KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Cor­o­na-løs­nin­ger: Gå til fysi­o­te­ra­pi onli­ne

Kli­nik­ken Sund Fysik, som Ørting-fysi­o­te­ra­pe­u­ten Line Krogstrup Tikjøb dri­ver sam­men med andre, er gan­ske vist luk­ket frem til 30. marts. Her­me­tisk luk­ket. Men der er sta­dig liv bag de sto­re ruder, der ven­der ud mod Århus­vej. Så hvis du har brug for hjælp, kan du ved hjælp af en com­pu­ter med et kame­ra, møde en fysi­o­te­ra­pe­ut onli­ne, og få råd og vej­led­ning om, hvor­dan du kan lave øvel­ser,

Der er lige nu tomt i Sund Fysik’s træ­nings­lo­ka­le

der kan afhjæl­pe ska­van­ker og smer­ter. Eller øvel­ser, som kan fort­sæt­te den genop­træ­ning, du alle­re­de var i gang med, da Cor­o­na-virus ram­te lan­det.

Line Krogstrup Tikjøb – det er ander­le­des, men vi kan nå langt med onli­ne-kon­sul­ta­tio­ner

HJÆLP TIL KLINIKKEN ÅBNER IGEN
”En onli­ne-kon­sul­ta­tion er selv­føl­ge­lig ander­le­des, end når jeg eller andre møder det enkel­te men­ne­ske i kli­nik­ken”, siger Line. ”Men vi kan alli­ge­vel nå langt. Gen­nem en snak om pro­ble­met, kan vi ana­ly­se­re, hvad der er galt, og så kan vi vej­le­de. Vi kan lave et træ­nings­pro­gram, der tager afsæt i lige præ­cist det pro­blem, som en per­son har. Og så kan træ­ning hjem­me hjæl­pe, til vi igen kan åbne kli­nik­ken”.

Også hvis der er tale om et plud­se­ligt opstå­et pro­blem som f.eks. hold i ryg­gen, kan en kon­sul­ta­tion onli­ne give gode råd om, hvad man kan gøre for at mind­ske smer­ter­ne, og hvor­dan man kan afla­ste ryg­gen i hver­da­gen. Når kli­nik­ken kan åbne igen, er der noget at byg­ge vide­re på.

SÅDAN GØR DU
Det er nemt at boo­ke en tid: Gå ind på Sund Fysiks Face­book­si­de. Her er en blå knap – ”reser­ver nu”.  Så sen­der kli­nik­ken et link, som kan bru­ges den aftal­te tid.
En kon­sul­ta­tion varer 15 minut­ter og koster 125 kro­ner.
På Face­book siden er også vist en ræk­ke øvel­ser, der kan styr­ke krop­pen for at fore­byg­ge ska­der. F.eks. hvor­dan man und­går at få ondt i skul­dre og nak­ke, når man sid­der læn­ge for­an en com­pu­ter.

 

 

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

GENERALFORSAMLING

8. okto­ber kl. 13.30 hol­der Tors­dags­klub­ben gene­ral­for­sam­ling. For­e­nin­gen giver kaf­fe – og bag­ef­ter kan kor­te­ne fin­des frem. Det er i Sog­ne­hu­set – som sæd­van­ligt.

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.

FÆLLESSPISNING

5. novem­ber kl. 12.30 invi­te­rer Tors­dags­klub­ben til fæl­les­spis­ning. Pri­sen er 50 kr – meld dig til sene­st når du kom­mer i klub­ben 29. okto­ber. Det er i Sog­ne­hu­set.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58