KORT NYT

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Hver­da­gen var til­ba­ge dagen efter besæt­tel­sen – tysker­ne var usynlige

I dag for for 80 år siden var dag­lig­da­gen igen ved at være som den ple­je­de i vores områ­de. Lan­det blev besat dagen før, men mar­ker­ne skul­le gøres klar. Arbej­det pas­ses. Der blev snak­ket lidt ved køb­mands­di­sken og når folk mød­te hin­an­den: ”Har I set nog­le tyske­re?” Og sva­ret var som regel: ”Ikke siden i går”.

Så livet gik sin van­te gang i vores områ­de – dagen efter at ”de mør­ke fug­le”, som Otto Gel­sted kald­te de tyske fly, fløj lavt ind over Dan­mark, og sol­da­ter og krigs­ma­te­ri­el kom rul­len­de ind i landet.

Ved græn­sen hav­de de dan­ske sol­da­ter for­søgt at kæm­pe mod over­mag­ten – for de hav­de ikke fået besked om, at det var slut før det over­ho­ve­det begynd­te. Der­for vid­ste de ikke, at i Køben­havn hav­de rege­ring og kon­ge alle­re­de tid­ligt om mor­ge­nen beslut­tet – som det hed i en fæl­les prok­la­ma­tion til det dan­ske folk – ”under pro­test at ord­ne lan­dets for­hold under hen­syn til den besæt­tel­se, der har fun­det sted”.
Med­del­el­sen nåe­de med timers for­sin­kel­se sol­da­ter­ne, og det koste­de 16 unge dan­ske­re livet.
I stats­mi­ni­ster Stau­nings og Chri­sti­an d. X’s prok­la­ma­tion til det dan­ske folk, blev det under­stre­get, at ”det er befolk­nin­gens pligt at afhol­de sig fra enhver form for modstand”.

DE USYNLIGEBESKYTTERE
Finn Fors­berg husker, at han som lil­le dreng så de tyske maski­ner, men ellers vare­de det fle­re år, før en tysk sol­dat duk­ke­de op i Amstrup. Hel­ler ikke andre ste­der i vores områ­de var ”beskyt­ter­ne” syn­li­ge. For tysker­ne var ikke besæt­te­re – men beskyt­te­re, stod der i det ”Oprop”, der blev smidt ned over Dan­mark. Det gebrok­ne dansk, det var skre­vet på, fik den­ne kom­men­tar med fra gri­se­hand­ler Lar­sen i

Gri­se­hand­le­ren men­te ikke, tysker­ne hav­de gået i sko­le og hel­ler ikke for­stod et kri­stent sprog

Mata­dor: ”Dem der, de for­står ikke et kri­stent sprog. Se bare, hvor­dan det der oprop var sta­vet – man skul­le tro, de aldrig hav­de gået i skole”.
Tysker­ne blev set på vej til Århus. Men ellers var områ­det stør­ste krigs­pro­blem den ratio­ne­ring, der var begyndt alle­re­de i 1939, og det kun­ne kni­be med dagligvarer.

BONDEKNOLDEFENSTEN
Ingen tyske­re var fast sta­tio­ne­re­de i områ­det før i maj 1940. Da kom en grup­pe på 12 sol­da­ter til Fen­sten, hvor de skul­le pas­se en mel­de­cen­tral. Fra tår­net, der stod på det høje­ste punkt, hav­de de udsigt til Hor­sens Fjord og til Kat­te­gat, og her­fra skul­le de over­vå­ge alli­e­re­de fly og skib­stra­fik. Sol­da­ter­ne var ind­kvar­te­ret i en barak ved siden af tår­net, og det blev sene­re for­talt om dem, at det var nog­le bon­dek­nol­de, der hel­le­re vil­le hjæl­pe med høsten end føre krig for Hitler.
Hel­ler ikke i Odder, var besæt­tel­ses­mag­ten syn­lig før i okto­ber 1942, da godt 200 sol­da­ter lod sig ind­kvar­te­re i hoved­byg­nin­gen på Rathlousdal.

