KORT NYT

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Jens Peter er sta­dig formand

Jens Peter Peter­sen, som var for­mand for Ørting-Fal­lings menig­heds­råd, fort­sæt­ter som for­mand. Men nu for det fæl­les menig­heds­råd for Fjord­pa­sto­ra­tet, der består af hele seks sog­ne. Nem­lig Ørting, Fal­ling, Gyl­ling, Alrø, Hund­slund og Tor­rild.Næst­for­mand er Tri­ne Bil­le, som er valgt i Hundslund. 

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Man ved aldrig, hvad man ser

Mit kame­ra er det bed­ste, jeg nogen­sin­de har købt.

Gud­run Tir­sek fik en ny hobby

72-åri­ge Gud­run Tir­sek fra Ørting fik en ny hob­by, da hun gik på efter­løn. Hun foto­gra­fe­rer. Alt. Men­ne­sker, byg­nin­ger. Det er en god måde at fast­hol­de ople­vel­ser og min­der. Men hun er spe­ci­elt glad for at foto­gra­fe­re i natu­ren. Og hen­des bil­le­der får Lokal­po­stens læse­re frem­over glæ­de af.

 

”Jeg ved aldrig, hvad jeg ople­ver, når jeg går ud med kame­ra­et”, siger hun. ”Plud­se­lig er der et insekt, en blomst, en fugl eller en som­mer­fugl lige for­an ens næse. I begyn­del­sen var der så meget, jeg ikke hav­de set før, så jeg måt­te hjem og slå op i bøger­ne. Det har lært mig så meget. Nu ser jeg tit på alle bil­le­der­ne i bøger­ne og tæn­ker, at det har jeg da også set”. 
Det har også givet hen­de en mas­se motion. ”Jeg har aldrig gidet gå, bare for at gå. Men det er jo noget helt andet at gå ud med kameraet”.
Når hun ser TV, er det ofte natur­pro­gram­mer og pro­gram­mer om andre kul­tu­rer. At se og høre, hvor­dan men­ne­sker lever for­skel­li­ge ste­der i ver­den, er for hen­de både inter­es­sant og lære­rigt.  “Men jeg ser da også det mere under­hol­den­de”, siger hun. 

At du tør..
Gud­run og hen­des mand, Alo­jz, har boet i Ørting siden 1974. I det sam­me røde hus – lige ved siden af den gam­le sta­tion. Alo­jz kom­mer fra det områ­de, der i dag hed­der Slo­ve­ni­en. Tæt på græn­sen til Østrig. Han kom til Dan­mark i 60’erne, da arbejds­gi­ver­ne hen­te­de mænd fra det, der den­gang hed Jugoslavi­en og fra Tyr­ki­et, for­di de mang­le­de arbejds­kraft. De blev kaldt fremmedarbejdere.
”Vi tænk­te da ikke over, at han var en frem­med ”, siger Gud­run. ”Jo, der var da nogen, der sag­de: At du tør… Jeg ved ikke, hvad de fore­stil­le­de sig, men det kom jo hel­ler ikke mig ved. Alo­jz kun­ne ikke dansk, men han kun­ne tale tysk. Og jeg kun­ne også lidt tysk, og når man var ligeg­lad med gram­ma­tik og om det var kor­rekt, så gik det”.
I dag er han ble­vet 83 år, og taler dansk – men sta­dig med accent. Det har han til fæl­les med prins Hen­rik. Det tyske hæn­ger så meget ved, at Gud­run ikke har besvær med at for­stå, når hun tit ser TV-udsen­del­ser fra vores naboland.

Bru­ger com­pu­te­ren hver dag
Før Gud­run for år til­ba­ge gik på efter­løn, arbej­de­de hun på fabrik i man­ge år.
Da hun blev fyret, begynd­te hun at gå i sko­le igen på VUC. ”Jeg fik jo kun syv år i sko­len i Gyl­ling, så jeg vil­le ger­ne lære mere”. Hun er rig­tig god til både at tale og skri­ve engelsk, og det kan hun bru­ge, når hun går på net­tet for at lede efter oplysninger.
Com­pu­te­ren bru­ger hun hver dag. Den bli­ver brugt til at skri­ve dag­bog og til alle foto­gra­fi­er­ne. Og så har hun på Face­book fun­det man­ge grup­per, hvor hun kan dele sin inter­es­se for at foto­gra­fe­re i natu­ren. ”Man kan altid spør­ge og dele bil­le­der med andre”, siger hun. ”Der er altid nogen, der ved det, man ikke selv ved”.
Hun er også med i en grup­pe som ”Gam­le bil­le­der fra Odder og omegn”. Efter fabrik­ken var hun i job­til­bud på Loka­lar­ki­vet. Et arbej­de der var rig­tig spæn­den­de for hen­de, der kom­mer fra Gyl­ling, og som altid har boet her i områ­det. Hun kan ken­de man­ge af de ste­der og men­ne­sker, der er bil­le­der af i facebook-gruppen.

God fami­lie – gode naboer

Søn­nen Peter bor i Min­neso­ta, men har lige været hjem­me i Ørting

Men com­pu­te­ren bli­ver også brugt til at Sky­pe med Peter i USA. Alojz´og Gud­runs fæl­les søn, Peter, bor i Min­neso­ta, men han kom­mer tit til Dan­mark. Han arbej­der med IT. “Vi gav ham en com­pu­ter, da han var ni år”, siger hun. “Og så var hans frem­tid bestemt”.
Gud­run har også to børn fra før­ste ægte­skab. De bor i Odder og i Ørting. Nu er fami­li­en udvi­det med tre bør­ne­børn og tre oldebørn.
”Jeg har en god fami­lie, og jeg har rig­tig gode nabo­er, som altid vil hjæl­pe, hvis jeg har brug for det”, siger hun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE AFLYSES
San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set den før­ste tirs­dag i måne­den afly­ses helt. For­hå­bent­ligt kan de begyn­de igen 1. september. 

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set frem til 28. februar.

DANSKE SENIORER
Møde­r­ne i Sog­ne­hu­set vil først begyn­de igen 28. febru­ar. Besty­rel­sen vil lave et alter­na­tivt pro­gram, så det er muligt at mødes – også selv om Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne ikke bli­ver ophævet. 

AFLYSTMORGENSANGKIRKEN

Tors­dag d. 14. janu­ar kl. 9.30 er der mor­gensang i Ørting Kir­ke og bag­ef­ter fæl­les kaf­fe i Sognehuset.