KORT NYT

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Besæt­tel­sen 2: Den orga­ni­se­re­de mod­stand i vores områ­de begynd­te på landet

Det var præ­ster­ne eller deres søn­ner, der tog ini­ti­a­tiv til mod­stands­grup­per­ne i de tre lands­by­er. For i mod­sæt­ning til resten af lan­det, begynd­te den orga­ni­se­re­de mod­stand mod tysker­ne her i områ­det i oplan­det – ikke i byen.
Men det tog nog­le år, før det skete.
Besæt­tel­sen hav­de ikke det sto­re tag i vores områ­de. Sire­ner­ne’s bøl­gen­de hylen, der vars­le­de luf­tan­greb, blev dag­lig­dag – og folk fort­sat­te deres arbej­de i mar­ken eller hvad de ellers hav­de travlt med. De fle­ste mær­ke­de kun besæt­tel­sen, for­di der nu var varer, de ikke kun­ne købe. Cyk­ler­ne kun­ne ikke få nye dæk. Tobak var stærkt ratio­ne­ret, og man­ge begynd­te at dyr­ke den i haven. Noget vær­re hak­kel­se, som min mor­far sag­de, når han sene­re for­tal­te – ikke engang en ko vil­le æde det. Hel­ler ikke mor­mors æble­bla­de-te gav han en god anmel­del­se. Han drak den kun, for­di han så kun­ne sko­v­le suk­ker op i kop­pen. Suk­ker var ratio­ne­ret, men var man biav­ler, kun­ne man få 15 kg ekstra.

THORØE VAR ODDERS TJENER BOLDT

Grønt­hand­ler Thor­øe – var Odders sortbørs­hand­ler num­mer 1  (foto: Bo Eriksen)

Men på lan­det kla­re­de de fle­ste sig – de hav­de let adgang til kød, mælk, frugt og grønt­sa­ger. Hvis de ikke selv hav­de adgang, kend­te de nogen, der kun­ne leve­re. Skul­le det være, kun­ne man altid – hvis man da hav­de råd – hand­le lidt sortbørs hos grønt­hand­ler Thor­øe i Odder. Han var at sam­men­lig­ne med Mata­dors tje­ner Boldt, der hav­de ratio­ne­rings-mær­ker under disken.
I efter­ti­den er besæt­tel­ses-tiden kaldt ”de fem for­ban­de­de år”. For­ban­del­sen nåe­de ikke helt vores område.

PASSIV MODSTAND

Man vend­te ryg­gen til de tysk-ven­li­ge, gik til fored­rag om at være dansk og til alsang, og man så skævt til de land­mænd, der tjen­te godt på at leve­re til tysker­ne. Det var den mod­stand, det kun­ne ræk­ke til. Iføl­ge Dan Ene­vold Mik­kel­sens spe­ci­a­le om ”Besæt­tel­sen set fra Hads Her­red”, kom 350 men­ne­sker f.eks. til et med fored­rag med Hund­slund-præ­sten om at være dansk.

PROPRIETÆREN VAR NAZIST

Fra Bovrup Kar­to­te­ket – med­lem­mer af nazi-par­ti­et, der er født før 1908

Hund­slund var det ene­ste sted, hvor det dan­ske nazist­par­ti – DNSAP – fik mere end 10 stem­mer til val­get i 1943. Måske for­di der i områ­det boe­de en pro­p­ri­e­tær, som ikke blot var tysk-ven­lig. Han var også med­lem af det dan­ske nazist­par­ti – DNSAP. Han blev udsat for mere end pas­siv mod­stand. Om ham skri­ver Dan Ene­vold Mik­kel­sen i historie-specialet:
”I august 1942 kla­ger en pro­p­ri­e­tær fra Hund­slund, med to søn­ner i SS, til det tyske hoved­kvar­ter på Dag­mar­hus over at have mod­ta­get trus­sels­bre­ve og på anden måde følt sig for­fulgt. Sagen vide­re­sen­des til statsad­vo­ka­ten, men hen­lag­des som uopkla­ret, efter en stør­re undersøgelse”.
Der er kun én pro­p­ri­e­tær­gård i dét områ­de – og i 1940 viser fol­ke­tæl­lin­gen, at hele hans fami­lie boe­de på går­den – far, mor og seks børn. De æld­ste børn var 36 og 30 år, men boe­de alt­så sta­dig hjemme.
Af Bovrup-Kar­to­te­ket over med­lem­mer af det dansk nazi­par­ti født før 1908, frem­går, at pro­p­ri­e­tæ­ren meld­te sig ind i 1939 – hans kone i 1942.

BLINDE SØREN STØTTEDE BOPA

Blin­de-Søren var den ene­ste, der støt­te­de den kom­mu­ni­sti­ske mod­stands­be­væ­gel­se, BOPA

I de sto­re byer var mod­stands­be­væ­gel­ser vok­set frem, som vil­le bru­ge andre mid­ler end den kol­de skul­der og alsang. Kom­mu­ni­ster­nes bevæ­gel­se hed BOPA. Den var her i områ­det repræ­sen­te­ret af kun en enkelt mand. Nem­lig den blin­de bør­sten­bin­der Søren Jen­sen, som sam­le­de pen­ge ind til bevæ­gel­sen og distri­bu­e­re­de dens ille­ga­le bla­de. Søren var kendt af de fle­ste, når han gik rundt med den lil­le træ­kvogn og solg­te de koste og bør­ster, som han hav­de lavet.
En anden mod­stands­be­væ­gel­se var Hol­ger Dan­ske, der hav­de rod i Dansk Sam­ling – et natio­na­li­stisk par­ti med rød­der i kri­sten­dom­men, som kri­ti­se­re­de sam­ar­bejds­po­li­tik­ken, og blev aktiv i mod­stan­den mod tyskerne.
Men dis­se poli­ti­ske flø­je stod slet ikke stærkt her i området.

BOULSTRUP-GRUPPEN
Men i præ­s­te­går­den i Gos­mer hav­de pastor Wil­hjelm gen­nem en bekendt kon­takt med

Pastor Wil­hjelm – var den før­ste til at orga­ni­se­re mod­stand mod tyskerne

Fro­de Jakob­sen og Rin­gen, som var den mindst ide­o­lo­gi­ske af de for­skel­li­ge mod­stands­grup­pe­rin­ger. I før­ste omgang distri­bu­e­re­de Wil­hjelm det ille­ga­le blad, Rin­gen. Men sene­re sam­le­de han folk, som han men­te vil­le være en del af mod­stands­be­væ­gel­sen – og han fik også opret­tet Boul­strup-grup­pen, hvor også Rand­lev præ­sten – Chril­les G. Chril­le­sen – var med.
Ingen ste­der er Gos­mer-præ­stens for­navn oplyst. Også i mod­stands­ba­sen står han kun som Wilhjelm.

ØRTING-GRUPPEN
Også i Hund­slund og Ørting var der små grup­per. I Hund­slund var det præ­stens to søn­ner, der tog ini­ti­a­ti­vet til grup­pen. Ingen kil­der for­tæl­ler om Ørting-grup­pen. Hel­ler ikke for­søg på at få oplys­nin­ger­ne fra dem, der ellers ken­der lokal­hi­sto­ri­en i detal­jer, har givet resul­tat. Men én ting ved vi dog – leder af grup­pen var Peter Knud­sen, præ­stens søn. Vi ved også, at den var opret­tet først i 1944.
I muse­ets ”I godt sel­skab” fra 2005 skri­ver præ­sten, Boe Ander­sen Krag om ”mod­stands­grup­pen i Hund­slund”, som han var en del af. Han skri­ver bl.a. om de våben, der blev mod­ta­get: ”Våb­ne­ne i den ene kas­se blev for­delt til Hund­slund­grup­pens med­lem­mer. Den anden kas­se var bereg­net for en grup­pe i Ørting”. Des­u­den ved vi, at grup­pen kom til Odder, da kom­man­dan­ten ikke vil­le over­gi­ve sig.

VI HAVDE VÅBEN TIL 12….”
Grup­per­ne i oplan­det var såkald­te ven­te­grup­per. De skul­le sæt­tes ind og afla­ste de alli­e­re­de styr­ker ved kri­gens slut­ning, hvis det kom

Hund­slund-grup­pen bevog­ter indfaldsvej

til de sid­ste kam­pe med tyskerne.
Det blev så ikke til noget her i områ­det – måske godt det sam­me. For grup­per­nes med­lem­mer hav­de ikke megen sky­de­træ­ning. Og fle­re var ble­vet ”fyldt op” i sid­ste øje­blik. F.eks. skri­ver Boe Ander­sen Krag i artik­len om mod­stands­grup­pen i Hund­slund: ”Da det hen på for­å­ret 1945 blev klart, at…..befrielsen af Dan­mark var nær, beslut­te­de vi i grup­pen at opta­ge 6 nye med­lem­mer, da vi jo hav­de våben til 12 i alt”. I Odder blev med­lem­mer hver­vet også den sid­ste dag af besæt­tel­sen. Mod­stands­be­væ­gel­sen i Odder og omegn vok­se­de den sid­ste tid af besæt­tel­sen og tal­te 160 mænd.
De kom ikke i kamp, men blev sat til at bevog­te ind­falds­ve­je­ne til Odder, og sene­re de men­ne­sker, der blev inter­ne­ret på Cen­tral­ho­tel­let. Det blev en fol­ke­for­nø­jel­se at tage på besøg hos mod­stands­be­væ­gel­sen ved ind­falds­ve­je­ne med ciga­ret­ter og andet. Maden blev bragt ud fra Centralhotellet.

