KORT NYT

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

De fri­vil­li­ge skab­te igen det sto­re loppemarked

Alle­re­de ved 11.30-tiden var biler par­ke­ret hele vej­en ned ad Per­sie­vej på beg­ge sider, på Alrø­vej i en lang ræk­ke, på frisko­lens par­ke­rings­plads og på par­ke­rin­gen bag hallen.

Alle skul­le til idræts­for­e­nin­gens årli­ge lop­pe­mar­ked søn­dag og vil­le være i god tid for at være blandt de før­ste, der kom ind, når mar­ke­det åbne­de præ­cist kl. 12.

I hal­len var bor­de­ne stil­let op. Plads til køk­ken­red­ska­ber, kop­per, vaser, tøj, bøger, fjern­syn, møb­ler, bøger…..Og fri­vil­li­ge stod parat til at sæl­ge det hele. ”I har tre timer til at sæl­ge. Så lad vær’ med at gå ned i pris med det sam­me. Vil de ikke beta­le pri­sen, så lad dem gå”, lød det i mikro­fo­nen ni minut­ter i 12.

HALLEN FYLDT OP

Gen­nem glas­set i døre­ne var den lan­ge ræk­ke af ven­ten­de syn­lig. Og da de ende­lig blev åbnet, strøm­me­de folk ind. Man­ge små­løb mål­ret­tet mod områ­det med net­op de ting, de var på jagt efter. Bør­ne­ne ind­t­og sam­men med voks­ne leje­tøjs­af­de­lin­gen meget hur­tigt. ”Mor­moooor – det koster pen­ge”, råb­te en lil­le pige. Og mor­mor måt­te have pun­gen frem.

I løbet af få minut­ter var hal­len fyldt op. Og pen­ge­ne begynd­te at skif­te hænder.

Uden­for på plad­sen hin­dre­de en kæm­pe­trak­tor med vogn på tværs af ind­kørs­len, at de sid­ste biler fandt par­ke­rings­plads her, hvor græs­slå­ma­ski­ner, have­fræ­se­re, et enkelt lege­hus og have­møb­ler var linet op. Noget for ethvert behov. I et hjør­ne stod cyk­ler i alle stør­rel­ser. ”Uh-ha-da” sag­de man­den, der fejl­ag­tigt tro­e­de, det var en par­ke­rings­plads for cyk­ler. Og han skynd­te sig hen for at red­de sin cykel fra vide­re salg.

 

DE FRIVILLIGE

Alt i hal­len og på plad­sen var ind­sam­let lør­dag, hvor fri­vil­li­ge kør­te rundt i hele områ­det på trak­to­rer og i biler, for at hen­te ”lop­per­ne”. Man­ge af de børn, der bru­ger hal­len til sport­sak­ti­vi­te­ter, var med, og sprang ned og op – ud og ind – for at hen­te de let­te ting.

Fri­vil­li­ge ildsjæ­le fra områ­det hen­te­de alle tin­ge­ne. De sor­te­re­de og orga­ni­se­re­de alt, de var par­ke­rings­vag­ter, de solg­te – og de ryd­de­de op efter loppemarkedet.

Alt til gavn for den idræts­for­e­ning, som så man­ge børn og unge fra områ­det nyder godt af. Og til næste år bli­ver det hele gen­ta­get. Også af frivillige.

KALENDER

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser alle klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set i hele decem­ber på grund af Corona-restriktionerne.

KØB GAVER OG JULEPYNT
Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion i Ørting hol­der åbent 4. dec. fra kl. 13 – 17, 5. dec. fra kl. 10 – 16 og 6. dec. fra 10 – 16. Det er muligt at købe gaver og julepynt. 

SYNG JULEN IND
6. decem­ber kl. 14.00: De ni læs­nin­ger i Ørting Kir­ke. Og bag­ef­ter invi­te­rer menig­heds­råd og Dan­ske Seni­o­rer alle, der har lyst, på gløgg og æbleski­ver i Sognehuset.


MORGENSANGKIRKEN
10. decem­ber kl. 9.30 er der mor­gensang i kir­ken for sid­ste gang i år. Som sæd­van­ligt er der bag­ef­ter mor­genkaf­fe og samvær i Sognehuset. 

HENT DIT JULETRÆ
13. decem­ber mel­lem kl. 15 og kl. 17 kan I hen­te jeres jule­træ ved Ørting Hal­len. Det skal bestil­les sene­st 6. dec. Ring eller send sms til 24679108. Træ­er op til 2 meter koster 150 kr – over 2 meter koster 200 kr. Cafe­te­ri­et er åbent og sæl­ger gløgg/​saftevand og æbleski­ver for 25 kr