KORT NYT

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Jens Peter er sta­dig formand

Jens Peter Peter­sen, som var for­mand for Ørting-Fal­lings menig­heds­råd, fort­sæt­ter som for­mand. Men nu for det fæl­les menig­heds­råd for Fjord­pa­sto­ra­tet, der består af hele seks sog­ne. Nem­lig Ørting, Fal­ling, Gyl­ling, Alrø, Hund­slund og Tor­rild.Næst­for­mand er Tri­ne Bil­le, som er valgt i Hundslund. 

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Besæt­tel­sen 2: Den orga­ni­se­re­de mod­stand i vores områ­de begynd­te på landet

Det var præ­ster­ne eller deres søn­ner, der tog ini­ti­a­tiv til mod­stands­grup­per­ne i de tre lands­by­er. For i mod­sæt­ning til resten af lan­det, begynd­te den orga­ni­se­re­de mod­stand mod tysker­ne her i områ­det i oplan­det – ikke i byen.
Men det tog nog­le år, før det skete.
Besæt­tel­sen hav­de ikke det sto­re tag i vores områ­de. Sire­ner­ne’s bøl­gen­de hylen, der vars­le­de luf­tan­greb, blev dag­lig­dag – og folk fort­sat­te deres arbej­de i mar­ken eller hvad de ellers hav­de travlt med. De fle­ste mær­ke­de kun besæt­tel­sen, for­di der nu var varer, de ikke kun­ne købe. Cyk­ler­ne kun­ne ikke få nye dæk. Tobak var stærkt ratio­ne­ret, og man­ge begynd­te at dyr­ke den i haven. Noget vær­re hak­kel­se, som min mor­far sag­de, når han sene­re for­tal­te – ikke engang en ko vil­le æde det. Hel­ler ikke mor­mors æble­bla­de-te gav han en god anmel­del­se. Han drak den kun, for­di han så kun­ne sko­v­le suk­ker op i kop­pen. Suk­ker var ratio­ne­ret, men var man biav­ler, kun­ne man få 15 kg ekstra.

THORØE VAR ODDERS TJENER BOLDT

Grønt­hand­ler Thor­øe – var Odders sortbørs­hand­ler num­mer 1  (foto: Bo Eriksen)

Men på lan­det kla­re­de de fle­ste sig – de hav­de let adgang til kød, mælk, frugt og grønt­sa­ger. Hvis de ikke selv hav­de adgang, kend­te de nogen, der kun­ne leve­re. Skul­le det være, kun­ne man altid – hvis man da hav­de råd – hand­le lidt sortbørs hos grønt­hand­ler Thor­øe i Odder. Han var at sam­men­lig­ne med Mata­dors tje­ner Boldt, der hav­de ratio­ne­rings-mær­ker under disken.
I efter­ti­den er besæt­tel­ses-tiden kaldt ”de fem for­ban­de­de år”. For­ban­del­sen nåe­de ikke helt vores område.

PASSIV MODSTAND

Man vend­te ryg­gen til de tysk-ven­li­ge, gik til fored­rag om at være dansk og til alsang, og man så skævt til de land­mænd, der tjen­te godt på at leve­re til tysker­ne. Det var den mod­stand, det kun­ne ræk­ke til. Iføl­ge Dan Ene­vold Mik­kel­sens spe­ci­a­le om ”Besæt­tel­sen set fra Hads Her­red”, kom 350 men­ne­sker f.eks. til et med fored­rag med Hund­slund-præ­sten om at være dansk.

PROPRIETÆREN VAR NAZIST

Fra Bovrup Kar­to­te­ket – med­lem­mer af nazi-par­ti­et, der er født før 1908

Hund­slund var det ene­ste sted, hvor det dan­ske nazist­par­ti – DNSAP – fik mere end 10 stem­mer til val­get i 1943. Måske for­di der i områ­det boe­de en pro­p­ri­e­tær, som ikke blot var tysk-ven­lig. Han var også med­lem af det dan­ske nazist­par­ti – DNSAP. Han blev udsat for mere end pas­siv mod­stand. Om ham skri­ver Dan Ene­vold Mik­kel­sen i historie-specialet:
”I august 1942 kla­ger en pro­p­ri­e­tær fra Hund­slund, med to søn­ner i SS, til det tyske hoved­kvar­ter på Dag­mar­hus over at have mod­ta­get trus­sels­bre­ve og på anden måde følt sig for­fulgt. Sagen vide­re­sen­des til statsad­vo­ka­ten, men hen­lag­des som uopkla­ret, efter en stør­re undersøgelse”.
Der er kun én pro­p­ri­e­tær­gård i dét områ­de – og i 1940 viser fol­ke­tæl­lin­gen, at hele hans fami­lie boe­de på går­den – far, mor og seks børn. De æld­ste børn var 36 og 30 år, men boe­de alt­så sta­dig hjemme.
Af Bovrup-Kar­to­te­ket over med­lem­mer af det dansk nazi­par­ti født før 1908, frem­går, at pro­p­ri­e­tæ­ren meld­te sig ind i 1939 – hans kone i 1942.

BLINDE SØREN STØTTEDE BOPA

Blin­de-Søren var den ene­ste, der støt­te­de den kom­mu­ni­sti­ske mod­stands­be­væ­gel­se, BOPA

I de sto­re byer var mod­stands­be­væ­gel­ser vok­set frem, som vil­le bru­ge andre mid­ler end den kol­de skul­der og alsang. Kom­mu­ni­ster­nes bevæ­gel­se hed BOPA. Den var her i områ­det repræ­sen­te­ret af kun en enkelt mand. Nem­lig den blin­de bør­sten­bin­der Søren Jen­sen, som sam­le­de pen­ge ind til bevæ­gel­sen og distri­bu­e­re­de dens ille­ga­le bla­de. Søren var kendt af de fle­ste, når han gik rundt med den lil­le træ­kvogn og solg­te de koste og bør­ster, som han hav­de lavet.
En anden mod­stands­be­væ­gel­se var Hol­ger Dan­ske, der hav­de rod i Dansk Sam­ling – et natio­na­li­stisk par­ti med rød­der i kri­sten­dom­men, som kri­ti­se­re­de sam­ar­bejds­po­li­tik­ken, og blev aktiv i mod­stan­den mod tyskerne.
Men dis­se poli­ti­ske flø­je stod slet ikke stærkt her i området.

BOULSTRUP-GRUPPEN
Men i præ­s­te­går­den i Gos­mer hav­de pastor Wil­hjelm gen­nem en bekendt kon­takt med

Pastor Wil­hjelm – var den før­ste til at orga­ni­se­re mod­stand mod tyskerne

Fro­de Jakob­sen og Rin­gen, som var den mindst ide­o­lo­gi­ske af de for­skel­li­ge mod­stands­grup­pe­rin­ger. I før­ste omgang distri­bu­e­re­de Wil­hjelm det ille­ga­le blad, Rin­gen. Men sene­re sam­le­de han folk, som han men­te vil­le være en del af mod­stands­be­væ­gel­sen – og han fik også opret­tet Boul­strup-grup­pen, hvor også Rand­lev præ­sten – Chril­les G. Chril­le­sen – var med.
Ingen ste­der er Gos­mer-præ­stens for­navn oplyst. Også i mod­stands­ba­sen står han kun som Wilhjelm.

ØRTING-GRUPPEN
Også i Hund­slund og Ørting var der små grup­per. I Hund­slund var det præ­stens to søn­ner, der tog ini­ti­a­ti­vet til grup­pen. Ingen kil­der for­tæl­ler om Ørting-grup­pen. Hel­ler ikke for­søg på at få oplys­nin­ger­ne fra dem, der ellers ken­der lokal­hi­sto­ri­en i detal­jer, har givet resul­tat. Men én ting ved vi dog – leder af grup­pen var Peter Knud­sen, præ­stens søn. Vi ved også, at den var opret­tet først i 1944.
I muse­ets ”I godt sel­skab” fra 2005 skri­ver præ­sten, Boe Ander­sen Krag om ”mod­stands­grup­pen i Hund­slund”, som han var en del af. Han skri­ver bl.a. om de våben, der blev mod­ta­get: ”Våb­ne­ne i den ene kas­se blev for­delt til Hund­slund­grup­pens med­lem­mer. Den anden kas­se var bereg­net for en grup­pe i Ørting”. Des­u­den ved vi, at grup­pen kom til Odder, da kom­man­dan­ten ikke vil­le over­gi­ve sig.

VI HAVDE VÅBEN TIL 12….”
Grup­per­ne i oplan­det var såkald­te ven­te­grup­per. De skul­le sæt­tes ind og afla­ste de alli­e­re­de styr­ker ved kri­gens slut­ning, hvis det kom

Hund­slund-grup­pen bevog­ter indfaldsvej

til de sid­ste kam­pe med tyskerne.
Det blev så ikke til noget her i områ­det – måske godt det sam­me. For grup­per­nes med­lem­mer hav­de ikke megen sky­de­træ­ning. Og fle­re var ble­vet ”fyldt op” i sid­ste øje­blik. F.eks. skri­ver Boe Ander­sen Krag i artik­len om mod­stands­grup­pen i Hund­slund: ”Da det hen på for­å­ret 1945 blev klart, at…..befrielsen af Dan­mark var nær, beslut­te­de vi i grup­pen at opta­ge 6 nye med­lem­mer, da vi jo hav­de våben til 12 i alt”. I Odder blev med­lem­mer hver­vet også den sid­ste dag af besæt­tel­sen. Mod­stands­be­væ­gel­sen i Odder og omegn vok­se­de den sid­ste tid af besæt­tel­sen og tal­te 160 mænd.
De kom ikke i kamp, men blev sat til at bevog­te ind­falds­ve­je­ne til Odder, og sene­re de men­ne­sker, der blev inter­ne­ret på Cen­tral­ho­tel­let. Det blev en fol­ke­for­nø­jel­se at tage på besøg hos mod­stands­be­væ­gel­sen ved ind­falds­ve­je­ne med ciga­ret­ter og andet. Maden blev bragt ud fra Centralhotellet.

4.MAJ-KRIGERNE
Efter besæt­tel­sen har histo­ri­ke­re dis­ku­te­ret, hvor man­ge med­lem­mer, der fak­tisk var en del af mod­stands­be­væ­gel­sen. Nog­le kal­der dem, der meld­te sig fem minut­ter i 12 for 4. maj-kri­ger­ne. Andre for­sva­rer dem og siger, at de fak­tisk kun­ne være ble­vet sendt i kamp, hvis der de sid­ste dage var kom­met til kamp mel­lem tysker­ne og de alli­e­re­de styr­ker. Hvor man­ge, der rent fak­tisk var indstil­let på dét, ved vi ikke noget om. Men vi ved, at grup­per­ne i områ­det ikke hav­de træ­ning nok til at kla­re den opgave.

TERRORISTERBLEV HELTE
Efter besæt­tel­sen blev der skabt en for­tæl­ling om, at næsten alle tog del i mod­stan­den mod besættelsesmagten.
Glemt var, at mod­stands­grup­per­ne blev kaldt ter­r­o­ri­ster. Og at lan­dets stats­mi­ni­ster Buhl opfor­dre­de befolk­nin­gen til at anmel­de, hvis de hav­de kend­skab til aktiv mod­stand mod tysker­ne. For­tæl­lin­gen blev styr­ket af de doku­men­tar­film, der blev udsendt efter besæt­tel­sen, hvor Gun­nar Nu og sku­e­spil­le­ren Mogens Wieth spe­a­ke­de om et folk, der ikke vil­le mere – og som gik til modstand.
Den 3. og sid­ste arti­kel om besæt­tel­sen vil hand­le om retsopgøret.

Du kan læse den før­ste arti­kel her

Artik­len byg­ger på:
Temaar­tik­ler i Odder Avis 4. maj 2005
Artik­ler fra Tid­stav­len på Lokal­hi­sto­risk arkiv Hou’s hjemmeside:
http://www.hou-la.dk/index.php/132-tidstavle/tidstavle-indeks‑6/371‑1940-besaettelsestiden
Fol­ke­tæl­lin­gen 1940
Doku­men­tar­film om besæt­tel­sen på youtu​be​.com – f.eks. ”Dan­mark i læn­ker” og ”de fem år”.
Boe Ander­sen Krags arti­kel i ”I godt sel­skab” 2005 – Mod­stands­grup­pen i Hundslund.
Dan Ene­vold Mik­kel­sens spe­ci­a­le – ”Besæt­tel­sen set fra Hads Herred”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE AFLYSES
San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set den før­ste tirs­dag i måne­den afly­ses helt. For­hå­bent­ligt kan de begyn­de igen 1. september. 

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set frem til 28. februar.

DANSKE SENIORER
Møde­r­ne i Sog­ne­hu­set vil først begyn­de igen 28. febru­ar. Besty­rel­sen vil lave et alter­na­tivt pro­gram, så det er muligt at mødes – også selv om Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne ikke bli­ver ophævet. 

AFLYSTMORGENSANGKIRKEN

Tors­dag d. 14. janu­ar kl. 9.30 er der mor­gensang i Ørting Kir­ke og bag­ef­ter fæl­les kaf­fe i Sognehuset.