KORT NYT

Tid til at søge julehjælp

Hvis du har børn under 18 år og ved, at du af den ene eller den anden grund vil have svært ved at få øko­no­mi­en til at hæn­ge sam­men til jul, kan du nu søge kir­ken om jule­hjælp.Du skal udfyl­de et ske­ma. Det kan hen­tes her: odder​provsti​.dk ‑Også andre end bør­ne­fa­mi­li­er kan kom­me i betragt­ning, hvis der er en sær­lig grund.Ske­ma­et skal være afle­ve­ret sene­st 23. november. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Amstrup-bor­ge­re kræ­ver tro­vær­dig historiefortælling

Amstrup-bebo­er­ne til Met­te Bock – din sty­rel­se er helt galt afmarcheret

Kul­tursty­rel­sen har udpe­get et styk­ke af den næsten 1000 år gam­le kon­ger­nes vej til at være et beskyt­tet dige. Diget har gan­ske vist aldrig eksi­ste­ret, men det har ikke afholdt sam­me sty­rel­se fra at kræ­ve, at det skal genopbygges.
Der­for har en grup­pe bor­ge­re i Amstrup skre­vet til kul­tur­mi­ni­ster Met­te Bock, for at gøre hen­de opmærk­som på, at sty­rel­sen er helt galt på den – og for at få omgjort kra­vet om, at der skal være et dige dér.

Histo­ri­en om diget begynd­te i 2008, da en land­mand fjer­ne­de 70 meter af den gam­le til­gro­e­de vej.
2. sep­tem­ber 2009 med­del­te Odder kom­mu­ne Kul­tursty­rel­sen, at land­man­den ulov­ligt hav­de fjer­net 80 meter af en dige­stræk­ning i nær­he­den af Ålstrup by.
Kul­tursty­rel­sen hav­de dog ingen hast, så sva­ret lod ven­te på sig. Det kom ikke før 23. okto­ber 2014. Alt­så mere end fem år efter kom­mu­nens hen­ven­del­se, og efter for­æl­del­ses­fri­sten, som net­op er fem år. Men sva­ret var klart: Diget skal genopbygges.
Land­man­den hav­de i mel­lem­ti­den søgt en dis­pen­sa­tion, så det var lov­ligt, at han hav­de fjer­net noget af den til­gro­e­de vej.Han fik den ikke – på trods af forældelsesfristen.
Odder kom­mu­ne med­del­te – frem­går det af Amstrup-bebo­er­nes skri­vel­se til kul­tur­mi­ni­ste­ren – at ”det er kor­rekt, at der har været en lang sags­be­hand­lings­tid hos Kul­tursty­rel­sen. Den­ne lan­ge sags­be­hand­lings­tid har dog ikke med­ført en egent­lig for­æl­del­ses­frist”. I andre sam­men­hæn­ge er lov lov – og lov skal holdes.

Diget, som Kul­tursty­rel­sen har kræ­vet, at land­man­den skal bygge

GENOPBYGGER IKKE EKSISTERENDE DIGE
Land­man­den har så byg­get et 70 meter langt dige, for­di det kræ­ve­de Kul­tursty­rel­sen af ham.
Det er den­ne afgø­rel­se, bebo­er­ne i Amstrup vil have kul­tur­mi­ni­ster Met­te Bock til at ændre.  ”Slots- og Kul­tursty­rel­sen har ført sit bevis for et diges eksi­stens med en hen­vis­ning til ”alle til­gæn­ge­li­ge luft­fo­tos og histo­ri­ske kort”. Der er imid­ler­tid ikke spor af et dige på et ene­ste af de nævn­te kort og fotos”, skri­ver bebo­er­ne i Amstrup i bre­vet. Og de ved­læg­ger kopi­er af kort som doku­men­ta­tion – det æld­ste fra 1783.
Genop­byg­nin­gen af diget, der godt nok aldrig har eksi­ste­ret, sker på bekost­ning af et styk­ke af den gam­le kon­ge­vej. Og som der står i brevet:
”Histo­ri­en om vej­en anser vi for at være vig­ti­ge­re end en histo­rie om, at man i 2002 fandt på, at diger var beva­rings­vær­di­ge. Især for­di det­te dige aldrig har eksi­ste­ret. Men prin­cip­per­ne har fore­lø­big sejret”.

