KORT NYT

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Ørting-dren­gen flyt­te­de til USA – men arbej­der i Slet tæt på Tranbjerg

Peter Tir­sek – når han er til­ba­ge i Ørting, er der altid lidt, der skal ord­nes for Gudrun

Han fik den før­ste com­pu­ter, da han fyld­te ni år. Og så var han solgt. Som den ame­ri­kan­ske sku­e­spil­ler og komi­ker W.C. Fields vil­le have sagt: Com­pu­te­ren blev hans skæb­ne. Fields-cita­tet lød dog ”Øllet blev hans skæb­ne”. Så det duer ikke helt. Peter Tir­sek rører nem­lig ikke alko­hol. ”Det har jeg aldrig gjort”, siger han. ”Da jeg var ung, ople­ve­de jeg, hvor­dan mine stu­di­e­kam­me­ra­ter blev dum­me at høre på, når der var fre­dags­bar. Det gad jeg ikke”, siger han.  Han drik­ker hel­ler ikke hver­ken te eller kaf­fe. ”Nej tak. Ingen var­me drik­ke til mig”. Han kun­ne ellers godt have brug for dem, for den tid­li­ge­re Ørting-dreng har i man­ge år boet i Min­neso­ta i USA. Sta­ten græn­ser op til Cana­da, og der er meget koldt om vinteren.

LÆNGE FØR CORONA

Peter vok­se­de op i Ørting, gik på Rat­hlousko­len og sene­re på Århus Køb­mands­sko­le. Inter­es­sen for arbej­de med com­pu­te­re fulg­te med, og han blev ansat i Sto­fa, som nu er en del af Nor­lys.  Han har arbej­det i fir­ma­et lige siden. ”I de snart 25 år, har jeg lavet meget for­skel­ligt”, siger han. ”Men det har alt sam­men haft noget at gøre med udvik­ling af softwa­re”. (Softwa­re er com­pu­ter­pro­gram­mer af for­skel­lig slags).

Men nu sid­der han helt ale­ne i Min­neso­ta og arbej­der – han har end­da et lokalt tele­fon­num­mer fra arbej­det. Hans kol­le­ger befin­der sig i Slet – ikke langt fra Tran­b­jerg. I Min­neso­ta bor han i Le Cen­ter – et min­dre lokal­sam­fund med godt 2.500 bebo­e­re i den syd­li­ge del af staten. 

Han har haft hjem­me­ar­bejds­plads lang tid før Cor­o­na tvang man­ge dan­ske­re til at sid­de hjem­me ved com­pu­te­ren, hvis deres arbej­de kun­ne udfø­res ved køk­ken­bor­det eller ved fami­li­ens spisebord”.

EN KVINDE BAG ALT

Peter hav­ne­de på den anden side af Atlan­ten i Guds eget land, for­di han mød­te en ame­ri­kansk kvin­de. De blev gift i Dan­mark i 1998. Men da hun hav­de to døtre, var det mest hen­sigts­mæs­sigt, at han ryk­ke­de til USA for at bo fast.
”Jeg sag­de mit job op i Sto­fa – og reg­ne­de med, at med mit kend­skab til IT, vil­le det være let at fin­de arbej­de i USA. Men det var det bare ikke – måske for­di jeg sik­kert var for kræ­sen. Så efter et års tid flyt­te­de vi alle sam­men til Dan­mark – til Hor­sens – og jeg fik mit gam­le job i Sto­fa til­ba­ge. Men det var en svær omstil­ling  for både min kone og for piger­ne. Dansk er ikke et let sprog at lære – det er fak­tisk et af de svæ­re­ste. Alt var nyt for dem, og piger­ne læng­tes til­ba­ge hver ene­ste dag, og efter en tid, hvor de beg­ge hav­de det svært, ryk­ke­de den ene til­ba­ge til USA for at bo hos bedste­for­æl­dre­ne.  Og den anden fulg­te efter. Det gjor­de det ikke let­te­re for min kone, så i 2005 var vi alle til­ba­ge i USA. Sto­fa vil­le ger­ne behol­de mig, så jeg fik en ord­ning, så jeg kun­ne arbej­de­de hjem­me­fra over there”.

BØRN SKAL IKKE FLYTTES

Peter og hans kone blev skilt efter nog­le år, og han mød­te den kvin­de, han nu er gift med. Da hun også hav­de børn, som nu er voks­ne, kom det aldrig på tale at ryk­ke telt­pæ­le­ne op og flyt­te til Danmark.

”Nej tak, det hav­de jeg prø­vet med børn. Det skal man kun gøre, hvis det slet ikke kan være ander­le­des.  Mit arbej­de kun­ne sta­dig udfø­res her”.

KONTAKTEN TIL KOLLEGERNE

Peter er sik­ker på, at hjem­me­ar­bej­de og i det hele taget distan­ce­ar­bej­det er kom­met for at bli­ve. At fle­re men­ne­sker efter Cor­o­na-ned­luk­nin­gen har fået øjne­ne op for, at det inde­bæ­rer fordele.

”Måske vil det kun være 100 pro­cent hjem­me­ar­bej­de for det få – men for de man­ge vil det være flek­si­belt. Dage hjem­me – dage på arbej­det”, siger han.

Til tider kan han da sav­ne arbejds­plad­sens soci­a­le liv – snak­ken ved kaf­fe­ma­ski­nen, dis­kus­sio­ner­ne om arbejds­op­ga­ver osv.

”Men vi har god kon­takt onli­ne. Jeg kan gri­be tele­fo­nen med mit lokalnum­mer og rin­ge til mine kol­le­ger, og hver tirs­dag aften dansk tid mødes vi onli­ne, spil­ler nog­le spil og får snakket”.

