KORT NYT

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Jens Peter er sta­dig formand

Jens Peter Peter­sen, som var for­mand for Ørting-Fal­lings menig­heds­råd, fort­sæt­ter som for­mand. Men nu for det fæl­les menig­heds­råd for Fjord­pa­sto­ra­tet, der består af hele seks sog­ne. Nem­lig Ørting, Fal­ling, Gyl­ling, Alrø, Hund­slund og Tor­rild.Næst­for­mand er Tri­ne Bil­le, som er valgt i Hundslund. 

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Sej olde­mor går helst ikke glip af oplevelser

Det er ikke så let at få en afta­le med Eli­se Jen­sen, for meget skal pas­ses. Fød­sels­da­ge, gæster, en udflugt, genop­træ­ning to for­mid­da­ge hver uge… Og i efter­års- og vin­ter­må­ne­der­ne er det næsten end­nu mere umu­ligt. For så er der Tors­dags­klub, arran­ge­men­ter i Dan­ske Seni­o­rer, Spi­se­ven­ner, sangeftermiddage…
Eli­se er 86 år – til­flyt­ter, og bor i Sme­de­kro­gen, ”hvor jeg ikke flyt­ter ikke fra”, siger hun. ”For her har jeg det godt. Jeg har ven­li­ge nabo­er, der altid vil hjæl­pe mig – som stik­ker hove­d­et ind og siger: Har du brug for noget? Jeg kan ikke bo bedre”.

FØDTODENSE

Eli­se Jen­sen – har slidt med genop­træ­nin­gen, for “jeg vil­le gå igen”

Hun blev født i Oden­se i janu­ar 1933. Og som barn ople­ve­de hun besæt­tel­sen. Her­u­de på lan­det mær­ke­de folk ikke meget til den, men i Køben­havn, Århus, Ålborg og Oden­se var der fra august 1943, da rege­rin­gen gik af og til besæt­tel­sen var slut, mas­ser af sam­men­stød mel­lem tysker­ne, demon­stran­ter og mod­stands­be­væ­gel­sen. Det gjor­de stort ind­tryk for Eli­se. ”Jeg har som­me­ti­der for­talt mine bør­ne­børn om besæt­tel­sen. Og de tror, jeg over­dri­ver, men det gør jeg nu ikke. De har jo – hel­dig­vis – hel­ler ikke ople­vet den slags”.
Eli­se har tre børn, otte bør­ne­børn og to oldebørn.

FRA ODENSE TIL PRÆSTØ
Hun blev gift med Ewald Jen­sen. Han var revisor, og de to åbne­de et kon­tor i Præ­stø. ”I det områ­de var der ingen reviso­rer”, siger hun. ”Så vi åbne­de en for­ret­ning, og den gik godt lige fra begyn­del­sen. Vi annon­ce­re­de ikke – det var mund-til-mund-meto­den, der skaf­fe­de os kunderne”.
Eli­se hjalp som sekre­tær, så de arbej­de­de sam­men hver ene­ste dag, men i fri­ti­den hav­de de helt for­skel­li­ge inter­es­ser, for som hun siger: ”Man skal hver især have noget, hvis ægte­ska­bet skal fungere”.
Eli­se gik ind i hjem­me­vær­net, hvor hun var med i man­ge år. Og Ewald var opta­get af arbej­det i Dansk Auto­mo­bil Sports Uni­on, DASU, som er hoved­or­ga­ni­sa­tio­nen for al orga­ni­se­ret motor­sport i Dan­mark. I man­ge år kør­te han ori­en­te­rings­løb sam­men med sin søn.

TID TIL OPBRUD
Efter 25 gode år i Præ­stø, var det i 2001 på tide at afgi­ve for­ret­nin­gen. Og det hjalp helt sik­kert på beslut­nin­gen, at deres dat­ter ger­ne vil­le over­ta­ge revi­sions­fir­ma­et. Det var muligt at dri­ve det fra Højbjerg.
Det med tal­le­ne og revi­sion blev nem­lig givet vide­re. Til den ene dat­ter, der over­tog fir­ma­et, og til en søn, der er revisor i Næstved.
”Min dat­ter og svi­ger­søn vil­le også ger­ne have os tæt­te­re på. De bor i Fru­e­ring ikke så langt fra Skan­der­borg. Og så beslut­te­de vi os alt­så for at flyt­te. Vores ven­ner i Præ­stø adva­re­de os – åh, de snak­ke­de: I jeres alder og til en helt anden lands­del. Her har I alle jeres ven­ner, og det er ikke let at få et andet sted. Men vi gjor­de det alt­så – flyt­te­de til Ørting. Og det fortrød vi ikke. 

VAR HJEMME FRA BEGYNDELSEN
Jeg ved ikke, hvad det er – men vi føl­te os hjem­me fra begyn­del­sen her i Sme­de­kro­gen. Måske for­di folk i byen er meget ven­li­ge og let­te at kom­me i kon­takt med, og vi kom også hur­tigt med i for­e­nin­ger. Ewald blev jo straks for­mand – for pen­sio­ni­st­for­e­nin­ger, men også for Pak­hu­set i Odder, der den­gang skul­le byg­ges op. Her var jeg også med til at hjæl­pe – solg­te kaf­fe i cafe­en, og på den måde lær­te jeg man­ge at ken­de. Nu dri­ves cafe­en med hjælp fra bl.a. Åhu­se­ne’s udvik­lings­hæm­me­de bebo­e­re, og de gør det så godt”, siger Elise.

