KORT NYT

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Bytin­get er en hem­me­lig­hed – for de fleste

Sådan cir­ka halvvejs nede ad Mose­vej­en, fin­der du en bak­ke med træ­er og en lil­le sti. Føl­ger du stien op, fin­der du Ørting Byting: En dob­belt halv­kreds af mark­sten og i mid­ten en stor sten. Den har ind­skrif­ten ”Ørting Older­mandslaug 1980” og en gam­mel­dags plov ind­hug­get. Ste­ne­ne på top­pen af den lil­le bak­ke dan­ner Ørting Byting.
Det skul­le være et sted, hvor older­mandslau­get kun­ne hol­de som­mer­fest – og hvor også andre for­e­nin­ger kun­ne hol­de møder og fester.

Older­mandslau­gets sten på top­pen af bak­ken (foto: Lise Laursen)

Men nu er det gro­et til med krat og selvså­e­de træ­er. Der­for er plad­sen en hem­me­lig­hed for de fleste.

BYTING OG OLDERMANDSLAUG
I gam­le dage lå bytin­get midt i lands­by­en. Her mød­tes byens gård­mænd for at træf­fe beslut­nin­ger om, hvor­dan jor­den skul­le dyr­kes – og for at afgø­re tvi­ster mel­lem lands­by­ens beboere.
Det var gård­mænd – eller bymænd, som de også blev kaldt. Der var ingen adgang for kvin­der eller for tyen­de. Kun for jordbesidderne.
En older­mand var – og er – en for­mand for et hånd­vær­ker­laug, et bylaug eller en anden form for laug – alt­så en sam­men­slut­ning, der skul­le vare­ta­ge med­lem­mer­nes behov.

KLODS HANS’ BROR
Vi ken­der older­man­den fra even­ty­ret om Klods Hans. Som bekendt var det de to brød­re, der var udset til at tage til slot­tet for at fri til prin­ses­sen. Og de var bej­le­re med gode chan­cer, men­te de. For som HC Ander­sen skriver:
”De to for­be­red­te sig nu i otte dage, det var den læng­ste tid de hav­de til det, men det var også nok, for de hav­de for­kund­ska­ber og de er nyt­ti­ge. Den ene kun­ne ude­nad hele det lat­in­ske lek­si­kon og byens avis for tre år, og det både for­fra og bag­fra; den anden hav­de gjort sig

Klods Hans’s fine brød­re. Den ene vid­ste alt det, en older­mand skal vide

bekendt med alle lavs­ar­tik­ler­ne og hvad hver older­mand måt­te vide, så kun­ne han tale med om sta­ten, men­te han, der­næst for­stod han også at bro­de­re seler, for han var fin og fin­ger­nem”.

GRUS, LER OG SMEDIE
For mere end 100 år siden gik 24 bymænd fra Ørting sam­men om at dan­ne et older­mandslaug. Ikke for at sid­de og bro­de­re seler. Men for at vare­ta­ge jord­be­sid­der­nes inter­es­ser. De erhver­ve­de en grus­grav på Bils­bæ­kvej nær Mosen, en mer­gel­grav ved går­den Dybvad og en fæl­les landsbysmedie.
Grus og ler kan måske synes under­ligt at gå sam­men om. Men det blev brugt som byg­ge­ma­te­ri­a­ler. I mosen var man­ge grus­gra­ve, og kuske kom lang­vejs fra og hen­te­de mate­ri­a­ler­ne på hestevogne.
Sme­di­en var der også god brug for – sko­ning af heste, repa­ra­tio­ner af land­brugs­ma­ski­ner osv.
I Older­mandslau­get skul­le bymæn­de­ne’s inter­es­ser varetages.

EN SELSKABELIG FORENING

Med­lem­mer af lau­get klar til møde (foto: Lise Laursen)

Langs ad vej­en blev der ikke brug for sme­di­en, og mer­gel­gra­ven blev købt af Dybvad. Grus­gra­ven blev lejet ud til FDF for 1 tøn­der byg om året. Lej­en er aldrig ble­vet opkræ­vet. Men Older­mandslau­get blev mest af alt en sel­ska­be­lig for­e­ning. I begyn­del­sen blev møde­r­ne holdt på Hotel Østvang i Ørting. Men sene­re blev de flyt­tet til laug­med­lem­mer­nes hjem, hvor der blev holdt lang­va­ri­ge kaf­fe­gil­der med mindst tre slags kage plus småkager.
Ørting er ikke den ene­ste lands­by, der har et older­mandslaug. En sim­pel goog­le-søg­ning viser, at et sådant fin­des mas­ser af ste­der. Men nu som sel­ska­be­li­ge for­e­nin­ger, der også arran­ge­rer sam­men­kom­ster, hvor andre end med­lem­mer­ne kan deltage.
I 1980 lag­de hver af de 20 laug­med­lem­mer 350 kr på bor­det, og så blev der etab­le­ret et byting på høj­en midt på Mosevejen.

KOMMUNENS ANSVAR
Den sto­re kam­pe­sten med inskrip­tio­nen vejer 5 tons, og bag den blev plan­tet en eg, der nu har vok­set sig meget stor. Mark­ste­ne­ne har ingen inskrip­tion. Kun matri­kelnum­me­ret på laug­med­lem­mets gård.
I begyn­del­sen blev områ­det fint ved­li­ge­holdt. Men de sene­ste 20 år er der ikke sket meget. Det har intet matri­kelnum­mer, og i lang tid tro­e­de alle, at områ­det til­hør­te Older­mandslau­get. Men det til­hø­rer kom­mu­nen, som alt­så også skal ved­li­ge­hol­de det. Men et min­de om det gam­le bon­de­sam­fund, er ved at for­svin­de i krat, ukr­udt og selvså­e­de træ­er. Og udsig­ten fra høj­en til et af de smuk­ke­ste områ­der vi har – nem­lig Ond­rup, Mors­holt, Ørting og Rand­lev moser – er væk. Også gemt bag bevoksningen.

 

 

KALENDER

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser alle klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set i resten af novem­ber og hele decem­ber på grund af Corona-restriktionerne.

SANGEFTERMIDDAGEN AFLYST
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 01. decem­ber er aflyst p.g.a. Corona-situationen

KØB GAVER OG JULEPYNT
Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion i Ørting hol­der åbent 4. dec. fra kl. 13 – 17, 5. dec. fra kl. 10 – 16 og 6. dec. fra 10 – 16. Det er muligt at købe gaver og julepynt. 

SYNG JULEN IND
6. decem­ber kl. 14.00: De ni læs­nin­ger i Ørting Kir­ke. Og bag­ef­ter invi­te­rer menig­heds­råd og Dan­ske Seni­o­rer alle, der har lyst, på gløgg og æbleski­ver i Sognehuset.


MORGENSANGKIRKEN
10. decem­ber kl. 9.30 er der mor­gensang i kir­ken for sid­ste gang i år. Som sæd­van­ligt er der bag­ef­ter mor­genkaf­fe og samvær i Sognehuset. 

HENT DIT JULETRÆ
13. decem­ber mel­lem kl. 15 og kl. 17 kan I hen­te jeres jule­træ ved Ørting Hal­len. Det skal bestil­les sene­st 6. dec. Ring eller send sms til 24679108. Træ­er op til 2 meter koster 150 kr – over 2 meter koster 200 kr. Cafe­te­ri­et er åbent og sæl­ger gløgg/​saftevand og æbleski­ver for 25 kr