KORT NYT

NYT ASFALT  VEJ

Asfal­ten på vej­en mel­lem Ørting og Odder har læn­ge været nød­li­den­de. Mildt sagt. Men nu kom­mer hjæl­pen. Et nyt vil asfalts­lid­lag vil bli­ve lagt på, når det gam­le lag er fræ­set af.
Arbej­det begyn­der 19. juni. Det varer til og med 5. juli, hvis alt går efter planen. 

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

Nyt kul­tur­hus på vej langt ude på lan­det – tæt på Fjor­den og under stjernerne

Lige efter skil­tet, der for­tæl­ler, at det her er vej­en mod Amstrup, og nu er der kun 6 km til Alrø, lig­ger Brand­by­ge­gaard. Den sto­re træla­de, som i man­ge år har rum­met bl.a. kon­cer­ter, fester, spis­nin­ger og mar­ke­der, lig­ger tæt på vej­en. Den er vel­kendt, men dog er noget for­an­dret ved den – nu glim­ter den ene side af taget i solens stråler. 

Lidt læn­ge­re nede er går­dens gam­le køre­la­de med bin­dings­vær­ket syn­lig fra vej­en. Det er den byg­ning, der er ved at bli­ve omdan­net til et kul­tur­hus langt ude på lan­det, hvor belys­nin­gen i mør­ke aften­ti­mer og om nat­ten er over­ladt til him­lens stjerner.

INGEN HESTEVOGNEMEN ET BRÆNDERI

Før var­me kan læg­ges ind i laden, skal der graves

Den gam­le køre­la­de blev byg­get i 1866, så det kan ikke undre, at en gen­nem­gang af byg­nin­gen afslø­re­de for­vi­tre­de tags­pær og råd i noget af bin­dings­vær­ket. Yder­væg­ge­ne hav­de det sine ste­der hel­ler ikke for godt. Men nu er den ved at bli­ve iso­le­ret, den har fået helt nyt gulv og el, vand og var­me er lagt ind. Tags­pær er for­ny­et, og der er gang i arbej­det med at repa­re­re bindingsværket.

Byg­nin­gen skal ikke igen til ære og vær­dig­hed som en lade, hvor en heste­vogn kan køre høsten ind gen­nem den ene ind­gang og for­la­de byg­nin­gen igen gen­nem den anden. Den skal der­i­mod rum­me både et kul­tur­hus og et bræn­de­ri. Ikke sådan et bræn­de­ri, der kan sen­de tan­ker­ne til­ba­ge til bil­le­der fra for­bud­s­ti­den i USA og Al Capo­ne, eller som kan fin­des gemt væk i de sto­re sven­ske sko­ve til frem­stil­ling af et bil­ligt alter­na­tiv til System­bo­la­gets varer. Men et fuldt moder­ne bræn­de­ri, der skal dri­ves af elek­tri­ci­tet fra solens strå­ler, og hvor en del af går­dens man­ge æbler skal for­vand­les til brandy.

358 KM TÆLLERREGNSKABET

Fla­sker med Øko­lo­gisk æble­bran­dy er alle­re­de at fin­de i Brand­by­ge­gaards butik. Men i dag bli­ver den frem­stil­let i Fjer­rits­lev i Nord­jyl­land – så æbler­ne skal iføl­ge Goog­le­Maps trans­por­te­res 179 km – og det fær­di­ge pro­dukt sam­me vej til­ba­ge. 358 km tæl­ler i regn­ska­bet, når man som Lone Vitus og Søren Kvist helst vil frem­stil­le alt på en bære­dyg­tig måde og helst på går­den eller så tæt på den som muligt. Der­til kom­mer, at det også er noget sjove­re selv at stå for hele pro­ces­sen i ste­det for at over­la­de den til andre, når æbler­ne fra går­dens man­ge træ­er er plukket.’

40 SOLPANELER

Den ener­gi, der skal bru­ges til bræn­de­ri­et – og til resten af går­den – skal kom­me fra de sol­cel­ler, der nu er sat op på den gam­le træla­de. De 40 pane­ler har Lone og Søren selv sat op på taget – bak­set med dem stå­en­de i en lil­le let svin­gen­de kurv på en stor kran 7 – 8 meter oppe. Nok til at gøre enhver søsyg – og meget højt, når man som de to er vant til at arbej­de på og med jor­den. Men udsig­ten var god.

Som de selv har stå­et for arbej­det med sol­pa­ne­ler­ne, står de også selv for en stor del af arbej­det med at renove­re den gam­le køre­la­de. Når den er fær­dig, vil den for­u­den bræn­de­ri, have en bar og plads til kon­cer­ter, bogar­ran­ge­men­ter, debat­mø­der, fester, spisning…..

