KORT NYT

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Akti­vi­te­ter – på trods af Corona

På Alrø spil­ler børn og unge fod­bold og rund­bold hver man­dag kl. 15.30. Og på tirs­dag kl.14.00 tyv­star­ter øens pen­tanque klub sæso­nen. Den 16. begyn­der fod­bold­sæ­so­nen i Gyl­ling, og Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling fort­sæt­ter gåtu­re og spil på FDF-plad­­sen hver man­dag kl. 13.30. Cor­o­na kan ikke stop­pe uden­­dørs-akti­vi­te­ter­­ne, når restrik­tio­ner­ne bli­ver overholdt. 

Tre loka­le stil­ler op

16. novem­ber skal vi til kom­mu­nalvalg.  Fore­lø­big stil­ler tre loka­le op. Det er Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling, der alle­re­de er i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for de kon­ser­va­ti­ve. Og det er John Rosen­høj fra Amstrup, der også alle­re­de har en plads for Dansk Fol­ke­par­ti. Ny er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, der stil­ler op for Soci­al­de­mo­kra­ter­ne. Først efter par­tiets gene­ral­for­sam­ling ved vi, hvil­ket num­mer på listen han bliver. 

Fire loka­le pro­jek­ter fik penge

Kom­mu­nens lokal­råd har delt ud af pen­ge­ne i fæl­les­pulj­en for pro­jek­ter. Fire pro­jek­ter fra vores områ­de fik pen­ge. Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne fik 40.000 kr til et natur­pro­jekt  ved Older­mands­høj­en på Mose­vej.  Fryse­hu­set i Ålstrup, der er lands­by­ens for­sam­lings­hus, fik 4.735 kr til en ny flag­stang. Gyl­ling For­sam­lings­hus fik 40.000 kr til nyt gulv og Gyl­ling Lokal­råd fik 25.000 kr til øget biodiversitet. 

Defi­ni­tion på optimisme

Den nye café på Alrø, der vil sæl­ge pro­duk­ter lavet af bison kød, isv­af­ler samt kaf­fe og kage, tager alle­re­de nu imod bord­be­stil­lin­ger, for­di ejer­ne for­ven­ter at åbne til påske. De håber på, at Met­te Fre­de­rik­sen til den tid har lem­pet Cor­o­­na-restrik­tio­­ner­­ne. Det er måske nok defi­ni­tio­nen på opti­mis­me, men deler du den, kan du bestil­le bord på hjem­mesi­den http://​alrokg​.dk

AURA-pen­ge­ne skal bru­ges til spil

Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling har fået 2000 kr fra Auras Cor­o­na­hjæl­pe­pak­ke. Pen­ge­ne skal bru­ges til køb af spil, der kan bru­ges udendørs. 

For­e­nin­gens akti­vi­te­ter har været luk­ket ned læn­ge, og med­lem­mer­ne sav­ner at være sam­men. Besty­rel­sen håber der­for, at det sidst i febru­ar bli­ver muligt at arran­ge­re gåtu­re, spil på FDF’s sto­re grund og drik­ke kaf­fe sam­men i shelteret. 

Bil­li­ge­re byggegrunde

På den luk­ke­de del af kom­mu­nal­be­sty­rel­sens møde beslut­te­de med­lem­mer­ne at sæt­te pri­sen på de otte byg­ge­grun­de i Sme­­de­­ga­­de-områ­­det i Ørting ned med 15 pro­cent. Kun to af de otte grun­de er på nuvæ­ren­de tids­punkt for­hånds­re­ser­ve­ret. En ejen­doms­mæg­ler har vur­de­ret, at pri­sen var sat for højt.Også byg­ge­grun­de­ne i Gyl­ling og Hund­slund er svæ­re at sæl­ge. Men her er mel­din­gen fra ejen­doms­mæg­le­ren, at pri­ser­ne mat­cher markedet. 

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Vi bru­ger kun, hvad vi har råd til at miste – hel­le­re en lil­le suc­ces end en stor fiasko

Mor­ten Skak Otto­sen – bru­ger en stor del af fri­ti­den til at sæt­te gang i Gylling

Han kryd­ser de lan­ge fin­gre, og hvis det vir­ker, kan Gyl­ling Event­for­e­ning 14. maj slu­se 500 men­ne­sker ind på sport­s­plad­sen til Hads Her­reds Rock­festi­val 2021.

