KORT NYT

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Trækors og støbejern

”Her hvi­ler Gaard­mand Jør­gen Jen­sen. Født i Gyl­ling d. 21. Sep­tem­ber 1793”. Og så var der ikke mere plads. Der­for for­tæl­ler kor­set ikke, hvor­når han døde.
Men det var 14. April 1858.
Jør­gen Jen­sens stø­be­jernskors er et af de fire, der er pla­ce­ret tæt ved kam­pe­stens­mu­ren på Fal­ling Kir­ke­gård i det hjør­ne, der ven­der mod parkeringspladsen.
På et af de andre kors står:
”Her hvi­ler stø­vet af Mar­gret­he Sørensdatter
Födt i Leer­d­rup 26. April 1831
Död på Amstrup Mark 23. April 1864
Elsket og savnet”
Hun døde alt­så tre dage før hun vil­le være fyldt 33 år.

Og på det tredje:
”Her hvi­ler Anne Marie Isaks­dat­ter födt i Fil­lerup 1774 gift med Anders Niel­sen same­steds med hvem hun avle­de 4 börn – död i Amstrup 1845.
Tak­nem­me­li­ge efter­lad­te sat­te hen­de det­te minde”.
Kor­se­ne er, hvad vi kal­der gravminder.

Fortjenst­ful­de mænd og kvinder
Grav­min­der kan være grav­sten med sær­li­ge inskrip­tio­ner, grav­sten med sær­li­ge lokal­hi­sto­ri­ske nav­ne, grav­sten for “fortjenst­ful­de mænd og kvin­der”, som det hed­der i Kir­ke­mi­ni­ste­ri­ets vej­led­ning. Det kan også være grav­sten med sær­li­ge udsmyk­nin­ger, og det kan gæl­de sel­ve grav­ste­det som hel­hed. Her næv­ner vej­led­nin­gen for eksem­pel sær­ligt flot­te indram­nin­ger af gra­ve med stakit eller lignende.

Et frøn­net kors til de fattigste
I 1600 – 1700 åre­ne var grav­min­der trækors eller grav­sten udført i for­skel­li­ge ste­nar­ter. De rig­tig dyre var de såkald­te sme­de­jernskors. Så de var for­be­holdt de få. I det hele taget var der klas­se­for­skel­le – også i grav­min­der­ne. De fat­tig­ste og de fat­ti­ge måt­te nøjes med trækor­se­ne. Som i sid­ste vers i san­gen om Jens Vejmand:

Der står på kir­ke­går­den et gam­melt frøn­net bræt;
det hæl­der slemt til siden, og malin­gen er slet.
Det er såmænd Jens Vej­mands. Hans liv var fuldt af sten,
men på hans grav – i døden, man gav ham aldrig én.

Grav­min­der blev industrialiseret
Men fra 1820-erne kom stø­be­jernskor­se­ne. Pri­sen for rå-jern var fal­det, og lan­det over hav­de vi fået en del jern­stø­be­ri­er. I Hor­sens bear­bej­de­de de to stør­ste stø­be­ri­er – Stal­lk­ne­cht og Møl­ler & Jochum­sen – det nye mate­ri­a­le råjern til stø­be­jernskors. Man kan sige, grav­min­der­ne blev indu­stri­a­li­se­ret. De var bil­li­ge­re end sme­de­jernskor­se­ne – men dyre­re end trækor­se­ne, som de fat­tig­ste sta­dig måt­te tage til tak­ke med.
De fire kors på Fal­ling Kir­ke­gård er fun­det beva­rings­vær­di­ge for efter­ti­den. Der­for er de sam­let i et hjør­ne ved stenmuren.

Sløj­fe­de gravsteder
Efter­hån­den er der ble­vet sløj­fet en lang ræk­ke grav­ste­der på kir­ke­går­den, når den såkald­te gravfred – eller fred­nings­tid, som det hed­der offi­ci­elt – er for­bi. I Odder provsti er den 25 år for kister og 12 år for urner.
Man­ge af de sløj­fe­de grav­ste­der var vel ikke beva­rings­vær­di­ge i den tra­di­tio­nel­le for­stand. Grav­ste­ne var vel ikke sat for ”fortjenst­ful­de mænd og kvin­der”, eller hav­de ”sær­li­ge udsmyk­nin­ger”. Men de var sat til min­de om en mand, kvin­de eller et barn, som leve­de deres liv her før os andre. Og hver ene­ste af dem hav­de en histo­rie at for­tæl­le. Nu er de væk. 

 

 

KALENDER

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser alle klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set i resten af novem­ber og hele decem­ber på grund af Corona-restriktionerne.

SANGEFTERMIDDAGEN AFLYST
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 01. decem­ber er aflyst p.g.a. Corona-situationen

KØB GAVER OG JULEPYNT
Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion i Ørting hol­der åbent 4. dec. fra kl. 13 – 17, 5. dec. fra kl. 10 – 16 og 6. dec. fra 10 – 16. Det er muligt at købe gaver og julepynt. 

SYNG JULEN IND
6. decem­ber kl. 14.00: De ni læs­nin­ger i Ørting Kir­ke. Og bag­ef­ter invi­te­rer menig­heds­råd og Dan­ske Seni­o­rer alle, der har lyst, på gløgg og æbleski­ver i Sognehuset.


MORGENSANGKIRKEN
10. decem­ber kl. 9.30 er der mor­gensang i kir­ken for sid­ste gang i år. Som sæd­van­ligt er der bag­ef­ter mor­genkaf­fe og samvær i Sognehuset. 

HENT DIT JULETRÆ
13. decem­ber mel­lem kl. 15 og kl. 17 kan I hen­te jeres jule­træ ved Ørting Hal­len. Det skal bestil­les sene­st 6. dec. Ring eller send sms til 24679108. Træ­er op til 2 meter koster 150 kr – over 2 meter koster 200 kr. Cafe­te­ri­et er åbent og sæl­ger gløgg/​saftevand og æbleski­ver for 25 kr