KORT NYT

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Akti­vi­te­ter – på trods af Corona

På Alrø spil­ler børn og unge fod­bold og rund­bold hver man­dag kl. 15.30. Og på tirs­dag kl.14.00 tyv­star­ter øens pen­tanque klub sæso­nen. Den 16. begyn­der fod­bold­sæ­so­nen i Gyl­ling, og Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling fort­sæt­ter gåtu­re og spil på FDF-plad­­sen hver man­dag kl. 13.30. Cor­o­na kan ikke stop­pe uden­­dørs-akti­vi­te­ter­­ne, når restrik­tio­ner­ne bli­ver overholdt. 

Tre loka­le stil­ler op

16. novem­ber skal vi til kom­mu­nalvalg.  Fore­lø­big stil­ler tre loka­le op. Det er Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling, der alle­re­de er i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for de kon­ser­va­ti­ve. Og det er John Rosen­høj fra Amstrup, der også alle­re­de har en plads for Dansk Fol­ke­par­ti. Ny er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, der stil­ler op for Soci­al­de­mo­kra­ter­ne. Først efter par­tiets gene­ral­for­sam­ling ved vi, hvil­ket num­mer på listen han bliver. 

Fire loka­le pro­jek­ter fik penge

Kom­mu­nens lokal­råd har delt ud af pen­ge­ne i fæl­les­pulj­en for pro­jek­ter. Fire pro­jek­ter fra vores områ­de fik pen­ge. Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne fik 40.000 kr til et natur­pro­jekt  ved Older­mands­høj­en på Mose­vej.  Fryse­hu­set i Ålstrup, der er lands­by­ens for­sam­lings­hus, fik 4.735 kr til en ny flag­stang. Gyl­ling For­sam­lings­hus fik 40.000 kr til nyt gulv og Gyl­ling Lokal­råd fik 25.000 kr til øget biodiversitet. 

Defi­ni­tion på optimisme

Den nye café på Alrø, der vil sæl­ge pro­duk­ter lavet af bison kød, isv­af­ler samt kaf­fe og kage, tager alle­re­de nu imod bord­be­stil­lin­ger, for­di ejer­ne for­ven­ter at åbne til påske. De håber på, at Met­te Fre­de­rik­sen til den tid har lem­pet Cor­o­­na-restrik­tio­­ner­­ne. Det er måske nok defi­ni­tio­nen på opti­mis­me, men deler du den, kan du bestil­le bord på hjem­mesi­den http://​alrokg​.dk

AURA-pen­ge­ne skal bru­ges til spil

Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling har fået 2000 kr fra Auras Cor­o­na­hjæl­pe­pak­ke. Pen­ge­ne skal bru­ges til køb af spil, der kan bru­ges udendørs. 

For­e­nin­gens akti­vi­te­ter har været luk­ket ned læn­ge, og med­lem­mer­ne sav­ner at være sam­men. Besty­rel­sen håber der­for, at det sidst i febru­ar bli­ver muligt at arran­ge­re gåtu­re, spil på FDF’s sto­re grund og drik­ke kaf­fe sam­men i shelteret. 

Bil­li­ge­re byggegrunde

På den luk­ke­de del af kom­mu­nal­be­sty­rel­sens møde beslut­te­de med­lem­mer­ne at sæt­te pri­sen på de otte byg­ge­grun­de i Sme­­de­­ga­­de-områ­­det i Ørting ned med 15 pro­cent. Kun to af de otte grun­de er på nuvæ­ren­de tids­punkt for­hånds­re­ser­ve­ret. En ejen­doms­mæg­ler har vur­de­ret, at pri­sen var sat for højt.Også byg­ge­grun­de­ne i Gyl­ling og Hund­slund er svæ­re at sæl­ge. Men her er mel­din­gen fra ejen­doms­mæg­le­ren, at pri­ser­ne mat­cher markedet. 

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Besæt­tel­sen 2: Den orga­ni­se­re­de mod­stand i vores områ­de begynd­te på landet

Det var præ­ster­ne eller deres søn­ner, der tog ini­ti­a­tiv til mod­stands­grup­per­ne i de tre lands­by­er. For i mod­sæt­ning til resten af lan­det, begynd­te den orga­ni­se­re­de mod­stand mod tysker­ne her i områ­det i oplan­det – ikke i byen.
Men det tog nog­le år, før det skete.
Besæt­tel­sen hav­de ikke det sto­re tag i vores områ­de. Sire­ner­ne’s bøl­gen­de hylen, der vars­le­de luf­tan­greb, blev dag­lig­dag – og folk fort­sat­te deres arbej­de i mar­ken eller hvad de ellers hav­de travlt med. De fle­ste mær­ke­de kun besæt­tel­sen, for­di der nu var varer, de ikke kun­ne købe. Cyk­ler­ne kun­ne ikke få nye dæk. Tobak var stærkt ratio­ne­ret, og man­ge begynd­te at dyr­ke den i haven. Noget vær­re hak­kel­se, som min mor­far sag­de, når han sene­re for­tal­te – ikke engang en ko vil­le æde det. Hel­ler ikke mor­mors æble­bla­de-te gav han en god anmel­del­se. Han drak den kun, for­di han så kun­ne sko­v­le suk­ker op i kop­pen. Suk­ker var ratio­ne­ret, men var man biav­ler, kun­ne man få 15 kg ekstra.

THORØE VAR ODDERS TJENER BOLDT

Grønt­hand­ler Thor­øe – var Odders sortbørs­hand­ler num­mer 1  (foto: Bo Eriksen)

Men på lan­det kla­re­de de fle­ste sig – de hav­de let adgang til kød, mælk, frugt og grønt­sa­ger. Hvis de ikke selv hav­de adgang, kend­te de nogen, der kun­ne leve­re. Skul­le det være, kun­ne man altid – hvis man da hav­de råd – hand­le lidt sortbørs hos grønt­hand­ler Thor­øe i Odder. Han var at sam­men­lig­ne med Mata­dors tje­ner Boldt, der hav­de ratio­ne­rings-mær­ker under disken.
I efter­ti­den er besæt­tel­ses-tiden kaldt ”de fem for­ban­de­de år”. For­ban­del­sen nåe­de ikke helt vores område.

PASSIV MODSTAND

Man vend­te ryg­gen til de tysk-ven­li­ge, gik til fored­rag om at være dansk og til alsang, og man så skævt til de land­mænd, der tjen­te godt på at leve­re til tysker­ne. Det var den mod­stand, det kun­ne ræk­ke til. Iføl­ge Dan Ene­vold Mik­kel­sens spe­ci­a­le om ”Besæt­tel­sen set fra Hads Her­red”, kom 350 men­ne­sker f.eks. til et med fored­rag med Hund­slund-præ­sten om at være dansk.

PROPRIETÆREN VAR NAZIST

Fra Bovrup Kar­to­te­ket – med­lem­mer af nazi-par­ti­et, der er født før 1908

Hund­slund var det ene­ste sted, hvor det dan­ske nazist­par­ti – DNSAP – fik mere end 10 stem­mer til val­get i 1943. Måske for­di der i områ­det boe­de en pro­p­ri­e­tær, som ikke blot var tysk-ven­lig. Han var også med­lem af det dan­ske nazist­par­ti – DNSAP. Han blev udsat for mere end pas­siv mod­stand. Om ham skri­ver Dan Ene­vold Mik­kel­sen i historie-specialet:
”I august 1942 kla­ger en pro­p­ri­e­tær fra Hund­slund, med to søn­ner i SS, til det tyske hoved­kvar­ter på Dag­mar­hus over at have mod­ta­get trus­sels­bre­ve og på anden måde følt sig for­fulgt. Sagen vide­re­sen­des til statsad­vo­ka­ten, men hen­lag­des som uopkla­ret, efter en stør­re undersøgelse”.
Der er kun én pro­p­ri­e­tær­gård i dét områ­de – og i 1940 viser fol­ke­tæl­lin­gen, at hele hans fami­lie boe­de på går­den – far, mor og seks børn. De æld­ste børn var 36 og 30 år, men boe­de alt­så sta­dig hjemme.
Af Bovrup-Kar­to­te­ket over med­lem­mer af det dansk nazi­par­ti født før 1908, frem­går, at pro­p­ri­e­tæ­ren meld­te sig ind i 1939 – hans kone i 1942.

