KORT NYT

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Tre dren­ge på 11, 9 og 4 år blev myr­det i Falling

Ale­ne i år er det sket to gan­ge, at en far har dræbt sine børn og bag­ef­ter begå­et selv­mord. Sid­ste år ske­te det også to gange.
Cho­ke­re­de nabo­er for­tæl­ler i medi­er­ne, at de ikke hav­de anet uråd, men fin­der så alli­ge­vel altid et eller andet, de bag­ef­ter kan tol­ke som et tegn på, at noget for­fær­de­ligt vil komme.
I dage­ne efter tra­ge­di­en fort­sæt­ter spe­ci­elt Ekstra Bla­det og BT med at for­tæl­le, at sto­re per­son­li­ge og øko­no­mi­ske pro­ble­mer lå til grund for den.
Bør­ne­ne bli­ver begra­vet under stor medi­e­be­vå­gen­hed, og præ­stens tale bli­ver offent­lig­gjort. Bør­ne­nes far bli­ver begra­vet i abso­lut stil­hed et ukendt sted.
Præ­cis sam­me møn­ster så vi i 1817, da går­de­jer Chri­sti­an Speitzer fra Fal­ling 30 maj om afte­nen dræb­te sine tre søn­ner og efter mid­nat tog sit eget liv.

Det var en tra­ge­die, der nåe­de de fle­ste af lan­dets avi­ser, og den nåe­de også til Tys­kland og Nor­ge. Og nabo­er­ne kun­ne bidra­ge: ”Der var noget skum­melt ved ham”.
Chri­sti­an Speitzer var til­flyt­ter, og hav­de kun boet i Fal­ling i godt et år.
Han kom til lands­by­en sam­men med tre små dren­ge og en hus­hol­der­ske. Dren­ge­nes mor var død ret plud­se­ligt året før, og døds­fal­det var årsag til, at han vil­le flyt­te fra den møl­le, han eje­de i Sin­ding – tæt på Her­ning. Den fik han solgt, og han hav­de også pen­ge til gode i en gård, så hans øko­no­mi skul­le være sik­ret da han køb­te går­den i Fal­ling for 24.000 rigsbankdaler.

TERRORBOMBARDEMENT FIK OSKRIG

Ter­ror-bom­bar­de­men­tet fik Dan­mark med i krig

Men det var den bare ikke, for Napo­leonskri­ge­nes efter­døn­nin­ger sat­te ind.
Dan­mark hav­de i lang tid for­søgt at være neut­ral, men i 1807 stil­le­de eng­læn­der­ne krav om, at Dan­mark skul­le udle­ve­re flå­den, og da kra­vet blev mødt med et ”nej”, kom bom­bar­de­men­tet af Køben­havn – ver­dens før­ste ter­r­or­bom­bar­de­ment, for eng­læn­der­ne gik efter civil­be­folk­nin­gen. Flå­den måt­te afgi­ves og Dan­mark var i krig, og til­slut­te­de sig der­for Napo­leons krig mod England.
Land­bru­get hav­de gyld­ne vil­kår. Alt kun­ne sæl­ges i det krigs­hær­ge­de Euro­pa – uan­set kva­li­tet. Men efter kri­gen faldt pri­ser­ne på korn og på kød. Og det ram­te hårdt. Den ene efter den anden gik fallit.
Hel­ler ikke købe­ren af Speitzers møl­le kun­ne beta­le – og hans til­go­de­ha­ven­de i går­den kom hel­ler ikke ind. Det så skidt ud for Speitzer.

GÅRDEN KUNNE IKKE REDDES
En uge før han slog dren­ge­ne ihjel og begik selv­mord, kom han til­ba­ge efter en rej­se til hje­meg­nen, hvor han hav­de for­søgt at fin­de en ord­ning, så han kun­ne få de pen­ge, han hav­de til­go­de. Men for­gæ­ves – og så vid­ste han, at han hel­ler ikke kun­ne red­de går­den i Falling.
Hvad der ske­te i den uge, ved vi fra et lil­le skrift, som Rand­lev-præ­sten Niels Bli­cher udsend­te: ”Bør­ne­mor­de­ren og selv­mor­de­ren Chri­sti­an Speitzers Lev­net og gyse­li­ge Ende­ligt til­li­ge­med en Sør­ge­ta­le og en Ele­gie i den Anled­ning og nog­le Betragt­nin­ger over Selv­mord”.
En meget lang titel til en lil­le bog, som Rand­lev-præ­sten skrev for – som der står i ind­led­nin­gen – at ”bidra­ge til men­ne­ske­kund­skab og til advar­sel mod vore dages ind­strøm­men­de dyrisk­hed og ugu­de­lig­hed”. (Du kan down­lo­a­de bogen her)

FØR MORD OG SELVMORD
Da det blev kendt, hvad der var sket, sad­le­de Rand­lev-præ­sten hesten og red til Falling.

