KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Musi­ker, maler og ø‑bo

”Vi sej­le­de rundt på Fjor­den. Jeg hav­de aldrig været på Alrø, men set fra vand­si­den var ø’en utro­lig smuk – flad, grøn og med en fan­ta­stisk kyst­linje. Vi boe­de i Snæ­rild på et ned­lagt land­brug, men var på udkig efter noget andet. En dag sad jeg og kig­ge­de i boligan­non­cer­ne, og så, at den gam­le sko­le på Alrø var til salg. Da min mand kom hjem, hav­de han bidt mær­ke i den sam­me annon­ce. Og når vi beg­ge hav­de mær­ket den af, så måt­te det være for­di det var dét sted, vi skul­le gå efter, og så køb­te vi den, og har boet her siden 2006”.

Vi kan sag­tens se os selv bli­ve gam­le her på Alrø – så her bli­ver vi.

Tine Myn­s­ter bor i den gam­le sko­le fra 1911 sam­men med mand og en søn. Her har hun også sin virk­som­hed – Myn­s­ter Musik – og et lil­le gal­le­ri med egne male­ri­er.

Snart vil den yng­ste søn også flyt­te hjem­me­fra. Men Tine og hen­des mand bli­ver boen­de i det sto­re hus. ”Vi har dis­ku­te­ret, om vi kan se os selv som gam­le her, og det kan vi. Så her bli­ver vi”.

Men der er man­ge værel­ser i den gam­le sko­le. Der­for er to af dem over gal­le­ri­et nu ind­ret­tet til B & B. Gan­ske vist er Alrø en ø, hvor over­nat­nings­mu­lig­he­der­ne kan tæl­les på en hånd, for bebo­er­ne kan godt kan lide gæster – bare de tager hjem om afte­nen. Der er dog så meget smukt at se på i såvel omeg­nen som på øen, at en over­nat­ning godt kan beta­le sig. Så i den gam­le sko­le må folk ger­ne bli­ve både om afte­nen og om nat­ten.

NYE SOMMERSANGE
Siden hun flyt­te­de til Alrø, har Tine taget ini­ti­a­ti­ver, der sæt­ter øen på det kul­tu­rel­le land­kort. Dels med gal­le­ri­et i det stør­ste af den gam­le sko­les under­vis­nings­lo­ka­ler. Dels med de kon­cer­ter, hun hol­der i gal­le­ri­et. Sene­st har hun i som­me­rens løb arran­ge­ret fire kon­cer­ter, som hun kald­te ”Nye Som­mer­san­ge” – hver gang sam­men med en anden kunst­ner. Kon­cer­ter­ne er ble­vet ind­ledt med fæl­les-spis­ning på Alrø Trak­tør­sted, og bag­ef­ter er del­ta­ger­ne gået ned til kon­cert i gal­le­ri­et. Her må kun være 25 men­ne­sker ind, så det er ikke for­kert at kal­de det intim kon­cer­ter.

MUSIK FOR BØRN
Det er først i de sene­ste fem – seks år Tine har lavet musik for voks­ne.
Hun er uddan­net som musik­pæ­da­gog fra Det Jyd­ske Musik­kon­ser­va­to­ri­um, og i man­ge år var det kun bør­ne­mu­sik, hun arbej­de­de med. Bl.a. som under­vi­ser.
”Beg­ge mine for­æl­dre er selv­stæn­di­ge, og jeg har altid sagt, at det skul­le jeg i hvert fald aldrig være”, siger hun. ”Jeg skul­le have et fast job og vide ret præ­cist, hvad der kom ind på kon­to­en hver måned. Men så lave­de jeg sam­men med Gun­vor Bjer­re, som i man­ge år var ansat i DR’s bør­ne-og ung­doms­af­de­ling nog­le musik­fo­re­stil­lin­ger for børn, og dem var der bud efter, så jeg var meget på far­ten, og det var svært at få det hele til at gå op, og så sprang jeg alt­så ud som selv­stæn­dig”.

HJERTELAND
Vif­ten af hen­des til­bud til børn er bred – musik­fo­re­stil­lin­ger, baby-sal­mesang, for­tæl­lin­ger fra bib­len for­mid­let i ord og sang.
Men efter at have arbej­det med børn i fle­re år, kom beho­vet for også at prø­ve at lave musik for voks­ne.
”Tek­ster til børn skal være enk­le og ikke alt for alvor­li­ge. For voks­ne kan jeg have fle­re af livets nuan­cer med”, siger hun.
Og nuan­cer­ne er med i CD’en ”Hjer­teland”, som hun udgav i 2015. Den fik flot­te anmel­del­ser, blev kaldt ”smuk hyl­dest til hver­da­gen”, hel­støbt og vel­kom­po­ne­ret. (Du kan her høre san­gen “bålet” )  
Siden har hun delt tiden mel­lem musik for børn, musik for voks­ne og male­ri­er­ne. Hun spil­ler små kon­cer­ter over hele lan­det – også stue­kon­cer­ter, hvor folk sam­les i et pri­vat hjem.

