KORT NYT

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Jens Peter er sta­dig formand

Jens Peter Peter­sen, som var for­mand for Ørting-Fal­lings menig­heds­råd, fort­sæt­ter som for­mand. Men nu for det fæl­les menig­heds­råd for Fjord­pa­sto­ra­tet, der består af hele seks sog­ne. Nem­lig Ørting, Fal­ling, Gyl­ling, Alrø, Hund­slund og Tor­rild.Næst­for­mand er Tri­ne Bil­le, som er valgt i Hundslund. 

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Hver­da­gen var til­ba­ge dagen efter besæt­tel­sen – tysker­ne var usynlige

I dag for for 80 år siden var dag­lig­da­gen igen ved at være som den ple­je­de i vores områ­de. Lan­det blev besat dagen før, men mar­ker­ne skul­le gøres klar. Arbej­det pas­ses. Der blev snak­ket lidt ved køb­mands­di­sken og når folk mød­te hin­an­den: ”Har I set nog­le tyske­re?” Og sva­ret var som regel: ”Ikke siden i går”.

Så livet gik sin van­te gang i vores områ­de – dagen efter at ”de mør­ke fug­le”, som Otto Gel­sted kald­te de tyske fly, fløj lavt ind over Dan­mark, og sol­da­ter og krigs­ma­te­ri­el kom rul­len­de ind i landet.

Ved græn­sen hav­de de dan­ske sol­da­ter for­søgt at kæm­pe mod over­mag­ten – for de hav­de ikke fået besked om, at det var slut før det over­ho­ve­det begynd­te. Der­for vid­ste de ikke, at i Køben­havn hav­de rege­ring og kon­ge alle­re­de tid­ligt om mor­ge­nen beslut­tet – som det hed i en fæl­les prok­la­ma­tion til det dan­ske folk – ”under pro­test at ord­ne lan­dets for­hold under hen­syn til den besæt­tel­se, der har fun­det sted”.
Med­del­el­sen nåe­de med timers for­sin­kel­se sol­da­ter­ne, og det koste­de 16 unge dan­ske­re livet.
I stats­mi­ni­ster Stau­nings og Chri­sti­an d. X’s prok­la­ma­tion til det dan­ske folk, blev det under­stre­get, at ”det er befolk­nin­gens pligt at afhol­de sig fra enhver form for modstand”.

DE USYNLIGEBESKYTTERE
Finn Fors­berg husker, at han som lil­le dreng så de tyske maski­ner, men ellers vare­de det fle­re år, før en tysk sol­dat duk­ke­de op i Amstrup. Hel­ler ikke andre ste­der i vores områ­de var ”beskyt­ter­ne” syn­li­ge. For tysker­ne var ikke besæt­te­re – men beskyt­te­re, stod der i det ”Oprop”, der blev smidt ned over Dan­mark. Det gebrok­ne dansk, det var skre­vet på, fik den­ne kom­men­tar med fra gri­se­hand­ler Lar­sen i

Gri­se­hand­le­ren men­te ikke, tysker­ne hav­de gået i sko­le og hel­ler ikke for­stod et kri­stent sprog

Mata­dor: ”Dem der, de for­står ikke et kri­stent sprog. Se bare, hvor­dan det der oprop var sta­vet – man skul­le tro, de aldrig hav­de gået i skole”.
Tysker­ne blev set på vej til Århus. Men ellers var områ­det stør­ste krigs­pro­blem den ratio­ne­ring, der var begyndt alle­re­de i 1939, og det kun­ne kni­be med dagligvarer.

BONDEKNOLDEFENSTEN
Ingen tyske­re var fast sta­tio­ne­re­de i områ­det før i maj 1940. Da kom en grup­pe på 12 sol­da­ter til Fen­sten, hvor de skul­le pas­se en mel­de­cen­tral. Fra tår­net, der stod på det høje­ste punkt, hav­de de udsigt til Hor­sens Fjord og til Kat­te­gat, og her­fra skul­le de over­vå­ge alli­e­re­de fly og skib­stra­fik. Sol­da­ter­ne var ind­kvar­te­ret i en barak ved siden af tår­net, og det blev sene­re for­talt om dem, at det var nog­le bon­dek­nol­de, der hel­le­re vil­le hjæl­pe med høsten end føre krig for Hitler.
Hel­ler ikke i Odder, var besæt­tel­ses­mag­ten syn­lig før i okto­ber 1942, da godt 200 sol­da­ter lod sig ind­kvar­te­re i hoved­byg­nin­gen på Rathlousdal.

SKOLE OG HOTEL BLEV INDTAGET
Men i den kol­de vin­ter i 1943/​44 kom der sol­da­ter til Ørting i et par uger.

Bent Ernst, der nu er 88 år, kan huske den dag tyske­re med gevæ­rer ind­t­og sko­len i Ørting

Bent Ernst husker, da de ind­t­og sko­len i Ørting.  En lokal bebo­er, der kun­ne tale tysk, og om hvem det blev sagt, at han hav­de sym­pa­ti for vær­ne­mag­ten, ankom sam­men med to offi­ce­rer og to meni­ge med våben.
Da det ban­ke­de på døren, rej­ste alle ele­ver­ne sig op – som de ple­je­de. Men lære­ren gav dem besked på straks at sæt­te sig igen. Man rej­ste sig ikke for tysker­ne. Så blev ele­ver­ne sendt hjem, men feri­en vare­de kun 14 dage. 
Også Hotel Øster­vang – den grå byg­ning skråt over for den gam­le sta­tion – tog tysker­ne. Det stør­ste rum blev brugt som sove­sal til sol­da­ter­ne kom fra fron­ten og skul­le på rekre­a­tion. Også de “gæster” var væk igen i løbet af to uger.