Byg­nin­gen vil opfyl­de alle krav til iso­le­ring og var­me, så for Søren og Lone bety­der det, at de vil kun­ne huse arran­ge­men­ter hele året. Ikke kun i de som­mer­må­ne­der, hvor de to også har mest travlt med at dyr­ke grønt­sa­ger og høste æbler. For dem har udtryk­ket ”næsten arbej­det i døgn­drift” ikke været en sprog-kli­ché. Det var været deres liv.

PENGE, PENGE, PENGE

Men den nye kul­tur-køre­la­de og bræn­de­ri­et koster. Også selv om Lone og Søren ale­ne står for en stor del af byggearbejdet.

Crowd­fun­ding via COOP skaf­fe­de dem knap 100.000 kr. – målet var 50.000 – til bræn­de­ri­et, der koster 350.000 kr. Resten beta­ler de selv.

LAG Odder Heden­sted har givet 350.000 kr. til ombyg­nin­gen. (LAG står for Lokal Aktions­grup­pe. Den giver pen­ge til diver­se pro­jek­ter – pen­ge, som er hen­tet i EU). Resten beta­ler de selv.

SOMMERRESTAURANT

Gård­bu­tik­ken har været åben siden april

Lige nu lig­ger arbej­det med og i laden lidt stil­le. For det er en travl tid for går­dens bebo­e­re. Jord og dyr skal pas­ses, og i dis­se uger har Brand­by­ge­gaard en total udsolgt ”Som­mer­re­stau­rant Sted­bun­den”.  Nok den ene­ste restau­rant i Dan­mark, hvor man som gæst kan tage en tur rundt på går­den og se, hvor råva­rer­ne til drik­ke­va­rer­ne og maden er dyr­ket, og hvor de to, der sået, van­det og høstet fra grønt­sags­ræk­ker­ne i driv­hu­se­ne og på mar­ken, også har stå­et for at bear­bej­de vin­mar­kens dru­er, æble­træ­er­nes frug­ter og buske­nes bær til drik­ke­va­rer. De står også selv for at til­be­re­de og ser­ve­re maden.

SOLOKONCERT MED GINNE MARKER

Gård­bu­tik­ken har været åben siden april.  Den har til huse i et gam­melt kar­le­kam­mer-skab ved por­ten ind til går­dens byg­nin­ger – et af den slags ska­be, som i for­ri­ge århund­re­des 60’ere blev afsy­ret og med stolt­hed vist frem i pri­va­te hjem. I skabs­bu­tik­ken er går­dens pro­duk­ter til salg – grønt­sa­ger, drik­ke­va­rer, bøger.

Gin­ne Mar­ker giver solo­kon­cert – som hun også gør på de sto­re sce­ner på festi­va­ler og i musikhuse

Og 2. sep­tem­ber er der solo­kon­cert på går­den med den dan­ske san­ger, sangskri­ver og gui­ta­rist Gin­ne Mar­ker. At få hen­de til at kom­me er noget af et scoop. På meget kort tid er hun gået fra at være opvar­mer til andres små og sto­re kon­cer­ter, til at give egne kon­cer­ter på de sto­re sce­ner på festi­va­ler og i musik­hu­se­ne.  (På YouTu­be er det muligt at høre nog­le af hen­des sange).

Før kon­cer­ten ser­ve­res en høst­buf­fet med mad fra går­den. For også 2. sep­tem­ber ind­går – som i hoved­par­ten af går­dens arran­ge­men­ter – mad og drik­ke som en del af en hel­heds­op­le­vel­se. (Bil­let kan købes her).

ET KULTURELT CENTER

Brand­by­ge­gaard er ble­vet et kul­tu­relt cen­ter, der til­træk­ker besø­gen­de fra hele lan­det. Eget for­lag, eget vin­hus, eget bryg­hus, egen onli­ne­bu­tik – og egne akti­vi­te­ter, som fra næste sen­som­mer ikke behø­ver at bli­ve afvik­let i de måne­der, hvor de kan rum­mes i den sto­re træla­de. Det hele langt ude på lan­det – lidt nord for fjor­den og lidt læn­ge­re syd for Tan­ken i Ørting. Og det hele skabt af to men­ne­sker, for hvem øko­lo­gi og dyre­vel­færd er det bæren­de i deres arbej­de, og som har en klip­pe­fast tro på, at alt kan lade sig gøre, når de selv tager fat.

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent hver dag fra kl. 13 – kl. 17. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17 – det hele er gra­tis. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

LOKALDYSTEN
Så er det igen tiden til at lands­by­er­nes bebo­e­re dyster om at bevæ­ge sig mest muligt. 14. sep­tem­ber hol­der Lokal­råd og Hal­len lokal­dyst for Ørting Falling.