KORT NYT

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Sej olde­mor går helst ikke glip af oplevelser

Det er ikke så let at få en afta­le med Eli­se Jen­sen, for meget skal pas­ses. Fød­sels­da­ge, gæster, en udflugt, genop­træ­ning to for­mid­da­ge hver uge… Og i efter­års- og vin­ter­må­ne­der­ne er det næsten end­nu mere umu­ligt. For så er der Tors­dags­klub, arran­ge­men­ter i Dan­ske Seni­o­rer, Spi­se­ven­ner, sangeftermiddage…
Eli­se er 86 år – til­flyt­ter, og bor i Sme­de­kro­gen, ”hvor jeg ikke flyt­ter ikke fra”, siger hun. ”For her har jeg det godt. Jeg har ven­li­ge nabo­er, der altid vil hjæl­pe mig – som stik­ker hove­d­et ind og siger: Har du brug for noget? Jeg kan ikke bo bedre”.

FØDTODENSE

Eli­se Jen­sen – har slidt med genop­træ­nin­gen, for “jeg vil­le gå igen”

Hun blev født i Oden­se i janu­ar 1933. Og som barn ople­ve­de hun besæt­tel­sen. Her­u­de på lan­det mær­ke­de folk ikke meget til den, men i Køben­havn, Århus, Ålborg og Oden­se var der fra august 1943, da rege­rin­gen gik af og til besæt­tel­sen var slut, mas­ser af sam­men­stød mel­lem tysker­ne, demon­stran­ter og mod­stands­be­væ­gel­sen. Det gjor­de stort ind­tryk for Eli­se. ”Jeg har som­me­ti­der for­talt mine bør­ne­børn om besæt­tel­sen. Og de tror, jeg over­dri­ver, men det gør jeg nu ikke. De har jo – hel­dig­vis – hel­ler ikke ople­vet den slags”.
Eli­se har tre børn, otte bør­ne­børn og to oldebørn.

FRA ODENSE TIL PRÆSTØ
Hun blev gift med Ewald Jen­sen. Han var revisor, og de to åbne­de et kon­tor i Præ­stø. ”I det områ­de var der ingen reviso­rer”, siger hun. ”Så vi åbne­de en for­ret­ning, og den gik godt lige fra begyn­del­sen. Vi annon­ce­re­de ikke – det var mund-til-mund-meto­den, der skaf­fe­de os kunderne”.
Eli­se hjalp som sekre­tær, så de arbej­de­de sam­men hver ene­ste dag, men i fri­ti­den hav­de de helt for­skel­li­ge inter­es­ser, for som hun siger: ”Man skal hver især have noget, hvis ægte­ska­bet skal fungere”.
Eli­se gik ind i hjem­me­vær­net, hvor hun var med i man­ge år. Og Ewald var opta­get af arbej­det i Dansk Auto­mo­bil Sports Uni­on, DASU, som er hoved­or­ga­ni­sa­tio­nen for al orga­ni­se­ret motor­sport i Dan­mark. I man­ge år kør­te han ori­en­te­rings­løb sam­men med sin søn.

TID TIL OPBRUD
Efter 25 gode år i Præ­stø, var det i 2001 på tide at afgi­ve for­ret­nin­gen. Og det hjalp helt sik­kert på beslut­nin­gen, at deres dat­ter ger­ne vil­le over­ta­ge revi­sions­fir­ma­et. Det var muligt at dri­ve det fra Højbjerg.
Det med tal­le­ne og revi­sion blev nem­lig givet vide­re. Til den ene dat­ter, der over­tog fir­ma­et, og til en søn, der er revisor i Næstved.
”Min dat­ter og svi­ger­søn vil­le også ger­ne have os tæt­te­re på. De bor i Fru­e­ring ikke så langt fra Skan­der­borg. Og så beslut­te­de vi os alt­så for at flyt­te. Vores ven­ner i Præ­stø adva­re­de os – åh, de snak­ke­de: I jeres alder og til en helt anden lands­del. Her har I alle jeres ven­ner, og det er ikke let at få et andet sted. Men vi gjor­de det alt­så – flyt­te­de til Ørting. Og det fortrød vi ikke. 

VAR HJEMME FRA BEGYNDELSEN
Jeg ved ikke, hvad det er – men vi føl­te os hjem­me fra begyn­del­sen her i Sme­de­kro­gen. Måske for­di folk i byen er meget ven­li­ge og let­te at kom­me i kon­takt med, og vi kom også hur­tigt med i for­e­nin­ger. Ewald blev jo straks for­mand – for pen­sio­ni­st­for­e­nin­ger, men også for Pak­hu­set i Odder, der den­gang skul­le byg­ges op. Her var jeg også med til at hjæl­pe – solg­te kaf­fe i cafe­en, og på den måde lær­te jeg man­ge at ken­de. Nu dri­ves cafe­en med hjælp fra bl.a. Åhu­se­ne’s udvik­lings­hæm­me­de bebo­e­re, og de gør det så godt”, siger Elise.

Når hun for­tæl­ler, kan man sta­dig høre lidt fynsk syn­gen i orde­ne, selv om det nu er 56 år siden hun flyt­te­de fra føde­by­en Odense.

FOR JEG VILLE 
I 2010 døde Ewald – men Eli­se blev boen­de i Ørting. ”Ja da”, siger hun. ”Og hun fort­sat­te en del af Ewalds arbej­de. ”Jeg blev også for­mand for bebo­er­for­e­nin­gen her i Smedekrogen”.

Eli­se møder op til alle akti­vi­te­ter for ældre – her til jule­af­slut­ning i Dan­ske Seni­o­rer. Hun sid­der yderst til høj­re. Et bræk­ket lår­ben tvang hen­de i køre­sto­len – men den har hun rejst sig fra

Eli­se møder op til alle akti­vi­te­ter for ældre, og det er ikke altid så let for hen­de. I 2017 fik hun en blod­prop og blev lam i høj­re side. Men med sej genop­træ­ning kom hun til at gå igen – ”for jeg vil­le gå”.
I dag har hun sta­dig lidt svært ved at bru­ge høj­re hånd, men det er også det ene­ste, der vid­ner om, at for to år siden fun­ge­re­de kun halv­de­len af krop­pen. Men da det hele gik bedst, ram­te ulyk­ken. Eli­se faldt i køk­ke­net og bræk­ke­de lår­be­net. ”Så måt­te jeg jo til alt det med genop­træ­nin­gen igen”, siger hun. ”Og det har været et rig­tig fint til­bud fra Odder kom­mu­ne. Jeg går til genop­træ­ning to gan­ge om ugen, og bli­ver både hen­tet og bragt. Jeg skal ikke klage”.
Hun bru­ger rol­la­tor, men er godt på vej til at få kræf­ter i benet igen. ”Og jeg får jo hjælp fra fami­li­er og ven­ner her i byen. Mine bør­ne­børn hjæl­per mig med den lil­le have, og nabo­er­ne og min dat­ter hjæl­per mig med ind­køb. Jeg kun­ne ikke have det bed­re end her.

NATURENGRØNLAND
Når hun ikke er med i akti­vi­te­ter for ældre, har gæster, er til fød­sels­da­ge eller andet, løser hun kryds og tværs eller læser. ”Det er dejligt

Intet skal hin­dre Eli­se i at møde op til Spot festi­val, når hen­des bar­ne­barn skal syn­ge i Musik­hu­set i Århus

at læse”, siger hun, og bog­re­o­len i hen­des stue vid­ner om, at hun mener det. ”Kryds-orde­ne skal helst være lidt svæ­re – ellers er der ikke noget ved det”.
Fami­li­en bety­der meget for Eli­se, og på væg­ge­ne hæn­ger man­ge fotografier.
Et bar­ne­barn bor i Grøn­land med kone og barn, og i 2016 besøg­te hun den lil­le fami­lie. ”Min dat­ter fik mig hel­dig­vis over­talt til at tage med. Åh, det var så smukt så smukt, og jeg er så glad for, at jeg fik ople­vet den grøn­land­ske natur”.

SPOT-FESTIVAL
Hun er på Face­book – bl.a. for at føl­ge fami­li­ens opslag. Det var mit bar­ne­barn, der vil­le det. Jeg syn­tes jo ikke, det var noget for mig. Men vil du da ikke føl­ge med i hvad dine børn og bør­ne­børn skri­ver, spurg­te han? Og vel vil­le jeg da det, og nu er jeg glad for, at han fik mig med”.

Når Eli­se skal afsted, har hun brug for lidt hjælp. F.eks når hun tager på udflugt til Sam­sø med Dan­ske Seni­o­rer. Det kræ­ver lidt ekstra, når den tro føl­ge­s­vend – rol­la­to­ren – skal med.

”Men hjæl­pen er der”, siger hun. ”Og jeg går ikke glip af ople­vel­ser. Jeg har – og har haft – et godt liv. Det kun­ne ikke være bedre”.

 

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE BEGYNDER IGEN

San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set, der var aflyst hele for­å­ret p.g.a. Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, begyn­der igen.
Det er den før­ste tirs­dag i hver måned til og med 3. maj 2022. Og det er fra kl. 14 – 16.30

TORSDAGSKLUBBENS PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

DANSKE SENIORES PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

SPISEVENNER

19. okto­ber kl. 12 mødes Spi­se­ven­ner igen i Fal­ling For­sam­lings­hus. Til­mel­ding skal ske sene­st 15. okto­ber til Poul Hen­ning tlf 22383692

VALGMØDE

27. okto­ber kl. 19 – 21 er der valg­mø­de i Gyl­ling Forsamlingshus

FINURLIGE FORTÆLLINGER

28. okto­ber kl. 19 deler Inge Jen­sen og Hol­ger Lyk­ke Ander­sen gav­mildt ud af deres man­ge for­tæl­lin­ger til Kul­tur­Hubs arran­ge­ment i Ålstrup. Bil­let­ten koster 20 kr for Kul­tur­Hubs med­lem­mer – 30 kr for andre. Men så er kaf­fe og kage også betalt. Bestil her

JULEBAL FOR ALLE

13. novem­ber kl. 17.30 åbner ØFUG døren til Hal­len og invi­te­rer alle, der har en bil­let, ind til jule­buf­fet fra Hal­lens café og mas­ser af musik med Par­ty Pla­net. Bil­let­ten kan købes her: https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​e​r​/​1​0​3​4​5​/​j​u​l​e​b​a​l​-​i​-​o​e​r​t​i​n​g​-​h​a​l​len


JULEMARKED

Lør­dag d. 20. novem­ber hol­der Gyl­ling-Brugs­en jule­mar­ked fra kl. 10 – 16. Der vil være boder med alt, der hører julen til og boder med lokalt håndværk.