KORT NYT

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Hver­da­gen var til­ba­ge dagen efter besæt­tel­sen – tysker­ne var usynlige

I dag for for 80 år siden var dag­lig­da­gen igen ved at være som den ple­je­de i vores områ­de. Lan­det blev besat dagen før, men mar­ker­ne skul­le gøres klar. Arbej­det pas­ses. Der blev snak­ket lidt ved køb­mands­di­sken og når folk mød­te hin­an­den: ”Har I set nog­le tyske­re?” Og sva­ret var som regel: ”Ikke siden i går”.

Så livet gik sin van­te gang i vores områ­de – dagen efter at ”de mør­ke fug­le”, som Otto Gel­sted kald­te de tyske fly, fløj lavt ind over Dan­mark, og sol­da­ter og krigs­ma­te­ri­el kom rul­len­de ind i landet.

Ved græn­sen hav­de de dan­ske sol­da­ter for­søgt at kæm­pe mod over­mag­ten – for de hav­de ikke fået besked om, at det var slut før det over­ho­ve­det begynd­te. Der­for vid­ste de ikke, at i Køben­havn hav­de rege­ring og kon­ge alle­re­de tid­ligt om mor­ge­nen beslut­tet – som det hed i en fæl­les prok­la­ma­tion til det dan­ske folk – ”under pro­test at ord­ne lan­dets for­hold under hen­syn til den besæt­tel­se, der har fun­det sted”.
Med­del­el­sen nåe­de med timers for­sin­kel­se sol­da­ter­ne, og det koste­de 16 unge dan­ske­re livet.
I stats­mi­ni­ster Stau­nings og Chri­sti­an d. X’s prok­la­ma­tion til det dan­ske folk, blev det under­stre­get, at ”det er befolk­nin­gens pligt at afhol­de sig fra enhver form for modstand”.

DE USYNLIGEBESKYTTERE
Finn Fors­berg husker, at han som lil­le dreng så de tyske maski­ner, men ellers vare­de det fle­re år, før en tysk sol­dat duk­ke­de op i Amstrup. Hel­ler ikke andre ste­der i vores områ­de var ”beskyt­ter­ne” syn­li­ge. For tysker­ne var ikke besæt­te­re – men beskyt­te­re, stod der i det ”Oprop”, der blev smidt ned over Dan­mark. Det gebrok­ne dansk, det var skre­vet på, fik den­ne kom­men­tar med fra gri­se­hand­ler Lar­sen i

Gri­se­hand­le­ren men­te ikke, tysker­ne hav­de gået i sko­le og hel­ler ikke for­stod et kri­stent sprog

Mata­dor: ”Dem der, de for­står ikke et kri­stent sprog. Se bare, hvor­dan det der oprop var sta­vet – man skul­le tro, de aldrig hav­de gået i skole”.
Tysker­ne blev set på vej til Århus. Men ellers var områ­det stør­ste krigs­pro­blem den ratio­ne­ring, der var begyndt alle­re­de i 1939, og det kun­ne kni­be med dagligvarer.

BONDEKNOLDEFENSTEN
Ingen tyske­re var fast sta­tio­ne­re­de i områ­det før i maj 1940. Da kom en grup­pe på 12 sol­da­ter til Fen­sten, hvor de skul­le pas­se en mel­de­cen­tral. Fra tår­net, der stod på det høje­ste punkt, hav­de de udsigt til Hor­sens Fjord og til Kat­te­gat, og her­fra skul­le de over­vå­ge alli­e­re­de fly og skib­stra­fik. Sol­da­ter­ne var ind­kvar­te­ret i en barak ved siden af tår­net, og det blev sene­re for­talt om dem, at det var nog­le bon­dek­nol­de, der hel­le­re vil­le hjæl­pe med høsten end føre krig for Hitler.
Hel­ler ikke i Odder, var besæt­tel­ses­mag­ten syn­lig før i okto­ber 1942, da godt 200 sol­da­ter lod sig ind­kvar­te­re i hoved­byg­nin­gen på Rathlousdal.

