KORT NYT

NYT ASFALT  VEJ

Asfal­ten på vej­en mel­lem Ørting og Odder har læn­ge været nød­li­den­de. Mildt sagt. Men nu kom­mer hjæl­pen. Et nyt vil asfalts­lid­lag vil bli­ve lagt på, når det gam­le lag er fræ­set af.
Arbej­det begyn­der 19. juni. Det varer til og med 5. juli, hvis alt går efter planen. 

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

Musi­ker, maler og ø‑bo

”Vi sej­le­de rundt på Fjor­den. Jeg hav­de aldrig været på Alrø, men set fra vand­si­den var ø’en utro­lig smuk – flad, grøn og med en fan­ta­stisk kyst­linje. Vi boe­de i Snæ­rild på et ned­lagt land­brug, men var på udkig efter noget andet. En dag sad jeg og kig­ge­de i boligan­non­cer­ne, og så, at den gam­le sko­le på Alrø var til salg. Da min mand kom hjem, hav­de han bidt mær­ke i den sam­me annon­ce. Og når vi beg­ge hav­de mær­ket den af, så måt­te det være for­di det var dét sted, vi skul­le gå efter, og så køb­te vi den, og har boet her siden 2006”.

Vi kan sag­tens se os selv bli­ve gam­le her på Alrø – så her bli­ver vi.

Tine Myn­s­ter bor i den gam­le sko­le fra 1911 sam­men med mand og en søn. Her har hun også sin virk­som­hed – Myn­s­ter Musik – og et lil­le gal­le­ri med egne malerier.

Snart vil den yng­ste søn også flyt­te hjem­me­fra. Men Tine og hen­des mand bli­ver boen­de i det sto­re hus. ”Vi har dis­ku­te­ret, om vi kan se os selv som gam­le her, og det kan vi. Så her bli­ver vi”.

Men der er man­ge værel­ser i den gam­le sko­le. Der­for er to af dem over gal­le­ri­et nu ind­ret­tet til B & B. Gan­ske vist er Alrø en ø, hvor over­nat­nings­mu­lig­he­der­ne kan tæl­les på en hånd, for bebo­er­ne kan godt kan lide gæster – bare de tager hjem om afte­nen. Der er dog så meget smukt at se på i såvel omeg­nen som på øen, at en over­nat­ning godt kan beta­le sig. Så i den gam­le sko­le må folk ger­ne bli­ve både om afte­nen og om natten.

NYE SOMMERSANGE
Siden hun flyt­te­de til Alrø, har Tine taget ini­ti­a­ti­ver, der sæt­ter øen på det kul­tu­rel­le land­kort. Dels med gal­le­ri­et i det stør­ste af den gam­le sko­les under­vis­nings­lo­ka­ler. Dels med de kon­cer­ter, hun hol­der i gal­le­ri­et. Sene­st har hun i som­me­rens løb arran­ge­ret fire kon­cer­ter, som hun kald­te ”Nye Som­mer­san­ge” – hver gang sam­men med en anden kunst­ner. Kon­cer­ter­ne er ble­vet ind­ledt med fæl­les-spis­ning på Alrø Trak­tør­sted, og bag­ef­ter er del­ta­ger­ne gået ned til kon­cert i gal­le­ri­et. Her må kun være 25 men­ne­sker ind, så det er ikke for­kert at kal­de det intim koncerter.

MUSIK FOR BØRN
Det er først i de sene­ste fem – seks år Tine har lavet musik for voksne.
Hun er uddan­net som musik­pæ­da­gog fra Det Jyd­ske Musik­kon­ser­va­to­ri­um, og i man­ge år var det kun bør­ne­mu­sik, hun arbej­de­de med. Bl.a. som underviser.
”Beg­ge mine for­æl­dre er selv­stæn­di­ge, og jeg har altid sagt, at det skul­le jeg i hvert fald aldrig være”, siger hun. ”Jeg skul­le have et fast job og vide ret præ­cist, hvad der kom ind på kon­to­en hver måned. Men så lave­de jeg sam­men med Gun­vor Bjer­re, som i man­ge år var ansat i DR’s bør­ne-og ung­doms­af­de­ling nog­le musik­fo­re­stil­lin­ger for børn, og dem var der bud efter, så jeg var meget på far­ten, og det var svært at få det hele til at gå op, og så sprang jeg alt­så ud som selvstændig”.

HJERTELAND
Vif­ten af hen­des til­bud til børn er bred – musik­fo­re­stil­lin­ger, baby-sal­mesang, for­tæl­lin­ger fra bib­len for­mid­let i ord og sang.
Men efter at have arbej­det med børn i fle­re år, kom beho­vet for også at prø­ve at lave musik for voksne.
”Tek­ster til børn skal være enk­le og ikke alt for alvor­li­ge. For voks­ne kan jeg have fle­re af livets nuan­cer med”, siger hun.
Og nuan­cer­ne er med i CD’en ”Hjer­teland”, som hun udgav i 2015. Den fik flot­te anmel­del­ser, blev kaldt ”smuk hyl­dest til hver­da­gen”, hel­støbt og vel­kom­po­ne­ret. (Du kan her høre san­gen “bålet” )  
Siden har hun delt tiden mel­lem musik for børn, musik for voks­ne og male­ri­er­ne. Hun spil­ler små kon­cer­ter over hele lan­det – også stue­kon­cer­ter, hvor folk sam­les i et pri­vat hjem.

