KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Kom­mu­nen mang­ler pen­ge – så intet opkøb af jord til byg­ge­grun­de i Ørting -

Ingen byg­ge­grun­de til salg. Ingen leje­bo­li­ger til hver­ken unge, ældre eller bør­ne­fa­mi­li­er. Og nu for­tæl­ler for­valt­nin­gen i ”Notat om behand­ling af hørings­svar ifm. den offent­lig høring af Plan­stra­te­gi 2023”, at hvis fle­re byg­ge­grun­de skal udby­des i Ørting, må bor­ger­ne selv pres­se de lod­se­je­re, der ejer de to styk­ker jord, hvor der kan byg­ges. Eller som det er for­mu­le­ret i ”Notat om behand­ling af hørings­svar ifm. den offent­lig høring af Plan­stra­te­gi 2023” – ”udvik­lin­gen dri­ves pri­mært af grun­de­jer og af bor­ger­ne i Ørting, der kan til­skyn­de grun­de­jer til at udvik­le”.
Med andre ord: Kom­mu­nens har ikke pla­ner om at opkø­be jord til udstyk­ning af fle­re byg­ge­grun­de. Det er op til  bor­ger­ne at ”til­skyn­de”. Ørting skal ikke være, hvad for­valt­nin­gen kal­der ”en bosætningsby”.

FORLØBER FOR KOMMUNEPLAN

Planstrategi23 er for­lø­be­ren for ændrin­ger af kom­mu­ne­pla­nen. I hver valg­pe­ri­o­de skal kom­mu­nal­be­sty­rel­sen afle­ve­re en kom­mu­ne­plan som skal ræk­ke 12 år frem og sam­men­fat­te og kon­kre­ti­se­re de over­ord­ne­de mål for den fysi­ske udvik­ling – hvor­dan kom­mu­nens are­a­ler skal bru­ges. Hvor­dan skal byer­ne udvik­le sig? Hvor skal der være indu­stri? Hvil­ke natu­r­om­rå­der skal der pas­ses på osv. Bestem­mel­sen om kom­mu­ne­pla­nen frem­går af Lov om Plan­læg­ning – Plan­loven, som den kal­des i dag­lig tale.
Planstrategi23 blev ved­ta­get af Kom­mu­nal­be­sty­rel­sen på mødet 19. decem­ber sid­ste år og sendt i offent­lig høring. Nota­tet sam­ler op på de 43 svar, der kom fra for­e­nin­ger, lokal­råd og enkeltpersoner.

ROBUSTE OG MANGFOLDIGE BOLIGOMRÅDER

Kom­mu­nen har “stra­te­gi­er” for alt – også for det gode liv i oplan­det, men når man bli­ver gam­mel, er det ind til “kom­mu­ne­cen­tret”

Da Planstrategi23 blev frem­lagt rum­me­de den ellers for­mu­le­rin­ger og løf­ter, der glæ­de­de fle­re i Ørting: ”Det giver (også) tryg­hed at leve i robu­ste og mang­fol­di­ge bolig­om­rå­der, hvor der er man­ge for­skel­li­ge typer boli­ger til alle aldre, så man i livets for­skel­li­ge faser kan væl­ge at bli­ve boen­de i ”sit” områ­de, hvis det er det, man har lyst til”.
I Ørting har adskil­li­ge ældre bebo­e­re været nødt til at flyt­te til Odder, når det blev for meget for med hus og have, For dem var der ingen mulig­hed for at bli­ve boen­de, da de hav­de ”lyst til det”. Og fle­re vil føl­ge efter dem til kom­mu­ne­cen­te­ret, som Odder by hed­der i for­valt­nings­spro­get. I Ørting har de ikke fore­lø­bigt mulig­hed for at ” leve i robu­ste og mang­fol­di­ge bolig­om­rå­der, hvor der er man­ge for­skel­li­ge typer boli­ger til alle aldre, så man i livets for­skel­li­ge faser kan væl­ge at bli­ve boen­de i ”sit” område”.

16 LEJLIGHEDER VILLE KUNNE HAVE VÆRETBRUG NU

Nu kun­ne 16 lej­lig­he­der mel­lem 65 og 110 kva­drat­me­ter være taget i brug på Hav­re­væn­get i Ørting, for boligsel­ska­bet DOMI var i 2021 klar med pla­nen om at byg­ge på are­a­let, hvor den gam­le for­søm­te bør­ne­ha­ve og to usæl­ge­li­ge ældre­bo­li­ger lå. Lej­lig­he­der­ne vil­le have været klar til ind­flyt­ning i begyn­del­sen af det­te år. Men så mang­le­de kom­mu­nen et mid­ler­ti­digt sted til vug­ge­stu­ebørn fra Hou, og for­valt­nin­gen fik så den idé, at den gam­le bør­ne­ha­ve i Ørting kun­ne bru­ges, når den blev renove­ret for en halv mil­li­on kro­ner. Og så var det slut med at byg­ge lej­lig­he­der på dét sted.

DOMI fik ikke alter­na­tiv byg­ge­grund, da kom­mu­nen selv skul­le bru­ge børnehaven

Alle­re­de i 2021, da de sid­ste otte grun­de i Sme­de­ga­de-udstyk­nin­gen var solgt, hen­vend­te lokal­rå­det sig til kom­mu­nen for at få sat gang i opkøb af jord til nye byg­ge­grun­de. Men det er end­nu ikke sket. Og det kom­mer hel­ler ikke til at ske, for som der står i ”Notat om behand­ling af hørings­svar ifm. den offent­lig høring af Plan­stra­te­gi 2023” – ”udvik­lin­gen dri­ves pri­mært af grun­de­jer og af bor­ger­ne i Ørting, der kan til­skyn­de grun­de­jer til at udvik­le”. Her kan du se, hvor­dan tid­li­ge­re borg­me­ster Uffe Jen­sen og den nuvæ­ren­de borg­me­ster på Face­book rek­la­me­re­de for køb af byg­ge­grund i Ørting, da den sid­ste Sme­de­ga­de-udstyk­ning var til salg. 

Ingen byg­ge­grun­de. Ingen leje­bo­li­ger. Og for den sags skyld hel­ler ingen bør­ne­ha­ve.
Tirs­dag d. 07. maj vil kom­mu­nal­be­sty­rel­sen ved­ta­ge Plan­stra­te­gi 2023 ende­ligt. Hørings­svar og notat kan læses her.

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

SPISEVENNER

På menu­en er fri­ka­del­ler, stu­vet hvid­kål og kar­to­f­ler, når Spi­se­ven­ner mødes igen 21. maj kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

FORÅRSKONCERTFALLING KIRKE

Jysk Aka­de­misk Kor, der består af 30 erfar­ne kor­san­ge­re, giver kon­cert i Fal­ling Kir­ke 29. maj kl. 19. De syn­ger dan­ske for­års- og sommersange. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter, der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 75 ekstra bil­let­ter nu udbudt til salg. Køb her.

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen – men også i gader­ne, i For­sam­lings­hu­set og ved Møl­len. Pro­gram­met er ikke helt klar end­nu. Efter­hån­den som det er fær­digt, vil akti­vi­te­ter­ne bli­ve sat i kalenderen.ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET