KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Vi bru­ger kun, hvad vi har råd til at miste – hel­le­re en lil­le suc­ces end en stor fiasko

Mor­ten Skak Otto­sen – bru­ger en stor del af fri­ti­den til at sæt­te gang i Gylling

Han kryd­ser de lan­ge fin­gre, og hvis det vir­ker, kan Gyl­ling Event­for­e­ning 14. maj slu­se 500 men­ne­sker ind på sport­s­plad­sen til Hads Her­reds Rock­festi­val 2021.

Mor­ten Skak Otto­sen har været med til at arran­ge­re 25 kon­cer­ter – metal i for­sam­lings­hu­set. Og i 2019 tog han sam­men med Thor­b­jørn Fors­berg og Søren Bøgh ini­ti­a­ti­vet til den før­ste Hads Her­reds Rock­festi­val. Den løb af stab­len st. bede­dag godt hjul­pet af 15 fri­vil­li­ge – og det blev en god dag, selv om reg­nen høv­le­de ned. 200 men­ne­sker rå-hyg­ge­de sig med hin­an­den og med musik­ken fra de 10 bands.

Sid­ste år blev arran­ge­men­tet aflyst – som så meget andet ædt op af Cor­o­na-restrik­tio­ner. Men i år skal det lyk­kes. De ti band, der er hyret, kan du læse – og høre – her.

VOKSEDE OPGYLLING

Skak, som han bare kal­des i dag­lig­da­gen, er en af de fri­vil­li­ge, som bru­ger meget af fri­ti­den til at sæt­te gang i Gyl­ling. Han har til­bragt en god del af livet i lands­by­en. Han har gået på Gyl­ling sko­le, og det var hjem­me hos hans mor og sted­far, inter­es­sen for musik blev vakt. Hans sted­far hav­de et hav af LP’er og lands­by­ens bed­ste musi­kan­læg – købt af ame­ri­ka­ner­ne, da han arbej­de­de på Grøn­land. Til beg­ge dele var der nul adgang for bar­ne- og tee­nage­fin­gre, men det afholdt nu ikke Skak for at skrue godt op for højta­ler­ne, når han var ale­ne hjemme.

JESUS VISTE BYFESTEN FREM

Efter sko­len kom han i lære i Hou som tøm­rer. Og da han var udlært, kald­te mari­nen, og så var det far­vel til Gyl­ling – for en tid. Da han igen kun­ne smi­de dron­nin­gens mari­ne-uni­form, slog han sig ned i Århus-området:

”Jeg hav­de jo mødt en dame, og vi flyt­te­de sam­men i en ung­doms­bo­lig i Viby. Jeg fik arbej­de i et tøm­rer­fir­ma i Has­sela­ger – bl.a. sam­men med en lær­ling, der hed Jesus”, for­tæl­ler Skak. ”En tæt­byg­get basker med et stort hår. Han var ældre end mig, og vi blev ven­ner. Han kom fra en min­dre lands­by i Spa­ni­en, som hvert år holdt en stor byfest med kar­ne­val og hele bal­la­den. Jeg var der nede et par gan­ge og var impo­ne­ret over, hvad sådan en lil­le lands­by kun­ne stab­le på bene­ne over fle­re dage”.

KOM MED I ”DE TALENTLØSE

Efter at have arbej­det som tøm­rer nog­le år, vil­le Skak være byg­nings-kon­struk­tør. Efter tre seme­stre i Århus, skul­le uddan­nel­sen fort­sæt­te i enten Hor­sens eller Ålborg. Han valg­te Ålborg. ”Men det var slet ikke mig”, siger han. ”Så det end­te med, at jeg sprang fra uddan­nel­sen. Det er nok det dum­me­ste, jeg har gjort”, siger han. ”Men sådan var det”.

Han kom til­ba­ge til Gyl­ling og fort­sat­te med at arbej­de som tøm­rer, og flyt­te­de ind i lej­lig­he­den over Forsamlingshuset.

At sæt­te en så lil­le by langt ude på lan­det på musik-land­kor­tet kan ikke lade sig gøre. Men det er dæle­me sket!

I For­sam­lings­hu­set holdt lands­by­ens ama­tørsku­e­spil­ler­ne – De Talent­lø­se – til.
”Berit hen­ne i Brugs­en var med i det, så en dag hev hun fat i mig og sag­de ”DU skal være med til at spil­le dilet­tant”. Det hav­de jeg aldrig selv tænkt på”, siger Skak. ”Men jeg elsker det. Jeg har også et par gan­ge instru­e­ret. Det lær­te mig, at det er vig­tigt at gri­be fat i folk. Det er vi ble­vet rig­tigt gode til her i Gyl­ling, og jeg tror, at det er der­for, så man­ge ger­ne giver en hånd med ved arrangementerne”.

Inter­es­sen for musik var ikke ble­vet min­dre med åre­ne, og han fik arran­ge­ret to kon­cer­ter med spis­ning hos under­bo­en. Det blev en suc­ces. Så fik Thor­b­jørn Fors­berg den til­sy­ne­la­den­de van­vit­ti­ge idé, at der skul­le spil­les noget cana­disk døds­me­tal i For­sam­lings­hu­set, og det fik han så arran­ge­ret. Det blev vel begyn­del­sen på ”Metal i forsamlingshuset”. 