OPLEVELSER OG SAMTALE
Tine er med­lem af besty­rel­sen for Odder Kul­tur­for­e­ning, og det er alt i alt nær­lig­gen­de at spør­ge hen­de, hvad vi egent­lig skal med kulturen.
”Vi har brug for kul­tu­ren til at ryk­ke folks græn­ser og til at frem­me sam­ta­len mel­lem men­ne­sker”, siger hun og giver et eksempel:
”Jeg var sam­men med min mand og min søn på muse­er i Amster­dam. Vi så Rem­brandt, vi så van Gogh. Alt det, man skal se. Alt var så fær­digt. Det var lidt som på foto­gra­fi­er. Bag­ef­ter var vi på muse­et for moder­ne kunst. Her kom san­ser­ne i brug, og vi kun­ne se noget helt for­skel­ligt i bil­le­der­ne. Her blev åbnet for både san­ser og samtale”.

MASSER AF ILDSJÆLE

Vi skal fast­hol­de det nære – det over­sku­e­li­ge. Også når det hand­ler om kulturen

Kul­tur­for­e­nin­gen, hvor hun alt­så er med­lem af besty­rel­sen, skal hvert år udde­le 250.000 kr til for­skel­li­ge pro­jek­ter i hele kom­mu­nen – i by som i oplandet.
”Der er mas­ser af pro­jek­ter og mas­ser af ildsjæ­le”, siger Tine. ”For der sker en mas­se i vores lil­le kom­mu­ne. Så meget, der brin­ger men­ne­sker sam­men og giver dem ople­vel­ser. Det er jo det, kul­tu­ren skal. Bare tænk på alt det, der sker i den gam­le træ-lade på Brand­by­ge­gaard med kon­cer­ter og fæl­les­spis­ning. Vi har en byfest med mas­ser af musik, som oplan­dets idræts­for­e­nin­ger er utro­ligt akti­ve i at arran­ge­re. Der er heavy metal i Gyl­ling for­sam­lings­hus – og i år også kon­cert på idræts­plad­sen. Der er gra­tis kon­cer­ter i kir­ker­ne. Odder Litt­le Cul­tu­re Club arran­ge­rer kon­cer­ter for et over­sku­e­ligt antal men­ne­sker. Bare for at næv­ne nog­le få eksempler”.

Det er vig­tigt, mener Tine, at vi ikke her i kom­mu­nen prø­ver at efter­lig­ne de stør­re kom­mu­ner med sto­re kon­cer­ter og arran­ge­men­ter. ”Vi skal tur­de fast­hol­de det nære, det over­sku­e­li­ge. Også når det gæl­der kul­tur. Og vi skal fast­hol­de mang­fol­dig­he­den i kul­tu­rens til­bud til kom­mu­nens bor­ge­re”, siger hun.

MEGET AT BYDE 

Odder kan sag­tens slå sig op på – bran­de kom­mu­nen – på både kul­tu­ren og en stor­slå­et natur

Men det ærg­rer hen­de, at det ikke er muligt at dis­ku­te­re kul­tur og kul­tur­po­li­tik uden at alt skal hol­des op imod hvad der bli­ver brugt på børn og ældre. Odder hører til i den fjer­de­del af kom­mu­ner­ne, der bru­ger fær­re­st kro­ner på kultur.
Iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik afsat­te Odder 557 kr/​indbygger på kul­tu­ren i år. Til sam­men­lig­ning bru­ger Skan­der­borg 754 kr og Hor­sens 1.110 kr.
”Som alle andre offent­li­ge kro­ner skal pen­ge­ne selv­føl­ge­lig bru­ges med omtan­ke. Men hvis man hele tiden skal dis­ku­te­re beret­ti­gel­sen af at bru­ge dem, kom­mer vi aldrig frem til, hvor­dan vi – med et moder­ne udtryk – kan bran­de Odder på det kul­tu­rel­le områ­de. Og det er synd. For vi har så meget at byde på. Ikke blot med kon­cer­ter, udstil­lin­ger, fester, som alle­re­de nu også træk­ker man­ge men­ne­sker, der ikke bor i kom­mu­nen. Men også når det gæl­der vores natur, som er smuk og vari­e­ret”, siger musi­ke­ren og male­ren Tine Myn­s­ter, der en som­mer­dag for 14 år siden så Alrø fra vand­si­den – men som nu også kan se sig selv bli­ve gam­mel på øen.

Gal­le­ri­et er åbent lør­dag og søn­dag fra 14 – 17.
På Face­book annon­ce­rer Tine Myn­s­ter kon­cer­ter – og snart et malerkursus.

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent hver dag fra kl. 13 – kl. 17. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17 – det hele er gra­tis. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

LOKALDYSTEN
Så er det igen tiden til at lands­by­er­nes bebo­e­re dyster om at bevæ­ge sig mest muligt. 14. sep­tem­ber hol­der Lokal­råd og Hal­len lokal­dyst for Ørting Falling.