SUPPE EN LUNS AF EN DØD HEST

På Murer­vej tæt på Hor­sens­vej stod en last­vogn – det var tysker­nes felt­køk­ken. Lands­by­ens unger hav­de en fest, og sol­da­ter­ne vil­le ger­ne snak­ke med dem. Bent Ernst husker, at en dag viste kok­ken nog­le dren­ge, hvad der lå på en stor lad­vogn dæk­ket med en pres­se­ning. Det var en død hest, som kok­ken skar lun­ser af, og så blev der ellers kogt sup­pe til soldaterne.
Det var vin­ter og hunde­koldt. Så hesten var bund­fros­set. Sup­pen var vel bed­re end den mad, sol­da­ter­ne var vant til. Og under alle omstæn­dig­he­der kun­ne den var­me, og det var der brug for. Om dagen var der minus 10 gra­der – om nat­ten gik tem­pe­ra­tu­ren end­nu læn­ge­re ned.

TØRV VAR VARMEKILDEN

Finn Fors­berg husker tysker­nes sky­deø­vel­ser og at deres heste skul­le i stald på gården

I mosen blev der gra­vet tørv til opvarm­ning af huse­ne. Gan­ske vist var det ikke popu­lært, for det svi­ne­de og gav løbe­sod, og fik Matador’s Mau­de til hæn­dervri­den­de at udbry­de: Hans Chri­sti­an – vi har fået løbe­sod. Jamen, det kan vi da ikke leve med”.
Men det blev man nødt til, hvis man da ikke var så hel­dig at bo på en gård med en smu­le skov eller træer.
Når folk stak tørv i Mors­holt Mose, kun­ne de se mar­che­ren­de tyske­re kom­me til den sky­de­ba­ne, der var lavet i områ­det. Her kun­ne de sky­de med løst krudt. Også her mød­te folk unge tyske­re, som hel­le­re vil­le have været hjem­me hos fami­li­en end besæt­te lan­de eller føre krig for ”fører, folk og fædreland”.
Også i Amstrup blev der holdt øvel­ser de sid­ste år af besæt­tel­sen. Finn Fors­berg husker, at tysker­ne skød i bak­ker­ne mod øst – og i Amstrup Skov blev der holdt øvel­ser, hvor de skød mod Uld­rup Bakkerne.

DEUTSCHLAND KAPUT
Men ellers mær­ke­de man hel­ler ikke i Amstrup meget til kri­gen. Ikke før de sid­ste måne­der af besæt­tel­sen i 1945. Finn husker, at heste skul­le opstal­des på går­de i områ­det – og sol­da­ter­ne over­nat­te. Sog­ne­fo­ge­den fra Fal­ling, Hel­ge Brand­by­ge, red rundt sam­men med en tysk offi­cer. De

Det ille­ga­le blad “Rin­gen” blev distri­bu­e­ret af præ­sten i Gosmer

bestem­te, at syv heste skul­le opstal­des på Finn’s for­æl­dres gård, og fire sol­da­ter overnattede.
De vid­ste godt, at det snart var slut. På går­den hør­te man BBC’s udsen­del­ser – og sol­da­ter­nes kom­men­tar var ”Deut­schland kaput”.
BBC var infor­ma­tions­kil­den om kri­gens gang. De dan­ske medi­er kun­ne ingen reg­ne med, for dem cen­su­re­re­de tyskerne.
Men et ille­galt blad kom dog til områ­det omkring 1943.

Pastor Wil­hjelm i Gos­mer hav­de kon­takt til mod­stands­or­ga­ni­sa­tio­nen Rin­gen og Fro­de Jakob­sen. I før­ste omgang resul­te­re­de kon­tak­ten i, at præ­sten fik, opbe­va­re­de og sør­ge­de for at distri­bu­e­re det ille­ga­le blad ”Rin­gen”.
Først i 1943/​1944 så man den før­ste spæ­de begyn­del­se til små mod­stands­grup­per. Men her­om i den næste artikel.

Artik­len byg­ger på:

Dan Ene­vold Mik­kel­sens artik­ler på dan​marks​hi​sto​ri​en​.dk – temaar­tik­ler om Odder-egnen under besæt­tel­sen og artik­len ”Det tyske angreb fløj hen over hove­d­et på Hads Her­red” i ”I godt sel­skab” 2015.
Erin­drin­ger for­talt af Finn Fors­berg og Bent Ernst.
Input fra med­lem­mer af Face­book-grup­pen ”Gam­le bil­le­der fra Odder og omegn”

 

 

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE AFLYSES
San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set den før­ste tirs­dag i måne­den afly­ses helt. For­hå­bent­ligt kan de begyn­de igen 1. september. 

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set frem til 28. februar.

DANSKE SENIORER
Møde­r­ne i Sog­ne­hu­set vil først begyn­de igen 28. febru­ar. Besty­rel­sen vil lave et alter­na­tivt pro­gram, så det er muligt at mødes – også selv om Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne ikke bli­ver ophævet. 

AFLYSTMORGENSANGKIRKEN

Tors­dag d. 14. janu­ar kl. 9.30 er der mor­gensang i Ørting Kir­ke og bag­ef­ter fæl­les kaf­fe i Sognehuset.