I dag er han ble­vet 83 år, og taler dansk – men sta­dig med accent. Det har han til fæl­les med prins Hen­rik. Det tyske hæn­ger så meget ved, at Gud­run ikke har besvær med at for­stå, når hun tit ser TV-udsen­del­ser fra vores nabo­land.

Bru­ger com­pu­te­ren hver dag
Før Gud­run for år til­ba­ge gik på efter­løn, arbej­de­de hun på fabrik i man­ge år.
Da hun blev fyret, begynd­te hun at gå i sko­le igen på VUC. ”Jeg fik jo kun syv år i sko­len i Gyl­ling, så jeg vil­le ger­ne lære mere”. Hun er rig­tig god til både at tale og skri­ve engelsk, og det kan hun bru­ge, når hun går på net­tet for at lede efter oplys­nin­ger.
Com­pu­te­ren bru­ger hun hver dag. Den bli­ver brugt til at skri­ve dag­bog og til alle foto­gra­fi­er­ne. Og så har hun på Face­book fun­det man­ge grup­per, hvor hun kan dele sin inter­es­se for at foto­gra­fe­re i natu­ren. ”Man kan altid spør­ge og dele bil­le­der med andre”, siger hun. ”Der er altid nogen, der ved det, man ikke selv ved”.
Hun er også med i en grup­pe som ”Gam­le bil­le­der fra Odder og omegn”. Efter fabrik­ken var hun i job­til­bud på Loka­lar­ki­vet. Et arbej­de der var rig­tig spæn­den­de for hen­de, der kom­mer fra Gyl­ling, og som altid har boet her i områ­det. Hun kan ken­de man­ge af de ste­der og men­ne­sker, der er bil­le­der af i face­book-grup­pen.

God fami­lie – gode nabo­er

Søn­nen Peter bor i Min­neso­ta, men har lige været hjem­me i Ørting

Men com­pu­te­ren bli­ver også brugt til at Sky­pe med Peter i USA. Alojz´og Gud­runs fæl­les søn, Peter, bor i Min­neso­ta, men han kom­mer tit til Dan­mark. Han arbej­der med IT. “Vi gav ham en com­pu­ter, da han var ni år”, siger hun. “Og så var hans frem­tid bestemt”.
Gud­run har også to børn fra før­ste ægte­skab. De bor i Odder og i Ørting. Nu er fami­li­en udvi­det med tre bør­ne­børn og tre oldebørn.
”Jeg har en god fami­lie, og jeg har rig­tig gode nabo­er, som altid vil hjæl­pe, hvis jeg har brug for det”, siger hun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

GENERALFORSAMLING

8. okto­ber kl. 13.30 hol­der Tors­dags­klub­ben gene­ral­for­sam­ling. For­e­nin­gen giver kaf­fe – og bag­ef­ter kan kor­te­ne fin­des frem. Det er i Sog­ne­hu­set – som sæd­van­ligt.

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.

FÆLLESSPISNING

5. novem­ber kl. 12.30 invi­te­rer Tors­dags­klub­ben til fæl­les­spis­ning. Pri­sen er 50 kr – meld dig til sene­st når du kom­mer i klub­ben 29. okto­ber. Det er i Sog­ne­hu­set.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58