KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Tre dren­ge på 11, 9 og 4 år blev myr­det i Falling

Ale­ne i år er det sket to gan­ge, at en far har dræbt sine børn og bag­ef­ter begå­et selv­mord. Sid­ste år ske­te det også to gange.
Cho­ke­re­de nabo­er for­tæl­ler i medi­er­ne, at de ikke hav­de anet uråd, men fin­der så alli­ge­vel altid et eller andet, de bag­ef­ter kan tol­ke som et tegn på, at noget for­fær­de­ligt vil komme.
I dage­ne efter tra­ge­di­en fort­sæt­ter spe­ci­elt Ekstra Bla­det og BT med at for­tæl­le, at sto­re per­son­li­ge og øko­no­mi­ske pro­ble­mer lå til grund for den.
Bør­ne­ne bli­ver begra­vet under stor medi­e­be­vå­gen­hed, og præ­stens tale bli­ver offent­lig­gjort. Bør­ne­nes far bli­ver begra­vet i abso­lut stil­hed et ukendt sted.
Præ­cis sam­me møn­ster så vi i 1817, da går­de­jer Chri­sti­an Speitzer fra Fal­ling 30 maj om afte­nen dræb­te sine tre søn­ner og efter mid­nat tog sit eget liv.

Det var en tra­ge­die, der nåe­de de fle­ste af lan­dets avi­ser, og den nåe­de også til Tys­kland og Nor­ge. Og nabo­er­ne kun­ne bidra­ge: ”Der var noget skum­melt ved ham”.
Chri­sti­an Speitzer var til­flyt­ter, og hav­de kun boet i Fal­ling i godt et år.
Han kom til lands­by­en sam­men med tre små dren­ge og en hus­hol­der­ske. Dren­ge­nes mor var død ret plud­se­ligt året før, og døds­fal­det var årsag til, at han vil­le flyt­te fra den møl­le, han eje­de i Sin­ding – tæt på Her­ning. Den fik han solgt, og han hav­de også pen­ge til gode i en gård, så hans øko­no­mi skul­le være sik­ret da han køb­te går­den i Fal­ling for 24.000 rigsbankdaler.

TERRORBOMBARDEMENT FIK OSKRIG

Ter­ror-bom­bar­de­men­tet fik Dan­mark med i krig

Men det var den bare ikke, for Napo­leonskri­ge­nes efter­døn­nin­ger sat­te ind.
Dan­mark hav­de i lang tid for­søgt at være neut­ral, men i 1807 stil­le­de eng­læn­der­ne krav om, at Dan­mark skul­le udle­ve­re flå­den, og da kra­vet blev mødt med et ”nej”, kom bom­bar­de­men­tet af Køben­havn – ver­dens før­ste ter­r­or­bom­bar­de­ment, for eng­læn­der­ne gik efter civil­be­folk­nin­gen. Flå­den måt­te afgi­ves og Dan­mark var i krig, og til­slut­te­de sig der­for Napo­leons krig mod England.
Land­bru­get hav­de gyld­ne vil­kår. Alt kun­ne sæl­ges i det krigs­hær­ge­de Euro­pa – uan­set kva­li­tet. Men efter kri­gen faldt pri­ser­ne på korn og på kød. Og det ram­te hårdt. Den ene efter den anden gik fallit.
Hel­ler ikke købe­ren af Speitzers møl­le kun­ne beta­le – og hans til­go­de­ha­ven­de i går­den kom hel­ler ikke ind. Det så skidt ud for Speitzer.

GÅRDEN KUNNE IKKE REDDES
En uge før han slog dren­ge­ne ihjel og begik selv­mord, kom han til­ba­ge efter en rej­se til hje­meg­nen, hvor han hav­de for­søgt at fin­de en ord­ning, så han kun­ne få de pen­ge, han hav­de til­go­de. Men for­gæ­ves – og så vid­ste han, at han hel­ler ikke kun­ne red­de går­den i Falling.
Hvad der ske­te i den uge, ved vi fra et lil­le skrift, som Rand­lev-præ­sten Niels Bli­cher udsend­te: ”Bør­ne­mor­de­ren og selv­mor­de­ren Chri­sti­an Speitzers Lev­net og gyse­li­ge Ende­ligt til­li­ge­med en Sør­ge­ta­le og en Ele­gie i den Anled­ning og nog­le Betragt­nin­ger over Selv­mord”.
En meget lang titel til en lil­le bog, som Rand­lev-præ­sten skrev for – som der står i ind­led­nin­gen – at ”bidra­ge til men­ne­ske­kund­skab og til advar­sel mod vore dages ind­strøm­men­de dyrisk­hed og ugu­de­lig­hed”. (Du kan down­lo­a­de bogen her)

FØR MORD OG SELVMORD
Da det blev kendt, hvad der var sket, sad­le­de Rand­lev-præ­sten hesten og red til Falling.

Præ­sten Niels Bli­cher opt­rå­d­te som kriminalreporter

Bli­cher gik rundt i lands­by­en og tal­te med nabo­er­ne, og han tal­te med hus­hol­der­sken og med tjenestepigen.
Nog­le bøn­der for­tal­te ham, at Speitzer hav­de spurgt, hvor folk fra hans egen gård ple­je­de at bli­ve begra­vet på kir­ke­går­den. Han hav­de også spurgt hus­hol­der­sken og en køk­ken­pi­ge, hvor­dan en kalv led mindst ved slagt­ning. De var eni­ge om, at kal­ven vil­le lide mindst, hvis hal­sen blev skå­ret over.
Speitzer gav hus­be­sty­re­rin­den fri i wee­ken­den, så hun kun­ne rej­se og besø­ge fami­li­en. Hun hav­de ikke haft en friwe­e­kend i det år, hun hav­de været i Fal­ling. Men nu kun­ne hun alt­så rej­se. Dog blev hun næg­tet at tage den yng­ste af de tre dren­ge med.
30 maj om afte­nen, da han skar hal­sen over på de tre dren­ge, hav­de en tje­ne­stepi­ge set ham ved 10-tiden om afte­nen. Så man for­mode­de, at dren­ge­ne blev dræbt omkring mid­nat, og umid­del­bart efter hæng­te Speitzer sig.
Men lige­ne blev ikke opda­get før næste dag – den 31 maj.
En mand kom da ved 12-tiden for at snak­ke med ham. Men hver­ken Speitzer eller dren­ge­ne var stå­et op. Tje­ne­stepi­gen ban­ke­de på og tog så i døren, men den var mod sæd­va­ne låst. Hun gik ud og kig­ge­de ind gen­nem vin­du­et. Og der så hun Speitzer hæn­ge – og i sen­gen lå de tre drenge.

KAN IKKEOPFØDE MINE BØRN
Klok­ken to om nat­ten kom folk fra her­reds­kon­to­ret og Niels Bli­cher gik sam­men med dem og den loka­le sog­ne­fo­ged ind i huset.
Her lå to bre­ve fra Speitzer: Et brev til hus­be­sty­re­rin­den og et til nabo­er­ne. I bre­vet til hus­hol­der­sken for­tæl­ler han, at han efter­la­der hen­de nog­le ting, og tak­ker hen­de for ”den sær­de­les moder­li­ge omsorg De har vist imod mine børn”. Og så for­sø­ger han at for­kla­re hen­de, hvor­for han hand­ler, som han snart vil gøre: ”Jeg er bed­ra­get så meget fra af det, jeg eje­de, at jeg ikke kan opfø­de mine børn. Det­te er årsa­gen til min og mines ulykke”.
I bre­vet til nabo­er­ne tak­ker han også dem og for­kla­rer, hvor­for han har hand­let, som han alt­så gjor­de. Og så beder han dem om, at de vil­le ”bevi­se os en sid­ste tje­ne­ste og sør­ge for, at vore syn­di­ge lege­mer kun­ne bli­ve begra­vet”.
Han slut­ter beg­ge bre­ve med at han har ”bedet min Gud om nåde og synds­for­la­del­se”.

INGEN NÅDE
Bli­cher var vred og for­ar­get, for­di ikke ale­ne hav­de han bedt om nåde og synds­for­la­del­se. Speitzer hav­de slå­et op på sal­men ”Hjerte­lig mig nu læn­ges”. Hvor­dan kun­ne en mand, der ikke kom i kir­ken, ikke læste i Bib­len og nu hav­de skå­ret hal­sen over på sine dren­ge, tro, at Him­len ven­te­de ham? Og hvor­dan kun­ne han tro, der var nåde for ham?
Bag­ef­ter beskri­ver han mor­de­ne, som hav­de han selv været til stede:
”Glu­ben­de anfal­der han først Jens, som har jam­mer­li­gen bedet og vær­net for sig…”
Han brug­te ikke Speitzers navn. Men kald­te ham ”åds­let”.
”Alle tre så jeg lig­ge med uskyl­dig­he­dens eng­les­mil på de ble­ge ansig­ter. Mine tårer randt. De rin­de igen – og jeg må pau­se­re nok engang”.
Rand­lev-præ­sten hav­de tid­li­ge­re beskre­vet Speitzer som en mand, der hav­de en mere end almin­de­lig god for­stand. Nabo­er for­tæl­ler, at han var gæst­mild, for­nø­je­lig og ædru­e­lig. Bli­cher mener, at han opfø­rer sig som en for­nem per­son af bor­ger­lig stand.

EN ANDERLEDES BONDE
Speitzer var ander­le­des end andre bøn­der i lands­by­en. Vi ved, at han var født som et såkaldt ”sleg­fred­søn” – et elske­rin­de­barn. Men hans far, der var ejer af Sin­ding­gård, et

Sin­ding Møl­le­gård, som Speitzer solgte

min­dre gods ved Her­ning, tog sig – hvad der var ual­min­de­ligt på den tid – af dren­gen, sik­re­de han blev under­vist i læs­ning, skriv­ning, reg­ning og land­brug. Des­u­den blev han sendt et år til Holste­in for at lære tysk. Han sik­re­de også, at Chri­sti­ans mor hav­de en leve­vej ved at over­la­de hen­de fæstet af Sin­ding Mølle.
Chri­sti­an arbej­de­de en tid som skri­ver hos her­reds­fo­ge­den i Ring­kø­bing, og bag­ef­ter over­lod hans far ham Sin­ding Møl­le­gård, som han alt­så solg­te i 1816 for at købe går­den i Fal­ling. Det var det­te salg, der gav ham så sto­re øko­no­mi­ske pro­ble­mer, for­di købe­ren gik fal­lit og ikke kun­ne beta­le ham.
Det var en mand i den dybe­ste nød, der ikke kun­ne se nogen vej ud af de sto­re øko­no­mi­ske pro­ble­mer, der den 30. Maj 1817 gjor­de en ende på eget liv efter først at have dræbt de tre dren­ge på 11, 9 og 4 år. Han fryg­te­de ikke at kun­n­ne opfø­de bør­ne­ne med de føl­ger det vil­le have dati­dens fat­tig­forsorg taget i betragtning.
Det var dog ikke med i Rand­lev-præ­stens over­vej­el­ser. Man­den skul­le efter hans mening ”have hen­gi­vet sig til troen”.
De tre dren­ge – Jens, Niels og Anders – på 11, 9 og 4 år blev begra­vet på Fal­ling Kir­ke­gård d. 08 juni under stor deltagelse.
Selv­mor­de­ren og mor­de­ren Chri­sti­an Speitzer – åds­let, som Bli­cher kald­te ham – blev begra­vet på det yder­ste af går­dens marker.

FAMILIE-TRAGEDIER SKER IGEN
Den uen­de­ligt tragi­ske histo­rie var godt stof. Ind- og uden­land­ske avi­ser brag­te den, der blev skre­vet skil­lings­vi­ser om den. Fle­re bøger har behand­let sagen, og i de sene­re år har lokal­hi­sto­ri­ke­re holdt fored­rag om sagen i Rand­lev og Falling.
Men inter­es­sen bag­ef­ter hjæl­per ikke de døde børn.
“Den røde gård” i Fal­ling, hvor Chri­sti­an Speitzer og bør­ne­ne boe­de, er for længst raget ned. Bør­ne­nes grav på Fal­ling Kir­ke­gård er væk. Og hans grav – på mar­ken i det hjør­ne, hvor Aakær, Fal­ling og Ørting mar­ker stø­der sam­men – er skjult.
Men begi­ven­he­der lige så gru­som­me, fin­der sta­dig sted med jæv­ne mel­lem­rum. Ofte er der ude­fra set tale om helt almin­de­li­ge og til­sy­ne­la­den­de vel­fun­ge­ren­de per­so­ner, der begår den gru­som­me hand­ling, som cho­ke­rer lokal­sam­fun­det. Sådan var det også i Fal­ling, da tre dren­ge fik hal­sen skå­ret over.
Det vil ske igen – for­æl­dre vil dræ­be deres børn og bag­ef­ter begå selv­mord. Poli­ti­et rubri­ce­rer sager­ne som familietragedier.Heller ikke i dag er vi gode til at læse de sig­na­ler, der kan vise, at noget for­fær­de­ligt vil ske, hvis ingen gri­ber ind. Vi kan for­kla­re det. Bagefter.

 

Artik­len byg­ger på

Niels Bli­chers bog – ”Bør­ne­mor­de­ren og selv­mor­de­ren Chri­sti­an Speitzers Lev­net og gyse­li­ge Ende­ligt til­li­ge­med en Sør­ge­ta­le og en Ele­gie i den Anled­ning og nog­le Betragt­nin­ger over Selv­mord”.

Kon­rad Under­strups bog ”Sin­ding Sogn” fra 1917 – s. 139 – 150. Du kan down­lo­a­de bogen her

Bjar­ne Niel­sen Brovst’s arti­kel ”Præ­sten og kri­mi­nal­repor­te­ren Niels Bli­cher” i bogen ”Dan­ske Udkan­ter” fra 1987.

John Gaml’s arti­kel ”Chri­sti­an Speitzers liv og gyse­li­ge ende­ligt” i ”I godt sel­skab” 2015

 

 

 

 

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

SPISEVENNER

På menu­en er fri­ka­del­ler, stu­vet hvid­kål og kar­to­f­ler, når Spi­se­ven­ner mødes igen 21. maj kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

FORÅRSKONCERTFALLING KIRKE

Jysk Aka­de­misk Kor, der består af 30 erfar­ne kor­san­ge­re, giver kon­cert i Fal­ling Kir­ke 29. maj kl. 19. De syn­ger dan­ske for­års- og sommersange. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter, der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 75 ekstra bil­let­ter nu udbudt til salg. Køb her.

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen – men også i gader­ne, i For­sam­lings­hu­set og ved Møl­len. Pro­gram­met er ikke helt klar end­nu. Efter­hån­den som det er fær­digt, vil akti­vi­te­ter­ne bli­ve sat i kalenderen.ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET