KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Jeg er en pri­vil­e­ge­ret kone”

TV’et er væk for læn­ge siden. Er der en sjæl­den gang en udsen­del­se, hun ger­ne vil se, kom­mer com­pu­te­ren op af skuf­fen. Hun har ikke tid til i det dag­li­ge at sid­de for­an skær­men. Hun lyt­ter kun til radio og helst P1 og P2.
70-åri­ge Lis­beth Jør­gen­sen, der bor på Per­sie­vej, vok­se­de op i Vend­sy­s­sel. Og selv efter godt 50 år i det østjy­ske, kan barn­dom­mens dia­lekt godt slå igennem.
Hun er på alle måder et beske­dent men­ne­ske. Beske­den­he­den kom­mer bl.a. frem, når hun tit siger ”ahh, det er jo ikke noget” eller 

”jeg skul­le have sagt nej til dig med det skri­ve­ri, for jeg er jo bare helt almindelig”.

GRØNTSAGER, FRUGTEROG UKRUDT
Efter man­ge års arbej­de i køk­ke­net på Sko­v­bak­ke­hjem­met i Odder, er hun nu gået på pension.
Det meste af som­me­ren er hun hver dag at fin­de i den sto­re have. Hun for­står godt, at behand­lings­sy­ste­met er begyndt at bru­ge have­ar­bej­de som tera­pi for folk med post­trau­ma­tisk stress og andre psy­ki­ske pro­ble­mer. Det har vist sig at være godt for deres hel­bred og velbefindende.
”Det er jo sådan, jeg har haft det altid. Aldrig er jeg mere til­freds, end når jeg arbej­der i min have”, siger hun.
Den sto­re køk­ken­ha­ve, hvor hun ikke bru­ger kemi­ske mid­ler over­ho­ve­det, gør hen­de næsten selv­for­sy­nen­de med frugt og grønt­sa­ger hele året. Bær bli­ver til saft og mar­me­la­de, der året rundt også glæ­der fami­lie og venner.
Hun behø­ver ikke at gå på dyre restau­ran­ter og beta­le for at spi­se ukr­udt. Det har hun gjort i man­ge år, før det blev moder­ne. Skval­der­kål, ramsløg, bræn­de­næl­der, mælkebøtter.
”Det har mas­ser af god næring”, siger hun. ”Så hvor­for da smi­de det ud”.
Køk­ken­ha­ven er dog ble­vet lidt min­dre de sene­ste år. For nu rum­mer den også syv frugt­træ­er – et for hvert bar­ne­barn. Hvert træ med bar­nets navn på et lil­le skilt.
Når bør­ne­bør­ne­ne kom­mer på besøg, ved de godt, at far­mor har hver­ken TV eller Ipad. Og de behø­ver det hel­ler ikke. ”De er rig­tig gode til at lege ude – eller fin­de på lege inde”, siger hun. ”Og det er nok sundt – også for dem – at tage en pau­se og bru­ge deres fantasi”

DET LILLE MUSEUM

Et lil­le udsnit af de gam­le red­ska­ber i staldmuseet

Hun viser ger­ne hele haven frem. For­tæl­ler om blom­ster og buske.  Når gæster­ne kom­mer 28. juni kan de – udover at se haven  og drik­ke kaf­fe – også gå ind i stald­byg­nin­gen, hvor Lis­beth har ind­ret­tet et lil­le muse­um med gam­le land­brugs­red­ska­ber og køk­ken­ting. Tin­ge­ne har hun selv fun­det, eller har fået dem foræ­ret af ven­ner og bekendte.
I stal­den, hvor der sta­dig er syn­li­ge bro­sten, hæn­ger de gam­le segl til høst­ar­bej­de, gam­le leer, sele­tøj til heste, et red­skab brugt til at sy sele­tøj, gam­le lyg­ter fra heste­vog­ne­nes tid og et hjul lavet af træ. Et gam­melt åg til at have på skul­de­ren, når to span­de med vand eller andet skul­le bæres, har også fun­det en plads på væg­gen. Fjern­sy­nets ”Bon­de­røv” vil­le bli­ve misundelig.
I køk­ke­naf­de­lin­gen fin­des ”madam blå” i alle stør­rel­ser, run­de for­me – også med den blå emal­je – tun­ge stry­ge­jern til at var­me i kak­ke­lov­nen. Og også en gam­mel skål, der er klin­ket. ”For år til­ba­ge smed man ikke tin­ge­ne ud”, siger hun. ”En mand kom cyk­len­de rundt, og så klin­ke­de han skå­re­ne. Det kan jeg godt lide at tæn­ke på”, siger Lisbeth.
”Gjort op i pen­ge er det nok ikke meget værd. Men jeg kan godt lide at beva­re ting. Og andre kan lide at se dem. Arbej­det med tin­ge­ne fik vir­ke­lig vær­di for mig, da jeg hav­de bebo­e­re fra Sko­v­bak­ke­hjem­met til kaf­fe. En gam­mel mand, der ellers ikke sag­de noget, så hju­let fra heste­vog­nen, og så skal jeg love for at han kun­ne både snak­ke og for­kla­re. Det betød meget for mig, at mit lil­le stald-muse­um fik dén reaktion”.

KLAVER OG FOLKEDANS
Når efter­å­ret og vin­te­r­en kom­mer og det er slut med arbej­de i haven, er der tid til at gå til fol­ke­dans og til sang og til at lave hån­d­ar­bej­de. Også bøger er der ble­vet mere tid til – nu væk­k­eu­ret ikke behø­ver at ringe.
”Jeg lær­te jo, at om dagen skul­le man arbej­de. Og om afte­nen var der ikke så meget tid til at læse, når jeg skul­le tid­ligt op. Men nu nyder jeg bogen, når jeg er kom­met i seng”.
I stu­en står et kla­ver. I nog­le år gik hun til spil, men da lære­ren døde, begynd­te hun ikke hos en ny. Men det bli­ver da til 20 minut­ter en halv time ved tan­gen­ter­ne hver dag. ”Kun for mig selv. Jeg er ikke så god til det”. Der var beske­den­he­den igen.
”Men jeg er ble­vet meget bed­re til at lyt­te til musik efter at jeg selv begynd­te at spil­le”, siger hun.
Ellers er det kun radio­en hun lyt­ter til. P1 og P2. ”Jeg øver mig i at sluk­ke, når jeg plud­se­lig opda­ger, at jeg har ikke hørt noget, for­di jeg løste kryds og tværs eller andet. Hjer­nen kan kun kla­re én ting. Radio­en skal ikke være støj i bag­grun­den. Den skal kun være åben, når der er et pro­gram, jeg ger­ne vil lyt­te til”.
Hvis Lis­beth med få ord skal sam­men­fat­te histo­ri­en om Lis­beth Jør­gen­sen fra Per­sie­vej i Ørting, lyder den:
”Jeg føler mig som en meget pri­vil­e­ge­ret kone med min gode fami­lie, min have, mit liv”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

SPISEVENNER

På menu­en er fri­ka­del­ler, stu­vet hvid­kål og kar­to­f­ler, når Spi­se­ven­ner mødes igen 21. maj kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

FORÅRSKONCERTFALLING KIRKE

Jysk Aka­de­misk Kor, der består af 30 erfar­ne kor­san­ge­re, giver kon­cert i Fal­ling Kir­ke 29. maj kl. 19. De syn­ger dan­ske for­års- og sommersange. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter, der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 75 ekstra bil­let­ter nu udbudt til salg. Køb her.

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen – men også i gader­ne, i For­sam­lings­hu­set og ved Møl­len. Pro­gram­met er ikke helt klar end­nu. Efter­hån­den som det er fær­digt, vil akti­vi­te­ter­ne bli­ve sat i kalenderen.ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET