KORT NYT

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Jeg er en pri­vil­e­ge­ret kone”

TV’et er væk for læn­ge siden. Er der en sjæl­den gang en udsen­del­se, hun ger­ne vil se, kom­mer com­pu­te­ren op af skuf­fen. Hun har ikke tid til i det dag­li­ge at sid­de for­an skær­men. Hun lyt­ter kun til radio og helst P1 og P2.
70-åri­ge Lis­beth Jør­gen­sen, der bor på Per­sie­vej, vok­se­de op i Vend­sy­s­sel. Og selv efter godt 50 år i det østjy­ske, kan barn­dom­mens dia­lekt godt slå igennem.
Hun er på alle måder et beske­dent men­ne­ske. Beske­den­he­den kom­mer bl.a. frem, når hun tit siger ”ahh, det er jo ikke noget” eller 

”jeg skul­le have sagt nej til dig med det skri­ve­ri, for jeg er jo bare helt almindelig”.

GRØNTSAGER, FRUGTEROG UKRUDT
Efter man­ge års arbej­de i køk­ke­net på Sko­v­bak­ke­hjem­met i Odder, er hun nu gået på pension.
Det meste af som­me­ren er hun hver dag at fin­de i den sto­re have. Hun for­står godt, at behand­lings­sy­ste­met er begyndt at bru­ge have­ar­bej­de som tera­pi for folk med post­trau­ma­tisk stress og andre psy­ki­ske pro­ble­mer. Det har vist sig at være godt for deres hel­bred og velbefindende.
”Det er jo sådan, jeg har haft det altid. Aldrig er jeg mere til­freds, end når jeg arbej­der i min have”, siger hun.
Den sto­re køk­ken­ha­ve, hvor hun ikke bru­ger kemi­ske mid­ler over­ho­ve­det, gør hen­de næsten selv­for­sy­nen­de med frugt og grønt­sa­ger hele året. Bær bli­ver til saft og mar­me­la­de, der året rundt også glæ­der fami­lie og venner.
Hun behø­ver ikke at gå på dyre restau­ran­ter og beta­le for at spi­se ukr­udt. Det har hun gjort i man­ge år, før det blev moder­ne. Skval­der­kål, ramsløg, bræn­de­næl­der, mælkebøtter.
”Det har mas­ser af god næring”, siger hun. ”Så hvor­for da smi­de det ud”.
Køk­ken­ha­ven er dog ble­vet lidt min­dre de sene­ste år. For nu rum­mer den også syv frugt­træ­er – et for hvert bar­ne­barn. Hvert træ med bar­nets navn på et lil­le skilt.
Når bør­ne­bør­ne­ne kom­mer på besøg, ved de godt, at far­mor har hver­ken TV eller Ipad. Og de behø­ver det hel­ler ikke. ”De er rig­tig gode til at lege ude – eller fin­de på lege inde”, siger hun. ”Og det er nok sundt – også for dem – at tage en pau­se og bru­ge deres fantasi”

DET LILLE MUSEUM

Et lil­le udsnit af de gam­le red­ska­ber i staldmuseet

Hun viser ger­ne hele haven frem. For­tæl­ler om blom­ster og buske.  Når gæster­ne kom­mer 28. juni kan de – udover at se haven  og drik­ke kaf­fe – også gå ind i stald­byg­nin­gen, hvor Lis­beth har ind­ret­tet et lil­le muse­um med gam­le land­brugs­red­ska­ber og køk­ken­ting. Tin­ge­ne har hun selv fun­det, eller har fået dem foræ­ret af ven­ner og bekendte.
I stal­den, hvor der sta­dig er syn­li­ge bro­sten, hæn­ger de gam­le segl til høst­ar­bej­de, gam­le leer, sele­tøj til heste, et red­skab brugt til at sy sele­tøj, gam­le lyg­ter fra heste­vog­ne­nes tid og et hjul lavet af træ. Et gam­melt åg til at have på skul­de­ren, når to span­de med vand eller andet skul­le bæres, har også fun­det en plads på væg­gen. Fjern­sy­nets ”Bon­de­røv” vil­le bli­ve misundelig.
I køk­ke­naf­de­lin­gen fin­des ”madam blå” i alle stør­rel­ser, run­de for­me – også med den blå emal­je – tun­ge stry­ge­jern til at var­me i kak­ke­lov­nen. Og også en gam­mel skål, der er klin­ket. ”For år til­ba­ge smed man ikke tin­ge­ne ud”, siger hun. ”En mand kom cyk­len­de rundt, og så klin­ke­de han skå­re­ne. Det kan jeg godt lide at tæn­ke på”, siger Lisbeth.
”Gjort op i pen­ge er det nok ikke meget værd. Men jeg kan godt lide at beva­re ting. Og andre kan lide at se dem. Arbej­det med tin­ge­ne fik vir­ke­lig vær­di for mig, da jeg hav­de bebo­e­re fra Sko­v­bak­ke­hjem­met til kaf­fe. En gam­mel mand, der ellers ikke sag­de noget, så hju­let fra heste­vog­nen, og så skal jeg love for at han kun­ne både snak­ke og for­kla­re. Det betød meget for mig, at mit lil­le stald-muse­um fik dén reaktion”.

KLAVER OG FOLKEDANS
Når efter­å­ret og vin­te­r­en kom­mer og det er slut med arbej­de i haven, er der tid til at gå til fol­ke­dans og til sang og til at lave hån­d­ar­bej­de. Også bøger er der ble­vet mere tid til – nu væk­k­eu­ret ikke behø­ver at ringe.
”Jeg lær­te jo, at om dagen skul­le man arbej­de. Og om afte­nen var der ikke så meget tid til at læse, når jeg skul­le tid­ligt op. Men nu nyder jeg bogen, når jeg er kom­met i seng”.
I stu­en står et kla­ver. I nog­le år gik hun til spil, men da lære­ren døde, begynd­te hun ikke hos en ny. Men det bli­ver da til 20 minut­ter en halv time ved tan­gen­ter­ne hver dag. ”Kun for mig selv. Jeg er ikke så god til det”. Der var beske­den­he­den igen.
”Men jeg er ble­vet meget bed­re til at lyt­te til musik efter at jeg selv begynd­te at spil­le”, siger hun.
Ellers er det kun radio­en hun lyt­ter til. P1 og P2. ”Jeg øver mig i at sluk­ke, når jeg plud­se­lig opda­ger, at jeg har ikke hørt noget, for­di jeg løste kryds og tværs eller andet. Hjer­nen kan kun kla­re én ting. Radio­en skal ikke være støj i bag­grun­den. Den skal kun være åben, når der er et pro­gram, jeg ger­ne vil lyt­te til”.
Hvis Lis­beth med få ord skal sam­men­fat­te histo­ri­en om Lis­beth Jør­gen­sen fra Per­sie­vej i Ørting, lyder den:
”Jeg føler mig som en meget pri­vil­e­ge­ret kone med min gode fami­lie, min have, mit liv”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE BEGYNDER IGEN

San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set, der var aflyst hele for­å­ret p.g.a. Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, begyn­der igen.
Det er den før­ste tirs­dag i hver måned til og med 3. maj 2022. Og det er fra kl. 14 – 16.30

TORSDAGSKLUBBENS PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

DANSKE SENIORES PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

SPISEVENNER

19. okto­ber kl. 12 mødes Spi­se­ven­ner igen i Fal­ling For­sam­lings­hus. Til­mel­ding skal ske sene­st 15. okto­ber til Poul Hen­ning tlf 22383692

VALGMØDE

27. okto­ber kl. 19 – 21 er der valg­mø­de i Gyl­ling Forsamlingshus

FINURLIGE FORTÆLLINGER

28. okto­ber kl. 19 deler Inge Jen­sen og Hol­ger Lyk­ke Ander­sen gav­mildt ud af deres man­ge for­tæl­lin­ger til Kul­tur­Hubs arran­ge­ment i Ålstrup. Bil­let­ten koster 20 kr for Kul­tur­Hubs med­lem­mer – 30 kr for andre. Men så er kaf­fe og kage også betalt. Bestil her

JULEBAL FOR ALLE

13. novem­ber kl. 17.30 åbner ØFUG døren til Hal­len og invi­te­rer alle, der har en bil­let, ind til jule­buf­fet fra Hal­lens café og mas­ser af musik med Par­ty Pla­net. Bil­let­ten kan købes her: https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​e​r​/​1​0​3​4​5​/​j​u​l​e​b​a​l​-​i​-​o​e​r​t​i​n​g​-​h​a​l​len


JULEMARKED

Lør­dag d. 20. novem­ber hol­der Gyl­ling-Brugs­en jule­mar­ked fra kl. 10 – 16. Der vil være boder med alt, der hører julen til og boder med lokalt håndværk.