KORT NYT

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Jens Peter er sta­dig formand

Jens Peter Peter­sen, som var for­mand for Ørting-Fal­lings menig­heds­råd, fort­sæt­ter som for­mand. Men nu for det fæl­les menig­heds­råd for Fjord­pa­sto­ra­tet, der består af hele seks sog­ne. Nem­lig Ørting, Fal­ling, Gyl­ling, Alrø, Hund­slund og Tor­rild.Næst­for­mand er Tri­ne Bil­le, som er valgt i Hundslund. 

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Musi­ker, maler og ø‑bo

”Vi sej­le­de rundt på Fjor­den. Jeg hav­de aldrig været på Alrø, men set fra vand­si­den var ø’en utro­lig smuk – flad, grøn og med en fan­ta­stisk kyst­linje. Vi boe­de i Snæ­rild på et ned­lagt land­brug, men var på udkig efter noget andet. En dag sad jeg og kig­ge­de i boligan­non­cer­ne, og så, at den gam­le sko­le på Alrø var til salg. Da min mand kom hjem, hav­de han bidt mær­ke i den sam­me annon­ce. Og når vi beg­ge hav­de mær­ket den af, så måt­te det være for­di det var dét sted, vi skul­le gå efter, og så køb­te vi den, og har boet her siden 2006”.

Vi kan sag­tens se os selv bli­ve gam­le her på Alrø – så her bli­ver vi.

Tine Myn­s­ter bor i den gam­le sko­le fra 1911 sam­men med mand og en søn. Her har hun også sin virk­som­hed – Myn­s­ter Musik – og et lil­le gal­le­ri med egne malerier.

Snart vil den yng­ste søn også flyt­te hjem­me­fra. Men Tine og hen­des mand bli­ver boen­de i det sto­re hus. ”Vi har dis­ku­te­ret, om vi kan se os selv som gam­le her, og det kan vi. Så her bli­ver vi”.

Men der er man­ge værel­ser i den gam­le sko­le. Der­for er to af dem over gal­le­ri­et nu ind­ret­tet til B & B. Gan­ske vist er Alrø en ø, hvor over­nat­nings­mu­lig­he­der­ne kan tæl­les på en hånd, for bebo­er­ne kan godt kan lide gæster – bare de tager hjem om afte­nen. Der er dog så meget smukt at se på i såvel omeg­nen som på øen, at en over­nat­ning godt kan beta­le sig. Så i den gam­le sko­le må folk ger­ne bli­ve både om afte­nen og om natten.

NYE SOMMERSANGE
Siden hun flyt­te­de til Alrø, har Tine taget ini­ti­a­ti­ver, der sæt­ter øen på det kul­tu­rel­le land­kort. Dels med gal­le­ri­et i det stør­ste af den gam­le sko­les under­vis­nings­lo­ka­ler. Dels med de kon­cer­ter, hun hol­der i gal­le­ri­et. Sene­st har hun i som­me­rens løb arran­ge­ret fire kon­cer­ter, som hun kald­te ”Nye Som­mer­san­ge” – hver gang sam­men med en anden kunst­ner. Kon­cer­ter­ne er ble­vet ind­ledt med fæl­les-spis­ning på Alrø Trak­tør­sted, og bag­ef­ter er del­ta­ger­ne gået ned til kon­cert i gal­le­ri­et. Her må kun være 25 men­ne­sker ind, så det er ikke for­kert at kal­de det intim koncerter.

MUSIK FOR BØRN
Det er først i de sene­ste fem – seks år Tine har lavet musik for voksne.
Hun er uddan­net som musik­pæ­da­gog fra Det Jyd­ske Musik­kon­ser­va­to­ri­um, og i man­ge år var det kun bør­ne­mu­sik, hun arbej­de­de med. Bl.a. som underviser.
”Beg­ge mine for­æl­dre er selv­stæn­di­ge, og jeg har altid sagt, at det skul­le jeg i hvert fald aldrig være”, siger hun. ”Jeg skul­le have et fast job og vide ret præ­cist, hvad der kom ind på kon­to­en hver måned. Men så lave­de jeg sam­men med Gun­vor Bjer­re, som i man­ge år var ansat i DR’s bør­ne-og ung­doms­af­de­ling nog­le musik­fo­re­stil­lin­ger for børn, og dem var der bud efter, så jeg var meget på far­ten, og det var svært at få det hele til at gå op, og så sprang jeg alt­så ud som selvstændig”.

HJERTELAND
Vif­ten af hen­des til­bud til børn er bred – musik­fo­re­stil­lin­ger, baby-sal­mesang, for­tæl­lin­ger fra bib­len for­mid­let i ord og sang.
Men efter at have arbej­det med børn i fle­re år, kom beho­vet for også at prø­ve at lave musik for voksne.
”Tek­ster til børn skal være enk­le og ikke alt for alvor­li­ge. For voks­ne kan jeg have fle­re af livets nuan­cer med”, siger hun.
Og nuan­cer­ne er med i CD’en ”Hjer­teland”, som hun udgav i 2015. Den fik flot­te anmel­del­ser, blev kaldt ”smuk hyl­dest til hver­da­gen”, hel­støbt og vel­kom­po­ne­ret. (Du kan her høre san­gen “bålet” )  
Siden har hun delt tiden mel­lem musik for børn, musik for voks­ne og male­ri­er­ne. Hun spil­ler små kon­cer­ter over hele lan­det – også stue­kon­cer­ter, hvor folk sam­les i et pri­vat hjem.

