KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Cleo var fri og fræk – men ikke “for meget”

Hvis du går en tur rundt på Ørting kir­ke­gård, fin­der du en lil­le grav­sten med en meget enkel inskrip­tion: Tak for’et – Cleo. Ingen dato og års­tal for hver­ken fød­sel eller død. Intet efter­navn. Her hvi­ler kvin­den, der ”hav­de en lat­ter så dyb og run­gen­de, at den kun­ne væk­ke Hol­ger Dan­ske”, som der stod i en af de man­ge nekro­lo­ger, da hun i en alder af 84 år døde i 2006. Hun var fol­ke­e­je, for­di hun i ordets bed­ste for­stand var net­op folkelig.

De sid­ste syv år af livet boe­de hun i Ørting. 

Dan­marks Radio sen­der nu doku­men­tar­se­ri­en ”Fri, fræk og for meget” om Bak­kens Hvi­les syn­gepi­ger, og i seri­ens fjer­de afsnit har Cleo en frem­træ­den­de rol­le. (Du kan se afsnit­tet her).
Cleo – med det bor­ger­li­ge navn Ellen Sofie Jen­sen – begynd­te sin kar­ri­e­re som Bak­kesan­ge­r­in­de. I 25 år stod hun hver som­mer på sce­nen i tel­tet ”Bak­kens Hvi­le”. Og her sang hun bl.a ”ska’ vi sove eller hva’”. som du også kan høre i dokumentar-afsnittet.

Før­ste gang var i 1947, og da var hun så nervøs, at hun sang en oktav dybe­re, end hun nor­malt vil­le gøre. Og dét fæn­ge­de i tel­tet på Bak­ken. Hun blev så beno­vet over det sto­re bifald, at hun rea­ge­re­de med et rav­jysk ”tak for’et”.
Og det sag­de hun hver gang siden.  Også da hun for sid­ste gang opt­rå­d­te offent­ligt. Nem­lig da Bak­kens Hvi­le i 2003 kun­ne fejre 125 års jubilæum. Sid­den­de i sin køre­stol sang hun, og bag­ef­ter holdt hun en brand­ta­le om at behand­le homo­seksu­el­le ordent­ligt. Kar­ri­e­ren begynd­te i tel­tet på Bak­ken – og slut­te­de sam­me sted. Men den hav­de været lang.
Cleo var også sku­e­spil­ler, revy­stjer­ne, fored­rags­hol­der og radio-debattør.

Spørg Bare
I en årræk­ke var hun fast panel-del­ta­ger i radiopro­gram­met “Spørg Bare”.
I pane­let var også poli­ti­ke­ren Erhard Jakob­sen, rej­se­kon­gen Simon Spies og  sku­e­spil­le­ren John Pri­ce. Lyt­ter­ne kun­ne skri­ve ind til pro­gram­met og bede de fire for­hol­de sig til det­te eller hint. I 1969 hav­de pro­gram­met 1,5 mil­li­o­ner lyttere.

John Pri­ce, Simon Spies og Erhardt Jakob­sen – og næsten sym­bolsk Cleo over dem


Den­gang stod for­dom­me­ne om Bak­kens san­ge­r­in­der i kø. Og det smit­te­de af på især Simon Spies og John Pri­ce. Men den ned­sæt­ten­de facon prø­ve­de de kun én gang. For Cleo var på alle måder både intel­li­gent og livs­klog, og egent­lig den mest strin­gent tæn­ken­de af de fire.  
Cleo var alle­re­de fol­ke­e­je – ikke mindst for­di hun hav­de med­vir­ket i Dirch Pas­ser-fil­men “Pigen og gre­ven” og i den sven­ske film “Elvira Madi­gan”. Knap så kendt var måske, at hun også spil­le­de med i fle­re Bre­cht-fore­stil­lin­ger på køben­havn­ske tea­tre og Ålborg Tea­ter.
Men spe­ci­elt “Spørg Bare” betød, at der var bud efter hen­de fra hele lan­det som fored­rags­hol­der. Bl.a. holdt hun fored­rag om ung­dom og sex. Hun snak­ke­de lige ud af posen på en måde, der var til at forstå

Ingen poli­ti­ske ræve­ka­ger
I 1970’erne trak hun sig fra ram­pe­ly­set og flyt­te­de til Djursland. Her åbne­de hun sam­men med Gorm et kaf­fe­hus, der trak et utal af besø­gen­de. En kort over­gang enga­ge­re­de hun sig i lokal­po­li­tik – blev valgt på egen liste. Men hun for­stod ikke det poli­ti­ske spil og gik igen. Cleos natur var ikke til spil og poli­ti­ske ræve­ka­ger.
Sene­re boe­de fami­li­en på Meje­ri­vej i Odder, hvor de hav­de et lil­le gal­le­ri med Gorms bil­le­der.
Da fami­li­en flyt­te­de til Ørting, var hun alle­re­de ramt af de før­ste af de blod­prop­per, der tvang hen­de i en køre­stol. I fle­re år kun­ne vi her i byen se det lil­le optog med Gorm og Hel­muth, der skif­te­des til at skub­be Cleos køre­stol. De hav­de næsten altid føl­ge­skab af en stor, god­mo­di­ge rot­twei­ler og af en lil­le hund, der tit blev så træt, at den måt­te op at køre.
Der var altid tid til en hur­tig bemærk­ning, en lil­le snak og en høj lat­ter.
Cleo var på alle måder ægte – what you see, is what you get. Der­for var hun fol­ke­lig – i ordets bed­ste for­stand.
Tak for’et.

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

SPISEVENNER

På menu­en er fri­ka­del­ler, stu­vet hvid­kål og kar­to­f­ler, når Spi­se­ven­ner mødes igen 21. maj kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

FORÅRSKONCERTFALLING KIRKE

Jysk Aka­de­misk Kor, der består af 30 erfar­ne kor­san­ge­re, giver kon­cert i Fal­ling Kir­ke 29. maj kl. 19. De syn­ger dan­ske for­års- og sommersange. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter, der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 75 ekstra bil­let­ter nu udbudt til salg. Køb her.

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen – men også i gader­ne, i For­sam­lings­hu­set og ved Møl­len. Pro­gram­met er ikke helt klar end­nu. Efter­hån­den som det er fær­digt, vil akti­vi­te­ter­ne bli­ve sat i kalenderen.ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET