KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Byrå­det har spør­ge­tid

Før byrå­ds­mø­det på man­dag sker der noget, vi sjæl­dent ople­ver. Nem­lig at bor­ge­re benyt­ter mulig­he­den for at stil­le spørgs­mål til poli­ti­ker­ne.
Det er Lis­beth Bon­de, der på veg­ne af Sak­sild og Omegns Lokal­råd stil­ler spørgs­mål om red­nings­bå­den (Læs her)
Spør­ge­ti­den er kun udnyt­tet enkel­te gan­ge tid­li­ge­re. Måske for­di kun få ved, at det er en mulig­hed.

Men for­ud for hvert byrå­ds­mø­de kan ”enhver per­son med bopæl i Odder kom­mu­ne”, som det hed­der i ret­nings­linjer­ne, stil­le spørgs­mål til poli­ti­ker­ne.

Spørgs­må­le­ne skal stil­les skrift­ligt og sen­des til byrå­det sene­st 8 dage før mødet, og det skal frem­gå, hvil­ke poli­ti­ke­re der ønskes svar fra. Det er et krav, at de skal ”ved­rø­re kom­mu­nens for­hold og være af almen inter­es­se for kom­mu­nens bor­ge­re”. Spørgs­må­le­ne kan ikke hand­le om enkelt-per­so­ners for­hold. Ej hel­ler kan man v.h.a. spørgs­må­le­ne få kend­skab til byrå­dets behand­ling af sager på de luk­ke­de møder.
Du kan læse ret­nings­linjer­ne her
Sva­re­ne kan ikke dis­ku­te­res i den kor­te tid, der er afsat. Spør­ge­ti­den er kun på et kvar­ter. Men det kan de jo så efter­føl­gen­de i medi­er­ne og på f.eks. Face­book.
Når dags­or­de­nen for byrå­ds­mø­det offent­lig­gø­res, vil spørgs­må­le­ne være med som bilag. Og der vil være TV på – som der er TV på mødet.
TV fra byrå­ds­sa­len på Råd­hu­set fin­der du her

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

GENERALFORSAMLING

8. okto­ber kl. 13.30 hol­der Tors­dags­klub­ben gene­ral­for­sam­ling. For­e­nin­gen giver kaf­fe – og bag­ef­ter kan kor­te­ne fin­des frem. Det er i Sog­ne­hu­set – som sæd­van­ligt.

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.

FÆLLESSPISNING

5. novem­ber kl. 12.30 invi­te­rer Tors­dags­klub­ben til fæl­les­spis­ning. Pri­sen er 50 kr – meld dig til sene­st når du kom­mer i klub­ben 29. okto­ber. Det er i Sog­ne­hu­set.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58