KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Opfin­de­ren i ride­buk­ser og lan­ge støv­ler har sta­dig noget at sige os

Måske vil­le Hans Peter Peder­sens liv have været helt ander­le­des, hvis han hav­de fået lov til at arbej­de med tek­nik og opfin­del­ser. For det er givet, at på det områ­de kun­ne han noget. Men han skul­le abso­lut over­ta­ge den fædre­ne gård.

Han blev kaldt en sær­ling, og nog­le børn var ban­ge for ham, når han kom span­ku­le­ren­de iført smal­le støv­ler, der gik til knæ­e­ne, ride­buk­ser, læderjak­ke og et rødt klæ­de om hal­sen. Til Hans Peter – uni­for­men hør­te også et bredt, brunt læder­bæl­te med et meget stort spæn­de. Ikke just den typi­ske uni­form for en landmand.

ET LILLE SKRAVL KOM TIL VERDEN

Han blev født 2. febru­ar 1919 på går­den ”Vol­derup­gård” i Ler­d­rup. Her vok­se­de han også op. Han var et lil­le skravl, der blev hjem­me­døbt lige efter føds­len. Hans far pas­se­de går­den og var også biav­ler. Hans mor, der var dat­ter af en kro­e­jer tæt på Vej­le, var lærer. Men efter at Hans Peters lil­le­sø­ster Karen kom til ver­den i 1923 på Fød­sel­san­stal­ten i Århus, blev hun ”sva­ge­lig”, og til­brag­te det meste af tiden i sengen. 

DU SKAL VÆRE LANDMAND

Over­ta­gel­se af går­den var en selv­føl­ge, da Hans Peter var ung. Han blev sendt på Vejl­by land­brugs­sko­le, for han skul­le jo være land­mand. Ved fol­ke­tæl­lin­gen i 1940 boe­de han sta­dig hjem­me sam­men med for­æl­dre­ne 21 år gam­mel – det sam­me gjor­de hans søster, der da var17 år. Går­den hav­de også to medhjælpere.

I febru­ar 1946 døde Hans Peters far på syge­hu­set i Odder – kun 60 år gam­mel. Han blev begra­vet på Valg­me­nig­hed­s­kir­kens kir­ke­gård i Odder. Den sva­ge­li­ge mor drev går­den sam­men med de to søsken­de til hun døde 70 år gam­mel i marts 1957. Også hun blev begra­vet fra Valg­me­nig­he­dens kir­ke i Odder.

BIL, MOTORCYKLER OG HJEMMEBRÆNDERI

Det var menin­gen, at Hans Peter og Karen skul­le have haft går­den sam­men. Men de blev uven­ner. Karen flyt­te­de, og hun så sig aldrig til­ba­ge. Hans Peter blev ale­ne om at pas­se gården.

Men land­brugs­sko­le eller ej – land­brug inter­es­se­re­de ham ikke en døjt. Han for­pag­te­de jor­den ud og lod leje­re flyt­te ind i stu­e­hu­set. Selv boe­de han i går­dens aftægts­hus. Her hav­de han en gam­mel bil og fire motor­cyk­ler, som han rode­de med. Og han hav­de også gang i spi­ri­tus­frem­stil­ling. Resul­ta­tet var ikke godt – nær­mest som De Gyld­ne Løvers sang om Hjem­me­bræn­de­ri­et: ”det sma­ger af rævepis og ter­pen­tin. men det er bil­ligt, og så blir’ man fuld som et svin”. Hav­de folk én gang smagt det, sag­de de pænt tak, når han vil­le foræ­re dem en fla­ske, men så snart han vend­te ryg­gen til, hæld­te de det ud i vasken. Det gjaldt dog ikke de unge, der besøg­te ham, før de tog til bal i Gyl­ling eller i Odder. De lag­de mere end bund med ”rævepis og terpentin”.

SOM FLYV HANS BLEV HAN SNYDT

Men Hans Peter sys­le­de også med opfin­del­ser. Han opfandt bl.a. et kor­ntør­re­an­læg, som blev frem­stil­let af et fir­ma i Skan­der­borg. Det blev brugt meget her på egnen. Han fik ikke selv meget ud af det. På den måde lig­ner hans histo­rie Ørtings Flyv Hans. Han var også en out­si­der, der opfandt både det ene og det andet. Hans hydraulik blev taget ind af mask­in­fa­brik­ker i Odder, som tjen­te godt på opfin­del­sen. Men de glem­te at beta­le Hans.

De hav­de også beg­ge en meget spartansk leve­vis – det sam­me hav­de Lud­vig, en anden af Gyl­lings særlinge.

Ingen af dem var men­ne­ske­sky. Det var sna­re­re omvendt – man­ge sky­e­de dem på grund af deres leve­vis og spe­ci­el­le påklæd­ning. Men dem, der vil­le lære dem at ken­de, fandt men­ne­sker, der nok på man­ge måder var sær­præ­ge­de, men som var inter­es­san­te at lære at ken­de. Og om Hans Peter blev også sagt, han hav­de en god humor.

LÆRING AF HANS PETERS LIV

 I de sid­ste leve­år var han dog ensom. Han hav­de boet ale­ne så læn­ge, at det blev svært for andre at føl­ge hans tan­ke­gang og der­med de emner, han brag­te ind i en samtale.

Hans Peter døde i 1991 – 72 år gam­mel. Går­den og aftægts­bo­li­gen blev over­ladt til hans sene­ste leje­re. Han blev begra­vet på Gyl­ling Kir­ke­gård – ikke på Valg­me­nig­he­dens som forældrene.

Af hans liv kan vi sta­dig uddra­ge læring: At ingen virk­som­hed, gård eller gods bør gå i arv til en udvalgt per­son fra næste gene­ra­tion med min­dre ved­kom­men­de har en hel­hjer­tet inter­es­se. Det må aldrig være af sur pligt, for­di ”det skyl­der jeg dem” eller ”sådan har det været i min fami­lie i fle­re generationer”.


Stor tak til Lokal­hi­sto­risk Arkiv i Gyl­ling for hjælp til research og for udlån af billeder.

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

SPISEVENNER

På menu­en er fri­ka­del­ler, stu­vet hvid­kål og kar­to­f­ler, når Spi­se­ven­ner mødes igen 21. maj kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

FORÅRSKONCERTFALLING KIRKE

Jysk Aka­de­misk Kor, der består af 30 erfar­ne kor­san­ge­re, giver kon­cert i Fal­ling Kir­ke 29. maj kl. 19. De syn­ger dan­ske for­års- og sommersange. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter, der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 75 ekstra bil­let­ter nu udbudt til salg. Køb her.

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen – men også i gader­ne, i For­sam­lings­hu­set og ved Møl­len. Pro­gram­met er ikke helt klar end­nu. Efter­hån­den som det er fær­digt, vil akti­vi­te­ter­ne bli­ve sat i kalenderen.ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET