KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Del­ta­ger­ne i Alrø Rundt mødes på kryds og tværs for at spi­se hos hinanden

Anne Her­skind har til­ret­telagt Alrø Rundt siden 2009

Ved siden af hen­de på bor­det lig­ger en stor stak papi­rer med hånd­skrev­ne nota­ter og ske­ma­er med tids­punk­ter og nav­ne ud for for­ret, hoved­ret og dessert.

Siden 2009 har Anne Her­skind hvert år plan­lagt Alrø Rundt – en akti­vi­tet på øen i Hor­sens Fjord, hvor nye og gam­le bebo­e­re mødes, for­di de på skift spi­ser i min­dre grup­per hos hin­an­den – for til sidst at mødes alle til fæl­les kaf­fe ét sted.

”I 2020 og 2021 kun­ne vi ikke gen­nem­fø­re på grund af Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne”, siger Anne Her­skind. ”Men 26. marts kan vi for­hå­bent­lig gen­nem­fø­re. Jeg er alle­re­de ved at få tilmeldinger”.

ET VÆRRE PUSLESPIL

Hvis man  ikke har været med tid­li­ge­re, kan man næsten selv bestem­me, om man vil være vært for gæster til for­ret, hoved­ret eller des­sert. Men ellers får del­ta­ger­ne besked om, hvad de skal stå for. De bli­ver rin­get op en uges tid i for­vej­en og får også at vide, hvor de skal møde til forretten.

”Skal man være vær­ter til en for­ret, kom­mer ens gæster kl. 18.30. Det vil som regel være fire men­ne­sker. De har alle fået hver en kuvert, og når de er fær­di­ge med at spi­se, åbner de den – her står, hvor de hver især skal spi­se hoved­ret.  Så ryk­ker alle vide­re. Men der er sat tid af til at vært­spar­re­ne kan kom­me hjem og gøre maden klar”, siger Anne Her­skind. ”Nye kuver­ter rum­mer oplys­nin­ger om, hvor del­ta­ger­ne skal spi­se des­sert. Det er et vær­re pus­le­spil at få til at gå op – men det er også sjovt. Det er der­for, at til­mel­din­gen er bin­den­de. For fal­der et vært­spar fra, går der klud­der i det hele. Ved 22.30-tiden mødes alle til kaf­fe ét sted. Så man skal ikke mel­de sig som kaf­fe­vær­ter med­min­dre man har plads til 50 per­so­ner. Men kaf­fe­vær­ter­ne 26. marts har alle­re­de meldt sig”.

HJÆLPER GERNE ANDRE

Alrø Rundt er kun for bebo­er­ne på øen. Dog er der en enkelt und­ta­gel­se. Et par fra Amstrup på den anden side af dæm­nin­gen, har sne­get sig med, for­di de har stor til­knyt­ning til Alrø. 

Det er vig­tigt i et lokal­sam­fund at ken­de hin­an­den. At man ken­der hin­an­dens nav­ne, når man mødes – og også har snak­ket lidt sam­men. Måske når man ikke på sådan en aften at snak­ke så meget, som man ger­ne vil­le, før an skal vide­re – men så har man mulig­he­den igen ved kaf­fen eller i tiden derefter.

Ide­en bag Alrø Rundt kan også bru­ges i en lands­by, et bolig­om­rå­de eller måske en gade, hvor bebo­er­ne ikke ken­der hin­an­den så godt.

”Jeg har jo efter­hån­den fået en del øvel­se i at til­ret­te­læg­ge det”, siger Anne Her­skind. ”Jeg vil ger­ne hjæl­pe, for som begyn­der kan det være svært at læg­ge puslespillet.

ØEN BEHØVER MAN IKKE AT KEDE SIG

På Alrø har bebo­er­ne man­ge mulig­he­der for at være sam­men. ”Vi har en aktiv Bor­ger- og Idræts­for­e­ning”, siger Anne Her­skind, ”Så når vi ikke er ramt af restrik­tio­ner, har vi som­mer­fest, høst­fest og et julear­ran­ge­ment med god del­ta­gel­se. Hver tors­dag mødes en grup­pe kl. 11 for at gå tur sam­men. Her er ingen til­mel­ding. Man møder bare op ved for­sam­lings­hu­set. Hunde er også velkomne”.

Alrø For­sam­lings­hus er ram­men om fle­re aktiviteter

Der er fæl­les­spis­ning til bil­li­ge pen­ge i for­sam­lings­hu­set. Sam­me sted mødes Ons­dags­klub­ben til fored­rag, film, kort­spil eller små udflug­ter. Og én gang i hver sæson tager klub­bens del­ta­ger­ne på udflugt med over­nat­ning. ”Vi går selv­føl­ge­lig efter at fin­de ste­der, der har et godt spot­til­bud, så ingen bli­ver ude­luk­ket pga øko­no­mi. Så fin­der vi også noget i omeg­nen af det sted, som er værd at besø­ge”. Om som­me­ren har vi ikke ons­dags­klub. Men så spil­ler vi petanque. Det koster 50 kr for en hel sæson, og for de pen­ge, der er til­ba­ge når vi slut­ter, hol­der vi en lil­le fest”, siger Anne Herskind

Man behø­ver ikke at kede sig som bebo­er på Alrø. Hver­ken som­mer eller vin­ter.  Og det hele bli­ver annon­ce­ret i Alrø Avi­sen, som udkom­mer på papir én gang om måne­den – dog ikke i janu­ar og som­mer­må­ne­den. Også lop­pe­mar­ke­det som er spredt over hele øen. 

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

SPISEVENNER

På menu­en er fri­ka­del­ler, stu­vet hvid­kål og kar­to­f­ler, når Spi­se­ven­ner mødes igen 21. maj kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

FORÅRSKONCERTFALLING KIRKE

Jysk Aka­de­misk Kor, der består af 30 erfar­ne kor­san­ge­re, giver kon­cert i Fal­ling Kir­ke 29. maj kl. 19. De syn­ger dan­ske for­års- og sommersange. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter, der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 75 ekstra bil­let­ter nu udbudt til salg. Køb her.

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen – men også i gader­ne, i For­sam­lings­hu­set og ved Møl­len. Pro­gram­met er ikke helt klar end­nu. Efter­hån­den som det er fær­digt, vil akti­vi­te­ter­ne bli­ve sat i kalenderen.ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET