KORT NYT

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Akti­vi­te­ter – på trods af Corona

På Alrø spil­ler børn og unge fod­bold og rund­bold hver man­dag kl. 15.30. Og på tirs­dag kl.14.00 tyv­star­ter øens pen­tanque klub sæso­nen. Den 16. begyn­der fod­bold­sæ­so­nen i Gyl­ling, og Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling fort­sæt­ter gåtu­re og spil på FDF-plad­­sen hver man­dag kl. 13.30. Cor­o­na kan ikke stop­pe uden­­dørs-akti­vi­te­ter­­ne, når restrik­tio­ner­ne bli­ver overholdt. 

Tre loka­le stil­ler op

16. novem­ber skal vi til kom­mu­nalvalg.  Fore­lø­big stil­ler tre loka­le op. Det er Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling, der alle­re­de er i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for de kon­ser­va­ti­ve. Og det er John Rosen­høj fra Amstrup, der også alle­re­de har en plads for Dansk Fol­ke­par­ti. Ny er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, der stil­ler op for Soci­al­de­mo­kra­ter­ne. Først efter par­tiets gene­ral­for­sam­ling ved vi, hvil­ket num­mer på listen han bliver. 

Fire loka­le pro­jek­ter fik penge

Kom­mu­nens lokal­råd har delt ud af pen­ge­ne i fæl­les­pulj­en for pro­jek­ter. Fire pro­jek­ter fra vores områ­de fik pen­ge. Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne fik 40.000 kr til et natur­pro­jekt  ved Older­mands­høj­en på Mose­vej.  Fryse­hu­set i Ålstrup, der er lands­by­ens for­sam­lings­hus, fik 4.735 kr til en ny flag­stang. Gyl­ling For­sam­lings­hus fik 40.000 kr til nyt gulv og Gyl­ling Lokal­råd fik 25.000 kr til øget biodiversitet. 

Defi­ni­tion på optimisme

Den nye café på Alrø, der vil sæl­ge pro­duk­ter lavet af bison kød, isv­af­ler samt kaf­fe og kage, tager alle­re­de nu imod bord­be­stil­lin­ger, for­di ejer­ne for­ven­ter at åbne til påske. De håber på, at Met­te Fre­de­rik­sen til den tid har lem­pet Cor­o­­na-restrik­tio­­ner­­ne. Det er måske nok defi­ni­tio­nen på opti­mis­me, men deler du den, kan du bestil­le bord på hjem­mesi­den http://​alrokg​.dk

AURA-pen­ge­ne skal bru­ges til spil

Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling har fået 2000 kr fra Auras Cor­o­na­hjæl­pe­pak­ke. Pen­ge­ne skal bru­ges til køb af spil, der kan bru­ges udendørs. 

For­e­nin­gens akti­vi­te­ter har været luk­ket ned læn­ge, og med­lem­mer­ne sav­ner at være sam­men. Besty­rel­sen håber der­for, at det sidst i febru­ar bli­ver muligt at arran­ge­re gåtu­re, spil på FDF’s sto­re grund og drik­ke kaf­fe sam­men i shelteret. 

Bil­li­ge­re byggegrunde

På den luk­ke­de del af kom­mu­nal­be­sty­rel­sens møde beslut­te­de med­lem­mer­ne at sæt­te pri­sen på de otte byg­ge­grun­de i Sme­­de­­ga­­de-områ­­det i Ørting ned med 15 pro­cent. Kun to af de otte grun­de er på nuvæ­ren­de tids­punkt for­hånds­re­ser­ve­ret. En ejen­doms­mæg­ler har vur­de­ret, at pri­sen var sat for højt.Også byg­ge­grun­de­ne i Gyl­ling og Hund­slund er svæ­re at sæl­ge. Men her er mel­din­gen fra ejen­doms­mæg­le­ren, at pri­ser­ne mat­cher markedet. 

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Ny café og butik får bison på menuen

Bison­ty­ren Fer­di­nand kom­mer lang­somt gåen­de hen mod heg­net. Han vejer næsten et ton, og det er svært at fore­stil­le sig, at hans sto­re krop kan sky­de en fart på op til 60 km i timen. De andre dyr i flok­ken føl­ger efter. Gan­ske vist er heg­net solidt, men når man kun er vant til to til­lø­ben­de og nu godt for­kæ­le­de bag­gårds­kat­te, træ­der man alli­ge­vel et skridt tilbage.

Fer­di­nand og de andre ame­ri­kan­ske biso­ner fik Dor­te og Hen­rik Dam­gaard Han­sen til Alrø 14. april 2019. Og i novem­ber sid­ste år kom den næste lil­le flok, som nu også går på en mark meget tæt på Hor­sens Fjord. Fer­di­nand pas­ser godt på flok­ken, og er også en aktiv tyr. Sid­ste som­mer leve­re­de han fire kalve.

CAFÉ OG BUTIK

Alrø Trak­tør­sted er ved at bli­ve byg­get om – og byg­get op igen med genbrugsmaterialer

Biso­ner­ne på mar­ker­ne er ikke kun til glæ­de for de man­ge, der kom­mer for­bi for at se på de smuk­ke skab­nin­ger. De er pro­duk­tions­dyr, og deres kød vil nu kom­me på menu­en på Alrø Køb­mands­gaard – en ny café, der åbner til påske i byg­nin­gen, hvor Alrø Trak­tør­sted har haft til huse. Køb­mands­gaar­den skal ikke kun være en café, men også en lil­le butik, hvor turi­ster og øens bebo­e­re kan købe bison-spe­ci­a­li­te­ter og meget andet. Ste­det vil bli­ve udvi­det med en stor ter­ras­se, hvor man kan sid­de og se ud på fjor­den og dens øer. Cafe­en vil sæl­ge bison-bur­ge­re og tapas med de spe­ci­a­li­te­ter, som også kan købes. Men også kaf­fe, hjem­me­bagt kage og gam­mel­dags isvafler.

Dor­te Dam­gaard Han­sen (t.h.) skal stå for Køb­mands­går­den. Hun har hyret Kir­sten Bør­ling Han­sen som hjæl­per, så Ørting mister en værds­at kirketjener

Dor­te skal stå for den dag­li­ge drift. Hun er oprin­de­ligt uddan­net inge­ni­ør og har arbej­det med IT-pro­jek­ter, men hun har altid drømt om at have sit eget sted, og da mulig­he­den så bød sig nu, slog hun og hen­des mand til. Til at hjæl­pe har Dor­te ansat Kir­sten Bør­ling Han­sen, så 1. febru­ar mister Ørting en meget afholdt kirketjener.

Dor­te eks­pe­ri­men­te­rer med sma­gen af de bison-pro­duk­ter, der skal på Tapas-menuen

TYRENYELLOWSTONE

Siden Dor­te og Hen­rik fik den før­ste lil­le flok biso­ner til Alrø, har de haft en idé om, at de ger­ne vil­le føl­ge dem fra mark til bord. Det kon­cept kan nu rea­li­se­res med Købmandsgaarden.

Hen­rik er tøm­rer­me­ster, så det lå måske ikke lige i kor­te­ne, at tøm­re­ren og inge­ni­ø­ren skul­le have biso­ner gåen­de på mar­ker ved deres hjem på Alrø. Fasci­na­tio­nen af de sto­re dyr begynd­te på en tur med deres tre børn i natio­nal par­ken Yel­low­sto­ne i USA. Her mød­te de for før­ste gang en bison-tyr.

”Den gik i sit helt eget tem­po lige for­an vores auto­cam­per”, siger Dor­te. ”Den var helt ligeg­lad med os. Det var en ople­vel­se, der brænd­te sig fast. Den­gang sag­de Hen­rik: Hvis vi nogen­sin­de skal have dyr, så skal det være bison. Det var en joke. Men plud­se­lig bød lej­lig­he­den sig alt­så i 2019, og vi fik den før­ste lil­le flok til øen”.

ALRØ VED ET TILFÆLDE

Fasci­na­tio­nen af dyre­ne er ikke ble­vet min­dre. De kan nu sid­de i deres hus ved det sto­re spi­se­bord og kig­ge ud på fjor­den og på dyre­ne. Som det var ved et til­fæl­de, de kun­ne købe dyre­ne, var det også ved en til­fæl­dig­hed, at fami­li­en kun­ne flyt­te til Alrø. En af øens æld­ste bebo­e­re sag­de til Hen­rik: ”Kom, du skal lige med op og kig­ge på en ejen­dom”. Ste­det blev købt næsten på ste­det – uden at de vid­ste noget om øen. Og da ejen­dom­men var byg­get om, flyt­te­de fami­li­en ind i janu­ar 2018. Det har de ikke fortr­udt. ”Øen har taget så godt imod os”, siger Dor­te. ”Fra begyn­del­sen har det været sådan, at når jeg kør­te over dæm­nin­gen, faldt der ro på. Før boe­de vi i et par­cel­hus-kvar­ter i Hoved­gård, og det var fint, da vores børn vok­se­de op. Men det­te sted…naturen, fjorden”.

De del­ta­ger beg­ge i akti­vi­te­ter­ne på Alrø. “Vi føler os næsten loka­le og vi nyder livet på øen. Vi glæ­der os til at ska­be et sted – Alrø Køb­mands­gaard, hvor ø‑stemningen kan ople­ves og hvor vi føl­ger vores biso­ner fra Mark til bord” siger Dorte.

KALENDER

GALLERI MYNSTER
- i den gam­le sko­le på Alrø hol­der åbent fra kl. 14 – 17 alle lør­da­ge, søn­da­ge og hel­lig­da­ge med salg af små og sto­re male­ri­er samt kjo­ler og blu­ser i både hør og kasmir.


ÆSKEN ALRØ
- er åben alle wee­ken­der og hel­lig­da­ge fra kl. 13 – kl. 17 med salg af kunst­hånd­værk og strik­va­rer. Som­mer­bu­tik­ken har fået ny ejer – nem­lig Ben­te Kierbye. 

DANSKE SENIORER
Hver man­dag i april og maj mødes med­lem­mer­ne af for­e­nin­gen Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling ved Sog­ne­hu­set til fæl­les gåtu­re, spil på FDF-plad­sen og kaf­fe i bål­hyt­ten. Det er hver gang kl. 13.30.