KORT NYT

NYT ASFALT  VEJ

Asfal­ten på vej­en mel­lem Ørting og Odder har læn­ge været nød­li­den­de. Mildt sagt. Men nu kom­mer hjæl­pen. Et nyt vil asfalts­lid­lag vil bli­ve lagt på, når det gam­le lag er fræ­set af.
Arbej­det begyn­der 19. juni. Det varer til og med 5. juli, hvis alt går efter planen. 

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

Læn­ge leve fjor­den” (1): Alrø-dæm­nin­gen skal udbyg­ges med café-områ­de og “ople­vel­ses-ren­de”

Der går et spø­gel­se rundt på lan­dets råd­hu­se og mes­ser ord som faci­li­te­re, pro­ces­ser, innova­tion, ita­le­sæt­te, sam­ska­bel­se, vær­di­ska­bel­se, bor­ge­r­in­vol­ve­ring, pro­jek­t­ma­ge­re, bor­ger­del­ta­gel­se…. En indu­stri af kon­su­len­ter føl­ger lige i hæle­ne på spø­gel­set og gen­ta­ger alle dets man­ge ord, sæt­ter dem ind i rap­por­ter og det, der på råd­hu­se­ne kal­des stra­te­gi­er, for til sidst at orde­ne ind på sli­des, der kan vises i hastig rækkefølge.

I Odder kom­mu­ne kan spø­gel­set nu til­fø­je ord som loop, gateway, way­fin­ding, steds­i­den­ti­tet, way­fin­ding kon­cept„„ for nu er vi alle beri­get med end­nu en rap­port udar­bej­det af et kon­su­lent­fir­ma – ”Læn­ge leve fjor­den”. Den hand­ler om Hor­sens Fjord, og er udar­bej­det for Kyst­land­ska­bet og de tre kom­mu­ner – Odder, Heden­sted og Horsens.

FEM TIL 10 PROCENT HVERT ÅR

I ind­led­nin­gen, som er under­skre­vet af de tre borg­me­stre, hed­der det, at der er tale om en udvik­lings­plan, som dan­ner grund­lag for, at alle – også i frem­ti­den – kan nyde fjor­dens fan­ta­sti­ske natur”. En plan, der ”skal udvik­le Hor­sens Fjord som natu­r­om­rå­de og oplevelsestilbud”.

Og vide­re: ”Det er ikke en opga­ve, som den enkel­te virk­som­hed, for­e­ning eller bor­ger kan løf­te ale­ne. Det kræ­ver der­i­mod en stra­te­gisk pri­o­ri­te­ring og plan­læg­ning, hvor opbyg­nin­gen af turis­me­eg­net infra­struk­tur af høj kva­li­tet sker i sam­spil med kom­merci­el­le inve­ste­rin­ger og det offent­li­ges interesser”.

Mæng­den af turi­ster skal hvert år sti­ge med mel­lem fem og ti procent.

Det under­li­ge er, at fjor­dens til­stand kun berø­res med et par linjer. Den er også rime­lig bedrø­ve­lig, så en sådan omta­le til­træk­ker næp­pe turi­ster. Hvor galt det står til, bli­ver omtalt ons­dag i den næste arti­kel om ”udvik­lings­pla­nen”, der også vil berø­re pla­ner­ne for Åkær­da­len, Uld­rup bak­ker­ne, Gyl­ling­næs og Ler­d­rup Bug­ten, som hører til i vores områ­de. Her skal det hand­le om pla­ner­ne for Alrø.

AUTOCAMPERE OG HULDÆMNINGEN

God plads til auto­cam­pe­re, ter­ras­se med café hæg­tet på dæm­nin­gen, sejlsport cen­ter, en par­ke­rings­plads med plads til 60 biler, cykel­sti over dæm­nin­gen, fle­re mulig­he­der for over­nat­ning, glam­ping, let­te­re adgang fra Son­d­rup til øen, og hul i dæm­nin­gen, så kano­er kan sej­le rundt om øen og de beskyt­te­de fugleområder.

Det er blot nog­le af pro­jek­ter, som pla­nen vil påfø­re Alrø. De fle­ste kon­cen­tre­ret om områ­det ved dæm­nin­gen. Og her er tænkt på det hele. Når der er slå­et hul i dæm­nin­gen, kan turi­ster­ne nem­lig fra ter­ras­sen – eller pla­teau­et, som den kal­des i rap­por­ten – via en ned­gang ”ople­ve van­det helt tæt på uden selv at få våde fød­der”. Der skal laves en “ople­vel­ses­ren­de i vandniveau”

Ib Krau­se Kjær, for­mand for lokal­rå­det på Alrø, siger, at gan­ske vist kal­des rap­por­ten en udvik­lings­plan. Men dybest set hand­ler den om at kom­merci­a­li­se­re Hor­sens Fjord. Han kal­der pla­nen både snæ­ver­sy­net og inkompetent.

SNÆVERSYNET OG INKOMPETENT

”Jeg kal­der det snæ­ver­sy­net, når pla­nen kun har ét for øje – nem­lig at øge antal­let af turi­ster. Og jeg synes, pla­nen er inkom­pe­tent, for­di den skøjter let – men ikke sær­lig ele­gant – hen over kon­se­kven­ser­ne for bebo­er­ne, og infra­struk­tu­ren – og ikke mindst natu­ren. Und­skyld mig, men man er alt­så inkom­pe­tent, hvis man i alvor mener, at det er en god idé at end­nu sen­de fle­re men­ne­sker ind i et beskyt­tet og i for­vej­en føl­somt naturområde”.

FORBUD MOD FÆRDSEL

Ib Krau­se Kjær – det er et både snæ­vert­sy­net og inkom­pe­tent arbejde

Alrø er udpe­get som EU-habi­ta­t­om­rå­de, EU-fug­le­be­skyt­tel­ses-områ­de og Rams­a­r­om­rå­de. Det bety­der, at plan­ter, dyr og natur­ty­per i stort omfang er beskyt­te­de. Og der er også for­bud mod færds­el på småø­er­ne kal­det Alrø Pol­ler, som er de sand­ban­ker, der ses meget klart, når man har pas­se­ret den før­ste gård tæt på dæm­nin­gen. De er yng­le­plad­ser for mas­ser af fug­le. Også Ler­d­rup bug­ten er beskyt­tet. Sto­re dele er Rams­a­r­om­rå­de. Dvs. et inter­na­tio­nalt beskyt­tet våd­om­rå­de med man­ge vandfugle.

Men når bare folk bru­ger kajak eller sejlskib, er beskyt­tel­sen opret­holdt, frem­går det af ”læn­ge leve fjor­den”. Og også når skil­te for­tæl­ler om ”code of con­duct” – det andre kal­der reg­ler for almin­de­li­ge opførsel.

HØJT SKAL VÆRE HØJERE
Områ­det ved dæm­nin­gen bli­ver i dag brugt af sur­fe­re på den ene side og af lyst­fi­ske­re på den anden side, selv om der ikke er man­ge fisk at kom­me efter.

Men når det skal være ”Gateway Alrø”, skal der laves om på de mere stil­fær­di­ge akti­vi­te­ter. Dæm­nin­gen skal som sagt for­sy­nes med en stor ter­ras­se med plads til café, pic­ni­c­bor­de m.v. Men – som der står i rap­por­ten – ”ved at pla­ce­re faci­li­te­ter på et områ­de, der alle­re­de har et højt akti­vi­tets­ni­veau, for­ven­tes det hel­ler ikke, at akti­vi­te­ten vil påvir­ke områ­det yder­li­ge­re. Tvær­ti­mod vil code of con­duct for beskyt­tel­ses­om­rå­der kun­ne for­mid­les bed­re til bru­ge­re på vand”.

FLERE SOMMERHUSE OG TELTPLADSER

Der er også kig på ”mulig­hed for udvi­del­se af det eksi­ste­ren­de som­mer­hu­s­om­rå­de ved Amstrup, hvor der er et uud­nyt­tet som­mer­hu­s­om­rå­de. Det­te kan styr­ke både pri­vat og kom­merci­el over­nat­ning i områ­det. Områ­det bør gene­relt under­støt­tes med både pri­mi­ti­ve shel­ters og telt­plad­ser samt kom­merci­el over­nat­nings­ka­pa­ci­tet i min­dre og ger­ne natur­næ­re enhe­der”. Men hel­ler ikke det for­ven­tes at påvir­ke området.

Kon­su­len­trap­por­ten for­tæl­ler også, at på den nord­li­ge del af øen ”er der poten­ti­a­le for at udvik­le mere natur i land­ska­bet i sam­ar­bej­de med områ­dets lod­se­je­re”. Det er bl.a. de områ­der, hvor der i dag går køer og græs­ser helt ned til vand­kan­ten. Hvor lod­se­jer­ne lader være med at dyr­ke jor­den, kom­mer ny natur, får vi fortalt.

FARLIG FOR CYKLISTER OG GÅENDE

Vej­en gen­nem Alrø er alle­re­de i dag usik­ker for cyk­len­de og gåen­de. Den er smal og bug­tet med dår­ligt udsyn. I Amstrup kla­ger boer­ne alle­re­de nu over den tra­fik, der kom­mer gen­nem den lil­le lands­by, når bus­ser og biler er på vej ned mod dæm­nin­gen til Alrø. Vej­en er hel­ler ikke egnet til de cyk­li­ster, som de tre kom­mu­ner og Kyst­lan­det mener, i end­nu stør­re tal skal tage vej­en til og fra øen. Asfal­ten har en skarp kant og vej­en er så smal, at det kni­ber for to biler at pas­se­re hin­an­den. Der­for er den far­lig for cyk­len­de og for den sags skyld også for gåen­de. Hvert år læg­ger kom­mu­nens folk sand i vej­kan­ter­ne. Men dels er det hur­tigt kørt ned af biler, der skal pas­se­re hin­an­den – dels gør sand det end­nu svæ­re­re for cyklister. 

Cykel­turi­ster får en slem over­ra­skel­se, når de sam­men­lig­ner vej­en til og på Alrø med turist­bro­chu­rens billede

VI ER IKKE IMOD TURISTER

”Øens infra­struk­tur er alle­re­de i dag udfor­dret af de turi­ster, der kom­mer på besøg spe­ci­elt om som­me­ren”, siger Ib Krau­se Kjær, lokal­rå­dets for­mand. Hvor­dan den så skal kla­re en stig­ning i antal­let på fem til ti pro­cent om året, mel­der histo­ri­en – eller rap­por­ten – ikke noget om – bort­set fra, at der skal laves fle­re van­dre- og cykel­sti­er. Vi er ikke på Alrø imod turi­ster, og deler ger­ne natu­ren, for den er ene­stå­en­de, men den er også sår­bar, og der er en mening med, at den er beskyt­tet. Øen kan ikke hol­de til man­ge fle­re besø­gen­de, end dem der alle­re­de kommer”.

Rap­por­ten ”Læn­ge leve fjor­den” kan læses her – og pixi­bogs-udga­ven her

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent hver dag fra kl. 13 – kl. 17. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17 – det hele er gra­tis. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

LOKALDYSTEN
Så er det igen tiden til at lands­by­er­nes bebo­e­re dyster om at bevæ­ge sig mest muligt. 14. sep­tem­ber hol­der Lokal­råd og Hal­len lokal­dyst for Ørting Falling.