KORT NYT

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Akti­vi­te­ter – på trods af Corona

På Alrø spil­ler børn og unge fod­bold og rund­bold hver man­dag kl. 15.30. Og på tirs­dag kl.14.00 tyv­star­ter øens pen­tanque klub sæso­nen. Den 16. begyn­der fod­bold­sæ­so­nen i Gyl­ling, og Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling fort­sæt­ter gåtu­re og spil på FDF-plad­­sen hver man­dag kl. 13.30. Cor­o­na kan ikke stop­pe uden­­dørs-akti­vi­te­ter­­ne, når restrik­tio­ner­ne bli­ver overholdt. 

Tre loka­le stil­ler op

16. novem­ber skal vi til kom­mu­nalvalg.  Fore­lø­big stil­ler tre loka­le op. Det er Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling, der alle­re­de er i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for de kon­ser­va­ti­ve. Og det er John Rosen­høj fra Amstrup, der også alle­re­de har en plads for Dansk Fol­ke­par­ti. Ny er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, der stil­ler op for Soci­al­de­mo­kra­ter­ne. Først efter par­tiets gene­ral­for­sam­ling ved vi, hvil­ket num­mer på listen han bliver. 

Fire loka­le pro­jek­ter fik penge

Kom­mu­nens lokal­råd har delt ud af pen­ge­ne i fæl­les­pulj­en for pro­jek­ter. Fire pro­jek­ter fra vores områ­de fik pen­ge. Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne fik 40.000 kr til et natur­pro­jekt  ved Older­mands­høj­en på Mose­vej.  Fryse­hu­set i Ålstrup, der er lands­by­ens for­sam­lings­hus, fik 4.735 kr til en ny flag­stang. Gyl­ling For­sam­lings­hus fik 40.000 kr til nyt gulv og Gyl­ling Lokal­råd fik 25.000 kr til øget biodiversitet. 

Defi­ni­tion på optimisme

Den nye café på Alrø, der vil sæl­ge pro­duk­ter lavet af bison kød, isv­af­ler samt kaf­fe og kage, tager alle­re­de nu imod bord­be­stil­lin­ger, for­di ejer­ne for­ven­ter at åbne til påske. De håber på, at Met­te Fre­de­rik­sen til den tid har lem­pet Cor­o­­na-restrik­tio­­ner­­ne. Det er måske nok defi­ni­tio­nen på opti­mis­me, men deler du den, kan du bestil­le bord på hjem­mesi­den http://​alrokg​.dk

AURA-pen­ge­ne skal bru­ges til spil

Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling har fået 2000 kr fra Auras Cor­o­na­hjæl­pe­pak­ke. Pen­ge­ne skal bru­ges til køb af spil, der kan bru­ges udendørs. 

For­e­nin­gens akti­vi­te­ter har været luk­ket ned læn­ge, og med­lem­mer­ne sav­ner at være sam­men. Besty­rel­sen håber der­for, at det sidst i febru­ar bli­ver muligt at arran­ge­re gåtu­re, spil på FDF’s sto­re grund og drik­ke kaf­fe sam­men i shelteret. 

Bil­li­ge­re byggegrunde

På den luk­ke­de del af kom­mu­nal­be­sty­rel­sens møde beslut­te­de med­lem­mer­ne at sæt­te pri­sen på de otte byg­ge­grun­de i Sme­­de­­ga­­de-områ­­det i Ørting ned med 15 pro­cent. Kun to af de otte grun­de er på nuvæ­ren­de tids­punkt for­hånds­re­ser­ve­ret. En ejen­doms­mæg­ler har vur­de­ret, at pri­sen var sat for højt.Også byg­ge­grun­de­ne i Gyl­ling og Hund­slund er svæ­re at sæl­ge. Men her er mel­din­gen fra ejen­doms­mæg­le­ren, at pri­ser­ne mat­cher markedet. 

Amstrup-bor­ge­re kræ­ver tro­vær­dig historiefortælling

Amstrup-bebo­er­ne til Met­te Bock – din sty­rel­se er helt galt afmarcheret

Kul­tursty­rel­sen har udpe­get et styk­ke af den næsten 1000 år gam­le kon­ger­nes vej til at være et beskyt­tet dige. Diget har gan­ske vist aldrig eksi­ste­ret, men det har ikke afholdt sam­me sty­rel­se fra at kræ­ve, at det skal genopbygges.
Der­for har en grup­pe bor­ge­re i Amstrup skre­vet til kul­tur­mi­ni­ster Met­te Bock, for at gøre hen­de opmærk­som på, at sty­rel­sen er helt galt på den – og for at få omgjort kra­vet om, at der skal være et dige dér.

Histo­ri­en om diget begynd­te i 2008, da en land­mand fjer­ne­de 70 meter af den gam­le til­gro­e­de vej.
2. sep­tem­ber 2009 med­del­te Odder kom­mu­ne Kul­tursty­rel­sen, at land­man­den ulov­ligt hav­de fjer­net 80 meter af en dige­stræk­ning i nær­he­den af Ålstrup by.
Kul­tursty­rel­sen hav­de dog ingen hast, så sva­ret lod ven­te på sig. Det kom ikke før 23. okto­ber 2014. Alt­så mere end fem år efter kom­mu­nens hen­ven­del­se, og efter for­æl­del­ses­fri­sten, som net­op er fem år. Men sva­ret var klart: Diget skal genopbygges.
Land­man­den hav­de i mel­lem­ti­den søgt en dis­pen­sa­tion, så det var lov­ligt, at han hav­de fjer­net noget af den til­gro­e­de vej.Han fik den ikke – på trods af forældelsesfristen.
Odder kom­mu­ne med­del­te – frem­går det af Amstrup-bebo­er­nes skri­vel­se til kul­tur­mi­ni­ste­ren – at ”det er kor­rekt, at der har været en lang sags­be­hand­lings­tid hos Kul­tursty­rel­sen. Den­ne lan­ge sags­be­hand­lings­tid har dog ikke med­ført en egent­lig for­æl­del­ses­frist”. I andre sam­men­hæn­ge er lov lov – og lov skal holdes.

