KORT NYT

Akti­vi­te­ter – på trods af Corona

På Alrø spil­ler børn og unge fod­bold og rund­bold hver man­dag kl. 15.30. Og på tirs­dag kl.14.00 tyv­star­ter øens pen­tanque klub sæso­nen. Den 16. begyn­der fod­bold­sæ­so­nen i Gyl­ling, og Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling fort­sæt­ter gåtu­re og spil på FDF-plad­­sen hver man­dag kl. 13.30. Cor­o­na kan ikke stop­pe uden­­dørs-akti­vi­te­ter­­ne, når restrik­tio­ner­ne bli­ver overholdt. 

Tre loka­le stil­ler op

16. novem­ber skal vi til kom­mu­nalvalg.  Fore­lø­big stil­ler tre loka­le op. Det er Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling, der alle­re­de er i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for de kon­ser­va­ti­ve. Og det er John Rosen­høj fra Amstrup, der også alle­re­de har en plads for Dansk Fol­ke­par­ti. Ny er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, der stil­ler op for Soci­al­de­mo­kra­ter­ne. Først efter par­tiets gene­ral­for­sam­ling ved vi, hvil­ket num­mer på listen han bliver. 

Fire loka­le pro­jek­ter fik penge

Kom­mu­nens lokal­råd har delt ud af pen­ge­ne i fæl­les­pulj­en for pro­jek­ter. Fire pro­jek­ter fra vores områ­de fik pen­ge. Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne fik 40.000 kr til et natur­pro­jekt  ved Older­mands­høj­en på Mose­vej.  Fryse­hu­set i Ålstrup, der er lands­by­ens for­sam­lings­hus, fik 4.735 kr til en ny flag­stang. Gyl­ling For­sam­lings­hus fik 40.000 kr til nyt gulv og Gyl­ling Lokal­råd fik 25.000 kr til øget biodiversitet. 

Defi­ni­tion på optimisme

Den nye café på Alrø, der vil sæl­ge pro­duk­ter lavet af bison kød, isv­af­ler samt kaf­fe og kage, tager alle­re­de nu imod bord­be­stil­lin­ger, for­di ejer­ne for­ven­ter at åbne til påske. De håber på, at Met­te Fre­de­rik­sen til den tid har lem­pet Cor­o­­na-restrik­tio­­ner­­ne. Det er måske nok defi­ni­tio­nen på opti­mis­me, men deler du den, kan du bestil­le bord på hjem­mesi­den http://​alrokg​.dk

AURA-pen­ge­ne skal bru­ges til spil

Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling har fået 2000 kr fra Auras Cor­o­na­hjæl­pe­pak­ke. Pen­ge­ne skal bru­ges til køb af spil, der kan bru­ges udendørs. 

For­e­nin­gens akti­vi­te­ter har været luk­ket ned læn­ge, og med­lem­mer­ne sav­ner at være sam­men. Besty­rel­sen håber der­for, at det sidst i febru­ar bli­ver muligt at arran­ge­re gåtu­re, spil på FDF’s sto­re grund og drik­ke kaf­fe sam­men i shelteret. 

Bil­li­ge­re byggegrunde

På den luk­ke­de del af kom­mu­nal­be­sty­rel­sens møde beslut­te­de med­lem­mer­ne at sæt­te pri­sen på de otte byg­ge­grun­de i Sme­­de­­ga­­de-områ­­det i Ørting ned med 15 pro­cent. Kun to af de otte grun­de er på nuvæ­ren­de tids­punkt for­hånds­re­ser­ve­ret. En ejen­doms­mæg­ler har vur­de­ret, at pri­sen var sat for højt.Også byg­ge­grun­de­ne i Gyl­ling og Hund­slund er svæ­re at sæl­ge. Men her er mel­din­gen fra ejen­doms­mæg­le­ren, at pri­ser­ne mat­cher markedet. 

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Jens Peter er sta­dig formand

Jens Peter Peter­sen, som var for­mand for Ørting-Fal­lings menig­heds­råd, fort­sæt­ter som for­mand. Men nu for det fæl­les menig­heds­råd for Fjord­pa­sto­ra­tet, der består af hele seks sog­ne. Nem­lig Ørting, Fal­ling, Gyl­ling, Alrø, Hund­slund og Tor­rild.Næst­for­mand er Tri­ne Bil­le, som er valgt i Hundslund. 

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Amstrup-bor­ge­re kræ­ver tro­vær­dig historiefortælling

Amstrup-bebo­er­ne til Met­te Bock – din sty­rel­se er helt galt afmarcheret

Kul­tursty­rel­sen har udpe­get et styk­ke af den næsten 1000 år gam­le kon­ger­nes vej til at være et beskyt­tet dige. Diget har gan­ske vist aldrig eksi­ste­ret, men det har ikke afholdt sam­me sty­rel­se fra at kræ­ve, at det skal genopbygges.
Der­for har en grup­pe bor­ge­re i Amstrup skre­vet til kul­tur­mi­ni­ster Met­te Bock, for at gøre hen­de opmærk­som på, at sty­rel­sen er helt galt på den – og for at få omgjort kra­vet om, at der skal være et dige dér.

Histo­ri­en om diget begynd­te i 2008, da en land­mand fjer­ne­de 70 meter af den gam­le til­gro­e­de vej.
2. sep­tem­ber 2009 med­del­te Odder kom­mu­ne Kul­tursty­rel­sen, at land­man­den ulov­ligt hav­de fjer­net 80 meter af en dige­stræk­ning i nær­he­den af Ålstrup by.
Kul­tursty­rel­sen hav­de dog ingen hast, så sva­ret lod ven­te på sig. Det kom ikke før 23. okto­ber 2014. Alt­så mere end fem år efter kom­mu­nens hen­ven­del­se, og efter for­æl­del­ses­fri­sten, som net­op er fem år. Men sva­ret var klart: Diget skal genopbygges.
Land­man­den hav­de i mel­lem­ti­den søgt en dis­pen­sa­tion, så det var lov­ligt, at han hav­de fjer­net noget af den til­gro­e­de vej.Han fik den ikke – på trods af forældelsesfristen.
Odder kom­mu­ne med­del­te – frem­går det af Amstrup-bebo­er­nes skri­vel­se til kul­tur­mi­ni­ste­ren – at ”det er kor­rekt, at der har været en lang sags­be­hand­lings­tid hos Kul­tursty­rel­sen. Den­ne lan­ge sags­be­hand­lings­tid har dog ikke med­ført en egent­lig for­æl­del­ses­frist”. I andre sam­men­hæn­ge er lov lov – og lov skal holdes.

Diget, som Kul­tursty­rel­sen har kræ­vet, at land­man­den skal bygge

GENOPBYGGER IKKE EKSISTERENDE DIGE
Land­man­den har så byg­get et 70 meter langt dige, for­di det kræ­ve­de Kul­tursty­rel­sen af ham.
Det er den­ne afgø­rel­se, bebo­er­ne i Amstrup vil have kul­tur­mi­ni­ster Met­te Bock til at ændre.  ”Slots- og Kul­tursty­rel­sen har ført sit bevis for et diges eksi­stens med en hen­vis­ning til ”alle til­gæn­ge­li­ge luft­fo­tos og histo­ri­ske kort”. Der er imid­ler­tid ikke spor af et dige på et ene­ste af de nævn­te kort og fotos”, skri­ver bebo­er­ne i Amstrup i bre­vet. Og de ved­læg­ger kopi­er af kort som doku­men­ta­tion – det æld­ste fra 1783.
Genop­byg­nin­gen af diget, der godt nok aldrig har eksi­ste­ret, sker på bekost­ning af et styk­ke af den gam­le kon­ge­vej. Og som der står i brevet:
”Histo­ri­en om vej­en anser vi for at være vig­ti­ge­re end en histo­rie om, at man i 2002 fandt på, at diger var beva­rings­vær­di­ge. Især for­di det­te dige aldrig har eksi­ste­ret. Men prin­cip­per­ne har fore­lø­big sejret”.

BUKKENDE MED HATTENHÅNDEN
Det opfør­te dige dæk­ker en del af den gam­le kon­ge­vej. ”Her har dati­dens bøn­der stå­et med hat­ten i hån­den og buk­ket for Val­de­mar og sene­re kon­ger”, skri­ver Amstrup-beboerne.
Vej­en blev nem­lig brugt af de såkald­te rej­se­kon­ger. De hav­de vær­di­er over alt i lan­det – jord, byg­nin­ger, jag­ter. I Gyl­ling, Søby og Fen­sten eje­de kon­gen 300 tdr land og på Alrø ret­ten til harejagten.
Der­til kom, at den lavvan­de­de vig kun halvan­den kilo­me­ter øst for Gyl­ling, var den kor­te­ste vej til Sjæl­land og til Fyn. Så det var ofte, bøn­der­ne måt­te tage hat­ten i hån­den og buk­ke, når kon­ger­ne kom sej­len­de i dati­dens næstens flad­bun­de­de ski­be og tog vide­re til Skan­der­borg Slot eller Ting­s­te­det i Viborg.
”Kon­ger­nes vej gen­nem Hads her­red eksi­ste­rer for en stor dels ved­kom­men­de i dag. Mel­lem Kat­te­gat og Gyl­ling er der etab­le­ret en sti omtrent, hvor vej­en for­løb. Vej­en mel­lem Gyl­ling og Bavn­b­jerg føl­ger i sto­re træk kon­ge­ve­jens for­løb, og på vejens sid­ste styk­ke ned mod Vads Møl­le lig­ger rester af vej­en skjult under et til­gro­et bæl­te”, skri­ver bebo­er­ne i Amstrup til kul­tur­mi­ni­ste­ren. De hen­vi­ser også til, at da arkæ­o­lo­ger udgra­ve­de en stor bop­lads på ste­det, stød­te de på vejen.
Sagen om diget hand­ler om tro­vær­dig histo­ri­e­for­tæl­lin­gen og om beva­ring af for­tids­min­der. Hver­ken kul­tur­mi­ni­ste­ri­et eller kul­tursty­rel­sen har kom­men­ta­rer til bre­vet fra bebo­er­ne i Amstrup.

 

 

 

 

 

KALENDER

DANSKE SENIORER
Hver man­dag helt frem til og med 26. april mødes med­lem­mer­ne af for­e­nin­gen Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling ved Sog­ne­hu­set til fæl­les gåtu­re, spil på FDF-plad­sen og kaf­fe i bål­hyt­ten. 01. marts er møde­tids­punk­tet kl. 09.30. Men fra 8. marts er det ændret til kl. 13.30.


Hver lør­dag frem mod påske er restau­rant Møl­le­går­dens take away åben fra kl. 10.30 – 15.30 for salg af fri­ske fisk, deli­ka­tes­ser, kaf­fe, varm cacao og dagens kage. Du kan også få et stjer­neskud med hjem. Men det skal bestil­les for­ud på tlf. 86552083

SANGEFTERMIDDAGE AFLYSES
San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set den før­ste tirs­dag i måne­den afly­ses helt. For­hå­bent­ligt kan de begyn­de igen 1. september. 

AFLYSTMORGENSANGKIRKEN
Mor­gensang med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set er aflyst.