KORT NYT

NYT ASFALT  VEJ

Asfal­ten på vej­en mel­lem Ørting og Odder har læn­ge været nød­li­den­de. Mildt sagt. Men nu kom­mer hjæl­pen. Et nyt vil asfalts­lid­lag vil bli­ve lagt på, når det gam­le lag er fræ­set af.
Arbej­det begyn­der 19. juni. Det varer til og med 5. juli, hvis alt går efter planen. 

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

Besæt­tel­sen 2: Den orga­ni­se­re­de mod­stand i vores områ­de begynd­te på landet

Det var præ­ster­ne eller deres søn­ner, der tog ini­ti­a­tiv til mod­stands­grup­per­ne i de tre lands­by­er. For i mod­sæt­ning til resten af lan­det, begynd­te den orga­ni­se­re­de mod­stand mod tysker­ne her i områ­det i oplan­det – ikke i byen.
Men det tog nog­le år, før det skete.
Besæt­tel­sen hav­de ikke det sto­re tag i vores områ­de. Sire­ner­ne’s bøl­gen­de hylen, der vars­le­de luf­tan­greb, blev dag­lig­dag – og folk fort­sat­te deres arbej­de i mar­ken eller hvad de ellers hav­de travlt med. De fle­ste mær­ke­de kun besæt­tel­sen, for­di der nu var varer, de ikke kun­ne købe. Cyk­ler­ne kun­ne ikke få nye dæk. Tobak var stærkt ratio­ne­ret, og man­ge begynd­te at dyr­ke den i haven. Noget vær­re hak­kel­se, som min mor­far sag­de, når han sene­re for­tal­te – ikke engang en ko vil­le æde det. Hel­ler ikke mor­mors æble­bla­de-te gav han en god anmel­del­se. Han drak den kun, for­di han så kun­ne sko­v­le suk­ker op i kop­pen. Suk­ker var ratio­ne­ret, men var man biav­ler, kun­ne man få 15 kg ekstra.

THORØE VAR ODDERS TJENER BOLDT

Grønt­hand­ler Thor­øe – var Odders sortbørs­hand­ler num­mer 1  (foto: Bo Eriksen)

Men på lan­det kla­re­de de fle­ste sig – de hav­de let adgang til kød, mælk, frugt og grønt­sa­ger. Hvis de ikke selv hav­de adgang, kend­te de nogen, der kun­ne leve­re. Skul­le det være, kun­ne man altid – hvis man da hav­de råd – hand­le lidt sortbørs hos grønt­hand­ler Thor­øe i Odder. Han var at sam­men­lig­ne med Mata­dors tje­ner Boldt, der hav­de ratio­ne­rings-mær­ker under disken.
I efter­ti­den er besæt­tel­ses-tiden kaldt ”de fem for­ban­de­de år”. For­ban­del­sen nåe­de ikke helt vores område.

PASSIV MODSTAND

Man vend­te ryg­gen til de tysk-ven­li­ge, gik til fored­rag om at være dansk og til alsang, og man så skævt til de land­mænd, der tjen­te godt på at leve­re til tysker­ne. Det var den mod­stand, det kun­ne ræk­ke til. Iføl­ge Dan Ene­vold Mik­kel­sens spe­ci­a­le om ”Besæt­tel­sen set fra Hads Her­red”, kom 350 men­ne­sker f.eks. til et med fored­rag med Hund­slund-præ­sten om at være dansk.

PROPRIETÆREN VAR NAZIST

Fra Bovrup Kar­to­te­ket – med­lem­mer af nazi-par­ti­et, der er født før 1908

Hund­slund var det ene­ste sted, hvor det dan­ske nazist­par­ti – DNSAP – fik mere end 10 stem­mer til val­get i 1943. Måske for­di der i områ­det boe­de en pro­p­ri­e­tær, som ikke blot var tysk-ven­lig. Han var også med­lem af det dan­ske nazist­par­ti – DNSAP. Han blev udsat for mere end pas­siv mod­stand. Om ham skri­ver Dan Ene­vold Mik­kel­sen i historie-specialet:
”I august 1942 kla­ger en pro­p­ri­e­tær fra Hund­slund, med to søn­ner i SS, til det tyske hoved­kvar­ter på Dag­mar­hus over at have mod­ta­get trus­sels­bre­ve og på anden måde følt sig for­fulgt. Sagen vide­re­sen­des til statsad­vo­ka­ten, men hen­lag­des som uopkla­ret, efter en stør­re undersøgelse”.
Der er kun én pro­p­ri­e­tær­gård i dét områ­de – og i 1940 viser fol­ke­tæl­lin­gen, at hele hans fami­lie boe­de på går­den – far, mor og seks børn. De æld­ste børn var 36 og 30 år, men boe­de alt­så sta­dig hjemme.
Af Bovrup-Kar­to­te­ket over med­lem­mer af det dansk nazi­par­ti født før 1908, frem­går, at pro­p­ri­e­tæ­ren meld­te sig ind i 1939 – hans kone i 1942.