BLINDE SØREN STØTTEDE BOPA

Blin­de-Søren var den ene­ste, der støt­te­de den kom­mu­ni­sti­ske mod­stands­be­væ­gel­se, BOPA

I de sto­re byer var mod­stands­be­væ­gel­ser vok­set frem, som vil­le bru­ge andre mid­ler end den kol­de skul­der og alsang. Kom­mu­ni­ster­nes bevæ­gel­se hed BOPA. Den var her i områ­det repræ­sen­te­ret af kun en enkelt mand. Nem­lig den blin­de bør­sten­bin­der Søren Jen­sen, som sam­le­de pen­ge ind til bevæ­gel­sen og distri­bu­e­re­de dens ille­ga­le bla­de. Søren var kendt af de fle­ste, når han gik rundt med den lil­le træ­kvogn og solg­te de koste og bør­ster, som han hav­de lavet.
En anden mod­stands­be­væ­gel­se var Hol­ger Dan­ske, der hav­de rod i Dansk Sam­ling – et natio­na­li­stisk par­ti med rød­der i kri­sten­dom­men, som kri­ti­se­re­de sam­ar­bejds­po­li­tik­ken, og blev aktiv i mod­stan­den mod tyskerne.
Men dis­se poli­ti­ske flø­je stod slet ikke stærkt her i området.

BOULSTRUP-GRUPPEN
Men i præ­s­te­går­den i Gos­mer hav­de pastor Wil­hjelm gen­nem en bekendt kon­takt med

Pastor Wil­hjelm – var den før­ste til at orga­ni­se­re mod­stand mod tyskerne

Fro­de Jakob­sen og Rin­gen, som var den mindst ide­o­lo­gi­ske af de for­skel­li­ge mod­stands­grup­pe­rin­ger. I før­ste omgang distri­bu­e­re­de Wil­hjelm det ille­ga­le blad, Rin­gen. Men sene­re sam­le­de han folk, som han men­te vil­le være en del af mod­stands­be­væ­gel­sen – og han fik også opret­tet Boul­strup-grup­pen, hvor også Rand­lev præ­sten – Chril­les G. Chril­le­sen – var med.
Ingen ste­der er Gos­mer-præ­stens for­navn oplyst. Også i mod­stands­ba­sen står han kun som Wilhjelm.

ØRTING-GRUPPEN
Også i Hund­slund og Ørting var der små grup­per. I Hund­slund var det præ­stens to søn­ner, der tog ini­ti­a­ti­vet til grup­pen. Ingen kil­der for­tæl­ler om Ørting-grup­pen. Hel­ler ikke for­søg på at få oplys­nin­ger­ne fra dem, der ellers ken­der lokal­hi­sto­ri­en i detal­jer, har givet resul­tat. Men én ting ved vi dog – leder af grup­pen var Peter Knud­sen, præ­stens søn. Vi ved også, at den var opret­tet først i 1944.
I muse­ets ”I godt sel­skab” fra 2005 skri­ver præ­sten, Boe Ander­sen Krag om ”mod­stands­grup­pen i Hund­slund”, som han var en del af. Han skri­ver bl.a. om de våben, der blev mod­ta­get: ”Våb­ne­ne i den ene kas­se blev for­delt til Hund­slund­grup­pens med­lem­mer. Den anden kas­se var bereg­net for en grup­pe i Ørting”. Des­u­den ved vi, at grup­pen kom til Odder, da kom­man­dan­ten ikke vil­le over­gi­ve sig.

VI HAVDE VÅBEN TIL 12….”
Grup­per­ne i oplan­det var såkald­te ven­te­grup­per. De skul­le sæt­tes ind og afla­ste de alli­e­re­de styr­ker ved kri­gens slut­ning, hvis det kom