 ”Det skul­le slet ikke kun­ne lade sig gøre at sæt­te en lil­le lands­by med min­dre end 700 bebo­e­re i alle aldre, på musik­land­kor­tet. Men det er dæle­me sket”, siger Skak. ”Vi får hen­ven­del­ser fra de for­skel­li­ge bands, som til­by­der at kom­me. De får næsten ingen pen­ge for det, men vi behand­ler dem godt, og de synes, det er sjovt at være med her langt ude på lan­det. Vi er ble­vet gode til at mik­se musik­ken, så der er noget til alle”.

HELLERE LILLE SUCCES END STOR SKUFFELSE

I fle­re år var han for­mand for For­sam­lings­hu­set. Og der ske­te en del i det gam­le hus fra 1905. ”Men det har været Tine Højb­jerg Brandt, kas­se­re­ren, der har været grund­ste­nen”, siger han. ”Det var hen­de, der altid så på, om ide­en kun­ne bære. Man skal nem­lig aldrig bru­ge mere på et pro­jekt, end man har råd til at miste. Og man skal hel­ler aldrig gøre noget stør­re, end det kan bære. Hel­le­re få en lil­le suc­ces end en stor skuffelse”.

Hvis et arran­ge­ment gav over­skud, kom det i For­sam­lings­hu­sets kasse.

I 2013 fore­gik der så meget i For­sam­lings­hu­set, at besty­rel­sen hav­de brug for aflast­ning for at få tid til at tage sig af at skaf­fe pen­ge til renove­ring af det gam­le hus fra 1905. Det var – mildt sagt – slidt ned.

GYLLING EVENTFORENING

Der­for blev Gyl­ling Event­for­e­ning dan­net med det kla­re for­mål at få ting til at ske – at være et sted, hvor folk med en god idé kun­ne afle­ve­re den og få hjælp til at rea­li­se­re den.

Gam­ing i For­sam­lings­hu­set begynd­te også på den måde – én hav­de en idé og kom med den…gav den over­skud, skul­le det gå til forsamlingshuset. 

For­e­nin­gen arran­ge­rer kon­cer­ter, fored­rag, fester og over­tog også banko.

Ban­ko­aft­ner­ne giver ikke man­ge pen­ge til for­sam­lings­hu­set – men det er en soci­al akti­vi­tet, der skal fort­sæt­te, så læn­ge folk gider møde op

”Vi spil­ler sta­dig ban­ko i Gyl­ling”, siger Skak. ”En gang om ugen mødes omkring 70 men­ne­sker, der ken­der hin­an­den på kryds og tværs. En pla­de koster sta­dig en 10’er. Det giver næsten ingen pen­ge, men det er en soci­al akti­vi­tet, og den skal vi behol­de, så læn­ge nogen gider møde op”.

EN DYR HOBBYTID

Skak er for længst flyt­tet fra lej­lig­he­den over for­sam­lings­hu­set. Til et hus i Gyl­ling som han nu har renove­ret i ”jeg ved ikke hvor man­ge år, og jeg er slet ikke fær­dig endnu”.

Der er så meget andet at bru­ge tid på. Kon­cer­ter­ne, podcast om musik­ken, rock­festi­val. I tid er det en dyr hob­by. Men til gen­gæld har den været med til at sæt­te lands­by­en på landkortet.

Man skal aldrig bru­ge fle­re pen­ge på et pro­jekt, end man har råd til at miste. På lan­det ved vi, at vil vi have noget til at ske, skal vi selv tje­ne pengene.

”Her ude på lan­det ved vi jo, at hvis vi vil have noget til at ske, skal vi selv skaf­fe pen­ge­ne. Hvis måle­ne er rea­li­sti­ske, og hvis man vir­ke­lig vil, så kan det også lade sig gøre at få kul­tu­rel­le arran­ge­men­ter stab­let på bene­ne i en lands­by med godt 700 beboere”.

KALENDER


MORGENSANG OG KAFFE

Mor­gensan­gen begyn­der i kir­ken 11. april kl. 09.30 og efter en halv times tid, er der kaf­fe og rundstyk­ker i sog­ne­hu­set. Alle fra Fjord­pa­sto­ra­tet kan være med. Og kni­ber det med at kom­me til Bils­bæ­kvej i Ørting, er det muligt at bestil­le gra­tis kir­ke­bil på tlf. 4848 4848. Det skal gøres halvan­den time før ønsket afgang. Hjem igen kører bilen også

LOPPEMARKEDHALLEN

Lør­dag d. 13. april vil fri­vil­li­ge ind­sam­le lop­per over hele områ­det til salg på Lop­pe­mar­ke­det i Ørting Hal­len 14. april kl. 12 – kl.15. Beg­ge dage er der brug for fle­re hjælpere. 

SPISEVENNER

På menu­en er fiske­filet med kar­to­f­ler, per­sil­lesovs og dam­pe­de grønt­sa­ger, når Spi­se­ven­ner mødes igen 16. april kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

GENERALFORSAMLING

Lokal­hi­sto­risk arkiv for Gyl­ling og Omegn hol­der gene­ral­for­sam­ling 22. april kl. 19 i arki­vets loka­ler på skolen. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 70 bil­let­ter udbudt til salg. Køb her.