Mor­ten Skak Otto­sen har været med til at arran­ge­re 25 kon­cer­ter – metal i for­sam­lings­hu­set. Og i 2019 tog han sam­men med Thor­b­jørn Fors­berg og Søren Bøgh ini­ti­a­ti­vet til den før­ste Hads Her­reds Rock­festi­val. Den løb af stab­len st. bede­dag godt hjul­pet af 15 fri­vil­li­ge – og det blev en god dag, selv om reg­nen høv­le­de ned. 200 men­ne­sker rå-hyg­ge­de sig med hin­an­den og med musik­ken fra de 10 bands.

Sid­ste år blev arran­ge­men­tet aflyst – som så meget andet ædt op af Cor­o­na-restrik­tio­ner. Men i år skal det lyk­kes. De ti band, der er hyret, kan du læse – og høre – her.

VOKSEDE OPGYLLING

Skak, som han bare kal­des i dag­lig­da­gen, er en af de fri­vil­li­ge, som bru­ger meget af fri­ti­den til at sæt­te gang i Gyl­ling. Han har til­bragt en god del af livet i lands­by­en. Han har gået på Gyl­ling sko­le, og det var hjem­me hos hans mor og sted­far, inter­es­sen for musik blev vakt. Hans sted­far hav­de et hav af LP’er og lands­by­ens bed­ste musi­kan­læg – købt af ame­ri­ka­ner­ne, da han arbej­de­de på Grøn­land. Til beg­ge dele var der nul adgang for bar­ne- og tee­nage­fin­gre, men det afholdt nu ikke Skak for at skrue godt op for højta­ler­ne, når han var ale­ne hjemme.

JESUS VISTE BYFESTEN FREM

Efter sko­len kom han i lære i Hou som tøm­rer. Og da han var udlært, kald­te mari­nen, og så var det far­vel til Gyl­ling – for en tid. Da han igen kun­ne smi­de dron­nin­gens mari­ne-uni­form, slog han sig ned i Århus-området:

”Jeg hav­de jo mødt en dame, og vi flyt­te­de sam­men i en ung­doms­bo­lig i Viby. Jeg fik arbej­de i et tøm­rer­fir­ma i Has­sela­ger – bl.a. sam­men med en lær­ling, der hed Jesus”, for­tæl­ler Skak. ”En tæt­byg­get basker med et stort hår. Han var ældre end mig, og vi blev ven­ner. Han kom fra en min­dre lands­by i Spa­ni­en, som hvert år holdt en stor byfest med kar­ne­val og hele bal­la­den. Jeg var der nede et par gan­ge og var impo­ne­ret over, hvad sådan en lil­le lands­by kun­ne stab­le på bene­ne over fle­re dage”.

KOM MED I ”DE TALENTLØSE

Efter at have arbej­det som tøm­rer nog­le år, vil­le Skak være byg­nings-kon­struk­tør. Efter tre seme­stre i Århus, skul­le uddan­nel­sen fort­sæt­te i enten Hor­sens eller Ålborg. Han valg­te Ålborg. ”Men det var slet ikke mig”, siger han. ”Så det end­te med, at jeg sprang fra uddan­nel­sen. Det er nok det dum­me­ste, jeg har gjort”, siger han. ”Men sådan var det”.

Han kom til­ba­ge til Gyl­ling og fort­sat­te med at arbej­de som tøm­rer, og flyt­te­de ind i lej­lig­he­den over Forsamlingshuset.

At sæt­te en så lil­le by langt ude på lan­det på musik-land­kor­tet kan ikke lade sig gøre. Men det er dæle­me sket!

I For­sam­lings­hu­set holdt lands­by­ens ama­tørsku­e­spil­ler­ne – De Talent­lø­se – til.
”Berit hen­ne i Brugs­en var med i det, så en dag hev hun fat i mig og sag­de ”DU skal være med til at spil­le dilet­tant”. Det hav­de jeg aldrig selv tænkt på”, siger Skak. ”Men jeg elsker det. Jeg har også et par gan­ge instru­e­ret. Det lær­te mig, at det er vig­tigt at gri­be fat i folk. Det er vi ble­vet rig­tigt gode til her i Gyl­ling, og jeg tror, at det er der­for, så man­ge ger­ne giver en hånd med ved arrangementerne”.

Inter­es­sen for musik var ikke ble­vet min­dre med åre­ne, og han fik arran­ge­ret to kon­cer­ter med spis­ning hos under­bo­en. Det blev en suc­ces. Så fik Thor­b­jørn Fors­berg den til­sy­ne­la­den­de van­vit­ti­ge idé, at der skul­le spil­les noget cana­disk døds­me­tal i For­sam­lings­hu­set, og det fik han så arran­ge­ret. Det blev vel begyn­del­sen på ”Metal i forsamlingshuset”. 