SKOLE OG HOTEL BLEV INDTAGET
Men i den kol­de vin­ter i 1943/​44 kom der sol­da­ter til Ørting i et par uger.

Bent Ernst, der nu er 88 år, kan huske den dag tyske­re med gevæ­rer ind­t­og sko­len i Ørting

Bent Ernst husker, da de ind­t­og sko­len i Ørting.  En lokal bebo­er, der kun­ne tale tysk, og om hvem det blev sagt, at han hav­de sym­pa­ti for vær­ne­mag­ten, ankom sam­men med to offi­ce­rer og to meni­ge med våben.
Da det ban­ke­de på døren, rej­ste alle ele­ver­ne sig op – som de ple­je­de. Men lære­ren gav dem besked på straks at sæt­te sig igen. Man rej­ste sig ikke for tysker­ne. Så blev ele­ver­ne sendt hjem, men feri­en vare­de kun 14 dage. 
Også Hotel Øster­vang – den grå byg­ning skråt over for den gam­le sta­tion – tog tysker­ne. Det stør­ste rum blev brugt som sove­sal til sol­da­ter­ne kom fra fron­ten og skul­le på rekre­a­tion. Også de “gæster” var væk igen i løbet af to uger.

SUPPE EN LUNS AF EN DØD HEST

På Murer­vej tæt på Hor­sens­vej stod en last­vogn – det var tysker­nes felt­køk­ken. Lands­by­ens unger hav­de en fest, og sol­da­ter­ne vil­le ger­ne snak­ke med dem. Bent Ernst husker, at en dag viste kok­ken nog­le dren­ge, hvad der lå på en stor lad­vogn dæk­ket med en pres­se­ning. Det var en død hest, som kok­ken skar lun­ser af, og så blev der ellers kogt sup­pe til soldaterne.
Det var vin­ter og hunde­koldt. Så hesten var bund­fros­set. Sup­pen var vel bed­re end den mad, sol­da­ter­ne var vant til. Og under alle omstæn­dig­he­der kun­ne den var­me, og det var der brug for. Om dagen var der minus 10 gra­der – om nat­ten gik tem­pe­ra­tu­ren end­nu læn­ge­re ned.

TØRV VAR VARMEKILDEN

Finn Fors­berg husker tysker­nes sky­deø­vel­ser og at deres heste skul­le i stald på gården

I mosen blev der gra­vet tørv til opvarm­ning af huse­ne. Gan­ske vist var det ikke popu­lært, for det svi­ne­de og gav løbe­sod, og fik Matador’s Mau­de til hæn­dervri­den­de at udbry­de: Hans Chri­sti­an – vi har fået løbe­sod. Jamen, det kan vi da ikke leve med”.
Men det blev man nødt til, hvis man da ikke var så hel­dig at bo på en gård med en smu­le skov eller træer.
Når folk stak tørv i Mors­holt Mose, kun­ne de se mar­che­ren­de tyske­re kom­me til den sky­de­ba­ne, der var lavet i områ­det. Her kun­ne de sky­de med løst krudt. Også her mød­te folk unge tyske­re, som hel­le­re vil­le have været hjem­me hos fami­li­en end besæt­te lan­de eller føre krig for ”fører, folk og fædreland”.
Også i Amstrup blev der holdt øvel­ser de sid­ste år af besæt­tel­sen. Finn Fors­berg husker, at tysker­ne skød i bak­ker­ne mod øst – og i Amstrup Skov blev der holdt øvel­ser, hvor de skød mod Uld­rup Bakkerne.

