KORT NYT

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Musi­ker, maler og ø‑bo

”Vi sej­le­de rundt på Fjor­den. Jeg hav­de aldrig været på Alrø, men set fra vand­si­den var ø’en utro­lig smuk – flad, grøn og med en fan­ta­stisk kyst­linje. Vi boe­de i Snæ­rild på et ned­lagt land­brug, men var på udkig efter noget andet. En dag sad jeg og kig­ge­de i boligan­non­cer­ne, og så, at den gam­le sko­le på Alrø var til salg. Da min mand kom hjem, hav­de han bidt mær­ke i den sam­me annon­ce. Og når vi beg­ge hav­de mær­ket den af, så måt­te det være for­di det var dét sted, vi skul­le gå efter, og så køb­te vi den, og har boet her siden 2006”.

Vi kan sag­tens se os selv bli­ve gam­le her på Alrø – så her bli­ver vi.

Tine Myn­s­ter bor i den gam­le sko­le fra 1911 sam­men med mand og en søn. Her har hun også sin virk­som­hed – Myn­s­ter Musik – og et lil­le gal­le­ri med egne malerier.

Snart vil den yng­ste søn også flyt­te hjem­me­fra. Men Tine og hen­des mand bli­ver boen­de i det sto­re hus. ”Vi har dis­ku­te­ret, om vi kan se os selv som gam­le her, og det kan vi. Så her bli­ver vi”.

Men der er man­ge værel­ser i den gam­le sko­le. Der­for er to af dem over gal­le­ri­et nu ind­ret­tet til B & B. Gan­ske vist er Alrø en ø, hvor over­nat­nings­mu­lig­he­der­ne kan tæl­les på en hånd, for bebo­er­ne kan godt kan lide gæster – bare de tager hjem om afte­nen. Der er dog så meget smukt at se på i såvel omeg­nen som på øen, at en over­nat­ning godt kan beta­le sig. Så i den gam­le sko­le må folk ger­ne bli­ve både om afte­nen og om natten.

NYE SOMMERSANGE
Siden hun flyt­te­de til Alrø, har Tine taget ini­ti­a­ti­ver, der sæt­ter øen på det kul­tu­rel­le land­kort. Dels med gal­le­ri­et i det stør­ste af den gam­le sko­les under­vis­nings­lo­ka­ler. Dels med de kon­cer­ter, hun hol­der i gal­le­ri­et. Sene­st har hun i som­me­rens løb arran­ge­ret fire kon­cer­ter, som hun kald­te ”Nye Som­mer­san­ge” – hver gang sam­men med en anden kunst­ner. Kon­cer­ter­ne er ble­vet ind­ledt med fæl­les-spis­ning på Alrø Trak­tør­sted, og bag­ef­ter er del­ta­ger­ne gået ned til kon­cert i gal­le­ri­et. Her må kun være 25 men­ne­sker ind, så det er ikke for­kert at kal­de det intim koncerter.

MUSIK FOR BØRN
Det er først i de sene­ste fem – seks år Tine har lavet musik for voksne.
Hun er uddan­net som musik­pæ­da­gog fra Det Jyd­ske Musik­kon­ser­va­to­ri­um, og i man­ge år var det kun bør­ne­mu­sik, hun arbej­de­de med. Bl.a. som underviser.
”Beg­ge mine for­æl­dre er selv­stæn­di­ge, og jeg har altid sagt, at det skul­le jeg i hvert fald aldrig være”, siger hun. ”Jeg skul­le have et fast job og vide ret præ­cist, hvad der kom ind på kon­to­en hver måned. Men så lave­de jeg sam­men med Gun­vor Bjer­re, som i man­ge år var ansat i DR’s bør­ne-og ung­doms­af­de­ling nog­le musik­fo­re­stil­lin­ger for børn, og dem var der bud efter, så jeg var meget på far­ten, og det var svært at få det hele til at gå op, og så sprang jeg alt­så ud som selvstændig”.

HJERTELAND
Vif­ten af hen­des til­bud til børn er bred – musik­fo­re­stil­lin­ger, baby-sal­mesang, for­tæl­lin­ger fra bib­len for­mid­let i ord og sang.
Men efter at have arbej­det med børn i fle­re år, kom beho­vet for også at prø­ve at lave musik for voksne.
”Tek­ster til børn skal være enk­le og ikke alt for alvor­li­ge. For voks­ne kan jeg have fle­re af livets nuan­cer med”, siger hun.
Og nuan­cer­ne er med i CD’en ”Hjer­teland”, som hun udgav i 2015. Den fik flot­te anmel­del­ser, blev kaldt ”smuk hyl­dest til hver­da­gen”, hel­støbt og vel­kom­po­ne­ret. (Du kan her høre san­gen “bålet” )  
Siden har hun delt tiden mel­lem musik for børn, musik for voks­ne og male­ri­er­ne. Hun spil­ler små kon­cer­ter over hele lan­det – også stue­kon­cer­ter, hvor folk sam­les i et pri­vat hjem.