Når hun for­tæl­ler, kan man sta­dig høre lidt fynsk syn­gen i orde­ne, selv om det nu er 56 år siden hun flyt­te­de fra føde­by­en Odense.

FOR JEG VILLE 
I 2010 døde Ewald – men Eli­se blev boen­de i Ørting. ”Ja da”, siger hun. ”Og hun fort­sat­te en del af Ewalds arbej­de. ”Jeg blev også for­mand for bebo­er­for­e­nin­gen her i Smedekrogen”.

Eli­se møder op til alle akti­vi­te­ter for ældre – her til jule­af­slut­ning i Dan­ske Seni­o­rer. Hun sid­der yderst til høj­re. Et bræk­ket lår­ben tvang hen­de i køre­sto­len – men den har hun rejst sig fra

Eli­se møder op til alle akti­vi­te­ter for ældre, og det er ikke altid så let for hen­de. I 2017 fik hun en blod­prop og blev lam i høj­re side. Men med sej genop­træ­ning kom hun til at gå igen – ”for jeg vil­le gå”.
I dag har hun sta­dig lidt svært ved at bru­ge høj­re hånd, men det er også det ene­ste, der vid­ner om, at for to år siden fun­ge­re­de kun halv­de­len af krop­pen. Men da det hele gik bedst, ram­te ulyk­ken. Eli­se faldt i køk­ke­net og bræk­ke­de lår­be­net. ”Så måt­te jeg jo til alt det med genop­træ­nin­gen igen”, siger hun. ”Og det har været et rig­tig fint til­bud fra Odder kom­mu­ne. Jeg går til genop­træ­ning to gan­ge om ugen, og bli­ver både hen­tet og bragt. Jeg skal ikke klage”.
Hun bru­ger rol­la­tor, men er godt på vej til at få kræf­ter i benet igen. ”Og jeg får jo hjælp fra fami­li­er og ven­ner her i byen. Mine bør­ne­børn hjæl­per mig med den lil­le have, og nabo­er­ne og min dat­ter hjæl­per mig med ind­køb. Jeg kun­ne ikke have det bed­re end her.

NATURENGRØNLAND
Når hun ikke er med i akti­vi­te­ter for ældre, har gæster, er til fød­sels­da­ge eller andet, løser hun kryds og tværs eller læser. ”Det er dejligt

Intet skal hin­dre Eli­se i at møde op til Spot festi­val, når hen­des bar­ne­barn skal syn­ge i Musik­hu­set i Århus

at læse”, siger hun, og bog­re­o­len i hen­des stue vid­ner om, at hun mener det. ”Kryds-orde­ne skal helst være lidt svæ­re – ellers er der ikke noget ved det”.
Fami­li­en bety­der meget for Eli­se, og på væg­ge­ne hæn­ger man­ge fotografier.
Et bar­ne­barn bor i Grøn­land med kone og barn, og i 2016 besøg­te hun den lil­le fami­lie. ”Min dat­ter fik mig hel­dig­vis over­talt til at tage med. Åh, det var så smukt så smukt, og jeg er så glad for, at jeg fik ople­vet den grøn­land­ske natur”.

SPOT-FESTIVAL
Hun er på Face­book – bl.a. for at føl­ge fami­li­ens opslag. Det var mit bar­ne­barn, der vil­le det. Jeg syn­tes jo ikke, det var noget for mig. Men vil du da ikke føl­ge med i hvad dine børn og bør­ne­børn skri­ver, spurg­te han? Og vel vil­le jeg da det, og nu er jeg glad for, at han fik mig med”.

Når Eli­se skal afsted, har hun brug for lidt hjælp. F.eks når hun tager på udflugt til Sam­sø med Dan­ske Seni­o­rer. Det kræ­ver lidt ekstra, når den tro føl­ge­s­vend – rol­la­to­ren – skal med.

”Men hjæl­pen er der”, siger hun. ”Og jeg går ikke glip af ople­vel­ser. Jeg har – og har haft – et godt liv. Det kun­ne ikke være bedre”.

 

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE AFLYSES
San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set den før­ste tirs­dag i måne­den afly­ses helt. For­hå­bent­ligt kan de begyn­de igen 1. september. 

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set frem til 28. februar.

DANSKE SENIORER
Møde­r­ne i Sog­ne­hu­set vil først begyn­de igen 28. febru­ar. Besty­rel­sen vil lave et alter­na­tivt pro­gram, så det er muligt at mødes – også selv om Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne ikke bli­ver ophævet. 

AFLYSTMORGENSANGKIRKEN

Tors­dag d. 14. janu­ar kl. 9.30 er der mor­gensang i Ørting Kir­ke og bag­ef­ter fæl­les kaf­fe i Sognehuset.