KORT NYT

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Jens Peter er sta­dig formand

Jens Peter Peter­sen, som var for­mand for Ørting-Fal­lings menig­heds­råd, fort­sæt­ter som for­mand. Men nu for det fæl­les menig­heds­råd for Fjord­pa­sto­ra­tet, der består af hele seks sog­ne. Nem­lig Ørting, Fal­ling, Gyl­ling, Alrø, Hund­slund og Tor­rild.Næst­for­mand er Tri­ne Bil­le, som er valgt i Hundslund. 

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Jeg er en pri­vil­e­ge­ret kone”

TV’et er væk for læn­ge siden. Er der en sjæl­den gang en udsen­del­se, hun ger­ne vil se, kom­mer com­pu­te­ren op af skuf­fen. Hun har ikke tid til i det dag­li­ge at sid­de for­an skær­men. Hun lyt­ter kun til radio og helst P1 og P2.
70-åri­ge Lis­beth Jør­gen­sen, der bor på Per­sie­vej, vok­se­de op i Vend­sy­s­sel. Og selv efter godt 50 år i det østjy­ske, kan barn­dom­mens dia­lekt godt slå igennem.
Hun er på alle måder et beske­dent men­ne­ske. Beske­den­he­den kom­mer bl.a. frem, når hun tit siger ”ahh, det er jo ikke noget” eller 

”jeg skul­le have sagt nej til dig med det skri­ve­ri, for jeg er jo bare helt almindelig”.

GRØNTSAGER, FRUGTEROG UKRUDT
Efter man­ge års arbej­de i køk­ke­net på Sko­v­bak­ke­hjem­met i Odder, er hun nu gået på pension.
Det meste af som­me­ren er hun hver dag at fin­de i den sto­re have. Hun for­står godt, at behand­lings­sy­ste­met er begyndt at bru­ge have­ar­bej­de som tera­pi for folk med post­trau­ma­tisk stress og andre psy­ki­ske pro­ble­mer. Det har vist sig at være godt for deres hel­bred og velbefindende.
”Det er jo sådan, jeg har haft det altid. Aldrig er jeg mere til­freds, end når jeg arbej­der i min have”, siger hun.
Den sto­re køk­ken­ha­ve, hvor hun ikke bru­ger kemi­ske mid­ler over­ho­ve­det, gør hen­de næsten selv­for­sy­nen­de med frugt og grønt­sa­ger hele året. Bær bli­ver til saft og mar­me­la­de, der året rundt også glæ­der fami­lie og venner.
Hun behø­ver ikke at gå på dyre restau­ran­ter og beta­le for at spi­se ukr­udt. Det har hun gjort i man­ge år, før det blev moder­ne. Skval­der­kål, ramsløg, bræn­de­næl­der, mælkebøtter.
”Det har mas­ser af god næring”, siger hun. ”Så hvor­for da smi­de det ud”.
Køk­ken­ha­ven er dog ble­vet lidt min­dre de sene­ste år. For nu rum­mer den også syv frugt­træ­er – et for hvert bar­ne­barn. Hvert træ med bar­nets navn på et lil­le skilt.
Når bør­ne­bør­ne­ne kom­mer på besøg, ved de godt, at far­mor har hver­ken TV eller Ipad. Og de behø­ver det hel­ler ikke. ”De er rig­tig gode til at lege ude – eller fin­de på lege inde”, siger hun. ”Og det er nok sundt – også for dem – at tage en pau­se og bru­ge deres fantasi”

DET LILLE MUSEUM

Et lil­le udsnit af de gam­le red­ska­ber i staldmuseet

Hun viser ger­ne hele haven frem. For­tæl­ler om blom­ster og buske.  Når gæster­ne kom­mer 28. juni kan de – udover at se haven  og drik­ke kaf­fe – også gå ind i stald­byg­nin­gen, hvor Lis­beth har ind­ret­tet et lil­le muse­um med gam­le land­brugs­red­ska­ber og køk­ken­ting. Tin­ge­ne har hun selv fun­det, eller har fået dem foræ­ret af ven­ner og bekendte.
I stal­den, hvor der sta­dig er syn­li­ge bro­sten, hæn­ger de gam­le segl til høst­ar­bej­de, gam­le leer, sele­tøj til heste, et red­skab brugt til at sy sele­tøj, gam­le lyg­ter fra heste­vog­ne­nes tid og et hjul lavet af træ. Et gam­melt åg til at have på skul­de­ren, når to span­de med vand eller andet skul­le bæres, har også fun­det en plads på væg­gen. Fjern­sy­nets ”Bon­de­røv” vil­le bli­ve misundelig.
I køk­ke­naf­de­lin­gen fin­des ”madam blå” i alle stør­rel­ser, run­de for­me – også med den blå emal­je – tun­ge stry­ge­jern til at var­me i kak­ke­lov­nen. Og også en gam­mel skål, der er klin­ket. ”For år til­ba­ge smed man ikke tin­ge­ne ud”, siger hun. ”En mand kom cyk­len­de rundt, og så klin­ke­de han skå­re­ne. Det kan jeg godt lide at tæn­ke på”, siger Lisbeth.
”Gjort op i pen­ge er det nok ikke meget værd. Men jeg kan godt lide at beva­re ting. Og andre kan lide at se dem. Arbej­det med tin­ge­ne fik vir­ke­lig vær­di for mig, da jeg hav­de bebo­e­re fra Sko­v­bak­ke­hjem­met til kaf­fe. En gam­mel mand, der ellers ikke sag­de noget, så hju­let fra heste­vog­nen, og så skal jeg love for at han kun­ne både snak­ke og for­kla­re. Det betød meget for mig, at mit lil­le stald-muse­um fik dén reaktion”.

KLAVER OG FOLKEDANS
Når efter­å­ret og vin­te­r­en kom­mer og det er slut med arbej­de i haven, er der tid til at gå til fol­ke­dans og til sang og til at lave hån­d­ar­bej­de. Også bøger er der ble­vet mere tid til – nu væk­k­eu­ret ikke behø­ver at ringe.
”Jeg lær­te jo, at om dagen skul­le man arbej­de. Og om afte­nen var der ikke så meget tid til at læse, når jeg skul­le tid­ligt op. Men nu nyder jeg bogen, når jeg er kom­met i seng”.
I stu­en står et kla­ver. I nog­le år gik hun til spil, men da lære­ren døde, begynd­te hun ikke hos en ny. Men det bli­ver da til 20 minut­ter en halv time ved tan­gen­ter­ne hver dag. ”Kun for mig selv. Jeg er ikke så god til det”. Der var beske­den­he­den igen.
”Men jeg er ble­vet meget bed­re til at lyt­te til musik efter at jeg selv begynd­te at spil­le”, siger hun.
Ellers er det kun radio­en hun lyt­ter til. P1 og P2. ”Jeg øver mig i at sluk­ke, når jeg plud­se­lig opda­ger, at jeg har ikke hørt noget, for­di jeg løste kryds og tværs eller andet. Hjer­nen kan kun kla­re én ting. Radio­en skal ikke være støj i bag­grun­den. Den skal kun være åben, når der er et pro­gram, jeg ger­ne vil lyt­te til”.
Hvis Lis­beth med få ord skal sam­men­fat­te histo­ri­en om Lis­beth Jør­gen­sen fra Per­sie­vej i Ørting, lyder den:
”Jeg føler mig som en meget pri­vil­e­ge­ret kone med min gode fami­lie, min have, mit liv”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE AFLYSES
San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set den før­ste tirs­dag i måne­den afly­ses helt. For­hå­bent­ligt kan de begyn­de igen 1. september. 

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set frem til 28. februar.

DANSKE SENIORER
Møde­r­ne i Sog­ne­hu­set vil først begyn­de igen 28. febru­ar. Besty­rel­sen vil lave et alter­na­tivt pro­gram, så det er muligt at mødes – også selv om Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne ikke bli­ver ophævet. 

AFLYSTMORGENSANGKIRKEN

Tors­dag d. 14. janu­ar kl. 9.30 er der mor­gensang i Ørting Kir­ke og bag­ef­ter fæl­les kaf­fe i Sognehuset.