SKOLE OG HOTEL BLEV INDTAGET
Men i den kol­de vin­ter i 1943/​44 kom der sol­da­ter til Ørting i et par uger.

Bent Ernst, der nu er 88 år, kan huske den dag tyske­re med gevæ­rer ind­t­og sko­len i Ørting

Bent Ernst husker, da de ind­t­og sko­len i Ørting.  En lokal bebo­er, der kun­ne tale tysk, og om hvem det blev sagt, at han hav­de sym­pa­ti for vær­ne­mag­ten, ankom sam­men med to offi­ce­rer og to meni­ge med våben.
Da det ban­ke­de på døren, rej­ste alle ele­ver­ne sig op – som de ple­je­de. Men lære­ren gav dem besked på straks at sæt­te sig igen. Man rej­ste sig ikke for tysker­ne. Så blev ele­ver­ne sendt hjem, men feri­en vare­de kun 14 dage. 
Også Hotel Øster­vang – den grå byg­ning skråt over for den gam­le sta­tion – tog tysker­ne. Det stør­ste rum blev brugt som sove­sal til sol­da­ter­ne kom fra fron­ten og skul­le på rekre­a­tion. Også de “gæster” var væk igen i løbet af to uger.

SUPPE EN LUNS AF EN DØD HEST

På Murer­vej tæt på Hor­sens­vej stod en last­vogn – det var tysker­nes felt­køk­ken. Lands­by­ens unger hav­de en fest, og sol­da­ter­ne vil­le ger­ne snak­ke med dem. Bent Ernst husker, at en dag viste kok­ken nog­le dren­ge, hvad der lå på en stor lad­vogn dæk­ket med en pres­se­ning. Det var en død hest, som kok­ken skar lun­ser af, og så blev der ellers kogt sup­pe til soldaterne.
Det var vin­ter og hunde­koldt. Så hesten var bund­fros­set. Sup­pen var vel bed­re end den mad, sol­da­ter­ne var vant til. Og under alle omstæn­dig­he­der kun­ne den var­me, og det var der brug for. Om dagen var der minus 10 gra­der – om nat­ten gik tem­pe­ra­tu­ren end­nu læn­ge­re ned.

TØRV VAR VARMEKILDEN

Finn Fors­berg husker tysker­nes sky­deø­vel­ser og at deres heste skul­le i stald på gården

I mosen blev der gra­vet tørv til opvarm­ning af huse­ne. Gan­ske vist var det ikke popu­lært, for det svi­ne­de og gav løbe­sod, og fik Matador’s Mau­de til hæn­dervri­den­de at udbry­de: Hans Chri­sti­an – vi har fået løbe­sod. Jamen, det kan vi da ikke leve med”.
Men det blev man nødt til, hvis man da ikke var så hel­dig at bo på en gård med en smu­le skov eller træer.
Når folk stak tørv i Mors­holt Mose, kun­ne de se mar­che­ren­de tyske­re kom­me til den sky­de­ba­ne, der var lavet i områ­det. Her kun­ne de sky­de med løst krudt. Også her mød­te folk unge tyske­re, som hel­le­re vil­le have været hjem­me hos fami­li­en end besæt­te lan­de eller føre krig for ”fører, folk og fædreland”.
Også i Amstrup blev der holdt øvel­ser de sid­ste år af besæt­tel­sen. Finn Fors­berg husker, at tysker­ne skød i bak­ker­ne mod øst – og i Amstrup Skov blev der holdt øvel­ser, hvor de skød mod Uld­rup Bakkerne.

