KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Sej olde­mor går helst ikke glip af oplevelser

Det er ikke så let at få en afta­le med Eli­se Jen­sen, for meget skal pas­ses. Fød­sels­da­ge, gæster, en udflugt, genop­træ­ning to for­mid­da­ge hver uge… Og i efter­års- og vin­ter­må­ne­der­ne er det næsten end­nu mere umu­ligt. For så er der Tors­dags­klub, arran­ge­men­ter i Dan­ske Seni­o­rer, Spi­se­ven­ner, sangeftermiddage…
Eli­se er 86 år – til­flyt­ter, og bor i Sme­de­kro­gen, ”hvor jeg ikke flyt­ter ikke fra”, siger hun. ”For her har jeg det godt. Jeg har ven­li­ge nabo­er, der altid vil hjæl­pe mig – som stik­ker hove­d­et ind og siger: Har du brug for noget? Jeg kan ikke bo bedre”.

FØDTODENSE

Eli­se Jen­sen – har slidt med genop­træ­nin­gen, for “jeg vil­le gå igen”

Hun blev født i Oden­se i janu­ar 1933. Og som barn ople­ve­de hun besæt­tel­sen. Her­u­de på lan­det mær­ke­de folk ikke meget til den, men i Køben­havn, Århus, Ålborg og Oden­se var der fra august 1943, da rege­rin­gen gik af og til besæt­tel­sen var slut, mas­ser af sam­men­stød mel­lem tysker­ne, demon­stran­ter og mod­stands­be­væ­gel­sen. Det gjor­de stort ind­tryk for Eli­se. ”Jeg har som­me­ti­der for­talt mine bør­ne­børn om besæt­tel­sen. Og de tror, jeg over­dri­ver, men det gør jeg nu ikke. De har jo – hel­dig­vis – hel­ler ikke ople­vet den slags”.
Eli­se har tre børn, otte bør­ne­børn og to oldebørn.

FRA ODENSE TIL PRÆSTØ
Hun blev gift med Ewald Jen­sen. Han var revisor, og de to åbne­de et kon­tor i Præ­stø. ”I det områ­de var der ingen reviso­rer”, siger hun. ”Så vi åbne­de en for­ret­ning, og den gik godt lige fra begyn­del­sen. Vi annon­ce­re­de ikke – det var mund-til-mund-meto­den, der skaf­fe­de os kunderne”.
Eli­se hjalp som sekre­tær, så de arbej­de­de sam­men hver ene­ste dag, men i fri­ti­den hav­de de helt for­skel­li­ge inter­es­ser, for som hun siger: ”Man skal hver især have noget, hvis ægte­ska­bet skal fungere”.
Eli­se gik ind i hjem­me­vær­net, hvor hun var med i man­ge år. Og Ewald var opta­get af arbej­det i Dansk Auto­mo­bil Sports Uni­on, DASU, som er hoved­or­ga­ni­sa­tio­nen for al orga­ni­se­ret motor­sport i Dan­mark. I man­ge år kør­te han ori­en­te­rings­løb sam­men med sin søn.

TID TIL OPBRUD
Efter 25 gode år i Præ­stø, var det i 2001 på tide at afgi­ve for­ret­nin­gen. Og det hjalp helt sik­kert på beslut­nin­gen, at deres dat­ter ger­ne vil­le over­ta­ge revi­sions­fir­ma­et. Det var muligt at dri­ve det fra Højbjerg.
Det med tal­le­ne og revi­sion blev nem­lig givet vide­re. Til den ene dat­ter, der over­tog fir­ma­et, og til en søn, der er revisor i Næstved.
”Min dat­ter og svi­ger­søn vil­le også ger­ne have os tæt­te­re på. De bor i Fru­e­ring ikke så langt fra Skan­der­borg. Og så beslut­te­de vi os alt­så for at flyt­te. Vores ven­ner i Præ­stø adva­re­de os – åh, de snak­ke­de: I jeres alder og til en helt anden lands­del. Her har I alle jeres ven­ner, og det er ikke let at få et andet sted. Men vi gjor­de det alt­så – flyt­te­de til Ørting. Og det fortrød vi ikke. 

VAR HJEMME FRA BEGYNDELSEN
Jeg ved ikke, hvad det er – men vi føl­te os hjem­me fra begyn­del­sen her i Sme­de­kro­gen. Måske for­di folk i byen er meget ven­li­ge og let­te at kom­me i kon­takt med, og vi kom også hur­tigt med i for­e­nin­ger. Ewald blev jo straks for­mand – for pen­sio­ni­st­for­e­nin­ger, men også for Pak­hu­set i Odder, der den­gang skul­le byg­ges op. Her var jeg også med til at hjæl­pe – solg­te kaf­fe i cafe­en, og på den måde lær­te jeg man­ge at ken­de. Nu dri­ves cafe­en med hjælp fra bl.a. Åhu­se­ne’s udvik­lings­hæm­me­de bebo­e­re, og de gør det så godt”, siger Elise.

