KORT NYT

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Godt at syn­ge sam­men med andre

I godt 30 år er san­ge fra Højsko­lesang­bo­gen ble­vet sun­get i aula­en på sko­len den før­ste tirs­dag i måne­den. Da den hed Ørting Fal­ling Cen­tralsko­le – og nu, hvor det er Mar­gret­he­lyst Frisko­le. Også den­ne tirs­dag en mørk og kold novem­ber­af­ten. Men inden­dø­re er der varmt, og ved de to lang­bor­de er der ved at være fyldt op, stea­rin­ly­se­ne er tændt i den høje sta­ge ved siden af flyg­let, bla­de i efter­å­rets bru­ne og gul­li­ge far­ver er strø­et hen over de hvi­de duge og sang­bø­ger­ne lig­ger klar.

Eigil Sen­nels, hvis kone star­te­de san­gaf­te­ner­ne og stod for dem i man­ge år, byder

84-åri­ge Sol­veig Jacob­sen til­ret­te­læg­ger før­ste del af sangaftenen

vel­kom­men, og så tager 84-åri­ge Sol­veig Jacob­sen over. Hun sid­der ved flyg­let – og det er hen­de, der har bestemt, hvad der skal syn­ges den før­ste del af afte­nen. Og åbnings­san­gen er ”Nu fal­mer skoven”.
Sol­veig fort­sat­te san­gaf­te­ner­ne, da Bir­git Sen­nels blev syg og døde.
Man­ge af del­ta­ger­ne har været med i alle åre­ne. Hårets er ble­vet gråt og hvidt. Selv om de er flyt­tet til Odder og til Søvind, kom­mer de alli­ge­vel trofast.
”Vi kom­mer, for­di det er dej­ligt at syn­ge sam­men med andre og for at møde vores gam­le ven­ner”, siger 92-åri­ge Nan­na, som i man­ge år boe­de i Fal­ling men nu bor i Søvind.
Det er ikke alle de san­ge, Sol­veig har valgt, der er godt kendt af alle. Da hun slår an til Frank Jægers ”Den sor­te fugl”, fyl­der den ikke Aula­en med helt sam­me klang som ”nu fal­mer sko­ven”. Men sun­get bli­ver den.
Da Ste­en Ste­en­sen Bli­chers ”visen om Søren Kan­ne” skal syn­ges med alle 21 vers, må tek­sten hen­tes fra de fotoko­pi­e­re­de sang­tek­ster. A4-map­per bli­ver hen­tet fra tasker­ne. Map­pens tyk­kel­sen for­tæl­ler, hvor læn­ge eje­ren har været med.

KAFFE OG KAGE

Og så er det tid til kaf­fen. Den med­brin­ger del­ta­ger­ne selv og fle­re har afta­ler om at skif­tes til at tage også kage med. Snak­ken fyl­der rum­met. Man rej­ser sig og går til det andet bord for at hil­se på. Det er tyde­ligt, at også den soci­a­le del af san­gaf­te­nen fyl­der. De fire fra Søvind-klub­ben pak­ker ostemad­der­ne ud og skæn­ker kaf­fen. De skif­tes til at tage kaf­fe­kur­ven med. Dog ikke Hen­ning, for det er ham, der kører.
Efter kaf­fen kan del­ta­ger­ne væl­ge san­ge. Og for­sla­ge­ne er man­ge. Det bli­ver til både ”vel­kom­men i det grøn­ne”, ”papirs­klip”, ”under­li­ge aftens­duf­te”, ”på det jæv­ne” og ”livet er en morgengave”.
Klok­ken nær­mer sig 21.30. Og nu er der opbrud. Sto­le­ne bli­ver sam­let og stab­let. Lyse­ne bli­ver pustet ud. Der bli­ver sagt far­vel og på gen­syn. Næste san­gaf­ten er før­ste tirs­dag i decem­ber. Så det vil være julesan­ge, der er på programmet.

 

KALENDER

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser alle klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set i resten af novem­ber og hele decem­ber på grund af Corona-restriktionerne.

SANGEFTERMIDDAGEN AFLYST
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 01. decem­ber er aflyst p.g.a. Corona-situationen

KØB GAVER OG JULEPYNT
Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion i Ørting hol­der åbent 4. dec. fra kl. 13 – 17, 5. dec. fra kl. 10 – 16 og 6. dec. fra 10 – 16. Det er muligt at købe gaver og julepynt. 

SYNG JULEN IND
6. decem­ber kl. 14.00: De ni læs­nin­ger i Ørting Kir­ke. Og bag­ef­ter invi­te­rer menig­heds­råd og Dan­ske Seni­o­rer alle, der har lyst, på gløgg og æbleski­ver i Sognehuset.


MORGENSANGKIRKEN
10. decem­ber kl. 9.30 er der mor­gensang i kir­ken for sid­ste gang i år. Som sæd­van­ligt er der bag­ef­ter mor­genkaf­fe og samvær i Sognehuset. 

HENT DIT JULETRÆ
13. decem­ber mel­lem kl. 15 og kl. 17 kan I hen­te jeres jule­træ ved Ørting Hal­len. Det skal bestil­les sene­st 6. dec. Ring eller send sms til 24679108. Træ­er op til 2 meter koster 150 kr – over 2 meter koster 200 kr. Cafe­te­ri­et er åbent og sæl­ger gløgg/​saftevand og æbleski­ver for 25 kr