BLINDE SØREN STØTTEDE BOPA

Blin­de-Søren var den ene­ste, der støt­te­de den kom­mu­ni­sti­ske mod­stands­be­væ­gel­se, BOPA

I de sto­re byer var mod­stands­be­væ­gel­ser vok­set frem, som vil­le bru­ge andre mid­ler end den kol­de skul­der og alsang. Kom­mu­ni­ster­nes bevæ­gel­se hed BOPA. Den var her i områ­det repræ­sen­te­ret af kun en enkelt mand. Nem­lig den blin­de bør­sten­bin­der Søren Jen­sen, som sam­le­de pen­ge ind til bevæ­gel­sen og distri­bu­e­re­de dens ille­ga­le bla­de. Søren var kendt af de fle­ste, når han gik rundt med den lil­le træ­kvogn og solg­te de koste og bør­ster, som han hav­de lavet.
En anden mod­stands­be­væ­gel­se var Hol­ger Dan­ske, der hav­de rod i Dansk Sam­ling – et natio­na­li­stisk par­ti med rød­der i kri­sten­dom­men, som kri­ti­se­re­de sam­ar­bejds­po­li­tik­ken, og blev aktiv i mod­stan­den mod tyskerne.
Men dis­se poli­ti­ske flø­je stod slet ikke stærkt her i området.

BOULSTRUP-GRUPPEN
Men i præ­s­te­går­den i Gos­mer hav­de pastor Wil­hjelm gen­nem en bekendt kon­takt med

Pastor Wil­hjelm – var den før­ste til at orga­ni­se­re mod­stand mod tyskerne

Fro­de Jakob­sen og Rin­gen, som var den mindst ide­o­lo­gi­ske af de for­skel­li­ge mod­stands­grup­pe­rin­ger. I før­ste omgang distri­bu­e­re­de Wil­hjelm det ille­ga­le blad, Rin­gen. Men sene­re sam­le­de han folk, som han men­te vil­le være en del af mod­stands­be­væ­gel­sen – og han fik også opret­tet Boul­strup-grup­pen, hvor også Rand­lev præ­sten – Chril­les G. Chril­le­sen – var med.
Ingen ste­der er Gos­mer-præ­stens for­navn oplyst. Også i mod­stands­ba­sen står han kun som Wilhjelm.

ØRTING-GRUPPEN
Også i Hund­slund og Ørting var der små grup­per. I Hund­slund var det præ­stens to søn­ner, der tog ini­ti­a­ti­vet til grup­pen. Ingen kil­der for­tæl­ler om Ørting-grup­pen. Hel­ler ikke for­søg på at få oplys­nin­ger­ne fra dem, der ellers ken­der lokal­hi­sto­ri­en i detal­jer, har givet resul­tat. Men én ting ved vi dog – leder af grup­pen var Peter Knud­sen, præ­stens søn. Vi ved også, at den var opret­tet først i 1944.
I muse­ets ”I godt sel­skab” fra 2005 skri­ver præ­sten, Boe Ander­sen Krag om ”mod­stands­grup­pen i Hund­slund”, som han var en del af. Han skri­ver bl.a. om de våben, der blev mod­ta­get: ”Våb­ne­ne i den ene kas­se blev for­delt til Hund­slund­grup­pens med­lem­mer. Den anden kas­se var bereg­net for en grup­pe i Ørting”. Des­u­den ved vi, at grup­pen kom til Odder, da kom­man­dan­ten ikke vil­le over­gi­ve sig.

