KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

1,7 præ­ster skal dæk­ke seks kir­ker og seks sog­ne

Vibe­ke Døs­sing Rude­beck – fra 1. janu­ar 2019 skal hun ikke læn­ge­re have 45 pro­cent af arbejds­ti­den i Ørting Fal­ling

For­sla­get er uac­cep­ta­belt.
Det er essen­sen af det hørings­svar, som Ørting Fal­ling Menig­heds­råd har sendt til biskop
Hen­rik Wigh Poul­sen, som svar på hans udspil om struk­tu­ren i Odder Provsti. Iføl­ge det skal sog­ne­præst Vibe­ke Døs­sing Rude­beck fra 1. janu­ar kun arbej­de i Odder. Hun skal ikke læn­ge­re bru­ge 45 pro­cent af arbejds­ti­den i Ørting Fal­ling.
De to sog­ne­præ­ster, der hidtil har dæk­ket Gyl­ling – Alrø samt Hund­slund ‑Tor­rild, skal der­for også dæk­ke Ørting og Fal­ling. Den ene af dem bru­ger nu 30 pro­cent af arbejds­ti­den på at være hjem­meple­je­præst. Og det skal hun fort­sat gøre, mener biskop­pen.
Så 1,7 præ­ster skal dæk­ke seks kir­ker – og seks sog­ne


DYBT FRUSTRERENDE
” Vi har siden 2011 måt­tet accep­te­re en nor­me­ring på 0,45 præ­stestil­ling, med der­af føl­gen­de ned­gang i gud­stje­ne­ster og øvri­ge akti­vi­te­ter”, skri­ver Menig­heds­rå­det til biskop­pen. Og vide­re:
“Med struk­tur­for­sla­get i sin nuvæ­ren­de form fryg­ter vi at bli­ve tabe­re i kam­pen om frem­ti­dens res­sour­cer. Vi er bekym­re­de for hvor­dan vi i frem­ti­den er sik­ret 1/​3 af den sam­le­de præ­stenor­me­ring i ”Fjord­pa­sto­ra­tet”.
Menig­heds­rå­det i Ørting-Fal­ling Sog­ne er, med de udsig­ter vi kan læse i for­sla­get, dybt fru­stre­re­de over den frem­tid Ørting-Fal­ling Sog­ne står over­for. Som for­sla­get ser ud lige nu, er det uac­cep­ta­belt”.  

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

GENERALFORSAMLING

8. okto­ber kl. 13.30 hol­der Tors­dags­klub­ben gene­ral­for­sam­ling. For­e­nin­gen giver kaf­fe – og bag­ef­ter kan kor­te­ne fin­des frem. Det er i Sog­ne­hu­set – som sæd­van­ligt.

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.

FÆLLESSPISNING

5. novem­ber kl. 12.30 invi­te­rer Tors­dags­klub­ben til fæl­les­spis­ning. Pri­sen er 50 kr – meld dig til sene­st når du kom­mer i klub­ben 29. okto­ber. Det er i Sog­ne­hu­set.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58