KORT NYT

Tre loka­le stil­ler op

16. novem­ber skal vi til kom­mu­nalvalg.  Fore­lø­big stil­ler tre loka­le op. Det er Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling, der alle­re­de er i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for de kon­ser­va­ti­ve. Og det er John Rosen­høj fra Amstrup, der også alle­re­de har en plads for Dansk Fol­ke­par­ti. Ny er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, der stil­ler op for Soci­al­de­mo­kra­ter­ne. Først efter par­tiets gene­ral­for­sam­ling ved vi, hvil­ket num­mer på listen han bliver. 

Fire loka­le pro­jek­ter fik penge

Kom­mu­nens lokal­råd har delt ud af pen­ge­ne i fæl­les­pulj­en for pro­jek­ter. Fire pro­jek­ter fra vores områ­de fik pen­ge. Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne fik 40.000 kr til et natur­pro­jekt  ved Older­mands­høj­en på Mose­vej.  Fryse­hu­set i Ålstrup, der er lands­by­ens for­sam­lings­hus, fik 4.735 kr til en ny flag­stang. Gyl­ling For­sam­lings­hus fik 40.000 kr til nyt gulv og Gyl­ling Lokal­råd fik 25.000 kr til øget biodiversitet. 

Defi­ni­tion på optimisme

Den nye café på Alrø, der vil sæl­ge pro­duk­ter lavet af bison kød, isv­af­ler samt kaf­fe og kage, tager alle­re­de nu imod bord­be­stil­lin­ger, for­di ejer­ne for­ven­ter at åbne til påske. De håber på, at Met­te Fre­de­rik­sen til den tid har lem­pet Cor­o­­na-restrik­tio­­ner­­ne. Det er måske nok defi­ni­tio­nen på opti­mis­me, men deler du den, kan du bestil­le bord på hjem­mesi­den http://​alrokg​.dk

AURA-pen­ge­ne skal bru­ges til spil

Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling har fået 2000 kr fra Auras Cor­o­na­hjæl­pe­pak­ke. Pen­ge­ne skal bru­ges til køb af spil, der kan bru­ges udendørs. 

For­e­nin­gens akti­vi­te­ter har været luk­ket ned læn­ge, og med­lem­mer­ne sav­ner at være sam­men. Besty­rel­sen håber der­for, at det sidst i febru­ar bli­ver muligt at arran­ge­re gåtu­re, spil på FDF’s sto­re grund og drik­ke kaf­fe sam­men i shelteret. 

Bil­li­ge­re byggegrunde

På den luk­ke­de del af kom­mu­nal­be­sty­rel­sens møde beslut­te­de med­lem­mer­ne at sæt­te pri­sen på de otte byg­ge­grun­de i Sme­­de­­ga­­de-områ­­det i Ørting ned med 15 pro­cent. Kun to af de otte grun­de er på nuvæ­ren­de tids­punkt for­hånds­re­ser­ve­ret. En ejen­doms­mæg­ler har vur­de­ret, at pri­sen var sat for højt.Også byg­ge­grun­de­ne i Gyl­ling og Hund­slund er svæ­re at sæl­ge. Men her er mel­din­gen fra ejen­doms­mæg­le­ren, at pri­ser­ne mat­cher markedet. 

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Jens Peter er sta­dig formand

Jens Peter Peter­sen, som var for­mand for Ørting-Fal­lings menig­heds­råd, fort­sæt­ter som for­mand. Men nu for det fæl­les menig­heds­råd for Fjord­pa­sto­ra­tet, der består af hele seks sog­ne. Nem­lig Ørting, Fal­ling, Gyl­ling, Alrø, Hund­slund og Tor­rild.Næst­for­mand er Tri­ne Bil­le, som er valgt i Hundslund. 

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Tre dren­ge på 11, 9 og 4 år blev myr­det i Falling

Ale­ne i år er det sket to gan­ge, at en far har dræbt sine børn og bag­ef­ter begå­et selv­mord. Sid­ste år ske­te det også to gange.
Cho­ke­re­de nabo­er for­tæl­ler i medi­er­ne, at de ikke hav­de anet uråd, men fin­der så alli­ge­vel altid et eller andet, de bag­ef­ter kan tol­ke som et tegn på, at noget for­fær­de­ligt vil komme.
I dage­ne efter tra­ge­di­en fort­sæt­ter spe­ci­elt Ekstra Bla­det og BT med at for­tæl­le, at sto­re per­son­li­ge og øko­no­mi­ske pro­ble­mer lå til grund for den.
Bør­ne­ne bli­ver begra­vet under stor medi­e­be­vå­gen­hed, og præ­stens tale bli­ver offent­lig­gjort. Bør­ne­nes far bli­ver begra­vet i abso­lut stil­hed et ukendt sted.
Præ­cis sam­me møn­ster så vi i 1817, da går­de­jer Chri­sti­an Speitzer fra Fal­ling 30 maj om afte­nen dræb­te sine tre søn­ner og efter mid­nat tog sit eget liv.

Det var en tra­ge­die, der nåe­de de fle­ste af lan­dets avi­ser, og den nåe­de også til Tys­kland og Nor­ge. Og nabo­er­ne kun­ne bidra­ge: ”Der var noget skum­melt ved ham”.
Chri­sti­an Speitzer var til­flyt­ter, og hav­de kun boet i Fal­ling i godt et år.
Han kom til lands­by­en sam­men med tre små dren­ge og en hus­hol­der­ske. Dren­ge­nes mor var død ret plud­se­ligt året før, og døds­fal­det var årsag til, at han vil­le flyt­te fra den møl­le, han eje­de i Sin­ding – tæt på Her­ning. Den fik han solgt, og han hav­de også pen­ge til gode i en gård, så hans øko­no­mi skul­le være sik­ret da han køb­te går­den i Fal­ling for 24.000 rigsbankdaler.

TERRORBOMBARDEMENT FIK OSKRIG

Ter­ror-bom­bar­de­men­tet fik Dan­mark med i krig

Men det var den bare ikke, for Napo­leonskri­ge­nes efter­døn­nin­ger sat­te ind.
Dan­mark hav­de i lang tid for­søgt at være neut­ral, men i 1807 stil­le­de eng­læn­der­ne krav om, at Dan­mark skul­le udle­ve­re flå­den, og da kra­vet blev mødt med et ”nej”, kom bom­bar­de­men­tet af Køben­havn – ver­dens før­ste ter­r­or­bom­bar­de­ment, for eng­læn­der­ne gik efter civil­be­folk­nin­gen. Flå­den måt­te afgi­ves og Dan­mark var i krig, og til­slut­te­de sig der­for Napo­leons krig mod England.
Land­bru­get hav­de gyld­ne vil­kår. Alt kun­ne sæl­ges i det krigs­hær­ge­de Euro­pa – uan­set kva­li­tet. Men efter kri­gen faldt pri­ser­ne på korn og på kød. Og det ram­te hårdt. Den ene efter den anden gik fallit.
Hel­ler ikke købe­ren af Speitzers møl­le kun­ne beta­le – og hans til­go­de­ha­ven­de i går­den kom hel­ler ikke ind. Det så skidt ud for Speitzer.

GÅRDEN KUNNE IKKE REDDES
En uge før han slog dren­ge­ne ihjel og begik selv­mord, kom han til­ba­ge efter en rej­se til hje­meg­nen, hvor han hav­de for­søgt at fin­de en ord­ning, så han kun­ne få de pen­ge, han hav­de til­go­de. Men for­gæ­ves – og så vid­ste han, at han hel­ler ikke kun­ne red­de går­den i Falling.
Hvad der ske­te i den uge, ved vi fra et lil­le skrift, som Rand­lev-præ­sten Niels Bli­cher udsend­te: ”Bør­ne­mor­de­ren og selv­mor­de­ren Chri­sti­an Speitzers Lev­net og gyse­li­ge Ende­ligt til­li­ge­med en Sør­ge­ta­le og en Ele­gie i den Anled­ning og nog­le Betragt­nin­ger over Selv­mord”.
En meget lang titel til en lil­le bog, som Rand­lev-præ­sten skrev for – som der står i ind­led­nin­gen – at ”bidra­ge til men­ne­ske­kund­skab og til advar­sel mod vore dages ind­strøm­men­de dyrisk­hed og ugu­de­lig­hed”. (Du kan down­lo­a­de bogen her)

FØR MORD OG SELVMORD
Da det blev kendt, hvad der var sket, sad­le­de Rand­lev-præ­sten hesten og red til Falling.

Præ­sten Niels Bli­cher opt­rå­d­te som kriminalreporter

Bli­cher gik rundt i lands­by­en og tal­te med nabo­er­ne, og han tal­te med hus­hol­der­sken og med tjenestepigen.
Nog­le bøn­der for­tal­te ham, at Speitzer hav­de spurgt, hvor folk fra hans egen gård ple­je­de at bli­ve begra­vet på kir­ke­går­den. Han hav­de også spurgt hus­hol­der­sken og en køk­ken­pi­ge, hvor­dan en kalv led mindst ved slagt­ning. De var eni­ge om, at kal­ven vil­le lide mindst, hvis hal­sen blev skå­ret over.
Speitzer gav hus­be­sty­re­rin­den fri i wee­ken­den, så hun kun­ne rej­se og besø­ge fami­li­en. Hun hav­de ikke haft en friwe­e­kend i det år, hun hav­de været i Fal­ling. Men nu kun­ne hun alt­så rej­se. Dog blev hun næg­tet at tage den yng­ste af de tre dren­ge med.
30 maj om afte­nen, da han skar hal­sen over på de tre dren­ge, hav­de en tje­ne­stepi­ge set ham ved 10-tiden om afte­nen. Så man for­mode­de, at dren­ge­ne blev dræbt omkring mid­nat, og umid­del­bart efter hæng­te Speitzer sig.
Men lige­ne blev ikke opda­get før næste dag – den 31 maj.
En mand kom da ved 12-tiden for at snak­ke med ham. Men hver­ken Speitzer eller dren­ge­ne var stå­et op. Tje­ne­stepi­gen ban­ke­de på og tog så i døren, men den var mod sæd­va­ne låst. Hun gik ud og kig­ge­de ind gen­nem vin­du­et. Og der så hun Speitzer hæn­ge – og i sen­gen lå de tre drenge.

KAN IKKEOPFØDE MINE BØRN
Klok­ken to om nat­ten kom folk fra her­reds­kon­to­ret og Niels Bli­cher gik sam­men med dem og den loka­le sog­ne­fo­ged ind i huset.
Her lå to bre­ve fra Speitzer: Et brev til hus­be­sty­re­rin­den og et til nabo­er­ne. I bre­vet til hus­hol­der­sken for­tæl­ler han, at han efter­la­der hen­de nog­le ting, og tak­ker hen­de for ”den sær­de­les moder­li­ge omsorg De har vist imod mine børn”. Og så for­sø­ger han at for­kla­re hen­de, hvor­for han hand­ler, som han snart vil gøre: ”Jeg er bed­ra­get så meget fra af det, jeg eje­de, at jeg ikke kan opfø­de mine børn. Det­te er årsa­gen til min og mines ulykke”.
I bre­vet til nabo­er­ne tak­ker han også dem og for­kla­rer, hvor­for han har hand­let, som han alt­så gjor­de. Og så beder han dem om, at de vil­le ”bevi­se os en sid­ste tje­ne­ste og sør­ge for, at vore syn­di­ge lege­mer kun­ne bli­ve begra­vet”.
Han slut­ter beg­ge bre­ve med at han har ”bedet min Gud om nåde og synds­for­la­del­se”.

INGEN NÅDE
Bli­cher var vred og for­ar­get, for­di ikke ale­ne hav­de han bedt om nåde og synds­for­la­del­se. Speitzer hav­de slå­et op på sal­men ”Hjerte­lig mig nu læn­ges”. Hvor­dan kun­ne en mand, der ikke kom i kir­ken, ikke læste i Bib­len og nu hav­de skå­ret hal­sen over på sine dren­ge, tro, at Him­len ven­te­de ham? Og hvor­dan kun­ne han tro, der var nåde for ham?
Bag­ef­ter beskri­ver han mor­de­ne, som hav­de han selv været til stede:
”Glu­ben­de anfal­der han først Jens, som har jam­mer­li­gen bedet og vær­net for sig…”
Han brug­te ikke Speitzers navn. Men kald­te ham ”åds­let”.
”Alle tre så jeg lig­ge med uskyl­dig­he­dens eng­les­mil på de ble­ge ansig­ter. Mine tårer randt. De rin­de igen – og jeg må pau­se­re nok engang”.
Rand­lev-præ­sten hav­de tid­li­ge­re beskre­vet Speitzer som en mand, der hav­de en mere end almin­de­lig god for­stand. Nabo­er for­tæl­ler, at han var gæst­mild, for­nø­je­lig og ædru­e­lig. Bli­cher mener, at han opfø­rer sig som en for­nem per­son af bor­ger­lig stand.

EN ANDERLEDES BONDE
Speitzer var ander­le­des end andre bøn­der i lands­by­en. Vi ved, at han var født som et såkaldt ”sleg­fred­søn” – et elske­rin­de­barn. Men hans far, der var ejer af Sin­ding­gård, et

Sin­ding Møl­le­gård, som Speitzer solgte

min­dre gods ved Her­ning, tog sig – hvad der var ual­min­de­ligt på den tid – af dren­gen, sik­re­de han blev under­vist i læs­ning, skriv­ning, reg­ning og land­brug. Des­u­den blev han sendt et år til Holste­in for at lære tysk. Han sik­re­de også, at Chri­sti­ans mor hav­de en leve­vej ved at over­la­de hen­de fæstet af Sin­ding Mølle.
Chri­sti­an arbej­de­de en tid som skri­ver hos her­reds­fo­ge­den i Ring­kø­bing, og bag­ef­ter over­lod hans far ham Sin­ding Møl­le­gård, som han alt­så solg­te i 1816 for at købe går­den i Fal­ling. Det var det­te salg, der gav ham så sto­re øko­no­mi­ske pro­ble­mer, for­di købe­ren gik fal­lit og ikke kun­ne beta­le ham.
Det var en mand i den dybe­ste nød, der ikke kun­ne se nogen vej ud af de sto­re øko­no­mi­ske pro­ble­mer, der den 30. Maj 1817 gjor­de en ende på eget liv efter først at have dræbt de tre dren­ge på 11, 9 og 4 år. Han fryg­te­de ikke at kun­n­ne opfø­de bør­ne­ne med de føl­ger det vil­le have dati­dens fat­tig­forsorg taget i betragtning.
Det var dog ikke med i Rand­lev-præ­stens over­vej­el­ser. Man­den skul­le efter hans mening ”have hen­gi­vet sig til troen”.
De tre dren­ge – Jens, Niels og Anders – på 11, 9 og 4 år blev begra­vet på Fal­ling Kir­ke­gård d. 08 juni under stor deltagelse.
Selv­mor­de­ren og mor­de­ren Chri­sti­an Speitzer – åds­let, som Bli­cher kald­te ham – blev begra­vet på det yder­ste af går­dens marker.

FAMILIE-TRAGEDIER SKER IGEN
Den uen­de­ligt tragi­ske histo­rie var godt stof. Ind- og uden­land­ske avi­ser brag­te den, der blev skre­vet skil­lings­vi­ser om den. Fle­re bøger har behand­let sagen, og i de sene­re år har lokal­hi­sto­ri­ke­re holdt fored­rag om sagen i Rand­lev og Falling.
Men inter­es­sen bag­ef­ter hjæl­per ikke de døde børn.
“Den røde gård” i Fal­ling, hvor Chri­sti­an Speitzer og bør­ne­ne boe­de, er for længst raget ned. Bør­ne­nes grav på Fal­ling Kir­ke­gård er væk. Og hans grav – på mar­ken i det hjør­ne, hvor Aakær, Fal­ling og Ørting mar­ker stø­der sam­men – er skjult.
Men begi­ven­he­der lige så gru­som­me, fin­der sta­dig sted med jæv­ne mel­lem­rum. Ofte er der ude­fra set tale om helt almin­de­li­ge og til­sy­ne­la­den­de vel­fun­ge­ren­de per­so­ner, der begår den gru­som­me hand­ling, som cho­ke­rer lokal­sam­fun­det. Sådan var det også i Fal­ling, da tre dren­ge fik hal­sen skå­ret over.
Det vil ske igen – for­æl­dre vil dræ­be deres børn og bag­ef­ter begå selv­mord. Poli­ti­et rubri­ce­rer sager­ne som familietragedier.Heller ikke i dag er vi gode til at læse de sig­na­ler, der kan vise, at noget for­fær­de­ligt vil ske, hvis ingen gri­ber ind. Vi kan for­kla­re det. Bagefter.

 

Artik­len byg­ger på

Niels Bli­chers bog – ”Bør­ne­mor­de­ren og selv­mor­de­ren Chri­sti­an Speitzers Lev­net og gyse­li­ge Ende­ligt til­li­ge­med en Sør­ge­ta­le og en Ele­gie i den Anled­ning og nog­le Betragt­nin­ger over Selv­mord”.

Kon­rad Under­strups bog ”Sin­ding Sogn” fra 1917 – s. 139 – 150. Du kan down­lo­a­de bogen her

Bjar­ne Niel­sen Brovst’s arti­kel ”Præ­sten og kri­mi­nal­repor­te­ren Niels Bli­cher” i bogen ”Dan­ske Udkan­ter” fra 1987.

John Gaml’s arti­kel ”Chri­sti­an Speitzers liv og gyse­li­ge ende­ligt” i ”I godt sel­skab” 2015

 

 

 

 

KALENDER

DANSKE SENIORER
Hver man­dag helt frem til og med 26. april mødes med­lem­mer­ne af for­e­nin­gen Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling ved Sog­ne­hu­set til fæl­les gåtu­re, spil på FDF-plad­sen og kaf­fe i bål­hyt­ten. 01. marts er møde­tids­punk­tet kl. 09.30. Men fra 8. marts er det ændret til kl. 13.30.


Hver lør­dag frem mod påske er restau­rant Møl­le­går­dens take away åben fra kl. 10.30 – 15.30 for salg af fri­ske fisk, deli­ka­tes­ser, kaf­fe, varm cacao og dagens kage. Du kan også få et stjer­neskud med hjem. Men det skal bestil­les for­ud på tlf. 86552083

SANGEFTERMIDDAGE AFLYSES
San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set den før­ste tirs­dag i måne­den afly­ses helt. For­hå­bent­ligt kan de begyn­de igen 1. september. 

AFLYSTMORGENSANGKIRKEN
Mor­gensang med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set er aflyst.