KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Af “skid­ne og ufrem­kom­me­li­ge veje” kom han til Gyl­ling – og der blev han

Far, mor, otte børn, en karl og en pige. Det tog dem tre dage med heste­vogn at kom­me fra Tårup sogn i Viborg amt til Gyl­ling. Den nye præst er med fami­lie og tje­ne­ste­folk på vej til præ­s­te­går­den i den lil­le østjy­ske lands­by. Otto på 10 år vid­ste ikke den­gang, at han også skul­le kom­me til at fun­ge­re som præst i Gyl­ling sogn – end­da i 55 år. Ej hel­ler vid­ste han, at der skul­le bli­ve sat en min­de­sten for ham uden for præstegården.

Som gam­mel skrev Otto Møl­ler sine erin­drin­ger – bl.a. om det før­ste møde med Gylling

Som gam­mel skrev han sine erin­drin­ger, hvor han for­tæl­ler om rej­sen. Bl.a om hvor­dan de på sid­ste del af turen fra Skan­der­borg blev hen­tet af ”en fra Gyl­ling ankom­men Bon­de, i hvem vi saa en Repræ­sen­tant for vort ny Folk. Han hav­de Nav­net »unge Søren«, skønt han var en ældre, snak­kesa­lig Mand, der hav­de været Hus­ar og for­tal­te om sine Ople­vel­ser fra den Tid.

På rej­sens tred­je dag nåe­de de frem: ”Om Efter­mid­da­gen omtrent kl. 3 i Graa­vejr nåe­de vi ad Veje, der blev mer og mer skid­ne og ufrem­kom­me­li­ge til Gyl­ling by”. Han bemær­ke­de også, at ”græs­set nåe­de mindst til køer­nes knæ” i Gylling.

Dren­gen Otto syn­tes, at den lil­le lands­by var stor. Den var tæt­byg­get – i mod­sæt­ning til Tårup, hvor fami­li­en kom fra. Her boe­de alle mere spredt.

I Tårup sogn hav­de præ­ste­fa­mi­li­en en sær­de­les dår­lig øko­no­mi. Alt bli­ver lidt bed­re for fami­li­en, da den kom til – hvad Otto Møl­ler i erin­drin­ger­ne kal­der ”en mager egn i aan­de­lig hen­se­en­de”. Fra den dag de ”skid­ne og ufrem­kom­me­li­ge veje” brag­te dem til Gyl­ling, for­lod en stor del af fami­li­en ikke lands­by­en. Selv var Otto Møl­ler kun væk de år, han gik på lat­in­sko­len i Hor­sens og de år, han læste teo­lo­gi i Køben­havn. Nok hav­de fami­li­en ikke man­ge pen­ge, men hans far bestem­te, at Otto som den ene­ste af de nu 11 børn skul­le på uni­ver­si­te­tet og træ­de i hans fod­spor. Og faders vil­je … den ske.

TEOLOGISTUDIET VAR USUNDT GØGL

Otto var ikke nogen super­stu­dent. Lat­in var en pest for ham – han hav­de aldrig lært det grund­læg­gen­de. Hans far hav­de under­vist ham, men det ske­te efter meto­den her er en bog – spørg, hvis der er noget, du vil vide. Så det blev ikke nogen suc­ces. Det blev livet i Hor­sens hel­ler ikke. Hans usle hum­mer, som han beskrev det, blev alt for ofte omdan­net til en knejpe, når de dår­li­ge kam­me­ra­ter kom på besøg. Et liv han fortrød, når han var hjem­me i præ­s­te­går­den i feri­er­ne, men som han til­ba­ge i Hor­sens meget let gled ind i igen. Men med hiv og sving fik han en stu­den­terek­sa­men, da han var 21 år. Og så var det med skib til Køben­havn for at læse teologi.

Under­vis­nin­gen på uni­ver­si­te­tet fik han nu ikke meget ud af. Han brug­te ord som ”usundt gøgl”, ”hukom­mel­ses­slid” og ”eksa­mens­d­jæ­vel”. Og resten af livet kri­ti­se­re­de han universitetsteologien.

HAN MØDTE GRUNDTVIG

Teo­lo­gi­stu­di­et var efter Otto Møl­lers mening usundt gøgl. Men han mød­te Grundtvig

Men noget fik han dog ud af ophol­det i Køben­havn. Han kom i kon­takt med kred­sen omkring Grundtvig, og det kom til at præ­ge ham resten af livet. Hjem­me i præ­s­te­går­den var Otto Møl­lers far også meget opta­get af Grundtvigs tan­ker, og han skrev alen­lan­ge afhand­lin­ger, som han arki­ve­re­de i en skuf­fe. Men han dis­ku­te­re­de dem med søn­nen. Han var ikke så ivrig for at være præst i Gyl­ling. Han fore­trak at sid­de ved skri­ve­bor­det med alle bøger­ne og de man­ge skuffe-afhandlinger.

Hvis man meget kort skal for­kla­re Grundtvigs lære, så er det, at den betrag­ter det jor­di­ske liv som vig­tigt og godt. Mod­sæt­nin­gen er Indre Mis­sion, der så livet som en prø­vel­ser­nes tid, som man skul­le igen­nem for at bli­ve frelst.
For Grundtvig var det vig­tigt, at kir­ken skul­le være rum­me­lig. Men­ne­sker skul­le have ret­ten til at væl­ge kir­ke og præst ud fra deres tro. (Hvis du har brug for at vide mere, så læs f.eks her )

JEG HAVDE EN GOD RØST


I janu­ar 1858 afslut­te­de Otto Møl­ler teo­lo­gi­stu­di­et og tog til­ba­ge til Gyl­ling.  I Gyl­ling var Otto Møl­ler i begyn­del­sen hver­ken ansat som det ene eller det andet. Men alle­re­de 7. febru­ar 1858 præ­di­ke­de han i kir­ken, der var stop­fyldt. Og det blev ikke sid­ste gang.  I erin­drin­ger­ne skri­ver han: ”der gik straks Ry af den­ne Begyn­del­se. Det­te betød, at Folk fandt, jeg hav­de en god Røst og tal­te tyde­lig til dem i et Sprog, de kun­de for­staa, og jeg hav­de jo ikke i fle­re Aar hørt paa Grundtvig, uden at jeg hav­de lært noget af, hvor­dan der skal tales til dan­ske Men­ne­sker. Det var en under­lig Tid, da jeg begynd­te at præ­di­ke der­hjem­me, og det gik nu tem­me­lig jævn­lig paa, at min Fader vil­de være fri en Søn­dag, lige­som jeg da ogs­aa begynd­te at føle vir­ke­lig Trang til at faa sagt noget”.

DEN SKRÅLENDE DEGN

Otto Møl­ler var ikke blind for fade­rens svag­hed som præst. Hans præ­di­ke­ner var tør­re med fle­re for­ma­nin­ger, og skønt han var opta­get af Grundtvig og ”det leven­de ord”, præ­di­ke­de han uden tan­ke for de men­ne­sker, der skul­le høre på ham. Tænk­te ikke på at gøre sig for­stå­e­lig for dem. Det gjor­de det hel­ler ikke bed­re for kir­ke­gæn­ger­ne, at de også skul­le høre på en gam­mel degn, der – som Møl­ler skri­ver i erin­drin­ger­ne – ”en meget stiv og umed­gø­r­lig per­son, som i man­ge år var præ­ster­ne til stor pla­ge”. Deg­nen kun­ne kun nog­le få melo­di­er, og hvis en sal­me ikke kun­ne syn­ges på en af dem, lave­de han selv en melo­di, som han skrå­le­de løs.

MODSTANDEN MOD OTTO MØLLER

Deg­nen mod­sat­te sig enhver ændring. Og det blev mødt med et NEJ, da Otto Møl­ler ger­ne vil­le syn­ge Grundtvigs mere lyse sal­mer til gud­stje­ne­ster­ne. Så Møl­ler ryk­ke­de væk fra kir­ken og holdt for­sam­lin­ger i pri­va­te hjem. Før­ste gang hos byens skræd­der. Til sidst i sko­len, for­di der kom så man­ge mennesker.

Men i febru­ar 1860 blev Møl­ler ansat som kapel­lan ved Gyl­ling kir­ke, og nu kun­ne han der­for hol­de for­sam­lin­ger­ne i kir­ken. Én gang om ugen kom folk køren­de og gåen­de for at være med i den over­fyld­te kir­ke. Der var også kri­ti­ske røster. Deg­nen med de få melo­di­er på sal­me­re­per­toi­ret, var selv­føl­ge­lig rasen­de og lag­de ikke skjul på det. Men vær­re var det med sog­nets magt­ful­de mand, den ene­væl­di­ge sog­ne­fo­ged og sog­ne­rå­ds­for­mand Peder Mor­ten­sen.  Han mød­te op i kir­ken, og lag­de slet ikke skjul på, at han var alde­les util­freds med den unge kapel­lan. Han alli­e­re­de sig med en grup­pe ældre gård­mænd – og deres ener­gi blev brugt på at mod­ar­bej­de stort set alt Otto Møl­ler gjor­de, sag­de og ønske­de.  Og deres vir­ke før­te til, at sog­net blev delt i to fjendt­li­ge lej­re, som det tog år at få lap­pet sam­men, da deg­nen langt om læn­ge gik af og sog­ne­fo­ge­den for­lod området.

Den skrå­len­de og vris­ne degn var også årsag til, at der blev opret­tet en frisko­le i Gyl­ling. Som Møl­ler skri­ver:
” Frisko­len var efter­haan­den ble­vet en Nød­ven­dig­hed, da den gam­le Degn ogs­aa lod det gaa ud over de Folks Børn, han ikke kun­de lide. Tolv Mænd slut­te­de sig sam­men om at byg­ge en Sko­le og løn­ne en Lærer”.

GIFT MED BETÆNKELIGHED

Møl­ler skul­le egent­lig have haft 500 kr pr år for at være kapel­lan. Men han fik som det høje­ste beløb 200 kr – og en del af dem, skul­le han tage i bøger. Men hans mor sye­de hans tøj – og mad og hus­ly hav­de han i præ­s­te­går­den. Så han kla­re­de sig.

39 år gam­mel gif­te­de Otto Møl­ler sig. Men det var ikke uden man­ge over­vej­el­ser, for som han skri­ver i selv­bi­o­gra­fi­en:
”det var jo en van­ske­lig Sag, at vi gif­te­de os og maat­te bo hos mine For­æl­dre som Pen­sio­næ­rer med to smaa Værel­ser. Min Fader var fat­tig og kun­de ikke løn­ne mig saa­le­des, at jeg selv kun­de stif­te Hus­hold­ning. Jeg kun­de hel­ler ikke tæn­ke paa at for­la­de ham, saa læn­ge han leve­de; han kun­de ikke und­væ­re mig dag­lig hos sig, da han 67 nu var meget svag. Han kun­de umu­ligt have en anden til Kapel­lan, da han hav­de sine sto­re Sær­he­der, som ingen frem­med kun­de fin­de sig i. Han kun­de hel­ler ikke tage sin Afsked, da han vist slet ikke kun­de flyt­tes, og Føl­gen der­af vil­de des­u­den være ble­vet, at min Bro­der hav­de maat­tet fra­træ­de For­pagt­nin­gen, da han min­dre og min­dre kun­de sva­re sin Afgift. Hvis jeg bestem­te mig til at søge Embe­de og fik et saa­dant, vil­de det med­fø­re, at mit Hjem faldt over Ende, og min Bro­ders, hvor der var fle­re Børn, lige­saa. Jeg min­de­des nok om, at Man­den skal for­la­de Fader og Moder, men jeg kun­de ikke over­vin­de mig til at gøre det, og da jeg snart var 39 Aar, kun­de jeg hel­ler ikke fin­de det rig­tigt at ven­te med at gif­te mig, uvist i hvor lang Tid. Saa­le­des stod Sagen for mig, og jeg hav­de for eget Ved­kom­men­de let nok ved at fin­de mig i de der­af føl­gen­de For­hold. Men for hen­de, der skul­de dele det­te med mig, maat­te det se ander­le­des ud: at være Hustru og selv intet Hus have, sær­ligt da der hos mine For­æl­dre leve­de 5 ugif­te Døtre, der jo egen­lig ikke lod nogen Plads for en Svi­ger­dat­ter. Det var tran­ge For­hold for hen­de at gaa ind til, da vi ikke vid­ste, hvor læn­ge det­te kun­de vare. Men hun tog det paa sig og bar det uden lyde­lig Knur; om end med en Del indre Strid.« 

NU LØD DERLYDELIG KNUR” 

Da Otto Møl­lers sva­ge­li­ge far døde, blev han sog­ne­præst i Gyl­ling. Det var ingen selv­føl­ge – og en grup­pe Gyl­ling-bor­ge­re måt­te træk­ke i man­ge trå­de, før han blev udnævnt. Hans mor og seks af hans søsken­de boe­de sta­dig i præ­s­te­går­den – og her blev de boen­de. Hans kone, der hav­de fun­det sig i kapel­lan-tidens dår­li­ge øko­no­mi og fami­lie­bo­fæl­les­ska­bet var i mod­sæt­ning til Otto Møl­ler ikke så glad for, at alt fort­sat­te. Hun har sik­kert udstødt ”lyde­lig knur”, for præ­s­te­går­den blev delt i to.

Før Otto Møl­ler blev udnævnt til præst, var plan­læg­nin­gen af og ind­sam­lin­gen til en valg­me­nig­hed­s­kir­ke langt frem­me, og fol­ke­ne bag pro­jek­tet, ønske­de ham som præst. Men nu blev det hele sat i bero. Og nu den gam­le præst, der ikke til­lod folk at løse sog­nebånd, var død, begynd­te fami­li­er fra omeg­nen at kom­me til Gyl­ling. I Otto Møl­lers tid blev det til i alt 62 familier.

FULGTE FIRE AF FEM BØRN TIL GRAVEN

Otto Møl­ler og hans hustru med Erik, den ene­ste over­le­ven­de af fem børn

Der var bud efter Møl­ler. Man­ge ønske­de, at han skul­le kom­me og hol­de fored­rag. Men hans efter­mæ­le er, at han mure­de sig inde hjem­me i præ­s­te­går­den og sjæl­dent for­lod den. Det gjor­de han. Måske hæn­ger det sam­men med, at engang han var afsted til fored­rag, holdt en vogn og ven­te­de på at køre ham hjem til Gyl­ling. Hans lil­le søn var meget syg. Han hav­de da alle­re­de mistet en dat­ter. Søn­nens død tog hårdt på ham, og han fik for­nem­mel­sen af, at hver gang han tog hjem­me­fra, ske­te der en ulykke.

Men ægte­par­ret Møl­ler skul­le miste fle­re børn. De hav­de fået end­nu tre børn – to dren­ge og en pige.  Otto Møl­ler skrev: ” »I 1872 fik vi igen en lil­le Dreng, som vi kald­te Asger, og ham hav­de vi den Glæ­de at behol­de nog­le Aar. Han var en bega­vet og lære­vil­lig Dreng, som vi siden hav­de Glæ­de af at under­vi­se. 1876 fik han en Søster, som vi efter hen­des Bed­ste­mo­der kald­te Marie Elisa­beth, og 1879 fik vi end­nu en Søn, som vi kald­te Erik. Saa rige var vi altsaa i dis­se Aar, at vi hav­de tre Børn, som vi saa lege sam­men og opdra­ge hinanden”.

Men rig­dom­men vare­de ikke ved. De to æld­ste døde med få dages mel­lem­rum af skar­la­gens­fe­ber og dif­te­ri­tis. Den yng­ste søn var også smit­tet – men han over­le­ve­de. Fire børn hav­de de fulgt til gra­ven. Møl­ler skrev: ” At se de gam­le dø, der er træt­te og læn­ges efter Udløs­ning, er meget vemo­digt og alvors­fuldt; men at se de smaa Børn dø, der ikke ved For­skel paa høj­re og ven­stre, det er Smer­te og ikke andet; og der er vist noget af os selv, der dør sam­men med dem, eller der skul­de da vis­se­lig efter Guds Vil­je være det. Jeg var som lamslaa­et af det­te Slag, som sønderknust”.

BESØGENDE KOM TIL GYLLINGHAN FORLOD KUN LANDSBYEN TO GANGE

Som sin far – den gam­le præst – skrev Otto Møl­ler. Men han skrev ikke kun til skuf­fen. Han fik fle­re af dem udgi­vet. Men det vil­le være synd at sige, det brag­te ham megen ros. Han skri­ver:
” Men fra dem, der paa det­te Omraa­de skul­de anses for at være de kyn­di­ge, mød­te det den Gang for­nem Tavs­hed, og det sam­me har jo for Resten været Til­fæl­det med alt, hvad jeg sene­re har skre­vet. Det har min­det mig om det­te, at det er et meget lil­le Land, vi lever i, næsten en lil­le Køb­stad, som S. Kier­ke­gaard sag­de. Man lader, som man ikke hører det, der ikke gaar paa den aner­kend­te Melodi….”

Men der var andre, der søg­te Otto Møl­ler. Man­ge besø­gen­de kom til præ­s­te­går­den for at sid­de i hans til­rø­ge­de og dunk­le rum og tale med ham – eller måske sna­re­re lyt­te til ham. Han for­lod ikke præ­s­te­går­den. Folk i Gyl­ling kun­ne kun huske, at han for­lod den to gan­ge: èn gang for at føl­ge en kær ven til Hor­sens – hvil­ket blev betrag­tet som en stor ære. Anden gang for at besø­ge en gam­mel kvinde.

Ste­nen bli­ver hen­tet fra en af god­sets marker

Men fra hans plads ved spi­se­bor­det kun­ne han kig­ge ud på Gyl­lings pul­se­ren­de liv. Og når vej­ret var til det, sad han på en bænk bag hækken.

HAN FIK EN STENEN MINDESTEN

Med åre­ne blev han mere sva­ge­lig – og også lidt af en hypo­kon­der. Og de sid­ste år i præ­s­te­går­den over­lod han det meste af arbej­det til en kapel­lan. Da han døde i 1915, var lægen og andre infor­me­ret om, at de skul­le skæ­re hans pulsåre over, så det var helt sik­kert, han var død. Han vil­le begra­ves i stil­hed – og der skul­le ikke være en nav­ne­sten på gra­ven. Han fik det, som han vil­le have det. Gra­ven fin­des end­nu på Gyl­ling kir­ke­gård – over­gro­et med ved­bend. Men en sten fik han. En min­de­sten. Den blev hen­tet på en mark på Gyl­ling­næs og pla­ce­ret uden for præ­s­te­går­den, og der står den endnu.

Du kan down­lo­a­de bogen “Gyl­ling­præ­sten Otto Møl­ler – liv og for­fat­ter­skab” https://​sla​egts​bi​bli​o​tek​.dk/​9​2​7​3​7​9​.​pdf

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen. Ban­ko, kon­cert, spis­ning og musik er flyt­tet For­sam­lings­hu­set og Møl­len.

ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET


SANKT HANS VED MØLLEN

Gril­len er tændt og der kan købes øl og soda­vand. Kl. 19 begyn­der bålet at kni­t­re, og der skal syn­ges og lyt­tes til tale. Gyl­ling Event­for­e­ning og Gyl­ling Møl­le er gået sam­men om at arran­ge­re Sankt Hans for hele lands­by­en d. 23. juni. Hvis der bli­ver et over­skud, går pen­ge­ne til For­sam­lings­hu­set og til Møllen. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17. Det koster ikke en bøjet to-kro­ne. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

Et lil­le udsnit af de gam­le red­ska­ber i staldmuseet