4.MAJ-KRIGERNE
Efter besæt­tel­sen har histo­ri­ke­re dis­ku­te­ret, hvor man­ge med­lem­mer, der fak­tisk var en del af mod­stands­be­væ­gel­sen. Nog­le kal­der dem, der meld­te sig fem minut­ter i 12 for 4. maj-kri­ger­ne. Andre for­sva­rer dem og siger, at de fak­tisk kun­ne være ble­vet sendt i kamp, hvis der de sid­ste dage var kom­met til kamp mel­lem tysker­ne og de alli­e­re­de styr­ker. Hvor man­ge, der rent fak­tisk var indstil­let på dét, ved vi ikke noget om. Men vi ved, at grup­per­ne i områ­det ikke hav­de træ­ning nok til at kla­re den opgave.

TERRORISTERBLEV HELTE
Efter besæt­tel­sen blev der skabt en for­tæl­ling om, at næsten alle tog del i mod­stan­den mod besættelsesmagten.
Glemt var, at mod­stands­grup­per­ne blev kaldt ter­r­o­ri­ster. Og at lan­dets stats­mi­ni­ster Buhl opfor­dre­de befolk­nin­gen til at anmel­de, hvis de hav­de kend­skab til aktiv mod­stand mod tysker­ne. For­tæl­lin­gen blev styr­ket af de doku­men­tar­film, der blev udsendt efter besæt­tel­sen, hvor Gun­nar Nu og sku­e­spil­le­ren Mogens Wieth spe­a­ke­de om et folk, der ikke vil­le mere – og som gik til modstand.
Den 3. og sid­ste arti­kel om besæt­tel­sen vil hand­le om retsopgøret.

Du kan læse den før­ste arti­kel her

Artik­len byg­ger på:
Temaar­tik­ler i Odder Avis 4. maj 2005
Artik­ler fra Tid­stav­len på Lokal­hi­sto­risk arkiv Hou’s hjemmeside:
http://www.hou-la.dk/index.php/132-tidstavle/tidstavle-indeks‑6/371‑1940-besaettelsestiden
Fol­ke­tæl­lin­gen 1940
Doku­men­tar­film om besæt­tel­sen på youtu​be​.com – f.eks. ”Dan­mark i læn­ker” og ”de fem år”.
Boe Ander­sen Krags arti­kel i ”I godt sel­skab” 2005 – Mod­stands­grup­pen i Hundslund.
Dan Ene­vold Mik­kel­sens spe­ci­a­le – ”Besæt­tel­sen set fra Hads Herred”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE BEGYNDER IGEN

San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set, der var aflyst hele for­å­ret p.g.a. Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, begyn­der igen.
Det er den før­ste tirs­dag i hver måned til og med 3. maj 2022. Og det er fra kl. 14 – 16.30

TORSDAGSKLUBBENS PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

DANSKE SENIORES PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

SPISEVENNER

19. okto­ber kl. 12 mødes Spi­se­ven­ner igen i Fal­ling For­sam­lings­hus. Til­mel­ding skal ske sene­st 15. okto­ber til Poul Hen­ning tlf 22383692

VALGMØDE

27. okto­ber kl. 19 – 21 er der valg­mø­de i Gyl­ling Forsamlingshus

FINURLIGE FORTÆLLINGER

28. okto­ber kl. 19 deler Inge Jen­sen og Hol­ger Lyk­ke Ander­sen gav­mildt ud af deres man­ge for­tæl­lin­ger til Kul­tur­Hubs arran­ge­ment i Ålstrup. Bil­let­ten koster 20 kr for Kul­tur­Hubs med­lem­mer – 30 kr for andre. Men så er kaf­fe og kage også betalt. Bestil her

JULEBAL FOR ALLE

13. novem­ber kl. 17.30 åbner ØFUG døren til Hal­len og invi­te­rer alle, der har en bil­let, ind til jule­buf­fet fra Hal­lens café og mas­ser af musik med Par­ty Pla­net. Bil­let­ten kan købes her: https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​e​r​/​1​0​3​4​5​/​j​u​l​e​b​a​l​-​i​-​o​e​r​t​i​n​g​-​h​a​l​len


JULEMARKED

Lør­dag d. 20. novem­ber hol­der Gyl­ling-Brugs­en jule­mar­ked fra kl. 10 – 16. Der vil være boder med alt, der hører julen til og boder med lokalt håndværk.