KORT NYT

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde. 

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for. 

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger. 

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Jeg så mas­ser af bør­ne­tøj. Men jeg så ingen børn”

I dag for 77 år siden nåe­de den røde hær kon­cen­tra­tions­lej­ren Aus­chwitz i Polen. Og som ame­ri­kan­ske, bri­ti­ske og cana­di­ske sol­da­ter, der sene­re kom til andre af de tyske KZ-lej­re, fik de deres livs chok. De var hær­de­de sol­da­ter, der hav­de været i krig i man­ge år. Men de hav­de aldrig før set en sådan mis­hand­ling af civil­be­folk­nin­gen. Lig stab­let oven på hin­an­den, ofre­nes tøj i sto­re bun­ker. I en af de man­ge doku­men­ta­rer, der er lavet om udryd­del­ses­lej­re­ne, sag­de en græ­den­de ame­ri­ka­ner, der som ung sol­dat mød­te ræds­ler­ne: ”Jeg så mas­ser af bør­ne­tøj. Men jeg så ingen børn”.  De fandt men­ne­sker mere døde end levende.

I dag er den offi­ci­el­le min­de­dag for Holo­caust og andre KZ-drab. Dagen skal min­de om det for­fær­de­li­ge, der ske­te og sik­re, at det ikke bli­ver glemt – hel­ler ikke af dem, der aldrig ople­ve­de besæt­tel­sen og 2. ver­denskrigs ræds­ler. Og den s 

SKIBE OG GODSVOGNE VENTEDE

Ver­den over er Dan­mark kendt som lan­det med en befolk­ning, der red­de­de de dan­ske jøder fra uds­let­tel­se i en nazi­stisk udryd­del­ses­lejr. End­da histo­ri­en om Chri­sti­an d. X, der red rundt i Køben­havn med en gul jøde­stjer­ne på uni­forms­bry­stet lever i bed­ste vel­gå­en­de – selv om den for længst er afvist. Også af dron­ning Mar­gret­he. Ame­ri­kan­ske turi­ster kom­mer sta­dig til Gille­le­je for at se kir­ken, hvor 50 jøder gemt på lof­tet, brutalt blev hen­tet ned af Gesta­po, der brød kir­ke­fre­den.
Histo­ri­er­ne for­tæl­ler ikke meget om de man­ge fiske­re, der for­lang­te kas­sen for at sej­le jøde­r­ne til Sve­ri­ge med den begrun­del­se, at det jo kun­ne koste dem livet. Det kun­ne også koste for de nabo­er og mere eller min­dre til­fæl­di­ge men­ne­sker, der åbne­de deres hjem for jøde­r­ne. Men de kræ­ve­de ikke pen­ge ved døren. Og om red­nings­ak­tio­nen over­ho­ve­det hav­de kun­net lade sig gøre, hvis ikke tysker­ne med rigs­be­fuld­mæg­tig Wer­ner Best i spid­sen hav­de valgt at se den anden vej, er hel­ler ikke en del af for­tæl­lin­ger­ne. Best var alle­re­de da ved at plan­læg­ge en til­væ­rel­se i Dan­mark efter et tysk neder­lag, mener man­ge historikere.

Men for­tæl­lin­ger eller ej – tysk poli­ti sup­ple­ret af dan­ske hånd­lan­ge­re gen­nem­før­te en nøje plan­lagt razzia nat­ten mel­lem 1. og 2. okto­ber 1943 mod jøder i hele lan­det. I Køben­havns havn ven­te­de ski­be med plads til 5000 men­ne­sker, når de blev godt stu­vet sam­men – og i Ålborg stod 40 god­s­vog­ne parat til at depor­te­re jøde­r­ne. Den stor­sti­le­de razzia end­te med, at tysker­ne fandt 220 jøde i Køben­havn og 82 på Fyn og i Jyl­land. De blev alle sendt til Theresienstadt.

I okto­ber 1943 var mil­li­o­ner af jøder alle­re­de omkom­met i Øst­eu­ro­pa og jøder fra alle dele af Euro­pa blev depor­te­ret til lejrene.

EN SORT PLET DANMARKS HISTORIE

I Dan­mark vid­ste mini­ste­ri­er og poli­ti­ke­re, hvad der ske­te med jøde­r­ne i Tys­kland. Og også i de lan­de tysker­ne besatte.

En af de mør­ke plet­ter i Dan­marks­hi­sto­ri­en er luk­nin­gen af græn­sen for at sik­re, at jøde­r­ne ikke kom her­til. I begyn­del­sen var det nazi­ster­nes poli­tik i Tys­kland, at jøde­r­ne skul­le afle­ve­re alt de hav­de og så tvin­ges til at emi­gre­re under trus­len om KZ-lejr. Det skab­te mas­se­flugt, men Dan­mark vil­le ikke luk­ker dem ind. Man­ge end­te i udryddelseslejrene. 

Når vi taler om lej­re­ne, har vi som regel med fokus på jøde­r­ne. Og det er natur­ligt, for­di 6 mil­li­o­ner blev udryd­det af fana­ti­ske Hit­ler-til­hæn­ge­re. Men også roma­er, homo­seksu­el­le, fysisk og psy­kisk han­di­cap­pe­de, kom­mu­ni­ster og men­ne­sker, der var imod nazi-sty­ret, end­te deres liv der.

Godt 6000 dan­ske­re blev sendt til en lejr. Det var jøder, poli­ti­be­tjen­te, mod­stands­folk. De over­le­ven­de kom hjem med dybe ar på krop og sjæl.
Dagen i dag skal min­de om det for­fær­de­li­ge, der ske­te – det må ikke bli­ve glemt – hel­ler ikke af dem, der aldrig ople­ve­de besæt­tel­sen og 2. ver­denskrigs ræds­ler. Og den skal min­de om, at fol­ked­rab også fore­går i dag rundt om i verden.

KALENDER

LOPPEMARKED ALRØ RUNDT

27. – 28. maj kl. 10 – 16 beg­ge dage hol­der Alrø lop­pe­mar­ked. Der vil være boder over hele øen.

PINSE GARAGESALG

28.maj kl. 10 – 15 fejrer børn og voks­ne i Gyl­ling pin­sen med gara­ge­salg. Der vil være boder over hele landsbyen.

CIRKUSHALLEN

04. juni kl. 15 er Cir­kus Mascot i Ørting Hal­len med fore­stil­lin­gen “Glad i låget”. Det er cir­kus i bør­ne­høj­de for hele fami­li­en. Bil­let­ter kan købes her

GRUNDLOVSFEST VED MØLLEN
05. juni fra kl. 14 – 17 invi­te­rer Katja Ive­søe og Kas­per Toms­høj til grund­lovs­fest ved Gyl­ling Møl­le. Taler og underholdning. 

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.