KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Jeg så mas­ser af bør­ne­tøj. Men jeg så ingen børn”

I dag for 77 år siden nåe­de den røde hær kon­cen­tra­tions­lej­ren Aus­chwitz i Polen. Og som ame­ri­kan­ske, bri­ti­ske og cana­di­ske sol­da­ter, der sene­re kom til andre af de tyske KZ-lej­re, fik de deres livs chok. De var hær­de­de sol­da­ter, der hav­de været i krig i man­ge år. Men de hav­de aldrig før set en sådan mis­hand­ling af civil­be­folk­nin­gen. Lig stab­let oven på hin­an­den, ofre­nes tøj i sto­re bun­ker. I en af de man­ge doku­men­ta­rer, der er lavet om udryd­del­ses­lej­re­ne, sag­de en græ­den­de ame­ri­ka­ner, der som ung sol­dat mød­te ræds­ler­ne: ”Jeg så mas­ser af bør­ne­tøj. Men jeg så ingen børn”.  De fandt men­ne­sker mere døde end levende.

I dag er den offi­ci­el­le min­de­dag for Holo­caust og andre KZ-drab. Dagen skal min­de om det for­fær­de­li­ge, der ske­te og sik­re, at det ikke bli­ver glemt – hel­ler ikke af dem, der aldrig ople­ve­de besæt­tel­sen og 2. ver­denskrigs ræds­ler. Og den s 

SKIBE OG GODSVOGNE VENTEDE

Ver­den over er Dan­mark kendt som lan­det med en befolk­ning, der red­de­de de dan­ske jøder fra uds­let­tel­se i en nazi­stisk udryd­del­ses­lejr. End­da histo­ri­en om Chri­sti­an d. X, der red rundt i Køben­havn med en gul jøde­stjer­ne på uni­forms­bry­stet lever i bed­ste vel­gå­en­de – selv om den for længst er afvist. Også af dron­ning Mar­gret­he. Ame­ri­kan­ske turi­ster kom­mer sta­dig til Gille­le­je for at se kir­ken, hvor 50 jøder gemt på lof­tet, brutalt blev hen­tet ned af Gesta­po, der brød kir­ke­fre­den.
Histo­ri­er­ne for­tæl­ler ikke meget om de man­ge fiske­re, der for­lang­te kas­sen for at sej­le jøde­r­ne til Sve­ri­ge med den begrun­del­se, at det jo kun­ne koste dem livet. Det kun­ne også koste for de nabo­er og mere eller min­dre til­fæl­di­ge men­ne­sker, der åbne­de deres hjem for jøde­r­ne. Men de kræ­ve­de ikke pen­ge ved døren. Og om red­nings­ak­tio­nen over­ho­ve­det hav­de kun­net lade sig gøre, hvis ikke tysker­ne med rigs­be­fuld­mæg­tig Wer­ner Best i spid­sen hav­de valgt at se den anden vej, er hel­ler ikke en del af for­tæl­lin­ger­ne. Best var alle­re­de da ved at plan­læg­ge en til­væ­rel­se i Dan­mark efter et tysk neder­lag, mener man­ge historikere.

Men for­tæl­lin­ger eller ej – tysk poli­ti sup­ple­ret af dan­ske hånd­lan­ge­re gen­nem­før­te en nøje plan­lagt razzia nat­ten mel­lem 1. og 2. okto­ber 1943 mod jøder i hele lan­det. I Køben­havns havn ven­te­de ski­be med plads til 5000 men­ne­sker, når de blev godt stu­vet sam­men – og i Ålborg stod 40 god­s­vog­ne parat til at depor­te­re jøde­r­ne. Den stor­sti­le­de razzia end­te med, at tysker­ne fandt 220 jøde i Køben­havn og 82 på Fyn og i Jyl­land. De blev alle sendt til Theresienstadt.

I okto­ber 1943 var mil­li­o­ner af jøder alle­re­de omkom­met i Øst­eu­ro­pa og jøder fra alle dele af Euro­pa blev depor­te­ret til lejrene.

EN SORT PLET DANMARKS HISTORIE

I Dan­mark vid­ste mini­ste­ri­er og poli­ti­ke­re, hvad der ske­te med jøde­r­ne i Tys­kland. Og også i de lan­de tysker­ne besatte.

En af de mør­ke plet­ter i Dan­marks­hi­sto­ri­en er luk­nin­gen af græn­sen for at sik­re, at jøde­r­ne ikke kom her­til. I begyn­del­sen var det nazi­ster­nes poli­tik i Tys­kland, at jøde­r­ne skul­le afle­ve­re alt de hav­de og så tvin­ges til at emi­gre­re under trus­len om KZ-lejr. Det skab­te mas­se­flugt, men Dan­mark vil­le ikke luk­ker dem ind. Man­ge end­te i udryddelseslejrene. 

Når vi taler om lej­re­ne, har vi som regel med fokus på jøde­r­ne. Og det er natur­ligt, for­di 6 mil­li­o­ner blev udryd­det af fana­ti­ske Hit­ler-til­hæn­ge­re. Men også roma­er, homo­seksu­el­le, fysisk og psy­kisk han­di­cap­pe­de, kom­mu­ni­ster og men­ne­sker, der var imod nazi-sty­ret, end­te deres liv der.

Godt 6000 dan­ske­re blev sendt til en lejr. Det var jøder, poli­ti­be­tjen­te, mod­stands­folk. De over­le­ven­de kom hjem med dybe ar på krop og sjæl.
Dagen i dag skal min­de om det for­fær­de­li­ge, der ske­te – det må ikke bli­ve glemt – hel­ler ikke af dem, der aldrig ople­ve­de besæt­tel­sen og 2. ver­denskrigs ræds­ler. Og den skal min­de om, at fol­ked­rab også fore­går i dag rundt om i verden.

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

SPISEVENNER

På menu­en er fri­ka­del­ler, stu­vet hvid­kål og kar­to­f­ler, når Spi­se­ven­ner mødes igen 21. maj kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

FORÅRSKONCERTFALLING KIRKE

Jysk Aka­de­misk Kor, der består af 30 erfar­ne kor­san­ge­re, giver kon­cert i Fal­ling Kir­ke 29. maj kl. 19. De syn­ger dan­ske for­års- og sommersange. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter, der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 75 ekstra bil­let­ter nu udbudt til salg. Køb her.

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen – men også i gader­ne, i For­sam­lings­hu­set og ved Møl­len. Pro­gram­met er ikke helt klar end­nu. Efter­hån­den som det er fær­digt, vil akti­vi­te­ter­ne bli­ve sat i kalenderen.ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET