KORT NYT

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Akti­vi­te­ter – på trods af Corona

På Alrø spil­ler børn og unge fod­bold og rund­bold hver man­dag kl. 15.30. Og på tirs­dag kl.14.00 tyv­star­ter øens pen­tanque klub sæso­nen. Den 16. begyn­der fod­bold­sæ­so­nen i Gyl­ling, og Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling fort­sæt­ter gåtu­re og spil på FDF-plad­­sen hver man­dag kl. 13.30. Cor­o­na kan ikke stop­pe uden­­dørs-akti­vi­te­ter­­ne, når restrik­tio­ner­ne bli­ver overholdt. 

Tre loka­le stil­ler op

16. novem­ber skal vi til kom­mu­nalvalg.  Fore­lø­big stil­ler tre loka­le op. Det er Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling, der alle­re­de er i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for de kon­ser­va­ti­ve. Og det er John Rosen­høj fra Amstrup, der også alle­re­de har en plads for Dansk Fol­ke­par­ti. Ny er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, der stil­ler op for Soci­al­de­mo­kra­ter­ne. Først efter par­tiets gene­ral­for­sam­ling ved vi, hvil­ket num­mer på listen han bliver. 

Fire loka­le pro­jek­ter fik penge

Kom­mu­nens lokal­råd har delt ud af pen­ge­ne i fæl­les­pulj­en for pro­jek­ter. Fire pro­jek­ter fra vores områ­de fik pen­ge. Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne fik 40.000 kr til et natur­pro­jekt  ved Older­mands­høj­en på Mose­vej.  Fryse­hu­set i Ålstrup, der er lands­by­ens for­sam­lings­hus, fik 4.735 kr til en ny flag­stang. Gyl­ling For­sam­lings­hus fik 40.000 kr til nyt gulv og Gyl­ling Lokal­råd fik 25.000 kr til øget biodiversitet. 

Defi­ni­tion på optimisme

Den nye café på Alrø, der vil sæl­ge pro­duk­ter lavet af bison kød, isv­af­ler samt kaf­fe og kage, tager alle­re­de nu imod bord­be­stil­lin­ger, for­di ejer­ne for­ven­ter at åbne til påske. De håber på, at Met­te Fre­de­rik­sen til den tid har lem­pet Cor­o­­na-restrik­tio­­ner­­ne. Det er måske nok defi­ni­tio­nen på opti­mis­me, men deler du den, kan du bestil­le bord på hjem­mesi­den http://​alrokg​.dk

AURA-pen­ge­ne skal bru­ges til spil

Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling har fået 2000 kr fra Auras Cor­o­na­hjæl­pe­pak­ke. Pen­ge­ne skal bru­ges til køb af spil, der kan bru­ges udendørs. 

For­e­nin­gens akti­vi­te­ter har været luk­ket ned læn­ge, og med­lem­mer­ne sav­ner at være sam­men. Besty­rel­sen håber der­for, at det sidst i febru­ar bli­ver muligt at arran­ge­re gåtu­re, spil på FDF’s sto­re grund og drik­ke kaf­fe sam­men i shelteret. 

Bil­li­ge­re byggegrunde

På den luk­ke­de del af kom­mu­nal­be­sty­rel­sens møde beslut­te­de med­lem­mer­ne at sæt­te pri­sen på de otte byg­ge­grun­de i Sme­­de­­ga­­de-områ­­det i Ørting ned med 15 pro­cent. Kun to af de otte grun­de er på nuvæ­ren­de tids­punkt for­hånds­re­ser­ve­ret. En ejen­doms­mæg­ler har vur­de­ret, at pri­sen var sat for højt.Også byg­ge­grun­de­ne i Gyl­ling og Hund­slund er svæ­re at sæl­ge. Men her er mel­din­gen fra ejen­doms­mæg­le­ren, at pri­ser­ne mat­cher markedet. 

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Hver­da­gen var til­ba­ge dagen efter besæt­tel­sen – tysker­ne var usynlige

I dag for for 80 år siden var dag­lig­da­gen igen ved at være som den ple­je­de i vores områ­de. Lan­det blev besat dagen før, men mar­ker­ne skul­le gøres klar. Arbej­det pas­ses. Der blev snak­ket lidt ved køb­mands­di­sken og når folk mød­te hin­an­den: ”Har I set nog­le tyske­re?” Og sva­ret var som regel: ”Ikke siden i går”.

Så livet gik sin van­te gang i vores områ­de – dagen efter at ”de mør­ke fug­le”, som Otto Gel­sted kald­te de tyske fly, fløj lavt ind over Dan­mark, og sol­da­ter og krigs­ma­te­ri­el kom rul­len­de ind i landet.

Ved græn­sen hav­de de dan­ske sol­da­ter for­søgt at kæm­pe mod over­mag­ten – for de hav­de ikke fået besked om, at det var slut før det over­ho­ve­det begynd­te. Der­for vid­ste de ikke, at i Køben­havn hav­de rege­ring og kon­ge alle­re­de tid­ligt om mor­ge­nen beslut­tet – som det hed i en fæl­les prok­la­ma­tion til det dan­ske folk – ”under pro­test at ord­ne lan­dets for­hold under hen­syn til den besæt­tel­se, der har fun­det sted”.
Med­del­el­sen nåe­de med timers for­sin­kel­se sol­da­ter­ne, og det koste­de 16 unge dan­ske­re livet.
I stats­mi­ni­ster Stau­nings og Chri­sti­an d. X’s prok­la­ma­tion til det dan­ske folk, blev det under­stre­get, at ”det er befolk­nin­gens pligt at afhol­de sig fra enhver form for modstand”.

DE USYNLIGEBESKYTTERE
Finn Fors­berg husker, at han som lil­le dreng så de tyske maski­ner, men ellers vare­de det fle­re år, før en tysk sol­dat duk­ke­de op i Amstrup. Hel­ler ikke andre ste­der i vores områ­de var ”beskyt­ter­ne” syn­li­ge. For tysker­ne var ikke besæt­te­re – men beskyt­te­re, stod der i det ”Oprop”, der blev smidt ned over Dan­mark. Det gebrok­ne dansk, det var skre­vet på, fik den­ne kom­men­tar med fra gri­se­hand­ler Lar­sen i

Gri­se­hand­le­ren men­te ikke, tysker­ne hav­de gået i sko­le og hel­ler ikke for­stod et kri­stent sprog

Mata­dor: ”Dem der, de for­står ikke et kri­stent sprog. Se bare, hvor­dan det der oprop var sta­vet – man skul­le tro, de aldrig hav­de gået i skole”.
Tysker­ne blev set på vej til Århus. Men ellers var områ­det stør­ste krigs­pro­blem den ratio­ne­ring, der var begyndt alle­re­de i 1939, og det kun­ne kni­be med dagligvarer.

BONDEKNOLDEFENSTEN
Ingen tyske­re var fast sta­tio­ne­re­de i områ­det før i maj 1940. Da kom en grup­pe på 12 sol­da­ter til Fen­sten, hvor de skul­le pas­se en mel­de­cen­tral. Fra tår­net, der stod på det høje­ste punkt, hav­de de udsigt til Hor­sens Fjord og til Kat­te­gat, og her­fra skul­le de over­vå­ge alli­e­re­de fly og skib­stra­fik. Sol­da­ter­ne var ind­kvar­te­ret i en barak ved siden af tår­net, og det blev sene­re for­talt om dem, at det var nog­le bon­dek­nol­de, der hel­le­re vil­le hjæl­pe med høsten end føre krig for Hitler.
Hel­ler ikke i Odder, var besæt­tel­ses­mag­ten syn­lig før i okto­ber 1942, da godt 200 sol­da­ter lod sig ind­kvar­te­re i hoved­byg­nin­gen på Rathlousdal.

SKOLE OG HOTEL BLEV INDTAGET
Men i den kol­de vin­ter i 1943/​44 kom der sol­da­ter til Ørting i et par uger.

Bent Ernst, der nu er 88 år, kan huske den dag tyske­re med gevæ­rer ind­t­og sko­len i Ørting

Bent Ernst husker, da de ind­t­og sko­len i Ørting.  En lokal bebo­er, der kun­ne tale tysk, og om hvem det blev sagt, at han hav­de sym­pa­ti for vær­ne­mag­ten, ankom sam­men med to offi­ce­rer og to meni­ge med våben.
Da det ban­ke­de på døren, rej­ste alle ele­ver­ne sig op – som de ple­je­de. Men lære­ren gav dem besked på straks at sæt­te sig igen. Man rej­ste sig ikke for tysker­ne. Så blev ele­ver­ne sendt hjem, men feri­en vare­de kun 14 dage. 
Også Hotel Øster­vang – den grå byg­ning skråt over for den gam­le sta­tion – tog tysker­ne. Det stør­ste rum blev brugt som sove­sal til sol­da­ter­ne kom fra fron­ten og skul­le på rekre­a­tion. Også de “gæster” var væk igen i løbet af to uger.

SUPPE EN LUNS AF EN DØD HEST

På Murer­vej tæt på Hor­sens­vej stod en last­vogn – det var tysker­nes felt­køk­ken. Lands­by­ens unger hav­de en fest, og sol­da­ter­ne vil­le ger­ne snak­ke med dem. Bent Ernst husker, at en dag viste kok­ken nog­le dren­ge, hvad der lå på en stor lad­vogn dæk­ket med en pres­se­ning. Det var en død hest, som kok­ken skar lun­ser af, og så blev der ellers kogt sup­pe til soldaterne.
Det var vin­ter og hunde­koldt. Så hesten var bund­fros­set. Sup­pen var vel bed­re end den mad, sol­da­ter­ne var vant til. Og under alle omstæn­dig­he­der kun­ne den var­me, og det var der brug for. Om dagen var der minus 10 gra­der – om nat­ten gik tem­pe­ra­tu­ren end­nu læn­ge­re ned.

TØRV VAR VARMEKILDEN

Finn Fors­berg husker tysker­nes sky­deø­vel­ser og at deres heste skul­le i stald på gården

I mosen blev der gra­vet tørv til opvarm­ning af huse­ne. Gan­ske vist var det ikke popu­lært, for det svi­ne­de og gav løbe­sod, og fik Matador’s Mau­de til hæn­dervri­den­de at udbry­de: Hans Chri­sti­an – vi har fået løbe­sod. Jamen, det kan vi da ikke leve med”.
Men det blev man nødt til, hvis man da ikke var så hel­dig at bo på en gård med en smu­le skov eller træer.
Når folk stak tørv i Mors­holt Mose, kun­ne de se mar­che­ren­de tyske­re kom­me til den sky­de­ba­ne, der var lavet i områ­det. Her kun­ne de sky­de med løst krudt. Også her mød­te folk unge tyske­re, som hel­le­re vil­le have været hjem­me hos fami­li­en end besæt­te lan­de eller føre krig for ”fører, folk og fædreland”.
Også i Amstrup blev der holdt øvel­ser de sid­ste år af besæt­tel­sen. Finn Fors­berg husker, at tysker­ne skød i bak­ker­ne mod øst – og i Amstrup Skov blev der holdt øvel­ser, hvor de skød mod Uld­rup Bakkerne.

DEUTSCHLAND KAPUT
Men ellers mær­ke­de man hel­ler ikke i Amstrup meget til kri­gen. Ikke før de sid­ste måne­der af besæt­tel­sen i 1945. Finn husker, at heste skul­le opstal­des på går­de i områ­det – og sol­da­ter­ne over­nat­te. Sog­ne­fo­ge­den fra Fal­ling, Hel­ge Brand­by­ge, red rundt sam­men med en tysk offi­cer. De

Det ille­ga­le blad “Rin­gen” blev distri­bu­e­ret af præ­sten i Gosmer

bestem­te, at syv heste skul­le opstal­des på Finn’s for­æl­dres gård, og fire sol­da­ter overnattede.
De vid­ste godt, at det snart var slut. På går­den hør­te man BBC’s udsen­del­ser – og sol­da­ter­nes kom­men­tar var ”Deut­schland kaput”.
BBC var infor­ma­tions­kil­den om kri­gens gang. De dan­ske medi­er kun­ne ingen reg­ne med, for dem cen­su­re­re­de tyskerne.
Men et ille­galt blad kom dog til områ­det omkring 1943.

Pastor Wil­hjelm i Gos­mer hav­de kon­takt til mod­stands­or­ga­ni­sa­tio­nen Rin­gen og Fro­de Jakob­sen. I før­ste omgang resul­te­re­de kon­tak­ten i, at præ­sten fik, opbe­va­re­de og sør­ge­de for at distri­bu­e­re det ille­ga­le blad ”Rin­gen”.
Først i 1943/​1944 så man den før­ste spæ­de begyn­del­se til små mod­stands­grup­per. Men her­om i den næste artikel.

Artik­len byg­ger på:

Dan Ene­vold Mik­kel­sens artik­ler på dan​marks​hi​sto​ri​en​.dk – temaar­tik­ler om Odder-egnen under besæt­tel­sen og artik­len ”Det tyske angreb fløj hen over hove­d­et på Hads Her­red” i ”I godt sel­skab” 2015.
Erin­drin­ger for­talt af Finn Fors­berg og Bent Ernst.
Input fra med­lem­mer af Face­book-grup­pen ”Gam­le bil­le­der fra Odder og omegn”

 

 

KALENDER

GALLERI MYNSTER
- i den gam­le sko­le på Alrø hol­der åbent fra kl. 14 – 17 alle lør­da­ge, søn­da­ge og hel­lig­da­ge med salg af små og sto­re male­ri­er samt kjo­ler og blu­ser i både hør og kasmir.


ÆSKEN ALRØ
- er åben alle wee­ken­der og hel­lig­da­ge fra kl. 13 – kl. 17 med salg af kunst­hånd­værk og strik­va­rer. Som­mer­bu­tik­ken har fået ny ejer – nem­lig Ben­te Kierbye. 

DANSKE SENIORER
Hver man­dag i april og maj mødes med­lem­mer­ne af for­e­nin­gen Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling ved Sog­ne­hu­set til fæl­les gåtu­re, spil på FDF-plad­sen og kaf­fe i bål­hyt­ten. Det er hver gang kl. 13.30.