KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Avi­sen kom­mer ud med cykel­bud

I Ørting og omegn har vi Lokal­po­sten. I Gyl­ling har de ”Gyl­ling og omegn”. Og på Alrø har de ”Alrø Infor­ma­tion”, som i mod­sæt­ning til de to andre hyper­lo­ka­le medi­er udkom­mer som papira­vis. Ikke nok med det – den bli­ver også delt ud og lagt i alle post­kas­ser på øen, så samt­li­ge bebo­e­re – både unge og gam­le – ved, hvad der fore­går i de man­ge for­e­nin­ger.
Avi­sen udkom­mer hver måned – bort­set fra som­mer­må­ne­der­ne og i janu­ar.

Vi kun­ne godt bru­ge et til­skud fra f.eks. restau­ran­ter­ne, mener Bir­git (tv) og Ben­te

”Nej, i janu­ar laver vi et dob­belt­num­mer – janu­ar og febru­ar – for ellers skul­le vi sid­de med den 2. jule­dag, og det vil vi trods alt ikke”, siger Ben­te Ras­mus­sen, som sam­men med Bir­git Søgaard laver avi­sen.

KAN GODT BRUGE ET TILSKUD
Ben­te har lavet Alrø-avi­sen, som den hed­der i dag­lig tale, siden 2003 – Bir­git i knap så lang tid. Hun og hen­des mand flyt­te­de til Alrø for nog­le år siden, da deres børn var flyt­tet hjem­me­fra.
De to får ikke en kro­ne for deres arbej­de. Men løn får de, siger de beg­ge. Nem­lig for­nø­jel­sen.
Kir­kens kopi­ma­ski­ne bli­ver brugt som tryk­ke­ri – papi­ret bli­ver købt på til­bud. Kun omde­le­ren får et sym­bolsk beløb for på cykel at brin­ge avi­sen ud.
Ben­te og Bir­git er eni­ge om, at de godt kun­ne bru­ge lidt til­skud fra f.eks. restau­ran­ter­ne. ”Det har været på tale, men så er de kom­mer fra det igen”.

DE FORMIDLER AKTIVITETER
De to skri­ver ikke selv. De for­mid­ler, hvad der fore­går på øen. Hvad der sker i for­e­nin­ger­ne og soci­a­le akti­vi­te­ter som fæl­les­spis­ning, Skt.Hans-fest, som­mer­fest, lop­pe­mar­ked og andre soci­a­le akti­vi­te­ter. Men de opta­ger også stof fra enkel­te bebo­e­re. Hvis de f.eks vil sæl­ge noget – syl­te­tøj, rød­be­der eller andet.
Avi­sen har dead­li­ne den 20 i måne­den. Og de to redak­tø­rer har helt styr på, hvor­når for­e­nin­ger­ne f.eks. hol­der gene­ral­for­sam­ling. Er der ikke kom­met noget fra for­mand eller besty­rel­se, får de en ryk­ke. ”Der er jo altid nogen, der abso­lut skal kom­me i sid­ste øje­blik”, siger Ben­te. ”Sådan har det været i alle de år, jeg har lavet Alrø-avi­sen”.

HVERKEN SLADDER ELLER BROK
De to kan ret­te lidt i tegn­sæt­ning og opbyg­ning. Men ellers kom­mer noter­ne på, som de er. Hvis en med­del­el­se er for lang, eller der er kom­met mere, end der er plads til, bli­ver avi­sens side­tal bare udvi­det.  
Alt fra Alrø kom­mer dog ikke med. Slad­der er helt ude­luk­ket. Det sam­me er bekla­gel­ser eller hvis folk vil rak­ke ned på noget. Det må de kom­me af med andre ste­der.

FJERN BÅDENE
Men ind­læg i Alrø-avi­sen kan godt ska­be debat. F.eks. rum­mer den sene­ste nog­le få linjer fra Gyl­ling-Alrø menig­heds­råd, der gør opmærk­som på, at der på stran­den i Søn­der­by lig­ger fle­re både, som ikke har været ude at sej­le i lang tid – og ejer­ne bli­ver bedt om at få dem fjer­net før som­mer, så ste­det ikke bli­ver en los­se­plads. Grun­den hører til kir­ken.
Fle­re bebo­e­re blev halv­su­re, og det kom til udtryk på Face­book.

OP KØLESKABET
Man kan spør­ge, om der over­ho­ve­det er brug for en papira­vis, når øen har egen Face­book-grup­pe (Aktiv Alrø) og hjem­mesi­de (som du kan se her).
Men der er brug for Alrø-avi­sen, mener de to redak­tø­rer. For det før­ste er der bebo­e­re, der ikke er på net­tet – som end ikke ejer PC eller tab­let. For det andet kan de beg­ge se, at avi­sens kalen­der bli­ver sat op på køle­skabs­dø­re­ne rundt om på øen.
Så de fort­sæt­ter, og avi­sen vil bli­ve bragt ud til alle post­kas­ser med cykel­bud efter som­mer­fe­ri­en. Og en stak vil bli­ve lagt i både for­sam­lings­hu­set og i kir­ken, så også Alrøs gæster kan ori­en­te­re sig om til­bud og akti­vi­te­ter.

 

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

GENERALFORSAMLING

8. okto­ber kl. 13.30 hol­der Tors­dags­klub­ben gene­ral­for­sam­ling. For­e­nin­gen giver kaf­fe – og bag­ef­ter kan kor­te­ne fin­des frem. Det er i Sog­ne­hu­set – som sæd­van­ligt.

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.

FÆLLESSPISNING

5. novem­ber kl. 12.30 invi­te­rer Tors­dags­klub­ben til fæl­les­spis­ning. Pri­sen er 50 kr – meld dig til sene­st når du kom­mer i klub­ben 29. okto­ber. Det er i Sog­ne­hu­set.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58