VI HAVDE VÅBEN TIL 12….”
Grup­per­ne i oplan­det var såkald­te ven­te­grup­per. De skul­le sæt­tes ind og afla­ste de alli­e­re­de styr­ker ved kri­gens slut­ning, hvis det kom

Hund­slund-grup­pen bevog­ter indfaldsvej

til de sid­ste kam­pe med tyskerne.
Det blev så ikke til noget her i områ­det – måske godt det sam­me. For grup­per­nes med­lem­mer hav­de ikke megen sky­de­træ­ning. Og fle­re var ble­vet ”fyldt op” i sid­ste øje­blik. F.eks. skri­ver Boe Ander­sen Krag i artik­len om mod­stands­grup­pen i Hund­slund: ”Da det hen på for­å­ret 1945 blev klart, at…..befrielsen af Dan­mark var nær, beslut­te­de vi i grup­pen at opta­ge 6 nye med­lem­mer, da vi jo hav­de våben til 12 i alt”. I Odder blev med­lem­mer hver­vet også den sid­ste dag af besæt­tel­sen. Mod­stands­be­væ­gel­sen i Odder og omegn vok­se­de den sid­ste tid af besæt­tel­sen og tal­te 160 mænd.
De kom ikke i kamp, men blev sat til at bevog­te ind­falds­ve­je­ne til Odder, og sene­re de men­ne­sker, der blev inter­ne­ret på Cen­tral­ho­tel­let. Det blev en fol­ke­for­nø­jel­se at tage på besøg hos mod­stands­be­væ­gel­sen ved ind­falds­ve­je­ne med ciga­ret­ter og andet. Maden blev bragt ud fra Centralhotellet.

4.MAJ-KRIGERNE
Efter besæt­tel­sen har histo­ri­ke­re dis­ku­te­ret, hvor man­ge med­lem­mer, der fak­tisk var en del af mod­stands­be­væ­gel­sen. Nog­le kal­der dem, der meld­te sig fem minut­ter i 12 for 4. maj-kri­ger­ne. Andre for­sva­rer dem og siger, at de fak­tisk kun­ne være ble­vet sendt i kamp, hvis der de sid­ste dage var kom­met til kamp mel­lem tysker­ne og de alli­e­re­de styr­ker. Hvor man­ge, der rent fak­tisk var indstil­let på dét, ved vi ikke noget om. Men vi ved, at grup­per­ne i områ­det ikke hav­de træ­ning nok til at kla­re den opgave.

TERRORISTERBLEV HELTE
Efter besæt­tel­sen blev der skabt en for­tæl­ling om, at næsten alle tog del i mod­stan­den mod besættelsesmagten.
Glemt var, at mod­stands­grup­per­ne blev kaldt ter­r­o­ri­ster. Og at lan­dets stats­mi­ni­ster Buhl opfor­dre­de befolk­nin­gen til at anmel­de, hvis de hav­de kend­skab til aktiv mod­stand mod tysker­ne. For­tæl­lin­gen blev styr­ket af de doku­men­tar­film, der blev udsendt efter besæt­tel­sen, hvor Gun­nar Nu og sku­e­spil­le­ren Mogens Wieth spe­a­ke­de om et folk, der ikke vil­le mere – og som gik til modstand.
Den 3. og sid­ste arti­kel om besæt­tel­sen vil hand­le om retsopgøret.

Du kan læse den før­ste arti­kel her

Artik­len byg­ger på:
Temaar­tik­ler i Odder Avis 4. maj 2005
Artik­ler fra Tid­stav­len på Lokal­hi­sto­risk arkiv Hou’s hjemmeside:
http://www.hou-la.dk/index.php/132-tidstavle/tidstavle-indeks‑6/371‑1940-besaettelsestiden
Fol­ke­tæl­lin­gen 1940
Doku­men­tar­film om besæt­tel­sen på youtu​be​.com – f.eks. ”Dan­mark i læn­ker” og ”de fem år”.
Boe Ander­sen Krags arti­kel i ”I godt sel­skab” 2005 – Mod­stands­grup­pen i Hundslund.
Dan Ene­vold Mik­kel­sens spe­ci­a­le – ”Besæt­tel­sen set fra Hads Herred”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent hver dag fra kl. 13 – kl. 17. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17 – det hele er gra­tis. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

LOKALDYSTEN
Så er det igen tiden til at lands­by­er­nes bebo­e­re dyster om at bevæ­ge sig mest muligt. 14. sep­tem­ber hol­der Lokal­råd og Hal­len lokal­dyst for Ørting Falling.