KORT NYT

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Top 5 i 2017

Fle­re avi­ser har omkring nytår bragt en top 5 – de fem artik­ler i onli­ne-udga­ven, der blev læst af flest i 2017. Lokal­po­sten vil da ikke stå til­ba­ge, så her kom­mer de artik­ler, der hav­de flest læsere:

Vig­go, der her ses som ung, blev en insti­tu­tion i lands­by­en Ørting

Histo­ri­en om Vig­go kom­mer ind på en klar før­ste­plads. Vig­go, der gik ærin­der for alle, der ønske­de det – og som brag­te pak­ker, avi­ser og uge­bla­de ud – hav­de også appel til  læse­re, der næp­pe ved, hvor Ørting lig­ger og som aldrig har mødt Vig­go med den røde træ­kvogn. Du kan gen­læ­se “Lands­by­en kun­ne rum­me Vig­go” her

 

Che­fre­dak­tør Jan Schou­by bekla­ge­de ikke i Stif­ten – kun på Facebook

Anden­plad­sen snup­pe­de Århus Stift­s­ti­den­des che­fre­dak­tør, Jan Schou­by. Han bekla­ge­de, at avi­sen valg­te at mar­ke­re god­se­jer Johan Koed-Jør­gen­sens 75 års fød­sels­dag med en arti­kel over fem spal­ter og et stort foto taget af redak­tø­ren for “Effek­tiv Land­brug”. Det sto­re portræt, der i mod­sæt­ning til Stif­tens andre artik­ler, var uden sig­na­tur, for­tæl­ler om Koed-Jør­gen­sens frem­ra­gen­de land­mands­skab, om hvor man­ge pen­ge han har tjent, hvil­ke ven­ner han har osv. Men den næv­ner intet om f.eks. de mil­jø­kon­flik­ter, god­set Åkær har haft gen­nem åre­ne. Jan Schou­by bekla­ge­de dog ikke i Stif­ten. Kun på Face­book. Læs Lokal­po­stens arti­kel her  

Lene Møl­ler Jør­gen­sen – flyt­te­de væk fra Mosen for man­ge år siden. Men har den altid med sig

 

På tred­je­plad­sen kom Lene Møl­ler Jør­gen­sens arti­kel om barn­dom­mens mose. Her for­tæl­ler hun om Kong Hans, om Sigø­j­ner­prin­ses­sen, om Ida’s fug­le­træ, Bus­se-Karl og om man­ge fle­re af mosens far­ve­ri­ge skik­kel­ser. Lene kom­mer til efter­å­ret i Sog­ne­hu­set og fort­sæt­ter for­tæl­lin­gen. Du kan læse hen­des arti­kel her

 

 

Fjer­de­plad­sen tog Cleo, der leve­de de sid­ste år af livet på Bils­bæ­kvej i Ørting. Cleo var fol­ke­e­je i ordets bed­ste mening. Hun var Bak­kesan­ge­r­in­de, sku­e­spil­ler, radi­o­de­bat­tør, foredragsholder…Hun var 100 pro­cent ægte – what you see is what you get. Hun er begra­vet på Ørting Kir­ke­gård. På hen­des grav­sten står kun, hvad hun altid sag­de: Tak for’et. Gen­læs artik­len her

 

Ende­lig snup­per Git­te Dine­sen fem­te­plad­sen. Hun har ene kvin­de fået en rig­tig god for­ret­ning ud af det gam­le for­sam­lings­hus i Fal­ling, som hun først for­pag­te­de og sene­re køb­te. For hen­de er Fal­ling ble­vet hjem­me – også selv om hun før­ste gang syn­tes, at nu var hun da godt nok kom­met for langt ud på lan­det. Du kan læse artik­len om Git­te her

KALENDER

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser alle klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set i hele decem­ber på grund af Corona-restriktionerne.

KØB GAVER OG JULEPYNT
Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion i Ørting hol­der åbent 4. dec. fra kl. 13 – 17, 5. dec. fra kl. 10 – 16 og 6. dec. fra 10 – 16. Det er muligt at købe gaver og julepynt. 

SYNG JULEN IND
6. decem­ber kl. 14.00: De ni læs­nin­ger i Ørting Kir­ke. Og bag­ef­ter invi­te­rer menig­heds­råd og Dan­ske Seni­o­rer alle, der har lyst, på gløgg og æbleski­ver i Sognehuset.


MORGENSANGKIRKEN
10. decem­ber kl. 9.30 er der mor­gensang i kir­ken for sid­ste gang i år. Som sæd­van­ligt er der bag­ef­ter mor­genkaf­fe og samvær i Sognehuset. 

HENT DIT JULETRÆ
13. decem­ber mel­lem kl. 15 og kl. 17 kan I hen­te jeres jule­træ ved Ørting Hal­len. Det skal bestil­les sene­st 6. dec. Ring eller send sms til 24679108. Træ­er op til 2 meter koster 150 kr – over 2 meter koster 200 kr. Cafe­te­ri­et er åbent og sæl­ger gløgg/​saftevand og æbleski­ver for 25 kr