Hund­slund-grup­pen bevog­ter indfaldsvej

til de sid­ste kam­pe med tyskerne.
Det blev så ikke til noget her i områ­det – måske godt det sam­me. For grup­per­nes med­lem­mer hav­de ikke megen sky­de­træ­ning. Og fle­re var ble­vet ”fyldt op” i sid­ste øje­blik. F.eks. skri­ver Boe Ander­sen Krag i artik­len om mod­stands­grup­pen i Hund­slund: ”Da det hen på for­å­ret 1945 blev klart, at…..befrielsen af Dan­mark var nær, beslut­te­de vi i grup­pen at opta­ge 6 nye med­lem­mer, da vi jo hav­de våben til 12 i alt”. I Odder blev med­lem­mer hver­vet også den sid­ste dag af besæt­tel­sen. Mod­stands­be­væ­gel­sen i Odder og omegn vok­se­de den sid­ste tid af besæt­tel­sen og tal­te 160 mænd.
De kom ikke i kamp, men blev sat til at bevog­te ind­falds­ve­je­ne til Odder, og sene­re de men­ne­sker, der blev inter­ne­ret på Cen­tral­ho­tel­let. Det blev en fol­ke­for­nø­jel­se at tage på besøg hos mod­stands­be­væ­gel­sen ved ind­falds­ve­je­ne med ciga­ret­ter og andet. Maden blev bragt ud fra Centralhotellet.

4.MAJ-KRIGERNE
Efter besæt­tel­sen har histo­ri­ke­re dis­ku­te­ret, hvor man­ge med­lem­mer, der fak­tisk var en del af mod­stands­be­væ­gel­sen. Nog­le kal­der dem, der meld­te sig fem minut­ter i 12 for 4. maj-kri­ger­ne. Andre for­sva­rer dem og siger, at de fak­tisk kun­ne være ble­vet sendt i kamp, hvis der de sid­ste dage var kom­met til kamp mel­lem tysker­ne og de alli­e­re­de styr­ker. Hvor man­ge, der rent fak­tisk var indstil­let på dét, ved vi ikke noget om. Men vi ved, at grup­per­ne i områ­det ikke hav­de træ­ning nok til at kla­re den opgave.

TERRORISTERBLEV HELTE
Efter besæt­tel­sen blev der skabt en for­tæl­ling om, at næsten alle tog del i mod­stan­den mod besættelsesmagten.
Glemt var, at mod­stands­grup­per­ne blev kaldt ter­r­o­ri­ster. Og at lan­dets stats­mi­ni­ster Buhl opfor­dre­de befolk­nin­gen til at anmel­de, hvis de hav­de kend­skab til aktiv mod­stand mod tysker­ne. For­tæl­lin­gen blev styr­ket af de doku­men­tar­film, der blev udsendt efter besæt­tel­sen, hvor Gun­nar Nu og sku­e­spil­le­ren Mogens Wieth spe­a­ke­de om et folk, der ikke vil­le mere – og som gik til modstand.
Den 3. og sid­ste arti­kel om besæt­tel­sen vil hand­le om retsopgøret.

Du kan læse den før­ste arti­kel her

Artik­len byg­ger på:
Temaar­tik­ler i Odder Avis 4. maj 2005
Artik­ler fra Tid­stav­len på Lokal­hi­sto­risk arkiv Hou’s hjemmeside:
http://www.hou-la.dk/index.php/132-tidstavle/tidstavle-indeks‑6/371‑1940-besaettelsestiden
Fol­ke­tæl­lin­gen 1940
Doku­men­tar­film om besæt­tel­sen på youtu​be​.com – f.eks. ”Dan­mark i læn­ker” og ”de fem år”.
Boe Ander­sen Krags arti­kel i ”I godt sel­skab” 2005 – Mod­stands­grup­pen i Hundslund.
Dan Ene­vold Mik­kel­sens spe­ci­a­le – ”Besæt­tel­sen set fra Hads Herred”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER

GALLERI MYNSTER
- i den gam­le sko­le på Alrø hol­der åbent fra kl. 14 – 17 alle lør­da­ge, søn­da­ge og hel­lig­da­ge med salg af små og sto­re male­ri­er samt kjo­ler og blu­ser i både hør og kasmir.


ÆSKEN ALRØ
- er åben alle wee­ken­der og hel­lig­da­ge fra kl. 13 – kl. 17 med salg af kunst­hånd­værk og strik­va­rer. Som­mer­bu­tik­ken har fået ny ejer – nem­lig Ben­te Kierbye. 

DANSKE SENIORER
Hver man­dag i april og maj mødes med­lem­mer­ne af for­e­nin­gen Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling ved Sog­ne­hu­set til fæl­les gåtu­re, spil på FDF-plad­sen og kaf­fe i bål­hyt­ten. Det er hver gang kl. 13.30.