KORT NYT

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Vi bru­ger kun, hvad vi har råd til at miste – hel­le­re en lil­le suc­ces end en stor fiasko

Mor­ten Skak Otto­sen – bru­ger en stor del af fri­ti­den til at sæt­te gang i Gylling

Han kryd­ser de lan­ge fin­gre, og hvis det vir­ker, kan Gyl­ling Event­for­e­ning 14. maj slu­se 500 men­ne­sker ind på sport­s­plad­sen til Hads Her­reds Rock­festi­val 2021.

Mor­ten Skak Otto­sen har været med til at arran­ge­re 25 kon­cer­ter – metal i for­sam­lings­hu­set. Og i 2019 tog han sam­men med Thor­b­jørn Fors­berg og Søren Bøgh ini­ti­a­ti­vet til den før­ste Hads Her­reds Rock­festi­val. Den løb af stab­len st. bede­dag godt hjul­pet af 15 fri­vil­li­ge – og det blev en god dag, selv om reg­nen høv­le­de ned. 200 men­ne­sker rå-hyg­ge­de sig med hin­an­den og med musik­ken fra de 10 bands.

Sid­ste år blev arran­ge­men­tet aflyst – som så meget andet ædt op af Cor­o­na-restrik­tio­ner. Men i år skal det lyk­kes. De ti band, der er hyret, kan du læse – og høre – her.

VOKSEDE OPGYLLING

Skak, som han bare kal­des i dag­lig­da­gen, er en af de fri­vil­li­ge, som bru­ger meget af fri­ti­den til at sæt­te gang i Gyl­ling. Han har til­bragt en god del af livet i lands­by­en. Han har gået på Gyl­ling sko­le, og det var hjem­me hos hans mor og sted­far, inter­es­sen for musik blev vakt. Hans sted­far hav­de et hav af LP’er og lands­by­ens bed­ste musi­kan­læg – købt af ame­ri­ka­ner­ne, da han arbej­de­de på Grøn­land. Til beg­ge dele var der nul adgang for bar­ne- og tee­nage­fin­gre, men det afholdt nu ikke Skak for at skrue godt op for højta­ler­ne, når han var ale­ne hjemme.

JESUS VISTE BYFESTEN FREM

Efter sko­len kom han i lære i Hou som tøm­rer. Og da han var udlært, kald­te mari­nen, og så var det far­vel til Gyl­ling – for en tid. Da han igen kun­ne smi­de dron­nin­gens mari­ne-uni­form, slog han sig ned i Århus-området:

”Jeg hav­de jo mødt en dame, og vi flyt­te­de sam­men i en ung­doms­bo­lig i Viby. Jeg fik arbej­de i et tøm­rer­fir­ma i Has­sela­ger – bl.a. sam­men med en lær­ling, der hed Jesus”, for­tæl­ler Skak. ”En tæt­byg­get basker med et stort hår. Han var ældre end mig, og vi blev ven­ner. Han kom fra en min­dre lands­by i Spa­ni­en, som hvert år holdt en stor byfest med kar­ne­val og hele bal­la­den. Jeg var der nede et par gan­ge og var impo­ne­ret over, hvad sådan en lil­le lands­by kun­ne stab­le på bene­ne over fle­re dage”.

KOM MED I ”DE TALENTLØSE

Efter at have arbej­det som tøm­rer nog­le år, vil­le Skak være byg­nings-kon­struk­tør. Efter tre seme­stre i Århus, skul­le uddan­nel­sen fort­sæt­te i enten Hor­sens eller Ålborg. Han valg­te Ålborg. ”Men det var slet ikke mig”, siger han. ”Så det end­te med, at jeg sprang fra uddan­nel­sen. Det er nok det dum­me­ste, jeg har gjort”, siger han. ”Men sådan var det”.

Han kom til­ba­ge til Gyl­ling og fort­sat­te med at arbej­de som tøm­rer, og flyt­te­de ind i lej­lig­he­den over Forsamlingshuset.

At sæt­te en så lil­le by langt ude på lan­det på musik-land­kor­tet kan ikke lade sig gøre. Men det er dæle­me sket!

I For­sam­lings­hu­set holdt lands­by­ens ama­tørsku­e­spil­ler­ne – De Talent­lø­se – til.
”Berit hen­ne i Brugs­en var med i det, så en dag hev hun fat i mig og sag­de ”DU skal være med til at spil­le dilet­tant”. Det hav­de jeg aldrig selv tænkt på”, siger Skak. ”Men jeg elsker det. Jeg har også et par gan­ge instru­e­ret. Det lær­te mig, at det er vig­tigt at gri­be fat i folk. Det er vi ble­vet rig­tigt gode til her i Gyl­ling, og jeg tror, at det er der­for, så man­ge ger­ne giver en hånd med ved arrangementerne”.

Inter­es­sen for musik var ikke ble­vet min­dre med åre­ne, og han fik arran­ge­ret to kon­cer­ter med spis­ning hos under­bo­en. Det blev en suc­ces. Så fik Thor­b­jørn Fors­berg den til­sy­ne­la­den­de van­vit­ti­ge idé, at der skul­le spil­les noget cana­disk døds­me­tal i For­sam­lings­hu­set, og det fik han så arran­ge­ret. Det blev vel begyn­del­sen på ”Metal i forsamlingshuset”. 

