KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Amstrup-bor­ge­re kræ­ver tro­vær­dig historiefortælling

Amstrup-bebo­er­ne til Met­te Bock – din sty­rel­se er helt galt afmarcheret

Kul­tursty­rel­sen har udpe­get et styk­ke af den næsten 1000 år gam­le kon­ger­nes vej til at være et beskyt­tet dige. Diget har gan­ske vist aldrig eksi­ste­ret, men det har ikke afholdt sam­me sty­rel­se fra at kræ­ve, at det skal genopbygges.
Der­for har en grup­pe bor­ge­re i Amstrup skre­vet til kul­tur­mi­ni­ster Met­te Bock, for at gøre hen­de opmærk­som på, at sty­rel­sen er helt galt på den – og for at få omgjort kra­vet om, at der skal være et dige dér.

Histo­ri­en om diget begynd­te i 2008, da en land­mand fjer­ne­de 70 meter af den gam­le til­gro­e­de vej.
2. sep­tem­ber 2009 med­del­te Odder kom­mu­ne Kul­tursty­rel­sen, at land­man­den ulov­ligt hav­de fjer­net 80 meter af en dige­stræk­ning i nær­he­den af Ålstrup by.
Kul­tursty­rel­sen hav­de dog ingen hast, så sva­ret lod ven­te på sig. Det kom ikke før 23. okto­ber 2014. Alt­så mere end fem år efter kom­mu­nens hen­ven­del­se, og efter for­æl­del­ses­fri­sten, som net­op er fem år. Men sva­ret var klart: Diget skal genopbygges.
Land­man­den hav­de i mel­lem­ti­den søgt en dis­pen­sa­tion, så det var lov­ligt, at han hav­de fjer­net noget af den til­gro­e­de vej.Han fik den ikke – på trods af forældelsesfristen.
Odder kom­mu­ne med­del­te – frem­går det af Amstrup-bebo­er­nes skri­vel­se til kul­tur­mi­ni­ste­ren – at ”det er kor­rekt, at der har været en lang sags­be­hand­lings­tid hos Kul­tursty­rel­sen. Den­ne lan­ge sags­be­hand­lings­tid har dog ikke med­ført en egent­lig for­æl­del­ses­frist”. I andre sam­men­hæn­ge er lov lov – og lov skal holdes.

Diget, som Kul­tursty­rel­sen har kræ­vet, at land­man­den skal bygge

GENOPBYGGER IKKE EKSISTERENDE DIGE
Land­man­den har så byg­get et 70 meter langt dige, for­di det kræ­ve­de Kul­tursty­rel­sen af ham.
Det er den­ne afgø­rel­se, bebo­er­ne i Amstrup vil have kul­tur­mi­ni­ster Met­te Bock til at ændre.  ”Slots- og Kul­tursty­rel­sen har ført sit bevis for et diges eksi­stens med en hen­vis­ning til ”alle til­gæn­ge­li­ge luft­fo­tos og histo­ri­ske kort”. Der er imid­ler­tid ikke spor af et dige på et ene­ste af de nævn­te kort og fotos”, skri­ver bebo­er­ne i Amstrup i bre­vet. Og de ved­læg­ger kopi­er af kort som doku­men­ta­tion – det æld­ste fra 1783.
Genop­byg­nin­gen af diget, der godt nok aldrig har eksi­ste­ret, sker på bekost­ning af et styk­ke af den gam­le kon­ge­vej. Og som der står i brevet:
”Histo­ri­en om vej­en anser vi for at være vig­ti­ge­re end en histo­rie om, at man i 2002 fandt på, at diger var beva­rings­vær­di­ge. Især for­di det­te dige aldrig har eksi­ste­ret. Men prin­cip­per­ne har fore­lø­big sejret”.

BUKKENDE MED HATTENHÅNDEN
Det opfør­te dige dæk­ker en del af den gam­le kon­ge­vej. ”Her har dati­dens bøn­der stå­et med hat­ten i hån­den og buk­ket for Val­de­mar og sene­re kon­ger”, skri­ver Amstrup-beboerne.
Vej­en blev nem­lig brugt af de såkald­te rej­se­kon­ger. De hav­de vær­di­er over alt i lan­det – jord, byg­nin­ger, jag­ter. I Gyl­ling, Søby og Fen­sten eje­de kon­gen 300 tdr land og på Alrø ret­ten til harejagten.
Der­til kom, at den lavvan­de­de vig kun halvan­den kilo­me­ter øst for Gyl­ling, var den kor­te­ste vej til Sjæl­land og til Fyn. Så det var ofte, bøn­der­ne måt­te tage hat­ten i hån­den og buk­ke, når kon­ger­ne kom sej­len­de i dati­dens næstens flad­bun­de­de ski­be og tog vide­re til Skan­der­borg Slot eller Ting­s­te­det i Viborg.
”Kon­ger­nes vej gen­nem Hads her­red eksi­ste­rer for en stor dels ved­kom­men­de i dag. Mel­lem Kat­te­gat og Gyl­ling er der etab­le­ret en sti omtrent, hvor vej­en for­løb. Vej­en mel­lem Gyl­ling og Bavn­b­jerg føl­ger i sto­re træk kon­ge­ve­jens for­løb, og på vejens sid­ste styk­ke ned mod Vads Møl­le lig­ger rester af vej­en skjult under et til­gro­et bæl­te”, skri­ver bebo­er­ne i Amstrup til kul­tur­mi­ni­ste­ren. De hen­vi­ser også til, at da arkæ­o­lo­ger udgra­ve­de en stor bop­lads på ste­det, stød­te de på vejen.
Sagen om diget hand­ler om tro­vær­dig histo­ri­e­for­tæl­lin­gen og om beva­ring af for­tids­min­der. Hver­ken kul­tur­mi­ni­ste­ri­et eller kul­tursty­rel­sen har kom­men­ta­rer til bre­vet fra bebo­er­ne i Amstrup.

 

 

 

 

 

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

SPISEVENNER

På menu­en er fri­ka­del­ler, stu­vet hvid­kål og kar­to­f­ler, når Spi­se­ven­ner mødes igen 21. maj kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

FORÅRSKONCERTFALLING KIRKE

Jysk Aka­de­misk Kor, der består af 30 erfar­ne kor­san­ge­re, giver kon­cert i Fal­ling Kir­ke 29. maj kl. 19. De syn­ger dan­ske for­års- og sommersange. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter, der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 75 ekstra bil­let­ter nu udbudt til salg. Køb her.

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen – men også i gader­ne, i For­sam­lings­hu­set og ved Møl­len. Pro­gram­met er ikke helt klar end­nu. Efter­hån­den som det er fær­digt, vil akti­vi­te­ter­ne bli­ve sat i kalenderen.ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET