KORT NYT

Tid til at søge julehjælp

Hvis du har børn under 18 år og ved, at du af den ene eller den anden grund vil have svært ved at få øko­no­mi­en til at hæn­ge sam­men til jul, kan du nu søge kir­ken om jule­hjælp.Du skal udfyl­de et ske­ma. Det kan hen­tes her: odder​provsti​.dk ‑Også andre end bør­ne­fa­mi­li­er kan kom­me i betragt­ning, hvis der er en sær­lig grund.Ske­ma­et skal være afle­ve­ret sene­st 23. november. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Tre dren­ge på 11, 9 og 4 år blev myr­det i Falling

Ale­ne i år er det sket to gan­ge, at en far har dræbt sine børn og bag­ef­ter begå­et selv­mord. Sid­ste år ske­te det også to gange.
Cho­ke­re­de nabo­er for­tæl­ler i medi­er­ne, at de ikke hav­de anet uråd, men fin­der så alli­ge­vel altid et eller andet, de bag­ef­ter kan tol­ke som et tegn på, at noget for­fær­de­ligt vil komme.
I dage­ne efter tra­ge­di­en fort­sæt­ter spe­ci­elt Ekstra Bla­det og BT med at for­tæl­le, at sto­re per­son­li­ge og øko­no­mi­ske pro­ble­mer lå til grund for den.
Bør­ne­ne bli­ver begra­vet under stor medi­e­be­vå­gen­hed, og præ­stens tale bli­ver offent­lig­gjort. Bør­ne­nes far bli­ver begra­vet i abso­lut stil­hed et ukendt sted.
Præ­cis sam­me møn­ster så vi i 1817, da går­de­jer Chri­sti­an Speitzer fra Fal­ling 30 maj om afte­nen dræb­te sine tre søn­ner og efter mid­nat tog sit eget liv.

Det var en tra­ge­die, der nåe­de de fle­ste af lan­dets avi­ser, og den nåe­de også til Tys­kland og Nor­ge. Og nabo­er­ne kun­ne bidra­ge: ”Der var noget skum­melt ved ham”.
Chri­sti­an Speitzer var til­flyt­ter, og hav­de kun boet i Fal­ling i godt et år.
Han kom til lands­by­en sam­men med tre små dren­ge og en hus­hol­der­ske. Dren­ge­nes mor var død ret plud­se­ligt året før, og døds­fal­det var årsag til, at han vil­le flyt­te fra den møl­le, han eje­de i Sin­ding – tæt på Her­ning. Den fik han solgt, og han hav­de også pen­ge til gode i en gård, så hans øko­no­mi skul­le være sik­ret da han køb­te går­den i Fal­ling for 24.000 rigsbankdaler.

TERRORBOMBARDEMENT FIK OSKRIG

Ter­ror-bom­bar­de­men­tet fik Dan­mark med i krig

Men det var den bare ikke, for Napo­leonskri­ge­nes efter­døn­nin­ger sat­te ind.
Dan­mark hav­de i lang tid for­søgt at være neut­ral, men i 1807 stil­le­de eng­læn­der­ne krav om, at Dan­mark skul­le udle­ve­re flå­den, og da kra­vet blev mødt med et ”nej”, kom bom­bar­de­men­tet af Køben­havn – ver­dens før­ste ter­r­or­bom­bar­de­ment, for eng­læn­der­ne gik efter civil­be­folk­nin­gen. Flå­den måt­te afgi­ves og Dan­mark var i krig, og til­slut­te­de sig der­for Napo­leons krig mod England.
Land­bru­get hav­de gyld­ne vil­kår. Alt kun­ne sæl­ges i det krigs­hær­ge­de Euro­pa – uan­set kva­li­tet. Men efter kri­gen faldt pri­ser­ne på korn og på kød. Og det ram­te hårdt. Den ene efter den anden gik fallit.
Hel­ler ikke købe­ren af Speitzers møl­le kun­ne beta­le – og hans til­go­de­ha­ven­de i går­den kom hel­ler ikke ind. Det så skidt ud for Speitzer.

GÅRDEN KUNNE IKKE REDDES
En uge før han slog dren­ge­ne ihjel og begik selv­mord, kom han til­ba­ge efter en rej­se til hje­meg­nen, hvor han hav­de for­søgt at fin­de en ord­ning, så han kun­ne få de pen­ge, han hav­de til­go­de. Men for­gæ­ves – og så vid­ste han, at han hel­ler ikke kun­ne red­de går­den i Falling.
Hvad der ske­te i den uge, ved vi fra et lil­le skrift, som Rand­lev-præ­sten Niels Bli­cher udsend­te: ”Bør­ne­mor­de­ren og selv­mor­de­ren Chri­sti­an Speitzers Lev­net og gyse­li­ge Ende­ligt til­li­ge­med en Sør­ge­ta­le og en Ele­gie i den Anled­ning og nog­le Betragt­nin­ger over Selv­mord”.
En meget lang titel til en lil­le bog, som Rand­lev-præ­sten skrev for – som der står i ind­led­nin­gen – at ”bidra­ge til men­ne­ske­kund­skab og til advar­sel mod vore dages ind­strøm­men­de dyrisk­hed og ugu­de­lig­hed”. (Du kan down­lo­a­de bogen her)

FØR MORD OG SELVMORD
Da det blev kendt, hvad der var sket, sad­le­de Rand­lev-præ­sten hesten og red til Falling.

Præ­sten Niels Bli­cher opt­rå­d­te som kriminalreporter

Bli­cher gik rundt i lands­by­en og tal­te med nabo­er­ne, og han tal­te med hus­hol­der­sken og med tjenestepigen.
Nog­le bøn­der for­tal­te ham, at Speitzer hav­de spurgt, hvor folk fra hans egen gård ple­je­de at bli­ve begra­vet på kir­ke­går­den. Han hav­de også spurgt hus­hol­der­sken og en køk­ken­pi­ge, hvor­dan en kalv led mindst ved slagt­ning. De var eni­ge om, at kal­ven vil­le lide mindst, hvis hal­sen blev skå­ret over.
Speitzer gav hus­be­sty­re­rin­den fri i wee­ken­den, så hun kun­ne rej­se og besø­ge fami­li­en. Hun hav­de ikke haft en friwe­e­kend i det år, hun hav­de været i Fal­ling. Men nu kun­ne hun alt­så rej­se. Dog blev hun næg­tet at tage den yng­ste af de tre dren­ge med.
30 maj om afte­nen, da han skar hal­sen over på de tre dren­ge, hav­de en tje­ne­stepi­ge set ham ved 10-tiden om afte­nen. Så man for­mode­de, at dren­ge­ne blev dræbt omkring mid­nat, og umid­del­bart efter hæng­te Speitzer sig.
Men lige­ne blev ikke opda­get før næste dag – den 31 maj.
En mand kom da ved 12-tiden for at snak­ke med ham. Men hver­ken Speitzer eller dren­ge­ne var stå­et op. Tje­ne­stepi­gen ban­ke­de på og tog så i døren, men den var mod sæd­va­ne låst. Hun gik ud og kig­ge­de ind gen­nem vin­du­et. Og der så hun Speitzer hæn­ge – og i sen­gen lå de tre drenge.

KAN IKKEOPFØDE MINE BØRN
Klok­ken to om nat­ten kom folk fra her­reds­kon­to­ret og Niels Bli­cher gik sam­men med dem og den loka­le sog­ne­fo­ged ind i huset.
Her lå to bre­ve fra Speitzer: Et brev til hus­be­sty­re­rin­den og et til nabo­er­ne. I bre­vet til hus­hol­der­sken for­tæl­ler han, at han efter­la­der hen­de nog­le ting, og tak­ker hen­de for ”den sær­de­les moder­li­ge omsorg De har vist imod mine børn”. Og så for­sø­ger han at for­kla­re hen­de, hvor­for han hand­ler, som han snart vil gøre: ”Jeg er bed­ra­get så meget fra af det, jeg eje­de, at jeg ikke kan opfø­de mine børn. Det­te er årsa­gen til min og mines ulykke”.
I bre­vet til nabo­er­ne tak­ker han også dem og for­kla­rer, hvor­for han har hand­let, som han alt­så gjor­de. Og så beder han dem om, at de vil­le ”bevi­se os en sid­ste tje­ne­ste og sør­ge for, at vore syn­di­ge lege­mer kun­ne bli­ve begra­vet”.
Han slut­ter beg­ge bre­ve med at han har ”bedet min Gud om nåde og synds­for­la­del­se”.

INGEN NÅDE
Bli­cher var vred og for­ar­get, for­di ikke ale­ne hav­de han bedt om nåde og synds­for­la­del­se. Speitzer hav­de slå­et op på sal­men ”Hjerte­lig mig nu læn­ges”. Hvor­dan kun­ne en mand, der ikke kom i kir­ken, ikke læste i Bib­len og nu hav­de skå­ret hal­sen over på sine dren­ge, tro, at Him­len ven­te­de ham? Og hvor­dan kun­ne han tro, der var nåde for ham?
Bag­ef­ter beskri­ver han mor­de­ne, som hav­de han selv været til stede:
”Glu­ben­de anfal­der han først Jens, som har jam­mer­li­gen bedet og vær­net for sig…”
Han brug­te ikke Speitzers navn. Men kald­te ham ”åds­let”.
”Alle tre så jeg lig­ge med uskyl­dig­he­dens eng­les­mil på de ble­ge ansig­ter. Mine tårer randt. De rin­de igen – og jeg må pau­se­re nok engang”.
Rand­lev-præ­sten hav­de tid­li­ge­re beskre­vet Speitzer som en mand, der hav­de en mere end almin­de­lig god for­stand. Nabo­er for­tæl­ler, at han var gæst­mild, for­nø­je­lig og ædru­e­lig. Bli­cher mener, at han opfø­rer sig som en for­nem per­son af bor­ger­lig stand.

EN ANDERLEDES BONDE
Speitzer var ander­le­des end andre bøn­der i lands­by­en. Vi ved, at han var født som et såkaldt ”sleg­fred­søn” – et elske­rin­de­barn. Men hans far, der var ejer af Sin­ding­gård, et

Sin­ding Møl­le­gård, som Speitzer solgte

min­dre gods ved Her­ning, tog sig – hvad der var ual­min­de­ligt på den tid – af dren­gen, sik­re­de han blev under­vist i læs­ning, skriv­ning, reg­ning og land­brug. Des­u­den blev han sendt et år til Holste­in for at lære tysk. Han sik­re­de også, at Chri­sti­ans mor hav­de en leve­vej ved at over­la­de hen­de fæstet af Sin­ding Mølle.
Chri­sti­an arbej­de­de en tid som skri­ver hos her­reds­fo­ge­den i Ring­kø­bing, og bag­ef­ter over­lod hans far ham Sin­ding Møl­le­gård, som han alt­så solg­te i 1816 for at købe går­den i Fal­ling. Det var det­te salg, der gav ham så sto­re øko­no­mi­ske pro­ble­mer, for­di købe­ren gik fal­lit og ikke kun­ne beta­le ham.
Det var en mand i den dybe­ste nød, der ikke kun­ne se nogen vej ud af de sto­re øko­no­mi­ske pro­ble­mer, der den 30. Maj 1817 gjor­de en ende på eget liv efter først at have dræbt de tre dren­ge på 11, 9 og 4 år. Han fryg­te­de ikke at kun­n­ne opfø­de bør­ne­ne med de føl­ger det vil­le have dati­dens fat­tig­forsorg taget i betragtning.
Det var dog ikke med i Rand­lev-præ­stens over­vej­el­ser. Man­den skul­le efter hans mening ”have hen­gi­vet sig til troen”.
De tre dren­ge – Jens, Niels og Anders – på 11, 9 og 4 år blev begra­vet på Fal­ling Kir­ke­gård d. 08 juni under stor deltagelse.
Selv­mor­de­ren og mor­de­ren Chri­sti­an Speitzer – åds­let, som Bli­cher kald­te ham – blev begra­vet på det yder­ste af går­dens marker.

