KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Udflugt slut­ter seni­or-sæson

????????????????????????????????????

En udflugt 14. maj til Den Geo­gra­fi­ske Have med besøg i Kol­ding Mini­by. Det er, hvad der er til­ba­ge på pro­gram­met for Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling. Men til efter­å­ret begyn­der en ny sæson med fored­rag og bus­tu­re.  
Den Geo­gra­fi­ske Have rum­mer plan­ter fra både Asi­en, Ame­ri­ka og Euro­pa – for­u­den kryd­der- og læg­eur­ter. (se havens hjem­mesi­de her
I til­knyt­ning til haven lig­ger den Mini­by, som pen­sio­ni­ster og efter­løn­ne­re begynd­te at byg­ge i 1999. I for­hol­det 1:10 rum­mer den godt 400 huse, og er en tro kopi af Kol­dings bymil­jø til­ba­ge i 1860’erne. (Se mini­by­ens hjem­mesi­de her )

 

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.