KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Ny café og butik får bison på menuen

Bison­ty­ren Fer­di­nand kom­mer lang­somt gåen­de hen mod heg­net. Han vejer næsten et ton, og det er svært at fore­stil­le sig, at hans sto­re krop kan sky­de en fart på op til 60 km i timen. De andre dyr i flok­ken føl­ger efter. Gan­ske vist er heg­net solidt, men når man kun er vant til to til­lø­ben­de og nu godt for­kæ­le­de bag­gårds­kat­te, træ­der man alli­ge­vel et skridt tilbage.

Fer­di­nand og de andre ame­ri­kan­ske biso­ner fik Dor­te og Hen­rik Dam­gaard Han­sen til Alrø 14. april 2019. Og i novem­ber sid­ste år kom den næste lil­le flok, som nu også går på en mark meget tæt på Hor­sens Fjord. Fer­di­nand pas­ser godt på flok­ken, og er også en aktiv tyr. Sid­ste som­mer leve­re­de han fire kalve.

CAFÉ OG BUTIK

Alrø Trak­tør­sted er ved at bli­ve byg­get om – og byg­get op igen med genbrugsmaterialer

Biso­ner­ne på mar­ker­ne er ikke kun til glæ­de for de man­ge, der kom­mer for­bi for at se på de smuk­ke skab­nin­ger. De er pro­duk­tions­dyr, og deres kød vil nu kom­me på menu­en på Alrø Køb­mands­gaard – en ny café, der åbner til påske i byg­nin­gen, hvor Alrø Trak­tør­sted har haft til huse. Køb­mands­gaar­den skal ikke kun være en café, men også en lil­le butik, hvor turi­ster og øens bebo­e­re kan købe bison-spe­ci­a­li­te­ter og meget andet. Ste­det vil bli­ve udvi­det med en stor ter­ras­se, hvor man kan sid­de og se ud på fjor­den og dens øer. Cafe­en vil sæl­ge bison-bur­ge­re og tapas med de spe­ci­a­li­te­ter, som også kan købes. Men også kaf­fe, hjem­me­bagt kage og gam­mel­dags isvafler.

Dor­te Dam­gaard Han­sen (t.h.) skal stå for Køb­mands­går­den. Hun har hyret Kir­sten Bør­ling Han­sen som hjæl­per, så Ørting mister en værds­at kirketjener

Dor­te skal stå for den dag­li­ge drift. Hun er oprin­de­ligt uddan­net inge­ni­ør og har arbej­det med IT-pro­jek­ter, men hun har altid drømt om at have sit eget sted, og da mulig­he­den så bød sig nu, slog hun og hen­des mand til. Til at hjæl­pe har Dor­te ansat Kir­sten Bør­ling Han­sen, så 1. febru­ar mister Ørting en meget afholdt kirketjener.

Dor­te eks­pe­ri­men­te­rer med sma­gen af de bison-pro­duk­ter, der skal på Tapas-menuen

TYRENYELLOWSTONE

Siden Dor­te og Hen­rik fik den før­ste lil­le flok biso­ner til Alrø, har de haft en idé om, at de ger­ne vil­le føl­ge dem fra mark til bord. Det kon­cept kan nu rea­li­se­res med Købmandsgaarden.

Hen­rik er tøm­rer­me­ster, så det lå måske ikke lige i kor­te­ne, at tøm­re­ren og inge­ni­ø­ren skul­le have biso­ner gåen­de på mar­ker ved deres hjem på Alrø. Fasci­na­tio­nen af de sto­re dyr begynd­te på en tur med deres tre børn i natio­nal par­ken Yel­low­sto­ne i USA. Her mød­te de for før­ste gang en bison-tyr.

”Den gik i sit helt eget tem­po lige for­an vores auto­cam­per”, siger Dor­te. ”Den var helt ligeg­lad med os. Det var en ople­vel­se, der brænd­te sig fast. Den­gang sag­de Hen­rik: Hvis vi nogen­sin­de skal have dyr, så skal det være bison. Det var en joke. Men plud­se­lig bød lej­lig­he­den sig alt­så i 2019, og vi fik den før­ste lil­le flok til øen”.

ALRØ VED ET TILFÆLDE

Fasci­na­tio­nen af dyre­ne er ikke ble­vet min­dre. De kan nu sid­de i deres hus ved det sto­re spi­se­bord og kig­ge ud på fjor­den og på dyre­ne. Som det var ved et til­fæl­de, de kun­ne købe dyre­ne, var det også ved en til­fæl­dig­hed, at fami­li­en kun­ne flyt­te til Alrø. En af øens æld­ste bebo­e­re sag­de til Hen­rik: ”Kom, du skal lige med op og kig­ge på en ejen­dom”. Ste­det blev købt næsten på ste­det – uden at de vid­ste noget om øen. Og da ejen­dom­men var byg­get om, flyt­te­de fami­li­en ind i janu­ar 2018. Det har de ikke fortr­udt. ”Øen har taget så godt imod os”, siger Dor­te. ”Fra begyn­del­sen har det været sådan, at når jeg kør­te over dæm­nin­gen, faldt der ro på. Før boe­de vi i et par­cel­hus-kvar­ter i Hoved­gård, og det var fint, da vores børn vok­se­de op. Men det­te sted…naturen, fjorden”.

De del­ta­ger beg­ge i akti­vi­te­ter­ne på Alrø. “Vi føler os næsten loka­le og vi nyder livet på øen. Vi glæ­der os til at ska­be et sted – Alrø Køb­mands­gaard, hvor ø‑stemningen kan ople­ves og hvor vi føl­ger vores biso­ner fra Mark til bord” siger Dorte.

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

SPISEVENNER

På menu­en er fri­ka­del­ler, stu­vet hvid­kål og kar­to­f­ler, når Spi­se­ven­ner mødes igen 21. maj kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

FORÅRSKONCERTFALLING KIRKE

Jysk Aka­de­misk Kor, der består af 30 erfar­ne kor­san­ge­re, giver kon­cert i Fal­ling Kir­ke 29. maj kl. 19. De syn­ger dan­ske for­års- og sommersange. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter, der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 75 ekstra bil­let­ter nu udbudt til salg. Køb her.

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen – men også i gader­ne, i For­sam­lings­hu­set og ved Møl­len. Pro­gram­met er ikke helt klar end­nu. Efter­hån­den som det er fær­digt, vil akti­vi­te­ter­ne bli­ve sat i kalenderen.ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET