Amstrup-borgere kræver troværdig historiefortælling

Amstrup-beboerne til Mette Bock – din styrelse er helt galt afmarcheret

Kulturstyrelsen har udpeget et stykke af den næsten 1000 år gamle kongernes vej til at være et beskyttet dige. Diget har ganske vist aldrig eksisteret, men det har ikke afholdt samme styrelse fra at kræve, at det skal genopbygges.
Derfor har en gruppe borgere i Amstrup skrevet til kulturminister Mette Bock, for at gøre hende opmærksom på, at styrelsen er helt galt på den – og for at få omgjort kravet om, at der skal være et dige dér.

Historien om diget begyndte i 2008, da en landmand fjernede 70 meter af den gamle tilgroede vej.
2. september 2009 meddelte Odder kommune Kulturstyrelsen, at landmanden ulovligt havde fjernet 80 meter af en digestrækning i nærheden af Ålstrup by.
Kulturstyrelsen havde dog ingen hast, så svaret lod vente på sig. Det kom ikke før 23. oktober 2014. Altså mere end fem år efter kommunens henvendelse, og efter forældelsesfristen, som netop er fem år. Men svaret var klart: Diget skal genopbygges.
Landmanden havde i mellemtiden søgt en dispensation, så det var lovligt, at han havde fjernet noget af den tilgroede vej.Han fik den ikke – på trods af forældelsesfristen.
Odder kommune meddelte – fremgår det af Amstrup-beboernes skrivelse til kulturministeren – at ”det er korrekt, at der har været en lang sagsbehandlingstid hos Kulturstyrelsen. Denne lange sagsbehandlingstid har dog ikke medført en egentlig forældelsesfrist”. I andre sammenhænge er lov lov – og lov skal holdes.

Diget, som Kulturstyrelsen har krævet, at landmanden skal bygge

GENOPBYGGER IKKE EKSISTERENDE DIGE
Landmanden har så bygget et 70 meter langt dige, fordi det krævede Kulturstyrelsen af ham.
Det er denne afgørelse, beboerne i Amstrup vil have kulturminister Mette Bock til at ændre.  ”Slots- og Kulturstyrelsen har ført sit bevis for et diges eksistens med en henvisning til ”alle tilgængelige luftfotos og historiske kort”. Der er imidlertid ikke spor af et dige på et eneste af de nævnte kort og fotos”, skriver beboerne i Amstrup i brevet. Og de vedlægger kopier af kort som dokumentation – det ældste fra 1783.
Genopbygningen af diget, der godt nok aldrig har eksisteret, sker på bekostning af et stykke af den gamle kongevej. Og som der står i brevet:
”Historien om vejen anser vi for at være vigtigere end en historie om, at man i 2002 fandt på, at diger var bevaringsværdige. Især fordi dette dige aldrig har eksisteret. Men principperne har foreløbig sejret”.

BUKKENDE MED HATTEN I HÅNDEN
Det opførte dige dækker en del af den gamle kongevej. ”Her har datidens bønder stået med hatten i hånden og bukket for Valdemar og senere konger”, skriver Amstrup-beboerne.
Vejen blev nemlig brugt af de såkaldte rejsekonger. De havde værdier over alt i landet – jord, bygninger, jagter. I Gylling, Søby og Fensten ejede kongen 300 tdr land og på Alrø retten til harejagten.
Dertil kom, at den lavvandede vig kun halvanden kilometer øst for Gylling, var den korteste vej til Sjælland og til Fyn. Så det var ofte, bønderne måtte tage hatten i hånden og bukke, når kongerne kom sejlende i datidens næstens fladbundede skibe og tog videre til Skanderborg Slot eller Tingstedet i Viborg.
”Kongernes vej gennem Hads herred eksisterer for en stor dels vedkommende i dag. Mellem Kattegat og Gylling er der etableret en sti omtrent, hvor vejen forløb. Vejen mellem Gylling og Bavnbjerg følger i store træk kongevejens forløb, og på vejens sidste stykke ned mod Vads Mølle ligger rester af vejen skjult under et tilgroet bælte”, skriver beboerne i Amstrup til kulturministeren. De henviser også til, at da arkæologer udgravede en stor boplads på stedet, stødte de på vejen.
Sagen om diget handler om troværdig historiefortællingen og om bevaring af fortidsminder. Hverken kulturministeriet eller kulturstyrelsen har kommentarer til brevet fra beboerne i Amstrup.