OPLEVELSER OG SAMTALE
Tine er med­lem af besty­rel­sen for Odder Kul­tur­for­e­ning, og det er alt i alt nær­lig­gen­de at spør­ge hen­de, hvad vi egent­lig skal med kulturen.
”Vi har brug for kul­tu­ren til at ryk­ke folks græn­ser og til at frem­me sam­ta­len mel­lem men­ne­sker”, siger hun og giver et eksempel:
”Jeg var sam­men med min mand og min søn på muse­er i Amster­dam. Vi så Rem­brandt, vi så van Gogh. Alt det, man skal se. Alt var så fær­digt. Det var lidt som på foto­gra­fi­er. Bag­ef­ter var vi på muse­et for moder­ne kunst. Her kom san­ser­ne i brug, og vi kun­ne se noget helt for­skel­ligt i bil­le­der­ne. Her blev åbnet for både san­ser og samtale”.

MASSER AF ILDSJÆLE

Vi skal fast­hol­de det nære – det over­sku­e­li­ge. Også når det hand­ler om kulturen

Kul­tur­for­e­nin­gen, hvor hun alt­så er med­lem af besty­rel­sen, skal hvert år udde­le 250.000 kr til for­skel­li­ge pro­jek­ter i hele kom­mu­nen – i by som i oplandet.
”Der er mas­ser af pro­jek­ter og mas­ser af ildsjæ­le”, siger Tine. ”For der sker en mas­se i vores lil­le kom­mu­ne. Så meget, der brin­ger men­ne­sker sam­men og giver dem ople­vel­ser. Det er jo det, kul­tu­ren skal. Bare tænk på alt det, der sker i den gam­le træ-lade på Brand­by­ge­gaard med kon­cer­ter og fæl­les­spis­ning. Vi har en byfest med mas­ser af musik, som oplan­dets idræts­for­e­nin­ger er utro­ligt akti­ve i at arran­ge­re. Der er heavy metal i Gyl­ling for­sam­lings­hus – og i år også kon­cert på idræts­plad­sen. Der er gra­tis kon­cer­ter i kir­ker­ne. Odder Litt­le Cul­tu­re Club arran­ge­rer kon­cer­ter for et over­sku­e­ligt antal men­ne­sker. Bare for at næv­ne nog­le få eksempler”.

Det er vig­tigt, mener Tine, at vi ikke her i kom­mu­nen prø­ver at efter­lig­ne de stør­re kom­mu­ner med sto­re kon­cer­ter og arran­ge­men­ter. ”Vi skal tur­de fast­hol­de det nære, det over­sku­e­li­ge. Også når det gæl­der kul­tur. Og vi skal fast­hol­de mang­fol­dig­he­den i kul­tu­rens til­bud til kom­mu­nens bor­ge­re”, siger hun.

MEGET AT BYDE 

Odder kan sag­tens slå sig op på – bran­de kom­mu­nen – på både kul­tu­ren og en stor­slå­et natur

Men det ærg­rer hen­de, at det ikke er muligt at dis­ku­te­re kul­tur og kul­tur­po­li­tik uden at alt skal hol­des op imod hvad der bli­ver brugt på børn og ældre. Odder hører til i den fjer­de­del af kom­mu­ner­ne, der bru­ger fær­re­st kro­ner på kultur.
Iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik afsat­te Odder 557 kr/​indbygger på kul­tu­ren i år. Til sam­men­lig­ning bru­ger Skan­der­borg 754 kr og Hor­sens 1.110 kr.
”Som alle andre offent­li­ge kro­ner skal pen­ge­ne selv­føl­ge­lig bru­ges med omtan­ke. Men hvis man hele tiden skal dis­ku­te­re beret­ti­gel­sen af at bru­ge dem, kom­mer vi aldrig frem til, hvor­dan vi – med et moder­ne udtryk – kan bran­de Odder på det kul­tu­rel­le områ­de. Og det er synd. For vi har så meget at byde på. Ikke blot med kon­cer­ter, udstil­lin­ger, fester, som alle­re­de nu også træk­ker man­ge men­ne­sker, der ikke bor i kom­mu­nen. Men også når det gæl­der vores natur, som er smuk og vari­e­ret”, siger musi­ke­ren og male­ren Tine Myn­s­ter, der en som­mer­dag for 14 år siden så Alrø fra vand­si­den – men som nu også kan se sig selv bli­ve gam­mel på øen.

Gal­le­ri­et er åbent lør­dag og søn­dag fra 14 – 17.
På Face­book annon­ce­rer Tine Myn­s­ter kon­cer­ter – og snart et malerkursus.

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERSOGNEUDFLUGT
25. maj går turen til Oden­se med sejlads på Åen, besøg i H.C. Ander­sens Hus, mid­dag på Den Gam­le Kro, besøg i Oden­se Dom­kir­ke og kaf­fe på Børkop Vand­møl­le. Pris incl. bus­tu­ren 100 kr. Til­mel­ding sene­st 18. maj til Ben­te Ras­mus­sen – 8655 2142 eller 2064 3151

KAFFE OG GÅTURE
30. maj kl. 13.30 mødes Dan­ske Seni­o­rer ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten til fæl­les gåture/​køreture og kaf­fe til en tier.

ALRØ-HISTORIKER FORTÆLLER
02. juni kl. 19 for­tæl­ler Rik­ke Agne­te Olsen om Bjør­n­kær. Kul­tur­Hub Odder arran­ge­rer. Bil­let kan købes her

SPIL TOFTEN

13. juni invi­te­rer Dan­ske Seni­o­rer til uden­dørs spil på Tof­ten (ved siden af den gam­le præ­s­te­gård) på Bils­bæ­kvej. Alle, der har lyst, kan være med. Der er kaf­fe til en tier i spejderhytten.