Diget, som Kul­tursty­rel­sen har kræ­vet, at land­man­den skal bygge

GENOPBYGGER IKKE EKSISTERENDE DIGE
Land­man­den har så byg­get et 70 meter langt dige, for­di det kræ­ve­de Kul­tursty­rel­sen af ham.
Det er den­ne afgø­rel­se, bebo­er­ne i Amstrup vil have kul­tur­mi­ni­ster Met­te Bock til at ændre.  ”Slots- og Kul­tursty­rel­sen har ført sit bevis for et diges eksi­stens med en hen­vis­ning til ”alle til­gæn­ge­li­ge luft­fo­tos og histo­ri­ske kort”. Der er imid­ler­tid ikke spor af et dige på et ene­ste af de nævn­te kort og fotos”, skri­ver bebo­er­ne i Amstrup i bre­vet. Og de ved­læg­ger kopi­er af kort som doku­men­ta­tion – det æld­ste fra 1783.
Genop­byg­nin­gen af diget, der godt nok aldrig har eksi­ste­ret, sker på bekost­ning af et styk­ke af den gam­le kon­ge­vej. Og som der står i brevet:
”Histo­ri­en om vej­en anser vi for at være vig­ti­ge­re end en histo­rie om, at man i 2002 fandt på, at diger var beva­rings­vær­di­ge. Især for­di det­te dige aldrig har eksi­ste­ret. Men prin­cip­per­ne har fore­lø­big sejret”.

BUKKENDE MED HATTENHÅNDEN
Det opfør­te dige dæk­ker en del af den gam­le kon­ge­vej. ”Her har dati­dens bøn­der stå­et med hat­ten i hån­den og buk­ket for Val­de­mar og sene­re kon­ger”, skri­ver Amstrup-beboerne.
Vej­en blev nem­lig brugt af de såkald­te rej­se­kon­ger. De hav­de vær­di­er over alt i lan­det – jord, byg­nin­ger, jag­ter. I Gyl­ling, Søby og Fen­sten eje­de kon­gen 300 tdr land og på Alrø ret­ten til harejagten.
Der­til kom, at den lavvan­de­de vig kun halvan­den kilo­me­ter øst for Gyl­ling, var den kor­te­ste vej til Sjæl­land og til Fyn. Så det var ofte, bøn­der­ne måt­te tage hat­ten i hån­den og buk­ke, når kon­ger­ne kom sej­len­de i dati­dens næstens flad­bun­de­de ski­be og tog vide­re til Skan­der­borg Slot eller Ting­s­te­det i Viborg.
”Kon­ger­nes vej gen­nem Hads her­red eksi­ste­rer for en stor dels ved­kom­men­de i dag. Mel­lem Kat­te­gat og Gyl­ling er der etab­le­ret en sti omtrent, hvor vej­en for­løb. Vej­en mel­lem Gyl­ling og Bavn­b­jerg føl­ger i sto­re træk kon­ge­ve­jens for­løb, og på vejens sid­ste styk­ke ned mod Vads Møl­le lig­ger rester af vej­en skjult under et til­gro­et bæl­te”, skri­ver bebo­er­ne i Amstrup til kul­tur­mi­ni­ste­ren. De hen­vi­ser også til, at da arkæ­o­lo­ger udgra­ve­de en stor bop­lads på ste­det, stød­te de på vejen.
Sagen om diget hand­ler om tro­vær­dig histo­ri­e­for­tæl­lin­gen og om beva­ring af for­tids­min­der. Hver­ken kul­tur­mi­ni­ste­ri­et eller kul­tursty­rel­sen har kom­men­ta­rer til bre­vet fra bebo­er­ne i Amstrup.

 

 

 

 

 

KALENDER

DANSKE SENIORES PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er nu lagt ind under lokal­råd & foreninger

GÅTURENE FORTSÆTTER
I hele juni måned fort­sæt­ter Tors­dags­klub­ben med at mødes hver man­dag kl. 13.30 til gåtu­re og fæl­les kaf­fe i FDF’s hyt­te på Tof­ten i Ørting

GENERALFORSAMLING
1. juli kl. 19 kan alle bor­ge­re over 15 år i Ørting Fal­ling sog­ne del­ta­ge i Hal­lens gene­ral­for­sam­ling. Og de har også stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af for­e­nin­ger, der bru­ger Hallen.

GALLERI MYNSTER
- i den gam­le sko­le på Alrø hol­der åbent fra kl. 14 – 17 alle lør­da­ge, søn­da­ge og hel­lig­da­ge med salg af små og sto­re male­ri­er samt kjo­ler og blu­ser i både hør og kasmir.

ÆSKEN ALRØ
- er åben alle wee­ken­der og hel­lig­da­ge fra kl. 13 – kl. 17 med salg af kunst­hånd­værk og strik­va­rer. Som­mer­bu­tik­ken har fået ny ejer – nem­lig Ben­te Kierbye.