Præ­sten Niels Bli­cher opt­rå­d­te som kriminalreporter

Bli­cher gik rundt i lands­by­en og tal­te med nabo­er­ne, og han tal­te med hus­hol­der­sken og med tjenestepigen.
Nog­le bøn­der for­tal­te ham, at Speitzer hav­de spurgt, hvor folk fra hans egen gård ple­je­de at bli­ve begra­vet på kir­ke­går­den. Han hav­de også spurgt hus­hol­der­sken og en køk­ken­pi­ge, hvor­dan en kalv led mindst ved slagt­ning. De var eni­ge om, at kal­ven vil­le lide mindst, hvis hal­sen blev skå­ret over.
Speitzer gav hus­be­sty­re­rin­den fri i wee­ken­den, så hun kun­ne rej­se og besø­ge fami­li­en. Hun hav­de ikke haft en friwe­e­kend i det år, hun hav­de været i Fal­ling. Men nu kun­ne hun alt­så rej­se. Dog blev hun næg­tet at tage den yng­ste af de tre dren­ge med.
30 maj om afte­nen, da han skar hal­sen over på de tre dren­ge, hav­de en tje­ne­stepi­ge set ham ved 10-tiden om afte­nen. Så man for­mode­de, at dren­ge­ne blev dræbt omkring mid­nat, og umid­del­bart efter hæng­te Speitzer sig.
Men lige­ne blev ikke opda­get før næste dag – den 31 maj.
En mand kom da ved 12-tiden for at snak­ke med ham. Men hver­ken Speitzer eller dren­ge­ne var stå­et op. Tje­ne­stepi­gen ban­ke­de på og tog så i døren, men den var mod sæd­va­ne låst. Hun gik ud og kig­ge­de ind gen­nem vin­du­et. Og der så hun Speitzer hæn­ge – og i sen­gen lå de tre drenge.

KAN IKKEOPFØDE MINE BØRN
Klok­ken to om nat­ten kom folk fra her­reds­kon­to­ret og Niels Bli­cher gik sam­men med dem og den loka­le sog­ne­fo­ged ind i huset.
Her lå to bre­ve fra Speitzer: Et brev til hus­be­sty­re­rin­den og et til nabo­er­ne. I bre­vet til hus­hol­der­sken for­tæl­ler han, at han efter­la­der hen­de nog­le ting, og tak­ker hen­de for ”den sær­de­les moder­li­ge omsorg De har vist imod mine børn”. Og så for­sø­ger han at for­kla­re hen­de, hvor­for han hand­ler, som han snart vil gøre: ”Jeg er bed­ra­get så meget fra af det, jeg eje­de, at jeg ikke kan opfø­de mine børn. Det­te er årsa­gen til min og mines ulykke”.
I bre­vet til nabo­er­ne tak­ker han også dem og for­kla­rer, hvor­for han har hand­let, som han alt­så gjor­de. Og så beder han dem om, at de vil­le ”bevi­se os en sid­ste tje­ne­ste og sør­ge for, at vore syn­di­ge lege­mer kun­ne bli­ve begra­vet”.
Han slut­ter beg­ge bre­ve med at han har ”bedet min Gud om nåde og synds­for­la­del­se”.

INGEN NÅDE
Bli­cher var vred og for­ar­get, for­di ikke ale­ne hav­de han bedt om nåde og synds­for­la­del­se. Speitzer hav­de slå­et op på sal­men ”Hjerte­lig mig nu læn­ges”. Hvor­dan kun­ne en mand, der ikke kom i kir­ken, ikke læste i Bib­len og nu hav­de skå­ret hal­sen over på sine dren­ge, tro, at Him­len ven­te­de ham? Og hvor­dan kun­ne han tro, der var nåde for ham?
Bag­ef­ter beskri­ver han mor­de­ne, som hav­de han selv været til stede:
”Glu­ben­de anfal­der han først Jens, som har jam­mer­li­gen bedet og vær­net for sig…”
Han brug­te ikke Speitzers navn. Men kald­te ham ”åds­let”.
”Alle tre så jeg lig­ge med uskyl­dig­he­dens eng­les­mil på de ble­ge ansig­ter. Mine tårer randt. De rin­de igen – og jeg må pau­se­re nok engang”.
Rand­lev-præ­sten hav­de tid­li­ge­re beskre­vet Speitzer som en mand, der hav­de en mere end almin­de­lig god for­stand. Nabo­er for­tæl­ler, at han var gæst­mild, for­nø­je­lig og ædru­e­lig. Bli­cher mener, at han opfø­rer sig som en for­nem per­son af bor­ger­lig stand.

EN ANDERLEDES BONDE
Speitzer var ander­le­des end andre bøn­der i lands­by­en. Vi ved, at han var født som et såkaldt ”sleg­fred­søn” – et elske­rin­de­barn. Men hans far, der var ejer af Sin­ding­gård, et

Sin­ding Møl­le­gård, som Speitzer solgte

min­dre gods ved Her­ning, tog sig – hvad der var ual­min­de­ligt på den tid – af dren­gen, sik­re­de han blev under­vist i læs­ning, skriv­ning, reg­ning og land­brug. Des­u­den blev han sendt et år til Holste­in for at lære tysk. Han sik­re­de også, at Chri­sti­ans mor hav­de en leve­vej ved at over­la­de hen­de fæstet af Sin­ding Mølle.
Chri­sti­an arbej­de­de en tid som skri­ver hos her­reds­fo­ge­den i Ring­kø­bing, og bag­ef­ter over­lod hans far ham Sin­ding Møl­le­gård, som han alt­så solg­te i 1816 for at købe går­den i Fal­ling. Det var det­te salg, der gav ham så sto­re øko­no­mi­ske pro­ble­mer, for­di købe­ren gik fal­lit og ikke kun­ne beta­le ham.
Det var en mand i den dybe­ste nød, der ikke kun­ne se nogen vej ud af de sto­re øko­no­mi­ske pro­ble­mer, der den 30. Maj 1817 gjor­de en ende på eget liv efter først at have dræbt de tre dren­ge på 11, 9 og 4 år. Han fryg­te­de ikke at kun­n­ne opfø­de bør­ne­ne med de føl­ger det vil­le have dati­dens fat­tig­forsorg taget i betragtning.
Det var dog ikke med i Rand­lev-præ­stens over­vej­el­ser. Man­den skul­le efter hans mening ”have hen­gi­vet sig til troen”.
De tre dren­ge – Jens, Niels og Anders – på 11, 9 og 4 år blev begra­vet på Fal­ling Kir­ke­gård d. 08 juni under stor deltagelse.
Selv­mor­de­ren og mor­de­ren Chri­sti­an Speitzer – åds­let, som Bli­cher kald­te ham – blev begra­vet på det yder­ste af går­dens marker.

FAMILIE-TRAGEDIER SKER IGEN
Den uen­de­ligt tragi­ske histo­rie var godt stof. Ind- og uden­land­ske avi­ser brag­te den, der blev skre­vet skil­lings­vi­ser om den. Fle­re bøger har behand­let sagen, og i de sene­re år har lokal­hi­sto­ri­ke­re holdt fored­rag om sagen i Rand­lev og Falling.
Men inter­es­sen bag­ef­ter hjæl­per ikke de døde børn.
“Den røde gård” i Fal­ling, hvor Chri­sti­an Speitzer og bør­ne­ne boe­de, er for længst raget ned. Bør­ne­nes grav på Fal­ling Kir­ke­gård er væk. Og hans grav – på mar­ken i det hjør­ne, hvor Aakær, Fal­ling og Ørting mar­ker stø­der sam­men – er skjult.
Men begi­ven­he­der lige så gru­som­me, fin­der sta­dig sted med jæv­ne mel­lem­rum. Ofte er der ude­fra set tale om helt almin­de­li­ge og til­sy­ne­la­den­de vel­fun­ge­ren­de per­so­ner, der begår den gru­som­me hand­ling, som cho­ke­rer lokal­sam­fun­det. Sådan var det også i Fal­ling, da tre dren­ge fik hal­sen skå­ret over.
Det vil ske igen – for­æl­dre vil dræ­be deres børn og bag­ef­ter begå selv­mord. Poli­ti­et rubri­ce­rer sager­ne som familietragedier.Heller ikke i dag er vi gode til at læse de sig­na­ler, der kan vise, at noget for­fær­de­ligt vil ske, hvis ingen gri­ber ind. Vi kan for­kla­re det. Bagefter.

 

Artik­len byg­ger på

Niels Bli­chers bog – ”Bør­ne­mor­de­ren og selv­mor­de­ren Chri­sti­an Speitzers Lev­net og gyse­li­ge Ende­ligt til­li­ge­med en Sør­ge­ta­le og en Ele­gie i den Anled­ning og nog­le Betragt­nin­ger over Selv­mord”.

Kon­rad Under­strups bog ”Sin­ding Sogn” fra 1917 – s. 139 – 150. Du kan down­lo­a­de bogen her

Bjar­ne Niel­sen Brovst’s arti­kel ”Præ­sten og kri­mi­nal­repor­te­ren Niels Bli­cher” i bogen ”Dan­ske Udkan­ter” fra 1987.

John Gaml’s arti­kel ”Chri­sti­an Speitzers liv og gyse­li­ge ende­ligt” i ”I godt sel­skab” 2015

 

 

 

 

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE BEGYNDER IGEN

San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set, der var aflyst hele for­å­ret p.g.a. Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, begyn­der igen.
Det er den før­ste tirs­dag i hver måned til og med 3. maj 2022. Og det er fra kl. 14 – 16.30

TORSDAGSKLUBBENS PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

DANSKE SENIORER
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

ÆSKEN HOLDER JUL

13. og 14. novem­ber hol­der Æsken på Alrø jule­å­bent før­ste gang. Også d. 20. – 21. og 27. – 28. novem­ber er den åben. Alle dage fra kl. 11 – 16. 

JULEMARKED VED MØLLEN

27. nov, fra 10 – 16 er der jule­mar­ked ved Gyl­ling Mølle


JULEKONCERT

14. dec. kl. 19.30 – jule­kon­cert med Odder Voi­ces i Fal­ling Kirke