 ”Det skul­le slet ikke kun­ne lade sig gøre at sæt­te en lil­le lands­by med min­dre end 700 bebo­e­re i alle aldre, på musik­land­kor­tet. Men det er dæle­me sket”, siger Skak. ”Vi får hen­ven­del­ser fra de for­skel­li­ge bands, som til­by­der at kom­me. De får næsten ingen pen­ge for det, men vi behand­ler dem godt, og de synes, det er sjovt at være med her langt ude på lan­det. Vi er ble­vet gode til at mik­se musik­ken, så der er noget til alle”.

HELLERE LILLE SUCCES END STOR SKUFFELSE

I fle­re år var han for­mand for For­sam­lings­hu­set. Og der ske­te en del i det gam­le hus fra 1905. ”Men det har været Tine Højb­jerg Brandt, kas­se­re­ren, der har været grund­ste­nen”, siger han. ”Det var hen­de, der altid så på, om ide­en kun­ne bære. Man skal nem­lig aldrig bru­ge mere på et pro­jekt, end man har råd til at miste. Og man skal hel­ler aldrig gøre noget stør­re, end det kan bære. Hel­le­re få en lil­le suc­ces end en stor skuffelse”.

Hvis et arran­ge­ment gav over­skud, kom det i For­sam­lings­hu­sets kasse.

I 2013 fore­gik der så meget i For­sam­lings­hu­set, at besty­rel­sen hav­de brug for aflast­ning for at få tid til at tage sig af at skaf­fe pen­ge til renove­ring af det gam­le hus fra 1905. Det var – mildt sagt – slidt ned.

GYLLING EVENTFORENING

Der­for blev Gyl­ling Event­for­e­ning dan­net med det kla­re for­mål at få ting til at ske – at være et sted, hvor folk med en god idé kun­ne afle­ve­re den og få hjælp til at rea­li­se­re den.

Gam­ing i For­sam­lings­hu­set begynd­te også på den måde – én hav­de en idé og kom med den…gav den over­skud, skul­le det gå til forsamlingshuset. 

For­e­nin­gen arran­ge­rer kon­cer­ter, fored­rag, fester og over­tog også banko.

Ban­ko­aft­ner­ne giver ikke man­ge pen­ge til for­sam­lings­hu­set – men det er en soci­al akti­vi­tet, der skal fort­sæt­te, så læn­ge folk gider møde op

”Vi spil­ler sta­dig ban­ko i Gyl­ling”, siger Skak. ”En gang om ugen mødes omkring 70 men­ne­sker, der ken­der hin­an­den på kryds og tværs. En pla­de koster sta­dig en 10’er. Det giver næsten ingen pen­ge, men det er en soci­al akti­vi­tet, og den skal vi behol­de, så læn­ge nogen gider møde op”.

EN DYR HOBBYTID

Skak er for længst flyt­tet fra lej­lig­he­den over for­sam­lings­hu­set. Til et hus i Gyl­ling som han nu har renove­ret i ”jeg ved ikke hvor man­ge år, og jeg er slet ikke fær­dig endnu”.

Der er så meget andet at bru­ge tid på. Kon­cer­ter­ne, podcast om musik­ken, rock­festi­val. I tid er det en dyr hob­by. Men til gen­gæld har den været med til at sæt­te lands­by­en på landkortet.

Man skal aldrig bru­ge fle­re pen­ge på et pro­jekt, end man har råd til at miste. På lan­det ved vi, at vil vi have noget til at ske, skal vi selv tje­ne pengene.

”Her ude på lan­det ved vi jo, at hvis vi vil have noget til at ske, skal vi selv skaf­fe pen­ge­ne. Hvis måle­ne er rea­li­sti­ske, og hvis man vir­ke­lig vil, så kan det også lade sig gøre at få kul­tu­rel­le arran­ge­men­ter stab­let på bene­ne i en lands­by med godt 700 beboere”.

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE BEGYNDER IGEN

San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set, der var aflyst hele for­å­ret p.g.a. Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, begyn­der igen.
Det er den før­ste tirs­dag i hver måned til og med 3. maj 2022. Og det er fra kl. 14 – 16.30

TORSDAGSKLUBBENS PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

DANSKE SENIORES PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

SPISEVENNER

19. okto­ber kl. 12 mødes Spi­se­ven­ner igen i Fal­ling For­sam­lings­hus. Til­mel­ding skal ske sene­st 15. okto­ber til Poul Hen­ning tlf 22383692

VALGMØDE

27. okto­ber kl. 19 – 21 er der valg­mø­de i Gyl­ling Forsamlingshus

FINURLIGE FORTÆLLINGER

28. okto­ber kl. 19 deler Inge Jen­sen og Hol­ger Lyk­ke Ander­sen gav­mildt ud af deres man­ge for­tæl­lin­ger til Kul­tur­Hubs arran­ge­ment i Ålstrup. Bil­let­ten koster 20 kr for Kul­tur­Hubs med­lem­mer – 30 kr for andre. Men så er kaf­fe og kage også betalt. Bestil her

JULEBAL FOR ALLE

13. novem­ber kl. 17.30 åbner ØFUG døren til Hal­len og invi­te­rer alle, der har en bil­let, ind til jule­buf­fet fra Hal­lens café og mas­ser af musik med Par­ty Pla­net. Bil­let­ten kan købes her: https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​e​r​/​1​0​3​4​5​/​j​u​l​e​b​a​l​-​i​-​o​e​r​t​i​n​g​-​h​a​l​len


JULEMARKED

Lør­dag d. 20. novem­ber hol­der Gyl­ling-Brugs­en jule­mar­ked fra kl. 10 – 16. Der vil være boder med alt, der hører julen til og boder med lokalt håndværk.