KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Kun få opda­ge­de eks­pe­ri­men­tet, der skul­le gøre Odder til folkekommune

I 1974 flyt­te­de en grup­pe unge til Odder, og med i kuf­fer­ten hav­de de ”Oplæg til dansk fol­ke­kom­mu­ne”. Fra for­skel­li­ge adres­ser i kom­mu­nen skul­le de ind i orga­ni­sa­tio­ner, fag­for­e­nin­ger og insti­tu­tio­ner samt på arbejds­plad­ser. Her skul­le de støt­te kol­le­ger­ne og styr­ke klas­se­kam­pen. Enkel­te bed end­da i det sure æble og meld­te sig hos socialdemokraterne.

EN STYREGRUPPE DER VAR AMDI VÆRDIG

Det­te fol­ke­kom­mu­ne-eks­pe­ri­ment bli­ver beskre­vet i en stør­re arti­kel i Odder Muse­ums års­skrift ”I godt sel­skab”, som i år udsen­des for 30. gang. 30 år i træk har fri­vil­li­ge skri­ben­ter og foto­gra­fer bidra­get til at styr­ke kend­ska­bet til vores loka­le histo­rie. Og der bli­ver ved med at være histo­ri­er, der kan for­tæl­les. Som nu den om fol­ke­kom­mu­nen. En sty­re­grup­pe lede­de sla­gets gang, og man skul­le tro, at Stal­ins yngre brød­re eller Amdis Tvind-trop­per var flyt­tet til Odder. F.eks. spil­le­de et med­lem af kol­lek­ti­ver­ne hånd­bold i fri­ti­den – men sty­re­grup­pen gav ham besked på at stop­pe. Det gav­ne­de ikke klas­se­kam­pen. Et andet med­lem arbej­de­de hos en lokal land­mand – stop det, det er arbej­de for en kapitalistlakaj.

FRA VORES OMRÅDE

En gam­mel køre­la­de for­vand­les til et kul­tur­hus – langt ude på landet

Fol­ke­kom­mu­ne Odder gik i sin mor igen efter et par år – folk bak­ke­de ud, bl.a. for­di de lag­de afstand til sty­re­grup­pens disci­plin, der var at sam­men­lig­ne med Frem­med­le­gio­nens. Men hvad der ske­te fra udflyt­nin­gen til opløs­nin­gen, kan læses i ”I godt selskab”.

Fra vores områ­de rum­mer hæf­tet artik­ler om Older­mands­høj­en og arbej­det med at få ste­det renove­ret, om Brand­by­ge­gaard og alle ste­dets akti­vi­te­ter og om Fon­den Ørting, der flyt­te­de ind i det gam­le ple­je­hjem på Bils­bæ­kvej, og som sene­re over­tog frisko­len på Per­sie­vej, da den lukkede.

MORDETEN ÆGTE KRIMI

Også en ægte kri­mi er med i hæf­tet. Nem­lig den om ”rive­mor­det i Tor­rild”. En land­mand slog i 1703 sin nabo ihjel, men ingen kun­ne med sik­ker­hed sige, om det var med vil­je eller et uheld, så sagen måt­te igen­nem tre ret­sin­stan­ser. For­u­den at for­tæl­le om mor­det, giver artik­len et fint ind­blik i dati­dens rets­sy­stem. Den­gang man også kun­ne bli­ve dømt fredløs. 

KØB HÆFTET HER

Mord, fol­ke­kom­mu­ne, Older­mands­høj, Fon­den Ørting og Brand­by­ge­gaard. Det er blot nog­le af de emner, der er taget op i 2023-udga­ven af ”I godt sel­skab”, der også rum­mer en stor arti­kel om det hus­mands­liv, der blev levet i  1950’erne og 1960’erne på Ves­ter­mar­ken – der, hvor Odder by nu har bredt sig. Artik­len for­tæl­ler ikke blot en fami­lie­hi­sto­rie, men også om det liv, der blev levet i tusind­vis af fami­li­er på lan­det, hvor pen­ge­ne var så små, at skat­te­myn­dig­he­der­ne næg­te­de at tro, de kun­ne leve for så lidt.

Jubilæumsnum­me­ret af ”I godt sel­skab” kan købes i Bog & Idé, i Gyl­ling-Brugs­en og i muse­ets café, der også rum­mer en lil­le bog­han­del. Pri­sen er 180 kr. Det er en oplagt gave til alle, der inter­es­se­rer sig for lokal­hi­sto­ri­en – og det er man­ge, når man ser på Lokal­po­stens artikel-statistikker. 

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen. Ban­ko, kon­cert, spis­ning og musik er flyt­tet For­sam­lings­hu­set og Møl­len.

ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET


SANKT HANS VED MØLLEN

Gril­len er tændt og der kan købes øl og soda­vand. Kl. 19 begyn­der bålet at kni­t­re, og der skal syn­ges og lyt­tes til tale. Gyl­ling Event­for­e­ning og Gyl­ling Møl­le er gået sam­men om at arran­ge­re Sankt Hans for hele lands­by­en d. 23. juni. Hvis der bli­ver et over­skud, går pen­ge­ne til For­sam­lings­hu­set og til Møllen. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17. Det koster ikke en bøjet to-kro­ne. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

Et lil­le udsnit af de gam­le red­ska­ber i staldmuseet