KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

86 børn og 18 voks­ne blev slå­et ihjel

I dag er det 75 år siden engel­ske fly, der var på vej for at bom­be Gestapo’s hoved­kvar­ter, ved en for­fær­de­lig fejl kl. 11.16 ram­te Den Fran­ske Sko­le på Fre­de­riks­berg, og 86 børn og 18 voks­ne blev slå­et ihjel.

Det min­des­mær­ke, der blev opstil­let i 1954

De over­le­ven­de børn, blev næsten alle efter­ladt med et livslang trau­me, for­di de også blev ofre for tavs­he­den: Vi snak­ker ikke om det – så for­svin­der det sik­kert.
Fre­de­riks­berg Stads­ar­kiv har lagt en video ud på hjem­mesi­den, hvor en af de over­le­ven­de for­tæl­ler. Den varer ca 20 minut­ter, og du kan fin­de den her.

DERFOR!
Det er ikke en hyper­lo­kal begi­ven­hed, som da fær­gen mel­lem Hor­sens og Alrø ram­te en mine, og 14 men­ne­sker miste­de livet – de to yng­ste var bare 13 år. (Det kan du læse om her )
Men bom­bar­de­men­tet af Den Fran­ske Sko­le var den stør­ste civi­le ulyk­ke under besæt­tel­sen. Der­for skal den for­fær­de­li­ge begi­ven­hed huskes – også i Lokal­po­sten. Efter besæt­tel­sen blev tra­ge­di­en ude­ladt i den film, der skul­le for­mid­le histo­ri­en om de fem for­ban­de­de år, som det hed. Histo­ri­ke­ren Lars-Mar­tin Søren­sen har lavet en ph.d‑afhandling om besæt­tel­ses­ti­dens film­hi­sto­rie. Han påvi­ser, at det var mini­ste­ri­ets folk, der kræ­ve­de begi­ven­he­den ude­ladt. I fil­men “De fem år”, som blev under­vis­nings­fil­men om besæt­tel­sen, måt­te man kun se, at bom­be­fly­e­ne øde­lag­de Gesta­po’s hoved­kvar­ter og arki­ver. Den histo­ri­e­for­falsk­ning kan du læse om f.eks her
På 70 års dagen for bom­bar­de­men­tet lave­de Kri­ste­ligt Dag­blad et tema, hvor man næsten minut for minut kan føl­ge, hvad der ske­te – og hvor tre af de over­le­ven­de for­tæl­ler. Den fin­der du her.

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

GENERALFORSAMLING

8. okto­ber kl. 13.30 hol­der Tors­dags­klub­ben gene­ral­for­sam­ling. For­e­nin­gen giver kaf­fe – og bag­ef­ter kan kor­te­ne fin­des frem. Det er i Sog­ne­hu­set – som sæd­van­ligt.

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.

FÆLLESSPISNING

5. novem­ber kl. 12.30 invi­te­rer Tors­dags­klub­ben til fæl­les­spis­ning. Pri­sen er 50 kr – meld dig til sene­st når du kom­mer i klub­ben 29. okto­ber. Det er i Sog­ne­hu­set.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58