KORT NYT

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Ny café og butik får bison på menuen

Bison­ty­ren Fer­di­nand kom­mer lang­somt gåen­de hen mod heg­net. Han vejer næsten et ton, og det er svært at fore­stil­le sig, at hans sto­re krop kan sky­de en fart på op til 60 km i timen. De andre dyr i flok­ken føl­ger efter. Gan­ske vist er heg­net solidt, men når man kun er vant til to til­lø­ben­de og nu godt for­kæ­le­de bag­gårds­kat­te, træ­der man alli­ge­vel et skridt tilbage.

Fer­di­nand og de andre ame­ri­kan­ske biso­ner fik Dor­te og Hen­rik Dam­gaard Han­sen til Alrø 14. april 2019. Og i novem­ber sid­ste år kom den næste lil­le flok, som nu også går på en mark meget tæt på Hor­sens Fjord. Fer­di­nand pas­ser godt på flok­ken, og er også en aktiv tyr. Sid­ste som­mer leve­re­de han fire kalve.

CAFÉ OG BUTIK

Alrø Trak­tør­sted er ved at bli­ve byg­get om – og byg­get op igen med genbrugsmaterialer

Biso­ner­ne på mar­ker­ne er ikke kun til glæ­de for de man­ge, der kom­mer for­bi for at se på de smuk­ke skab­nin­ger. De er pro­duk­tions­dyr, og deres kød vil nu kom­me på menu­en på Alrø Køb­mands­gaard – en ny café, der åbner til påske i byg­nin­gen, hvor Alrø Trak­tør­sted har haft til huse. Køb­mands­gaar­den skal ikke kun være en café, men også en lil­le butik, hvor turi­ster og øens bebo­e­re kan købe bison-spe­ci­a­li­te­ter og meget andet. Ste­det vil bli­ve udvi­det med en stor ter­ras­se, hvor man kan sid­de og se ud på fjor­den og dens øer. Cafe­en vil sæl­ge bison-bur­ge­re og tapas med de spe­ci­a­li­te­ter, som også kan købes. Men også kaf­fe, hjem­me­bagt kage og gam­mel­dags isvafler.

Dor­te Dam­gaard Han­sen (t.h.) skal stå for Køb­mands­går­den. Hun har hyret Kir­sten Bør­ling Han­sen som hjæl­per, så Ørting mister en værds­at kirketjener

Dor­te skal stå for den dag­li­ge drift. Hun er oprin­de­ligt uddan­net inge­ni­ør og har arbej­det med IT-pro­jek­ter, men hun har altid drømt om at have sit eget sted, og da mulig­he­den så bød sig nu, slog hun og hen­des mand til. Til at hjæl­pe har Dor­te ansat Kir­sten Bør­ling Han­sen, så 1. febru­ar mister Ørting en meget afholdt kirketjener.

Dor­te eks­pe­ri­men­te­rer med sma­gen af de bison-pro­duk­ter, der skal på Tapas-menuen

TYRENYELLOWSTONE

Siden Dor­te og Hen­rik fik den før­ste lil­le flok biso­ner til Alrø, har de haft en idé om, at de ger­ne vil­le føl­ge dem fra mark til bord. Det kon­cept kan nu rea­li­se­res med Købmandsgaarden.

Hen­rik er tøm­rer­me­ster, så det lå måske ikke lige i kor­te­ne, at tøm­re­ren og inge­ni­ø­ren skul­le have biso­ner gåen­de på mar­ker ved deres hjem på Alrø. Fasci­na­tio­nen af de sto­re dyr begynd­te på en tur med deres tre børn i natio­nal par­ken Yel­low­sto­ne i USA. Her mød­te de for før­ste gang en bison-tyr.

”Den gik i sit helt eget tem­po lige for­an vores auto­cam­per”, siger Dor­te. ”Den var helt ligeg­lad med os. Det var en ople­vel­se, der brænd­te sig fast. Den­gang sag­de Hen­rik: Hvis vi nogen­sin­de skal have dyr, så skal det være bison. Det var en joke. Men plud­se­lig bød lej­lig­he­den sig alt­så i 2019, og vi fik den før­ste lil­le flok til øen”.

ALRØ VED ET TILFÆLDE

Fasci­na­tio­nen af dyre­ne er ikke ble­vet min­dre. De kan nu sid­de i deres hus ved det sto­re spi­se­bord og kig­ge ud på fjor­den og på dyre­ne. Som det var ved et til­fæl­de, de kun­ne købe dyre­ne, var det også ved en til­fæl­dig­hed, at fami­li­en kun­ne flyt­te til Alrø. En af øens æld­ste bebo­e­re sag­de til Hen­rik: ”Kom, du skal lige med op og kig­ge på en ejen­dom”. Ste­det blev købt næsten på ste­det – uden at de vid­ste noget om øen. Og da ejen­dom­men var byg­get om, flyt­te­de fami­li­en ind i janu­ar 2018. Det har de ikke fortr­udt. ”Øen har taget så godt imod os”, siger Dor­te. ”Fra begyn­del­sen har det været sådan, at når jeg kør­te over dæm­nin­gen, faldt der ro på. Før boe­de vi i et par­cel­hus-kvar­ter i Hoved­gård, og det var fint, da vores børn vok­se­de op. Men det­te sted…naturen, fjorden”.

De del­ta­ger beg­ge i akti­vi­te­ter­ne på Alrø. “Vi føler os næsten loka­le og vi nyder livet på øen. Vi glæ­der os til at ska­be et sted – Alrø Køb­mands­gaard, hvor ø‑stemningen kan ople­ves og hvor vi føl­ger vores biso­ner fra Mark til bord” siger Dorte.

KALENDER

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter. 

FOREDRAGSOGNEHUSET
12. sep­tem­ber kl. 13.30 hol­der Peter Roland Lar­sen fored­rag for Dan­ske Seni­o­rer – Fra Nar­høj til Kon­ge­vej. Bag­ef­ter kaf­fe og ban­ko. Hvis du er +60 år, kan du bli­ve med­lem af for­e­nin­gen for 110 kr./år. Så mød bare op og hør mere om alle aktiviteterne.

SPISEVENNER

Spi­se­ven­ner begyn­der en ny sæson 20. sep­tem­ber. Det er sta­dig i Ørting Hal­lens Café kl. 12. Det er for alle + 60. Husk til­mel­ding sene­st 16. sep­tem­ber kl. 12 til Poul Hen­ning (22 38 36 92) eller Knud (21 25 36 65). Du kan også kon­tak­te dem, hvis du har brug for hjælp til at kom­me til Hallen. 


MORGENSANG OG KAFFE
13. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i kir­ken og bag­ef­ter kaf­fe i Sog­ne­hu­set på Bilsbækvej.