OPLEVELSER OG SAMTALE
Tine er med­lem af besty­rel­sen for Odder Kul­tur­for­e­ning, og det er alt i alt nær­lig­gen­de at spør­ge hen­de, hvad vi egent­lig skal med kul­tu­ren.
”Vi har brug for kul­tu­ren til at ryk­ke folks græn­ser og til at frem­me sam­ta­len mel­lem men­ne­sker”, siger hun og giver et eksem­pel:
”Jeg var sam­men med min mand og min søn på muse­er i Amster­dam. Vi så Rem­brandt, vi så van Gogh. Alt det, man skal se. Alt var så fær­digt. Det var lidt som på foto­gra­fi­er. Bag­ef­ter var vi på muse­et for moder­ne kunst. Her kom san­ser­ne i brug, og vi kun­ne se noget helt for­skel­ligt i bil­le­der­ne. Her blev åbnet for både san­ser og sam­ta­le”.

MASSER AF ILDSJÆLE

Vi skal fast­hol­de det nære – det over­sku­e­li­ge. Også når det hand­ler om kul­tu­ren

Kul­tur­for­e­nin­gen, hvor hun alt­så er med­lem af besty­rel­sen, skal hvert år udde­le 250.000 kr til for­skel­li­ge pro­jek­ter i hele kom­mu­nen – i by som i oplan­det.
”Der er mas­ser af pro­jek­ter og mas­ser af ildsjæ­le”, siger Tine. ”For der sker en mas­se i vores lil­le kom­mu­ne. Så meget, der brin­ger men­ne­sker sam­men og giver dem ople­vel­ser. Det er jo det, kul­tu­ren skal. Bare tænk på alt det, der sker i den gam­le træ-lade på Brand­by­ge­gaard med kon­cer­ter og fæl­les­spis­ning. Vi har en byfest med mas­ser af musik, som oplan­dets idræts­for­e­nin­ger er utro­ligt akti­ve i at arran­ge­re. Der er heavy metal i Gyl­ling for­sam­lings­hus – og i år også kon­cert på idræts­plad­sen. Der er gra­tis kon­cer­ter i kir­ker­ne. Odder Litt­le Cul­tu­re Club arran­ge­rer kon­cer­ter for et over­sku­e­ligt antal men­ne­sker. Bare for at næv­ne nog­le få eksemp­ler”.

Det er vig­tigt, mener Tine, at vi ikke her i kom­mu­nen prø­ver at efter­lig­ne de stør­re kom­mu­ner med sto­re kon­cer­ter og arran­ge­men­ter. ”Vi skal tur­de fast­hol­de det nære, det over­sku­e­li­ge. Også når det gæl­der kul­tur. Og vi skal fast­hol­de mang­fol­dig­he­den i kul­tu­rens til­bud til kom­mu­nens bor­ge­re”, siger hun.

MEGET AT BYDE

Odder kan sag­tens slå sig op på – bran­de kom­mu­nen – på både kul­tu­ren og en stor­slå­et natur

Men det ærg­rer hen­de, at det ikke er muligt at dis­ku­te­re kul­tur og kul­tur­po­li­tik uden at alt skal hol­des op imod hvad der bli­ver brugt på børn og ældre. Odder hører til i den fjer­de­del af kom­mu­ner­ne, der bru­ger fær­re­st kro­ner på kul­tur.
Iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik afsat­te Odder 557 kr/​indbygger på kul­tu­ren i år. Til sam­men­lig­ning bru­ger Skan­der­borg 754 kr og Hor­sens 1.110 kr.
”Som alle andre offent­li­ge kro­ner skal pen­ge­ne selv­føl­ge­lig bru­ges med omtan­ke. Men hvis man hele tiden skal dis­ku­te­re beret­ti­gel­sen af at bru­ge dem, kom­mer vi aldrig frem til, hvor­dan vi – med et moder­ne udtryk – kan bran­de Odder på det kul­tu­rel­le områ­de. Og det er synd. For vi har så meget at byde på. Ikke blot med kon­cer­ter, udstil­lin­ger, fester, som alle­re­de nu også træk­ker man­ge men­ne­sker, der ikke bor i kom­mu­nen. Men også når det gæl­der vores natur, som er smuk og vari­e­ret”, siger musi­ke­ren og male­ren Tine Myn­s­ter, der en som­mer­dag for 14 år siden så Alrø fra vand­si­den – men som nu også kan se sig selv bli­ve gam­mel på øen.

Gal­le­ri­et er åbent lør­dag og søn­dag fra 14 – 17.
På Face­book annon­ce­rer Tine Myn­s­ter kon­cer­ter – og snart et maler­kur­sus.

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

GENERALFORSAMLING

8. okto­ber kl. 13.30 hol­der Tors­dags­klub­ben gene­ral­for­sam­ling. For­e­nin­gen giver kaf­fe – og bag­ef­ter kan kor­te­ne fin­des frem. Det er i Sog­ne­hu­set – som sæd­van­ligt.

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.

FÆLLESSPISNING

5. novem­ber kl. 12.30 invi­te­rer Tors­dags­klub­ben til fæl­les­spis­ning. Pri­sen er 50 kr – meld dig til sene­st når du kom­mer i klub­ben 29. okto­ber. Det er i Sog­ne­hu­set.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58