Når hun for­tæl­ler, kan man sta­dig høre lidt fynsk syn­gen i orde­ne, selv om det nu er 56 år siden hun flyt­te­de fra føde­by­en Odense.

FOR JEG VILLE 
I 2010 døde Ewald – men Eli­se blev boen­de i Ørting. ”Ja da”, siger hun. ”Og hun fort­sat­te en del af Ewalds arbej­de. ”Jeg blev også for­mand for bebo­er­for­e­nin­gen her i Smedekrogen”.

Eli­se møder op til alle akti­vi­te­ter for ældre – her til jule­af­slut­ning i Dan­ske Seni­o­rer. Hun sid­der yderst til høj­re. Et bræk­ket lår­ben tvang hen­de i køre­sto­len – men den har hun rejst sig fra

Eli­se møder op til alle akti­vi­te­ter for ældre, og det er ikke altid så let for hen­de. I 2017 fik hun en blod­prop og blev lam i høj­re side. Men med sej genop­træ­ning kom hun til at gå igen – ”for jeg vil­le gå”.
I dag har hun sta­dig lidt svært ved at bru­ge høj­re hånd, men det er også det ene­ste, der vid­ner om, at for to år siden fun­ge­re­de kun halv­de­len af krop­pen. Men da det hele gik bedst, ram­te ulyk­ken. Eli­se faldt i køk­ke­net og bræk­ke­de lår­be­net. ”Så måt­te jeg jo til alt det med genop­træ­nin­gen igen”, siger hun. ”Og det har været et rig­tig fint til­bud fra Odder kom­mu­ne. Jeg går til genop­træ­ning to gan­ge om ugen, og bli­ver både hen­tet og bragt. Jeg skal ikke klage”.
Hun bru­ger rol­la­tor, men er godt på vej til at få kræf­ter i benet igen. ”Og jeg får jo hjælp fra fami­li­er og ven­ner her i byen. Mine bør­ne­børn hjæl­per mig med den lil­le have, og nabo­er­ne og min dat­ter hjæl­per mig med ind­køb. Jeg kun­ne ikke have det bed­re end her.

NATURENGRØNLAND
Når hun ikke er med i akti­vi­te­ter for ældre, har gæster, er til fød­sels­da­ge eller andet, løser hun kryds og tværs eller læser. ”Det er dejligt

Intet skal hin­dre Eli­se i at møde op til Spot festi­val, når hen­des bar­ne­barn skal syn­ge i Musik­hu­set i Århus

at læse”, siger hun, og bog­re­o­len i hen­des stue vid­ner om, at hun mener det. ”Kryds-orde­ne skal helst være lidt svæ­re – ellers er der ikke noget ved det”.
Fami­li­en bety­der meget for Eli­se, og på væg­ge­ne hæn­ger man­ge fotografier.
Et bar­ne­barn bor i Grøn­land med kone og barn, og i 2016 besøg­te hun den lil­le fami­lie. ”Min dat­ter fik mig hel­dig­vis over­talt til at tage med. Åh, det var så smukt så smukt, og jeg er så glad for, at jeg fik ople­vet den grøn­land­ske natur”.

SPOT-FESTIVAL
Hun er på Face­book – bl.a. for at føl­ge fami­li­ens opslag. Det var mit bar­ne­barn, der vil­le det. Jeg syn­tes jo ikke, det var noget for mig. Men vil du da ikke føl­ge med i hvad dine børn og bør­ne­børn skri­ver, spurg­te han? Og vel vil­le jeg da det, og nu er jeg glad for, at han fik mig med”.

Når Eli­se skal afsted, har hun brug for lidt hjælp. F.eks når hun tager på udflugt til Sam­sø med Dan­ske Seni­o­rer. Det kræ­ver lidt ekstra, når den tro føl­ge­s­vend – rol­la­to­ren – skal med.

”Men hjæl­pen er der”, siger hun. ”Og jeg går ikke glip af ople­vel­ser. Jeg har – og har haft – et godt liv. Det kun­ne ikke være bedre”.

 

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen. Ban­ko, kon­cert, spis­ning og musik er flyt­tet For­sam­lings­hu­set og Møl­len.

ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET


SANKT HANS VED MØLLEN

Gril­len er tændt og der kan købes øl og soda­vand. Kl. 19 begyn­der bålet at kni­t­re, og der skal syn­ges og lyt­tes til tale. Gyl­ling Event­for­e­ning og Gyl­ling Møl­le er gået sam­men om at arran­ge­re Sankt Hans for hele lands­by­en d. 23. juni. Hvis der bli­ver et over­skud, går pen­ge­ne til For­sam­lings­hu­set og til Møllen. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17. Det koster ikke en bøjet to-kro­ne. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

Et lil­le udsnit af de gam­le red­ska­ber i staldmuseet