KORT NYT

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Da Fal­ling hav­de egen nyhedsformidling

”De er ikke hjem­me – de drik­ker aftenkaf­fe ved sme­dens. Er’et vigtigt?”

”Nej, det er jo ons­dag, så spil­ler han kort hen­ne hos…”

Dis­se og lig­nen­de beske­der kun­ne tele­fo­na­bon­nen­ter få, når de rin­ge­de op til Martha Niel­sen på Fal­ling Cen­tral og bad om et bestemt num­mer. Det vil sige de bad nu ikke om et num­mer. De sag­de bare nav­net på den per­son – eller det sted – de vil­le snak­ke med, og så blev de stil­let om. Hvis alt­så der var nogen hjemme.

Tre gene­ra­tio­ner

Martha – som hun blev kaldt af alle – var cen­tral­da­me. Det blev hun i 1917, da hun og hen­des mand køb­te huset med cen­tra­len. Det var den­gang alle sam­ta­ler blev stil­let igen­nem manu­elt. Tele­fo­ni­ster for­bandt sam­ta­ler­ne fra cen­tral til cen­tral til den nåe­de den ønske­de abon­nent. Sådan var det i Fal­ling frem til sep­tem­ber 1964, da cen­tra­len med de 73 abon­nen­ter skul­le automatiseret.

Da hav­de Martha alt­så pas­set cen­tra­len i 47 år – dag og nat. Det sid­ste år på cen­tra­len fik hun 50 øre ekstra for at stå op om nat­ten og omstil­le en sam­ta­le. Hun var kendt af – og kend­te – tre gene­ra­tio­ner af Falling-borgere. 

Lyt – og bring videre

Hun vid­ste det meste om alle i Fal­ling-områ­det. For hun lyt­te­de helt uhæm­met til samtalerne.

Alle vid­ste, at Martha lyt­te­de med. Men hvis det blev sagt – ”det kan jeg ikke sige i tele­fo­nen, for Martha lyt­ter” – kun­ne hun bry­de ind: “Gu gør a da ej”

Et var at hun lyt­te­de. Men hun så hel­ler ingen pro­ble­mer i at brin­ge oplys­nin­ger­ne  vide­re. Hun var Fal­lings nyhedsformidler.

”Hun er nok på syge­hu­set for at besø­ge man­den. De kan jo ikke fin­de ud af, hvad han fejler….”

”Han er i spa­re­kas­sen. Det ser jo ikke for godt ud med hans peng’sager”.

Blot to af de Martha-beske­der, der end­nu bli­ver husket.

Engang fik en abon­nent nok og kla­ge­de til Jydsk Tele­fon. Direk­tø­ren, Paul Dra­min­sky, drog til Fal­ling for at for­tæl­le Martha én gang for alle, at nu var det slut med at være byens sladder-central.

Det fik han nu ikke meget ud af, for­tæl­ler Jør­gen Elbæk, som i man­ge år boe­de i Fal­ling. Han måt­te tage hjem igen med føl­gen­de salut: “Ve’ do hva’, Dra­min­sky,  A hår  passt  Fal­ling  Cen­tral, fae  do ku’ knap di  bow­ser,  så go do no hjem aa pass  Jysk Tele­fon, så ska a nok pass Fal­ling Cen­tral!  Faawal!”

For­de­le

Men der var også for­de­le, ved at Martha lyt­te­de. Udbrød der brand i et hus, og fami­li­en var i byen, vid­ste hun altid, hvor de var at fin­de lige på det tids­punkt og fik rin­get efter dem. Var lægen ikke hjem­me, vid­ste hun, hvor han var.

Martha var ked af at hol­de op på cen­tra­len efter 47 år, selv om hun da var ble­vet 76 år. Hun gav højlydt udtryk for, at Jydsk Tele­fon godt kun­ne have ven­tet med det auto­ma­ti­se­rings­pjat, så hun kun­ne have fået sit 50-års jubilæum med. Og iøvrigt hav­de hun reg­net med at bli­ve ved, til hun blev 80 år.

Hun blev boen­de en tid i cen­tral-huset, som hun eje­de. Men døde i 1968 på amts­ple­je­hjem­met i Odder.

Huset, hvor den gam­le cen­tral var, står end­nu i Falling.

 

 

 

 

 

KALENDER

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser alle klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set i resten af novem­ber og hele decem­ber på grund af Corona-restriktionerne.

SANGEFTERMIDDAGEN AFLYST
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 01. decem­ber er aflyst p.g.a. Corona-situationen

KØB GAVER OG JULEPYNT
Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion i Ørting hol­der åbent 4. dec. fra kl. 13 – 17, 5. dec. fra kl. 10 – 16 og 6. dec. fra 10 – 16. Det er muligt at købe gaver og julepynt. 

SYNG JULEN IND
6. decem­ber kl. 14.00: De ni læs­nin­ger i Ørting Kir­ke. Og bag­ef­ter invi­te­rer menig­heds­råd og Dan­ske Seni­o­rer alle, der har lyst, på gløgg og æbleski­ver i Sognehuset.


MORGENSANGKIRKEN
10. decem­ber kl. 9.30 er der mor­gensang i kir­ken for sid­ste gang i år. Som sæd­van­ligt er der bag­ef­ter mor­genkaf­fe og samvær i Sognehuset. 

HENT DIT JULETRÆ
13. decem­ber mel­lem kl. 15 og kl. 17 kan I hen­te jeres jule­træ ved Ørting Hal­len. Det skal bestil­les sene­st 6. dec. Ring eller send sms til 24679108. Træ­er op til 2 meter koster 150 kr – over 2 meter koster 200 kr. Cafe­te­ri­et er åbent og sæl­ger gløgg/​saftevand og æbleski­ver for 25 kr