 ”Det skul­le slet ikke kun­ne lade sig gøre at sæt­te en lil­le lands­by med min­dre end 700 bebo­e­re i alle aldre, på musik­land­kor­tet. Men det er dæle­me sket”, siger Skak. ”Vi får hen­ven­del­ser fra de for­skel­li­ge bands, som til­by­der at kom­me. De får næsten ingen pen­ge for det, men vi behand­ler dem godt, og de synes, det er sjovt at være med her langt ude på lan­det. Vi er ble­vet gode til at mik­se musik­ken, så der er noget til alle”.

HELLERE LILLE SUCCES END STOR SKUFFELSE

I fle­re år var han for­mand for For­sam­lings­hu­set. Og der ske­te en del i det gam­le hus fra 1905. ”Men det har været Tine Højb­jerg Brandt, kas­se­re­ren, der har været grund­ste­nen”, siger han. ”Det var hen­de, der altid så på, om ide­en kun­ne bære. Man skal nem­lig aldrig bru­ge mere på et pro­jekt, end man har råd til at miste. Og man skal hel­ler aldrig gøre noget stør­re, end det kan bære. Hel­le­re få en lil­le suc­ces end en stor skuffelse”.

Hvis et arran­ge­ment gav over­skud, kom det i For­sam­lings­hu­sets kasse.

I 2013 fore­gik der så meget i For­sam­lings­hu­set, at besty­rel­sen hav­de brug for aflast­ning for at få tid til at tage sig af at skaf­fe pen­ge til renove­ring af det gam­le hus fra 1905. Det var – mildt sagt – slidt ned.

GYLLING EVENTFORENING

Der­for blev Gyl­ling Event­for­e­ning dan­net med det kla­re for­mål at få ting til at ske – at være et sted, hvor folk med en god idé kun­ne afle­ve­re den og få hjælp til at rea­li­se­re den.

Gam­ing i For­sam­lings­hu­set begynd­te også på den måde – én hav­de en idé og kom med den…gav den over­skud, skul­le det gå til forsamlingshuset. 

For­e­nin­gen arran­ge­rer kon­cer­ter, fored­rag, fester og over­tog også banko.

Ban­ko­aft­ner­ne giver ikke man­ge pen­ge til for­sam­lings­hu­set – men det er en soci­al akti­vi­tet, der skal fort­sæt­te, så læn­ge folk gider møde op

”Vi spil­ler sta­dig ban­ko i Gyl­ling”, siger Skak. ”En gang om ugen mødes omkring 70 men­ne­sker, der ken­der hin­an­den på kryds og tværs. En pla­de koster sta­dig en 10’er. Det giver næsten ingen pen­ge, men det er en soci­al akti­vi­tet, og den skal vi behol­de, så læn­ge nogen gider møde op”.

EN DYR HOBBYTID

Skak er for længst flyt­tet fra lej­lig­he­den over for­sam­lings­hu­set. Til et hus i Gyl­ling som han nu har renove­ret i ”jeg ved ikke hvor man­ge år, og jeg er slet ikke fær­dig endnu”.

Der er så meget andet at bru­ge tid på. Kon­cer­ter­ne, podcast om musik­ken, rock­festi­val. I tid er det en dyr hob­by. Men til gen­gæld har den været med til at sæt­te lands­by­en på landkortet.

Man skal aldrig bru­ge fle­re pen­ge på et pro­jekt, end man har råd til at miste. På lan­det ved vi, at vil vi have noget til at ske, skal vi selv tje­ne pengene.

”Her ude på lan­det ved vi jo, at hvis vi vil have noget til at ske, skal vi selv skaf­fe pen­ge­ne. Hvis måle­ne er rea­li­sti­ske, og hvis man vir­ke­lig vil, så kan det også lade sig gøre at få kul­tu­rel­le arran­ge­men­ter stab­let på bene­ne i en lands­by med godt 700 beboere”.

KALENDER

GALLERI MYNSTER
- i den gam­le sko­le på Alrø hol­der åbent fra kl. 14 – 17 alle lør­da­ge, søn­da­ge og hel­lig­da­ge med salg af små og sto­re male­ri­er samt kjo­ler og blu­ser i både hør og kasmir.


ÆSKEN ALRØ
- er åben alle wee­ken­der og hel­lig­da­ge fra kl. 13 – kl. 17 med salg af kunst­hånd­værk og strik­va­rer. Som­mer­bu­tik­ken har fået ny ejer – nem­lig Ben­te Kierbye. 

DANSKE SENIORER
Hver man­dag i april og maj mødes med­lem­mer­ne af for­e­nin­gen Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling ved Sog­ne­hu­set til fæl­les gåtu­re, spil på FDF-plad­sen og kaf­fe i bål­hyt­ten. Det er hver gang kl. 13.30.