KORT NYT

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Sej olde­mor går helst ikke glip af oplevelser

Det er ikke så let at få en afta­le med Eli­se Jen­sen, for meget skal pas­ses. Fød­sels­da­ge, gæster, en udflugt, genop­træ­ning to for­mid­da­ge hver uge… Og i efter­års- og vin­ter­må­ne­der­ne er det næsten end­nu mere umu­ligt. For så er der Tors­dags­klub, arran­ge­men­ter i Dan­ske Seni­o­rer, Spi­se­ven­ner, sangeftermiddage…
Eli­se er 86 år – til­flyt­ter, og bor i Sme­de­kro­gen, ”hvor jeg ikke flyt­ter ikke fra”, siger hun. ”For her har jeg det godt. Jeg har ven­li­ge nabo­er, der altid vil hjæl­pe mig – som stik­ker hove­d­et ind og siger: Har du brug for noget? Jeg kan ikke bo bedre”.

FØDTODENSE

Eli­se Jen­sen – har slidt med genop­træ­nin­gen, for “jeg vil­le gå igen”

Hun blev født i Oden­se i janu­ar 1933. Og som barn ople­ve­de hun besæt­tel­sen. Her­u­de på lan­det mær­ke­de folk ikke meget til den, men i Køben­havn, Århus, Ålborg og Oden­se var der fra august 1943, da rege­rin­gen gik af og til besæt­tel­sen var slut, mas­ser af sam­men­stød mel­lem tysker­ne, demon­stran­ter og mod­stands­be­væ­gel­sen. Det gjor­de stort ind­tryk for Eli­se. ”Jeg har som­me­ti­der for­talt mine bør­ne­børn om besæt­tel­sen. Og de tror, jeg over­dri­ver, men det gør jeg nu ikke. De har jo – hel­dig­vis – hel­ler ikke ople­vet den slags”.
Eli­se har tre børn, otte bør­ne­børn og to oldebørn.

FRA ODENSE TIL PRÆSTØ
Hun blev gift med Ewald Jen­sen. Han var revisor, og de to åbne­de et kon­tor i Præ­stø. ”I det områ­de var der ingen reviso­rer”, siger hun. ”Så vi åbne­de en for­ret­ning, og den gik godt lige fra begyn­del­sen. Vi annon­ce­re­de ikke – det var mund-til-mund-meto­den, der skaf­fe­de os kunderne”.
Eli­se hjalp som sekre­tær, så de arbej­de­de sam­men hver ene­ste dag, men i fri­ti­den hav­de de helt for­skel­li­ge inter­es­ser, for som hun siger: ”Man skal hver især have noget, hvis ægte­ska­bet skal fungere”.
Eli­se gik ind i hjem­me­vær­net, hvor hun var med i man­ge år. Og Ewald var opta­get af arbej­det i Dansk Auto­mo­bil Sports Uni­on, DASU, som er hoved­or­ga­ni­sa­tio­nen for al orga­ni­se­ret motor­sport i Dan­mark. I man­ge år kør­te han ori­en­te­rings­løb sam­men med sin søn.

TID TIL OPBRUD
Efter 25 gode år i Præ­stø, var det i 2001 på tide at afgi­ve for­ret­nin­gen. Og det hjalp helt sik­kert på beslut­nin­gen, at deres dat­ter ger­ne vil­le over­ta­ge revi­sions­fir­ma­et. Det var muligt at dri­ve det fra Højbjerg.
Det med tal­le­ne og revi­sion blev nem­lig givet vide­re. Til den ene dat­ter, der over­tog fir­ma­et, og til en søn, der er revisor i Næstved.
”Min dat­ter og svi­ger­søn vil­le også ger­ne have os tæt­te­re på. De bor i Fru­e­ring ikke så langt fra Skan­der­borg. Og så beslut­te­de vi os alt­så for at flyt­te. Vores ven­ner i Præ­stø adva­re­de os – åh, de snak­ke­de: I jeres alder og til en helt anden lands­del. Her har I alle jeres ven­ner, og det er ikke let at få et andet sted. Men vi gjor­de det alt­så – flyt­te­de til Ørting. Og det fortrød vi ikke. 

VAR HJEMME FRA BEGYNDELSEN
Jeg ved ikke, hvad det er – men vi føl­te os hjem­me fra begyn­del­sen her i Sme­de­kro­gen. Måske for­di folk i byen er meget ven­li­ge og let­te at kom­me i kon­takt med, og vi kom også hur­tigt med i for­e­nin­ger. Ewald blev jo straks for­mand – for pen­sio­ni­st­for­e­nin­ger, men også for Pak­hu­set i Odder, der den­gang skul­le byg­ges op. Her var jeg også med til at hjæl­pe – solg­te kaf­fe i cafe­en, og på den måde lær­te jeg man­ge at ken­de. Nu dri­ves cafe­en med hjælp fra bl.a. Åhu­se­ne’s udvik­lings­hæm­me­de bebo­e­re, og de gør det så godt”, siger Elise.

Når hun for­tæl­ler, kan man sta­dig høre lidt fynsk syn­gen i orde­ne, selv om det nu er 56 år siden hun flyt­te­de fra føde­by­en Odense.

FOR JEG VILLE 
I 2010 døde Ewald – men Eli­se blev boen­de i Ørting. ”Ja da”, siger hun. ”Og hun fort­sat­te en del af Ewalds arbej­de. ”Jeg blev også for­mand for bebo­er­for­e­nin­gen her i Smedekrogen”.