OPLEVELSER OG SAMTALE
Tine er med­lem af besty­rel­sen for Odder Kul­tur­for­e­ning, og det er alt i alt nær­lig­gen­de at spør­ge hen­de, hvad vi egent­lig skal med kulturen.
”Vi har brug for kul­tu­ren til at ryk­ke folks græn­ser og til at frem­me sam­ta­len mel­lem men­ne­sker”, siger hun og giver et eksempel:
”Jeg var sam­men med min mand og min søn på muse­er i Amster­dam. Vi så Rem­brandt, vi så van Gogh. Alt det, man skal se. Alt var så fær­digt. Det var lidt som på foto­gra­fi­er. Bag­ef­ter var vi på muse­et for moder­ne kunst. Her kom san­ser­ne i brug, og vi kun­ne se noget helt for­skel­ligt i bil­le­der­ne. Her blev åbnet for både san­ser og samtale”.

MASSER AF ILDSJÆLE

Vi skal fast­hol­de det nære – det over­sku­e­li­ge. Også når det hand­ler om kulturen

Kul­tur­for­e­nin­gen, hvor hun alt­så er med­lem af besty­rel­sen, skal hvert år udde­le 250.000 kr til for­skel­li­ge pro­jek­ter i hele kom­mu­nen – i by som i oplandet.
”Der er mas­ser af pro­jek­ter og mas­ser af ildsjæ­le”, siger Tine. ”For der sker en mas­se i vores lil­le kom­mu­ne. Så meget, der brin­ger men­ne­sker sam­men og giver dem ople­vel­ser. Det er jo det, kul­tu­ren skal. Bare tænk på alt det, der sker i den gam­le træ-lade på Brand­by­ge­gaard med kon­cer­ter og fæl­les­spis­ning. Vi har en byfest med mas­ser af musik, som oplan­dets idræts­for­e­nin­ger er utro­ligt akti­ve i at arran­ge­re. Der er heavy metal i Gyl­ling for­sam­lings­hus – og i år også kon­cert på idræts­plad­sen. Der er gra­tis kon­cer­ter i kir­ker­ne. Odder Litt­le Cul­tu­re Club arran­ge­rer kon­cer­ter for et over­sku­e­ligt antal men­ne­sker. Bare for at næv­ne nog­le få eksempler”.

Det er vig­tigt, mener Tine, at vi ikke her i kom­mu­nen prø­ver at efter­lig­ne de stør­re kom­mu­ner med sto­re kon­cer­ter og arran­ge­men­ter. ”Vi skal tur­de fast­hol­de det nære, det over­sku­e­li­ge. Også når det gæl­der kul­tur. Og vi skal fast­hol­de mang­fol­dig­he­den i kul­tu­rens til­bud til kom­mu­nens bor­ge­re”, siger hun.

MEGET AT BYDE 

Odder kan sag­tens slå sig op på – bran­de kom­mu­nen – på både kul­tu­ren og en stor­slå­et natur

Men det ærg­rer hen­de, at det ikke er muligt at dis­ku­te­re kul­tur og kul­tur­po­li­tik uden at alt skal hol­des op imod hvad der bli­ver brugt på børn og ældre. Odder hører til i den fjer­de­del af kom­mu­ner­ne, der bru­ger fær­re­st kro­ner på kultur.
Iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik afsat­te Odder 557 kr/​indbygger på kul­tu­ren i år. Til sam­men­lig­ning bru­ger Skan­der­borg 754 kr og Hor­sens 1.110 kr.
”Som alle andre offent­li­ge kro­ner skal pen­ge­ne selv­føl­ge­lig bru­ges med omtan­ke. Men hvis man hele tiden skal dis­ku­te­re beret­ti­gel­sen af at bru­ge dem, kom­mer vi aldrig frem til, hvor­dan vi – med et moder­ne udtryk – kan bran­de Odder på det kul­tu­rel­le områ­de. Og det er synd. For vi har så meget at byde på. Ikke blot med kon­cer­ter, udstil­lin­ger, fester, som alle­re­de nu også træk­ker man­ge men­ne­sker, der ikke bor i kom­mu­nen. Men også når det gæl­der vores natur, som er smuk og vari­e­ret”, siger musi­ke­ren og male­ren Tine Myn­s­ter, der en som­mer­dag for 14 år siden så Alrø fra vand­si­den – men som nu også kan se sig selv bli­ve gam­mel på øen.

Gal­le­ri­et er åbent lør­dag og søn­dag fra 14 – 17.
På Face­book annon­ce­rer Tine Myn­s­ter kon­cer­ter – og snart et malerkursus.

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE AFLYSES
San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set den før­ste tirs­dag i måne­den afly­ses helt. For­hå­bent­ligt kan de begyn­de igen 1. september. 

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set frem til 28. februar.

DANSKE SENIORER
Møde­r­ne i Sog­ne­hu­set vil først begyn­de igen 28. febru­ar. Besty­rel­sen vil lave et alter­na­tivt pro­gram, så det er muligt at mødes – også selv om Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne ikke bli­ver ophævet. 

AFLYSTMORGENSANGKIRKEN

Tors­dag d. 14. janu­ar kl. 9.30 er der mor­gensang i Ørting Kir­ke og bag­ef­ter fæl­les kaf­fe i Sognehuset.