FAMILIE-TRAGEDIER SKER IGEN
Den uen­de­ligt tragi­ske histo­rie var godt stof. Ind- og uden­land­ske avi­ser brag­te den, der blev skre­vet skil­lings­vi­ser om den. Fle­re bøger har behand­let sagen, og i de sene­re år har lokal­hi­sto­ri­ke­re holdt fored­rag om sagen i Rand­lev og Falling.
Men inter­es­sen bag­ef­ter hjæl­per ikke de døde børn.
“Den røde gård” i Fal­ling, hvor Chri­sti­an Speitzer og bør­ne­ne boe­de, er for længst raget ned. Bør­ne­nes grav på Fal­ling Kir­ke­gård er væk. Og hans grav – på mar­ken i det hjør­ne, hvor Aakær, Fal­ling og Ørting mar­ker stø­der sam­men – er skjult.
Men begi­ven­he­der lige så gru­som­me, fin­der sta­dig sted med jæv­ne mel­lem­rum. Ofte er der ude­fra set tale om helt almin­de­li­ge og til­sy­ne­la­den­de vel­fun­ge­ren­de per­so­ner, der begår den gru­som­me hand­ling, som cho­ke­rer lokal­sam­fun­det. Sådan var det også i Fal­ling, da tre dren­ge fik hal­sen skå­ret over.
Det vil ske igen – for­æl­dre vil dræ­be deres børn og bag­ef­ter begå selv­mord. Poli­ti­et rubri­ce­rer sager­ne som familietragedier.Heller ikke i dag er vi gode til at læse de sig­na­ler, der kan vise, at noget for­fær­de­ligt vil ske, hvis ingen gri­ber ind. Vi kan for­kla­re det. Bagefter.

 

Artik­len byg­ger på

Niels Bli­chers bog – ”Bør­ne­mor­de­ren og selv­mor­de­ren Chri­sti­an Speitzers Lev­net og gyse­li­ge Ende­ligt til­li­ge­med en Sør­ge­ta­le og en Ele­gie i den Anled­ning og nog­le Betragt­nin­ger over Selv­mord”.

Kon­rad Under­strups bog ”Sin­ding Sogn” fra 1917 – s. 139 – 150. Du kan down­lo­a­de bogen her

Bjar­ne Niel­sen Brovst’s arti­kel ”Præ­sten og kri­mi­nal­repor­te­ren Niels Bli­cher” i bogen ”Dan­ske Udkan­ter” fra 1987.

John Gaml’s arti­kel ”Chri­sti­an Speitzers liv og gyse­li­ge ende­ligt” i ”I godt sel­skab” 2015

 

 

 

 

KALENDER

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser alle klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set i resten af novem­ber og hele decem­ber på grund af Corona-restriktionerne.

JULGALLERIET

27. – 29. novem­ber hol­der Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion åbent. Fre­dag fra kl. 13 til kl. 17 – lør­dag og søn­dag fra kl. 10 til kl. 16. Cor­o­na-reg­ler­ne bli­ver over­holdt, så husk ansigtsmasken.

SANGEFTERMIDDAGEN AFLYST
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 01. decem­ber er aflyst p.g.a. Corona-situationen

KØB GAVER OG JULEPYNT
Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion i Ørting hol­der åbent 4. dec. fra kl. 13 – 17, 5. dec. fra kl. 10 – 16 og 6. dec. fra 10 – 16. Det er muligt at købe gaver og julepynt. 

JULEAFSLUTNINGDANSKE SENIORER
6. decem­ber kl. 14.30 hol­der Dan­ske Seni­o­rer jule­af­slut­ning med gløgg og æbleski­ver efter de ni læs­nin­ger i kir­ken. Det er i Sognehuset. 


MORGENSANGKIRKEN
10. decem­ber kl. 9.30 er der mor­gensang i kir­ken for sid­ste gang i år. Som sæd­van­ligt er der bag­ef­ter mor­genkaf­fe og samvær i Sognehuset. 

Der er mor­gensang i kir­ken hver måned med efter­føl­gen­de fæl­les mor­gen­mad i Sognehuset

HENT DIT JULETRÆ
13. decem­ber mel­lem kl. 15 og kl. 17 kan I hen­te jeres jule­træ ved Ørting Hal­len. Det skal bestil­les sene­st 6. dec. Ring eller send sms til 24679108. Træ­er op til 2 meter koster 150 kr – over 2 meter koster 200 kr. Halv­de­len af pen­ge­ne går til ØFUG. Cafe­te­ri­et er åbent og sæl­ger gløgg/​saftevand og æbleski­ver for 25 kr