DEUTSCHLAND KAPUT
Men ellers mær­ke­de man hel­ler ikke i Amstrup meget til kri­gen. Ikke før de sid­ste måne­der af besæt­tel­sen i 1945. Finn husker, at heste skul­le opstal­des på går­de i områ­det – og sol­da­ter­ne over­nat­te. Sog­ne­fo­ge­den fra Fal­ling, Hel­ge Brand­by­ge, red rundt sam­men med en tysk offi­cer. De

Det ille­ga­le blad “Rin­gen” blev distri­bu­e­ret af præ­sten i Gosmer

bestem­te, at syv heste skul­le opstal­des på Finn’s for­æl­dres gård, og fire sol­da­ter overnattede.
De vid­ste godt, at det snart var slut. På går­den hør­te man BBC’s udsen­del­ser – og sol­da­ter­nes kom­men­tar var ”Deut­schland kaput”.
BBC var infor­ma­tions­kil­den om kri­gens gang. De dan­ske medi­er kun­ne ingen reg­ne med, for dem cen­su­re­re­de tyskerne.
Men et ille­galt blad kom dog til områ­det omkring 1943.

Pastor Wil­hjelm i Gos­mer hav­de kon­takt til mod­stands­or­ga­ni­sa­tio­nen Rin­gen og Fro­de Jakob­sen. I før­ste omgang resul­te­re­de kon­tak­ten i, at præ­sten fik, opbe­va­re­de og sør­ge­de for at distri­bu­e­re det ille­ga­le blad ”Rin­gen”.
Først i 1943/​1944 så man den før­ste spæ­de begyn­del­se til små mod­stands­grup­per. Men her­om i den næste artikel.

Artik­len byg­ger på:

Dan Ene­vold Mik­kel­sens artik­ler på dan​marks​hi​sto​ri​en​.dk – temaar­tik­ler om Odder-egnen under besæt­tel­sen og artik­len ”Det tyske angreb fløj hen over hove­d­et på Hads Her­red” i ”I godt sel­skab” 2015.
Erin­drin­ger for­talt af Finn Fors­berg og Bent Ernst.
Input fra med­lem­mer af Face­book-grup­pen ”Gam­le bil­le­der fra Odder og omegn”

 

 

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE BEGYNDER IGEN

San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set, der var aflyst hele for­å­ret p.g.a. Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, begyn­der igen.
Det er den før­ste tirs­dag i hver måned til og med 3. maj 2022. Og det er fra kl. 14 – 16.30

TORSDAGSKLUBBENS PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

DANSKE SENIORES PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

SPISEVENNER

19. okto­ber kl. 12 mødes Spi­se­ven­ner igen i Fal­ling For­sam­lings­hus. Til­mel­ding skal ske sene­st 15. okto­ber til Poul Hen­ning tlf 22383692

VALGMØDE

27. okto­ber kl. 19 – 21 er der valg­mø­de i Gyl­ling Forsamlingshus

FINURLIGE FORTÆLLINGER

28. okto­ber kl. 19 deler Inge Jen­sen og Hol­ger Lyk­ke Ander­sen gav­mildt ud af deres man­ge for­tæl­lin­ger til Kul­tur­Hubs arran­ge­ment i Ålstrup. Bil­let­ten koster 20 kr for Kul­tur­Hubs med­lem­mer – 30 kr for andre. Men så er kaf­fe og kage også betalt. Bestil her

JULEBAL FOR ALLE

13. novem­ber kl. 17.30 åbner ØFUG døren til Hal­len og invi­te­rer alle, der har en bil­let, ind til jule­buf­fet fra Hal­lens café og mas­ser af musik med Par­ty Pla­net. Bil­let­ten kan købes her: https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​e​r​/​1​0​3​4​5​/​j​u​l​e​b​a​l​-​i​-​o​e​r​t​i​n​g​-​h​a​l​len


JULEMARKED

Lør­dag d. 20. novem­ber hol­der Gyl­ling-Brugs­en jule­mar­ked fra kl. 10 – 16. Der vil være boder med alt, der hører julen til og boder med lokalt håndværk.