BUKKENDE MED HATTENHÅNDEN
Det opfør­te dige dæk­ker en del af den gam­le kon­ge­vej. ”Her har dati­dens bøn­der stå­et med hat­ten i hån­den og buk­ket for Val­de­mar og sene­re kon­ger”, skri­ver Amstrup-beboerne.
Vej­en blev nem­lig brugt af de såkald­te rej­se­kon­ger. De hav­de vær­di­er over alt i lan­det – jord, byg­nin­ger, jag­ter. I Gyl­ling, Søby og Fen­sten eje­de kon­gen 300 tdr land og på Alrø ret­ten til harejagten.
Der­til kom, at den lavvan­de­de vig kun halvan­den kilo­me­ter øst for Gyl­ling, var den kor­te­ste vej til Sjæl­land og til Fyn. Så det var ofte, bøn­der­ne måt­te tage hat­ten i hån­den og buk­ke, når kon­ger­ne kom sej­len­de i dati­dens næstens flad­bun­de­de ski­be og tog vide­re til Skan­der­borg Slot eller Ting­s­te­det i Viborg.
”Kon­ger­nes vej gen­nem Hads her­red eksi­ste­rer for en stor dels ved­kom­men­de i dag. Mel­lem Kat­te­gat og Gyl­ling er der etab­le­ret en sti omtrent, hvor vej­en for­løb. Vej­en mel­lem Gyl­ling og Bavn­b­jerg føl­ger i sto­re træk kon­ge­ve­jens for­løb, og på vejens sid­ste styk­ke ned mod Vads Møl­le lig­ger rester af vej­en skjult under et til­gro­et bæl­te”, skri­ver bebo­er­ne i Amstrup til kul­tur­mi­ni­ste­ren. De hen­vi­ser også til, at da arkæ­o­lo­ger udgra­ve­de en stor bop­lads på ste­det, stød­te de på vejen.
Sagen om diget hand­ler om tro­vær­dig histo­ri­e­for­tæl­lin­gen og om beva­ring af for­tids­min­der. Hver­ken kul­tur­mi­ni­ste­ri­et eller kul­tursty­rel­sen har kom­men­ta­rer til bre­vet fra bebo­er­ne i Amstrup.

 

 

 

 

 

KALENDER

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser alle klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set i resten af novem­ber og hele decem­ber på grund af Corona-restriktionerne.

JULGALLERIET

27. – 29. novem­ber hol­der Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion åbent. Fre­dag fra kl. 13 til kl. 17 – lør­dag og søn­dag fra kl. 10 til kl. 16. Cor­o­na-reg­ler­ne bli­ver over­holdt, så husk ansigtsmasken.

SANGEFTERMIDDAGEN AFLYST
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 01. decem­ber er aflyst p.g.a. Corona-situationen

KØB GAVER OG JULEPYNT
Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion i Ørting hol­der åbent 4. dec. fra kl. 13 – 17, 5. dec. fra kl. 10 – 16 og 6. dec. fra 10 – 16. Det er muligt at købe gaver og julepynt. 

SYNG JULEN IND
6. decem­ber kl. 14.00: De ni læs­nin­ger i Ørting Kir­ke. Og bag­ef­ter invi­te­rer menig­heds­råd og Dan­ske Seni­o­rer alle, der har lyst, på gløgg og æbleski­ver i Sognehuset.


MORGENSANGKIRKEN
10. decem­ber kl. 9.30 er der mor­gensang i kir­ken for sid­ste gang i år. Som sæd­van­ligt er der bag­ef­ter mor­genkaf­fe og samvær i Sognehuset. 

HENT DIT JULETRÆ
13. decem­ber mel­lem kl. 15 og kl. 17 kan I hen­te jeres jule­træ ved Ørting Hal­len. Det skal bestil­les sene­st 6. dec. Ring eller send sms til 24679108. Træ­er op til 2 meter koster 150 kr – over 2 meter koster 200 kr. Halv­de­len af pen­ge­ne går til ØFUG. Cafe­te­ri­et er åbent og sæl­ger gløgg/​saftevand og æbleski­ver for 25 kr