KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Ørting-dren­gen flyt­te­de til USA – men arbej­der i Slet tæt på Tranbjerg

Peter Tir­sek – når han er til­ba­ge i Ørting, er der altid lidt, der skal ord­nes for Gudrun

Han fik den før­ste com­pu­ter, da han fyld­te ni år. Og så var han solgt. Som den ame­ri­kan­ske sku­e­spil­ler og komi­ker W.C. Fields vil­le have sagt: Com­pu­te­ren blev hans skæb­ne. Fields-cita­tet lød dog ”Øllet blev hans skæb­ne”. Så det duer ikke helt. Peter Tir­sek rører nem­lig ikke alko­hol. ”Det har jeg aldrig gjort”, siger han. ”Da jeg var ung, ople­ve­de jeg, hvor­dan mine stu­di­e­kam­me­ra­ter blev dum­me at høre på, når der var fre­dags­bar. Det gad jeg ikke”, siger han.  Han drik­ker hel­ler ikke hver­ken te eller kaf­fe. ”Nej tak. Ingen var­me drik­ke til mig”. Han kun­ne ellers godt have brug for dem, for den tid­li­ge­re Ørting-dreng har i man­ge år boet i Min­neso­ta i USA. Sta­ten græn­ser op til Cana­da, og der er meget koldt om vinteren.

LÆNGE FØR CORONA

Peter vok­se­de op i Ørting, gik på Rat­hlousko­len og sene­re på Århus Køb­mands­sko­le. Inter­es­sen for arbej­de med com­pu­te­re fulg­te med, og han blev ansat i Sto­fa, som nu er en del af Nor­lys.  Han har arbej­det i fir­ma­et lige siden. ”I de snart 25 år, har jeg lavet meget for­skel­ligt”, siger han. ”Men det har alt sam­men haft noget at gøre med udvik­ling af softwa­re”. (Softwa­re er com­pu­ter­pro­gram­mer af for­skel­lig slags).

Men nu sid­der han helt ale­ne i Min­neso­ta og arbej­der – han har end­da et lokalt tele­fon­num­mer fra arbej­det. Hans kol­le­ger befin­der sig i Slet – ikke langt fra Tran­b­jerg. I Min­neso­ta bor han i Le Cen­ter – et min­dre lokal­sam­fund med godt 2.500 bebo­e­re i den syd­li­ge del af staten. 

Han har haft hjem­me­ar­bejds­plads lang tid før Cor­o­na tvang man­ge dan­ske­re til at sid­de hjem­me ved com­pu­te­ren, hvis deres arbej­de kun­ne udfø­res ved køk­ken­bor­det eller ved fami­li­ens spisebord”.

EN KVINDE BAG ALT

Peter hav­ne­de på den anden side af Atlan­ten i Guds eget land, for­di han mød­te en ame­ri­kansk kvin­de. De blev gift i Dan­mark i 1998. Men da hun hav­de to døtre, var det mest hen­sigts­mæs­sigt, at han ryk­ke­de til USA for at bo fast.
”Jeg sag­de mit job op i Sto­fa – og reg­ne­de med, at med mit kend­skab til IT, vil­le det være let at fin­de arbej­de i USA. Men det var det bare ikke – måske for­di jeg sik­kert var for kræ­sen. Så efter et års tid flyt­te­de vi alle sam­men til Dan­mark – til Hor­sens – og jeg fik mit gam­le job i Sto­fa til­ba­ge. Men det var en svær omstil­ling  for både min kone og for piger­ne. Dansk er ikke et let sprog at lære – det er fak­tisk et af de svæ­re­ste. Alt var nyt for dem, og piger­ne læng­tes til­ba­ge hver ene­ste dag, og efter en tid, hvor de beg­ge hav­de det svært, ryk­ke­de den ene til­ba­ge til USA for at bo hos bedste­for­æl­dre­ne.  Og den anden fulg­te efter. Det gjor­de det ikke let­te­re for min kone, så i 2005 var vi alle til­ba­ge i USA. Sto­fa vil­le ger­ne behol­de mig, så jeg fik en ord­ning, så jeg kun­ne arbej­de­de hjem­me­fra over there”.

BØRN SKAL IKKE FLYTTES

Peter og hans kone blev skilt efter nog­le år, og han mød­te den kvin­de, han nu er gift med. Da hun også hav­de børn, som nu er voks­ne, kom det aldrig på tale at ryk­ke telt­pæ­le­ne op og flyt­te til Danmark.

”Nej tak, det hav­de jeg prø­vet med børn. Det skal man kun gøre, hvis det slet ikke kan være ander­le­des.  Mit arbej­de kun­ne sta­dig udfø­res her”.

KONTAKTEN TIL KOLLEGERNE

Peter er sik­ker på, at hjem­me­ar­bej­de og i det hele taget distan­ce­ar­bej­det er kom­met for at bli­ve. At fle­re men­ne­sker efter Cor­o­na-ned­luk­nin­gen har fået øjne­ne op for, at det inde­bæ­rer fordele.

”Måske vil det kun være 100 pro­cent hjem­me­ar­bej­de for det få – men for de man­ge vil det være flek­si­belt. Dage hjem­me – dage på arbej­det”, siger han.

Til tider kan han da sav­ne arbejds­plad­sens soci­a­le liv – snak­ken ved kaf­fe­ma­ski­nen, dis­kus­sio­ner­ne om arbejds­op­ga­ver osv.

”Men vi har god kon­takt onli­ne. Jeg kan gri­be tele­fo­nen med mit lokalnum­mer og rin­ge til mine kol­le­ger, og hver tirs­dag aften dansk tid mødes vi onli­ne, spil­ler nog­le spil og får snakket”.

Peters får også betalt fly­bil­let­ter, så han kan tage til Dan­mark og være på arbejds­plad­sen i Slet nog­le uger. Det benyt­ter han sig af ca. hver nien­de måned. Så ryk­ker han ind hjem­me i Ørting hos Gud­run Tir­sek. Og det er hun glad for. ”Det er godt at have ham hjem­me”, siger hun. Men Gud­run er ferm med en com­pu­ter, så de to har også god kon­takt onli­ne. ”Jeg tror, du ser mere til mig nu, og vi snak­ker mere sam­men, end da jeg boe­de i Hor­sens”, gri­ner han. ”Net­tets mulig­he­der har gjort ver­den så meget mindre”.

FAMILIEN OG DET GAMLE SLÆNG

Når han er hjem­me, er der også mulig­hed for at møde, hvad han kal­der ”mit gam­le slæng”: En lil­le grup­pe ven­ner, han har haft siden 8. klas­se. ”Vi hol­der sta­dig sam­men – selv om vi nu er spredt for alle vin­de. For mig er det væsent­li­ge venskaber”.

Hans to brød­re bor også i Ørting, så ture­ne til Dan­mark giver mulig­hed for at være sam­men med hele familien.

AMERIKANSK STATSBORGER

Han har ingen pla­ner om at kom­me til­ba­ge til Dan­mark. Fak­tisk er han lige ble­vet ame­ri­kansk stats­bor­ger og har nu dob­belt stats­bor­ger­skab. ”Det gør vel ikke den sto­re for­skel.  Men det bety­der da, at nu kan jeg stem­me og måske være med til at for­hin­dre, at Trump bli­ver præ­si­dent igen”, siger han med et grin. ”Det er da selv­føl­ge­lig også rart at beta­le lidt min­dre i skat, men det er bestemt ikke begrun­del­sen for at bli­ve. Jeg har rød­der og fami­lie i Dan­mark – men jeg har også fået en fami­lie i USA , og den bety­der, at nu er det dér, jeg hører hjemme”. 

Når han kom­mer til­ba­ge efter at have været i Dan­mark, slår det ham, hvor­dan alt er stør­re og mere åbent i USA. ”Der er den smuk­ke­ste natur og kæm­pe natur­par­ker. Det er der bestemt også i Dan­mark – den smuk­ke­ste natur. Men der er alt­så for­skel på natur­park Mols Bjer­ge og så Yel­low Sto­ne, for nu bare at næv­ne en af dem, man­ge dan­ske­re ken­der”, siger han med et skævt smil. “Jeg kan nyde beg­ge dele – men det er i USA, jeg har rod nu”.

TILBAGE TIL EN MINDRE ZOO

”Det er dej­ligt at have ham på besøg”, siger Gud­run Tir­sek. ”Og altid lidt trist, når han tager afsted igen. Men så må vi snak­ke sam­men via com­pu­te­ren, til han kom­mer næste gang”.

Når han tager til­ba­ge til Le Cen­ter i Min­neso­ta, er det til huset, hvor han bor sam­men med sin kone og en min­dre zoo­lo­gisk have. Bør­ne­ne er voks­ne nu og flyt­tet hjem­me­fra. ”Min kone arbej­der i en orga­ni­sa­tion, der tager sig af de dyr, andre bare kas­se­rer eller af en eller anden grund ikke kan have mere. Lige nu har vi otte kat­te, to hunde, slan­ger, kryb­dyr – for at næv­ne bare nog­le af dem. De bor hos os, til de kan kom­me vide­re til en fami­lie. Det er også der­for, min kone ikke er med mig de uger i Danmark”.

Peter Tir­sek er nu til­ba­ge i det kol­de Min­neso­ta. Men når som­me­ren kom­mer, er han igen til­ba­ge i Dan­mark for at møde arbejds­kam­me­ra­ter­ne, fami­li­en og det gam­le slæng fysisk – ikke blot som ansig­ter på en skærm.

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen. Ban­ko, kon­cert, spis­ning og musik er flyt­tet For­sam­lings­hu­set og Møl­len.

ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET


SANKT HANS VED MØLLEN

Gril­len er tændt og der kan købes øl og soda­vand. Kl. 19 begyn­der bålet at kni­t­re, og der skal syn­ges og lyt­tes til tale. Gyl­ling Event­for­e­ning og Gyl­ling Møl­le er gået sam­men om at arran­ge­re Sankt Hans for hele lands­by­en d. 23. juni. Hvis der bli­ver et over­skud, går pen­ge­ne til For­sam­lings­hu­set og til Møllen. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17. Det koster ikke en bøjet to-kro­ne. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

Et lil­le udsnit af de gam­le red­ska­ber i staldmuseet