KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Nu også med fit­ness

Fra sep­tem­ber  behø­ver du ikke at tage til Odder for at gå i fit­ness. ØFUG er nem­lig i sam­ar­bej­de med hal­len ved at få ind­ret­tet et loka­le og maski­ner­ne er alle­re­de klar. 

Det for­tæl­ler Line Tikjøb, for­mand for Ørting Fal­ling Ung­doms- og Gym­na­stik­for­e­ning.

”Vi har end­nu ikke fun­det ud af, om der skal være med­lem­skab eller hvil­ken ord­ning vi skal fin­de for at bru­ge rum­met. Men det fin­der vi ud af. Seni­o­r­klub­ben har alle­re­de reser­ve­ret en for­mid­dag hver uge”.

Godt sam­men­hold

Men fit­ness er ikke det ene­ste nye, som klub­ben byder på.

”Vi får også ryt­misk gym­na­stik for 16-åri­ge og der­over,  vi har nye træ­ne­re til bør­ne­bad­min­ton og vi opret­ter for­æl­dre-barn gym­na­stik”, siger Line Tikjøb.

”Og så fort­sæt­ter vi selv­føl­ge­lig også med alle de akti­vi­te­ter, vi alle­re­de har i dag. Det vil sige gym­na­stik for alle aldre – fra de helt små børn til pen­sio­ni­ster­ne, vol­ley­ball, og vi har en meget flek­si­bel ord­ning for brug af ten­nis­ba­ner­ne. Mod et depo­si­tum udle­ve­rer vi en nøg­le, der kan bru­ges af alle i en hus­stand”.

Line Tikjøb: Vi har et godt fæl­les­skab og klub­ben træk­ker på mas­ser af fri­vil­li­ge

”Vi har et godt sam­men­hold”, siger Line Tikjøb. ”Vi har cir­ka 200 med­lem­mer i for­e­nin­gen, og vi kan hele tiden træk­ke på man­ge fri­vil­li­ge – som træ­ne­re, som hjæl­pe­re ved det sto­re lop­pe­mar­ked, og som hjæl­pe­re omkring vores telt til byfe­sten i Odder. Og lokal­be­folk­nin­gen bak­ker op om vores akti­vi­te­ter.”

Ingen luft under kom­mu­na­le vin­ger

Måske er ØFUG’s suc­ces i lokal­sam­fun­det grun­den til, at der ikke i Ørting-Fal­ling områ­det er opbak­ning til pro­jekt ”luft under loka­le vin­ger”, som er en del af part­ner­skabs­af­ta­len mel­lem Odder kom­mu­ne og DGI Østjyl­land. (DGI står for Dan­ske Gym­na­stik – og Idræts­for­e­nin­ger).

For­må­let er bl.a at ”udvik­le fæl­les fysi­ske akti­vi­te­ter i natu­ren og der­med styr­ke et fæl­les­skab”. Der­for har pro­jek­tet efter­lyst per­so­ner, som vil tage ini­ti­a­tiv til at sam­le små eller sto­re grup­per om for­skel­li­ge motions­for­mer. F.eks løb, gang, cyk­ling.

”Vi har selv­føl­ge­lig oplyst om pro­jek­tet”, siger Line Tikjøb. Og der har også været holdt et møde. Men der har ikke været inter­es­se for at del­ta­ge”.

Mas­ser af men­ne­sker i områ­det bru­ger alle­re­de natu­ren. De løber, de går sam­men og nog­le luf­ter også hunde sam­men.

”Jeg tror, at hvis folk motio­ne­rer ale­ne, er det for­di de ger­ne vil kun­ne læg­ge det ind, lige når de har en ledig stund”, siger Line Tikjøb.

 

 

 

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

GENERALFORSAMLING

8. okto­ber kl. 13.30 hol­der Tors­dags­klub­ben gene­ral­for­sam­ling. For­e­nin­gen giver kaf­fe – og bag­ef­ter kan kor­te­ne fin­des frem. Det er i Sog­ne­hu­set – som sæd­van­ligt.

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.

FÆLLESSPISNING

5. novem­ber kl. 12.30 invi­te­rer Tors­dags­klub­ben til fæl­les­spis­ning. Pri­sen er 50 kr – meld dig til sene­st når du kom­mer i klub­ben 29. okto­ber. Det er i Sog­ne­hu­set.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58