DEUTSCHLAND KAPUT
Men ellers mær­ke­de man hel­ler ikke i Amstrup meget til kri­gen. Ikke før de sid­ste måne­der af besæt­tel­sen i 1945. Finn husker, at heste skul­le opstal­des på går­de i områ­det – og sol­da­ter­ne over­nat­te. Sog­ne­fo­ge­den fra Fal­ling, Hel­ge Brand­by­ge, red rundt sam­men med en tysk offi­cer. De

Det ille­ga­le blad “Rin­gen” blev distri­bu­e­ret af præ­sten i Gosmer

bestem­te, at syv heste skul­le opstal­des på Finn’s for­æl­dres gård, og fire sol­da­ter overnattede.
De vid­ste godt, at det snart var slut. På går­den hør­te man BBC’s udsen­del­ser – og sol­da­ter­nes kom­men­tar var ”Deut­schland kaput”.
BBC var infor­ma­tions­kil­den om kri­gens gang. De dan­ske medi­er kun­ne ingen reg­ne med, for dem cen­su­re­re­de tyskerne.
Men et ille­galt blad kom dog til områ­det omkring 1943.

Pastor Wil­hjelm i Gos­mer hav­de kon­takt til mod­stands­or­ga­ni­sa­tio­nen Rin­gen og Fro­de Jakob­sen. I før­ste omgang resul­te­re­de kon­tak­ten i, at præ­sten fik, opbe­va­re­de og sør­ge­de for at distri­bu­e­re det ille­ga­le blad ”Rin­gen”.
Først i 1943/​1944 så man den før­ste spæ­de begyn­del­se til små mod­stands­grup­per. Men her­om i den næste artikel.

Artik­len byg­ger på:

Dan Ene­vold Mik­kel­sens artik­ler på dan​marks​hi​sto​ri​en​.dk – temaar­tik­ler om Odder-egnen under besæt­tel­sen og artik­len ”Det tyske angreb fløj hen over hove­d­et på Hads Her­red” i ”I godt sel­skab” 2015.
Erin­drin­ger for­talt af Finn Fors­berg og Bent Ernst.
Input fra med­lem­mer af Face­book-grup­pen ”Gam­le bil­le­der fra Odder og omegn”

 

 

KALENDER

MORGENSANG OG FORMIDDAGSKAFFE

Mor­gensang fort­sæt­ter 09. febru­ar kl. 09.30. Men vil dog ikke begyn­de i kir­ken. Det vil være i Sog­ne­hu­set, hvor der også – som sæd­van­ligt – vil være kaf­fe bag­ef­ter. Sådan vil det være hen over vin­te­r­en, for at spa­re på energien.

SPISEVENNER MØDES

21. febru­ar kl. 12 mødes Spi­se­ven­ner igen til fæl­les­spis­ning i Ørting Hal­lens Café. Til­mel­ding til Poul Hen­ning (22 38 36 92) eller Knud (21 25 36 65).

MORGENSANG IGEN-IGEN

09. marts kl. 09.30 er der igen mor­gensang og for­mid­dagskaf­fe i Sog­ne­hu­set på Bilsbækvej.

FÆLLESSPISNING FOR BØRNEFAMILIER

15. marts kl. 17 – 19 før­ste fæl­les­spis­ning for alle bør­ne­fa­mi­li­er i Fjord­pa­sto­ra­tet. 25 kr/​person – max 75 kr for en fami­lie (læs om ini­ti­a­ti­vet i Lokal­po­sten inden længe)

GENERALFORSAMLING

29. marts kl. 19 – 21.30 hol­der Lokal­rå­det gene­ral­for­sam­ling hos Dine­sen i Falling

FORTÆLLINGER OMMOSEFOLKET

30. marts kl. 19 har Kul­tur­hub for­tæl­leaf­ten i Sog­ne­hu­set om Mose­fol­ket. Lise Laur­sen og Ste­en Bil­le vil for­tæl­le om livet i Mosen og om nog­le af dens men­ne­sker. Pris: 20 kr. Kaf­fe og kage i pausen. 

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.