Peters får også betalt fly­bil­let­ter, så han kan tage til Dan­mark og være på arbejds­plad­sen i Slet nog­le uger. Det benyt­ter han sig af ca. hver nien­de måned. Så ryk­ker han ind hjem­me i Ørting hos Gud­run Tir­sek. Og det er hun glad for. ”Det er godt at have ham hjem­me”, siger hun. Men Gud­run er ferm med en com­pu­ter, så de to har også god kon­takt onli­ne. ”Jeg tror, du ser mere til mig nu, og vi snak­ker mere sam­men, end da jeg boe­de i Hor­sens”, gri­ner han. ”Net­tets mulig­he­der har gjort ver­den så meget mindre”.

FAMILIEN OG DET GAMLE SLÆNG

Når han er hjem­me, er der også mulig­hed for at møde, hvad han kal­der ”mit gam­le slæng”: En lil­le grup­pe ven­ner, han har haft siden 8. klas­se. ”Vi hol­der sta­dig sam­men – selv om vi nu er spredt for alle vin­de. For mig er det væsent­li­ge venskaber”.

Hans to brød­re bor også i Ørting, så ture­ne til Dan­mark giver mulig­hed for at være sam­men med hele familien.

AMERIKANSK STATSBORGER

Han har ingen pla­ner om at kom­me til­ba­ge til Dan­mark. Fak­tisk er han lige ble­vet ame­ri­kansk stats­bor­ger og har nu dob­belt stats­bor­ger­skab. ”Det gør vel ikke den sto­re for­skel.  Men det bety­der da, at nu kan jeg stem­me og måske være med til at for­hin­dre, at Trump bli­ver præ­si­dent igen”, siger han med et grin. ”Det er da selv­føl­ge­lig også rart at beta­le lidt min­dre i skat, men det er bestemt ikke begrun­del­sen for at bli­ve. Jeg har rød­der og fami­lie i Dan­mark – men jeg har også fået en fami­lie i USA , og den bety­der, at nu er det dér, jeg hører hjemme”. 

Når han kom­mer til­ba­ge efter at have været i Dan­mark, slår det ham, hvor­dan alt er stør­re og mere åbent i USA. ”Der er den smuk­ke­ste natur og kæm­pe natur­par­ker. Det er der bestemt også i Dan­mark – den smuk­ke­ste natur. Men der er alt­så for­skel på natur­park Mols Bjer­ge og så Yel­low Sto­ne, for nu bare at næv­ne en af dem, man­ge dan­ske­re ken­der”, siger han med et skævt smil. “Jeg kan nyde beg­ge dele – men det er i USA, jeg har rod nu”.

TILBAGE TIL EN MINDRE ZOO

”Det er dej­ligt at have ham på besøg”, siger Gud­run Tir­sek. ”Og altid lidt trist, når han tager afsted igen. Men så må vi snak­ke sam­men via com­pu­te­ren, til han kom­mer næste gang”.

Når han tager til­ba­ge til Le Cen­ter i Min­neso­ta, er det til huset, hvor han bor sam­men med sin kone og en min­dre zoo­lo­gisk have. Bør­ne­ne er voks­ne nu og flyt­tet hjem­me­fra. ”Min kone arbej­der i en orga­ni­sa­tion, der tager sig af de dyr, andre bare kas­se­rer eller af en eller anden grund ikke kan have mere. Lige nu har vi otte kat­te, to hunde, slan­ger, kryb­dyr – for at næv­ne bare nog­le af dem. De bor hos os, til de kan kom­me vide­re til en fami­lie. Det er også der­for, min kone ikke er med mig de uger i Danmark”.

Peter Tir­sek er nu til­ba­ge i det kol­de Min­neso­ta. Men når som­me­ren kom­mer, er han igen til­ba­ge i Dan­mark for at møde arbejds­kam­me­ra­ter­ne, fami­li­en og det gam­le slæng fysisk – ikke blot som ansig­ter på en skærm.

KALENDER

MORGENSANG OG FORMIDDAGSKAFFE

Mor­gensang fort­sæt­ter. Men vil dog ikke begyn­de i kir­ken. Det vil være i Sog­ne­hu­set, hvor der også – som sæd­van­ligt – vil være kaf­fe bag­ef­ter. Sådan vil det være hen over vin­te­r­en, for at spa­re på energien. 

ÆSKEN HOLDER JULNOVEMBER

19. – 20. novem­ber og 26. – 27. novem­ber klok­ken 11 – 16 hol­der Æsken på Alrø åbent med salg af pro­duk­ter fra loka­le kunst­hånd­vær­ke­re og meget andet. 

JULGALLERIET

26. novem­ber fra kl. 10 – 15 hol­der Dort­he Bent jule­mar­ked i Gal­le­ri­et på Den Gam­le Sta­tion i Ørting. Der vil være noget for enhver pen­ge­pung – og der­for mulig­hed for at købe jule­ga­ver lokalt. 

JULEMARKED VED GYLLING-BRUGSEN

Den 26. nov. hol­der Brugs­en i Gyl­ling jule­mar­ked med boder og jule­hyg­ge. Det er fra kl. 10 – 14. Har du noget at sæl­ge, kan du få din egen bod. Sig det til en af de ansatte. 

VÆK JULEMANDEN

Den 26. novem­ber kan børn og barn­li­ge sjæ­le kl. 14.30 være med til at væk­ke jule­man­den i Gyl­ling Mølle

SPISEVENNER ØNSKER GOD JUL

13. decem­ber kl. 12 – 14 har Spi­se­ven­ner jule­mid­dag i Ørting Hal­lens Café. Til­mel­ding sene­st 9. decem­ber til Poul Hen­ning (22 38 36 92) eller Knud (21 25 36 65).

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.