Eli­se møder op til alle akti­vi­te­ter for ældre – her til jule­af­slut­ning i Dan­ske Seni­o­rer. Hun sid­der yderst til høj­re. Et bræk­ket lår­ben tvang hen­de i køre­sto­len – men den har hun rejst sig fra

Eli­se møder op til alle akti­vi­te­ter for ældre, og det er ikke altid så let for hen­de. I 2017 fik hun en blod­prop og blev lam i høj­re side. Men med sej genop­træ­ning kom hun til at gå igen – ”for jeg vil­le gå”.
I dag har hun sta­dig lidt svært ved at bru­ge høj­re hånd, men det er også det ene­ste, der vid­ner om, at for to år siden fun­ge­re­de kun halv­de­len af krop­pen. Men da det hele gik bedst, ram­te ulyk­ken. Eli­se faldt i køk­ke­net og bræk­ke­de lår­be­net. ”Så måt­te jeg jo til alt det med genop­træ­nin­gen igen”, siger hun. ”Og det har været et rig­tig fint til­bud fra Odder kom­mu­ne. Jeg går til genop­træ­ning to gan­ge om ugen, og bli­ver både hen­tet og bragt. Jeg skal ikke klage”.
Hun bru­ger rol­la­tor, men er godt på vej til at få kræf­ter i benet igen. ”Og jeg får jo hjælp fra fami­li­er og ven­ner her i byen. Mine bør­ne­børn hjæl­per mig med den lil­le have, og nabo­er­ne og min dat­ter hjæl­per mig med ind­køb. Jeg kun­ne ikke have det bed­re end her.

NATURENGRØNLAND
Når hun ikke er med i akti­vi­te­ter for ældre, har gæster, er til fød­sels­da­ge eller andet, løser hun kryds og tværs eller læser. ”Det er dejligt

Intet skal hin­dre Eli­se i at møde op til Spot festi­val, når hen­des bar­ne­barn skal syn­ge i Musik­hu­set i Århus

at læse”, siger hun, og bog­re­o­len i hen­des stue vid­ner om, at hun mener det. ”Kryds-orde­ne skal helst være lidt svæ­re – ellers er der ikke noget ved det”.
Fami­li­en bety­der meget for Eli­se, og på væg­ge­ne hæn­ger man­ge fotografier.
Et bar­ne­barn bor i Grøn­land med kone og barn, og i 2016 besøg­te hun den lil­le fami­lie. ”Min dat­ter fik mig hel­dig­vis over­talt til at tage med. Åh, det var så smukt så smukt, og jeg er så glad for, at jeg fik ople­vet den grøn­land­ske natur”.

SPOT-FESTIVAL
Hun er på Face­book – bl.a. for at føl­ge fami­li­ens opslag. Det var mit bar­ne­barn, der vil­le det. Jeg syn­tes jo ikke, det var noget for mig. Men vil du da ikke føl­ge med i hvad dine børn og bør­ne­børn skri­ver, spurg­te han? Og vel vil­le jeg da det, og nu er jeg glad for, at han fik mig med”.

Når Eli­se skal afsted, har hun brug for lidt hjælp. F.eks når hun tager på udflugt til Sam­sø med Dan­ske Seni­o­rer. Det kræ­ver lidt ekstra, når den tro føl­ge­s­vend – rol­la­to­ren – skal med.

”Men hjæl­pen er der”, siger hun. ”Og jeg går ikke glip af ople­vel­ser. Jeg har – og har haft – et godt liv. Det kun­ne ikke være bedre”.

 

KALENDER

MORGENSANG OG FORMIDDAGSKAFFE

Mor­gensang fort­sæt­ter 09. febru­ar kl. 09.30. Men vil dog ikke begyn­de i kir­ken. Det vil være i Sog­ne­hu­set, hvor der også – som sæd­van­ligt – vil være kaf­fe bag­ef­ter. Sådan vil det være hen over vin­te­r­en, for at spa­re på energien.

SPISEVENNER MØDES

21. febru­ar kl. 12 mødes Spi­se­ven­ner igen til fæl­les­spis­ning i Ørting Hal­lens Café. Til­mel­ding til Poul Hen­ning (22 38 36 92) eller Knud (21 25 36 65).

MORGENSANG IGEN-IGEN

09. marts kl. 09.30 er der igen mor­gensang og for­mid­dagskaf­fe i Sog­ne­hu­set på Bilsbækvej.

FÆLLESSPISNING FOR BØRNEFAMILIER

15. marts kl. 17 – 19 før­ste fæl­les­spis­ning for alle bør­ne­fa­mi­li­er i Fjord­pa­sto­ra­tet. 25 kr/​person – max 75 kr for en fami­lie (læs om ini­ti­a­ti­vet i Lokal­po­sten inden længe)

GENERALFORSAMLING

29. marts kl. 19 – 21.30 hol­der Lokal­rå­det gene­ral­for­sam­ling hos Dine­sen i Falling

FORTÆLLINGER OMMOSEFOLKET

30. marts kl. 19 har Kul­tur­hub for­tæl­leaf­ten i Sog­ne­hu­set om Mose­fol­ket. Lise Laur­sen og Ste­en Bil­le vil for­tæl­le om livet i Mosen og om nog­le af dens men­ne­sker. Pris: 20 kr. Kaf­fe og kage i pausen. 

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.