KORT NYT

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Tril­lin­ger­ne fra “Ræk­ken” over­le­ve­de ikke

af Lise Laur­sen og Mari­an­ne Hansen

Kun to dage efter deres fød­sel 6. okto­ber 1917 dør den før­ste af tril­lin­ger­ne. Nem­lig Jan. Han var ble­vet døbt dagen før af den katol­ske præst fra Hor­sens. Den lil­le træki­ste  blev sæn­ket ned i en grav på Fal­ling Kir­ke­gård. Fire måne­der sene­re dør den anden tril­ling – nem­lig Sta­nislav. Og for­æl­dre­ne må end­nu en gang se en lil­le kiste gå ned i graven. 

Den tred­je tril­ling, Josef, blev to år og ni måne­der, før også han blev begra­vet i Falling.

Ingen foto­graf blev til­kaldt, når fat­ti­ge polak­ker fik tril­lin­ger. Ej hel­ler skab­te det medieinteresse

Vi har ingen bil­le­der af hver­ken tril­lin­ger­ne eller deres for­æl­dre. Når fat­ti­ge pol­ske lan­d­ar­bej­de­re fik børn, blev foto­gra­fen ikke til­kaldt. Hel­ler ikke når der var tale om en tril­lin­ge-fød­sel. Ingen TV-kanal som Dan­marks Radio kom for at lave en  doku­men­tar – ”Til lyk­ke, I skal have trillinger”.

Tril­lin­ger­nes for­æl­dre var lan­d­ar­bej­de­ren Marcin Pla­tek på 29 år og Mari­an­na Brzeczek 20 år.

De har ikke sam­me efter­navn, men de var gift, for kir­ke­bo­gen gør opmærk­som på, at de tre små børn er ”ægte­fød­te”. Det vil sige, for­æl­dre­ne var gift.

FEM BØRN SOM 20-ÅRIG

Hvor­når præ­cist de to kom til Åkær, ved vi ikke. Men i 1915 fik de søn­nen Ste­fan. Han blev døbt af den katol­ske præst, men som alle andre nyfød­te børn, bli­ver han ind­skre­vet i kir­ke­bo­gen. Da Marcin og Mari­an­ne kom til Åkær, hvor han var lan­d­ar­bej­deR, hav­de de alle­re­de en dat­ter. Nem­lig Wadysla­va. Hun var født i 1913 og er ikke ind­skre­vet i kir­ke­bo­gen. Så de har ikke været på Åkær, da hun blev født.

Da de fik tril­lin­ger­ne, hav­de Mari­an­na alt­så 20 år gam­mel født 5 børn.

Tril­lin­ger­nes for­æl­dre boe­de i Hus­ræk­ken: lan­d­ar­bej­der­bo­li­ger, der i for­hold til god­set lå på den anden side af Hor­sens­vej. Her boe­de fle­re af de polak­ker, som arbej­de­de på Åkær – uden ind­lagt vand og elek­tri­ci­tet og i meget små boliger.

NEDERSTHIERAKIET

Polak­ker­ne var nederst i hieraki­et og blev dår­li­ge­re løn­net end dan­sker­ne. De kan sam­men­lig­nes med de frem­me­d­ar­bej­de­re, der sidst i 1960’erne kom her­til fra Tyr­ki­et, Paki­stan og Jugoslavi­en. De fik også det dår­lig­ste arbej­de og deres bolig­for­hold var usle. De var lønt­ryk­ke­re, hed det. Og var de ikke lønt­ryk­ke­re, så tog de dan­sker­nes arbej­de og under­gra­ve­de fag­for­e­nin­ger­nes lønkrav.

Som 60´ernes frem­me­d­ar­bej­de­re, kom polak­ker­ne også på invi­ta­tion fra arbejds­gi­ver­ne. Og Tyen­de­for­bun­det var helt klart imod dem. Som for­man­den skrev i for­bun­dets blad i 1908:

”Det er af Man­gel paa Arbejds­kraft, siger de. Slud­der og Vrøvl! Der er Arbejds­kraft nok, Men­ne­sker nok, der vil arbej­de, bare de kan faa en Løn der­for, at de kan leve uden at sul­te. Og vil de give os det? Nej, de byder os 4 – 5000 Kr. om Aaret paa egen Kost til en hel Fami­lie, og kan de ikke faa nok til den Løn, beta­ler det sig at bru­ge Polak­ker. Og de sid­ste er at fore­træk­ke. De stil­ler ikke Krav. De nøjes med ”det Her­ren vil give” og fin­der sig i det hele taget i Svineriet”.

POLAK-LOVEN

Polak­loven fra 1908, der slog fast, at “Det skal paa­ses, at Sove­rum kun belæg­ges med et efter Rum­mets Stør­rel­se pas­sen­de Antal Personer”

Men For­bun­det pres­se­de dog på for at sik­re polak­ker­ne bed­re for­hold. I 1908 fik vi den såkald­te polak-lov, som især var mål­ret­tet sæson-arbej­der­ne, som kom til lan­det for at hjæl­pe med suk­ker­ro­er­ne på Lol­land og med høsten på lan­dets sto­re god­ser. Det var så menin­gen, at de skul­le tage hjem igen, men man­ge blev eller tog vide­re til det næste gods.

Polak-loven slog fast, at det er arbejds­gi­ve­rens pligt st sik­re, at polak­ker­ne fik læge­hjælp, hvis de blev syge. Des­u­den sik­rer loven polak­ker­ne en bolig, der – som det hed­der i para­graf 10 stk 1 – skal være tørt og sundt belig­gen­de. Tag og Mure skal være tæt­te; ethvert Bebo­el­ses­rum skal være til­stræk­ke­lig for­sy­net med Vin­du­er, der kan aab­nes. Og i stk 4 og 5:
”I Sove­rum skal alle Sen­ge­ste­der anbrin­ges paa Gul­vet med for­nø­de­nt Mel­lem­rum og sen­ge­ste­der til mere end 2 Per­so­ner maa ikke benyt­tes”.
Loven for­tæl­ler ikke noget om bolig­for­hol­de­ne for fami­li­er med børn – her er ikke krav om, hvor man­ge sen­ge, der må være i et rum.

HELÅRSKONTRAKTER

Da 1. ver­denskrig brød ud, var det svært for sæso­n­ar­bej­der­ne at rej­se hjem. Der­for blev der åbnet op for, at de kun­ne ansæt­tes på helårs­kon­trak­ter.
Men løn­nen siger loven intet om. Vi skal helt frem til 1920, før det lyk­ke­des at få lavet en afta­le, der sik­re­de polak­ker­ne sam­me løn som dan­sker­ne. Det var sam­me år, som loven blev ændret, så polak­ker­ne (og andre frem­me­de arbej­de­re) kun måt­te ansæt­tes, hvis der ikke kun­ne skaf­fes dansk arbejds­kraft. Det var ikke den sto­re suc­ces. Men op gen­nem 20’erne vok­se­de arbejds­løs­he­den, så i 1929 blev der luk­ket helt af for til­gan­gen af uden­land­ske arbejdere.

DE FIK KORT ET LIV

Hvor læn­ge fami­li­en Pla­tek blev på Åkær, ved vi ikke. For ved fol­ke­tæl­lin­gen i 1921 er de ikke at fin­de hver­ken i Hus­ræk­ken eller i en af de andre arbej­der­bo­li­ger. Men vi ved alt­så, at i 1917 fød­te Mari­an­na Brzeczek tril­lin­ger­ne – iføl­ge kir­ke­bo­gen den ene­ste tril­lin­ge-fød­sel her i områ­det i fle­re hund­re­de år. Den før­ste tvil­ling – Jan – døde af kram­pe­an­fald, for­tæl­ler død­sat­te­sten. Den anden tvil­ling – Sta­nislav – døde “uden for­var­sel” (måske vug­ge­dø­den) og den tred­je – Josef – døde af en lun­ge­syg­dom efter få dage. Deres kor­te liv blev til­bragt i fat­tig­dom i en dår­lig bolig. Og ingen sund­heds­ple­jer­ske eller læge før­te til­syn med deres helbred.

Deres gra­ve er for læn­ge siden slet­tet på Fal­ling Kir­ke­gård. Vi fandt dem ved et til­fæl­de, da vi led­te efter andre oplys­nin­ger i kir­ke­bo­gen, som er en guld­gru­be af infor­ma­tion, når tid­li­ge­re tiders soci­a­le for­hold skal bely­ses: Unge tje­ne­stepi­ger, som bli­ver ugif­te mødre, død­fød­te børn, børn døde  kort efter føds­len. Og alt­så også tril­lin­ger­ne – Jan, Sta­nislaw og Josef, som kun fik så kor­te liv. 

Fami­li­en flyt­te­de til Ond­rup. Da Mar­tic døde i maj 1965, stod han som for­hen­væ­ren­de foder­me­ster. Han døde kun fire måne­der efter Mari­an­na. De blev beg­ge begra­vet på Odder Ny Kir­ke­gård.
Af de små notit­ser i Stif­ten frem­gik, at de efter­lod 10 børn.
Fle­re af deres efter­kom­mer boe­de – og bor – sta­dig i Odder-områ­det.
 

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE BEGYNDER IGEN

San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set, der var aflyst hele for­å­ret p.g.a. Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, begyn­der igen.
Det er den før­ste tirs­dag i hver måned til og med 3. maj 2022. Og det er fra kl. 14 – 16.30

TORSDAGSKLUBBENS PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

DANSKE SENIORES PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

SPISEVENNER

19. okto­ber kl. 12 mødes Spi­se­ven­ner igen i Fal­ling For­sam­lings­hus. Til­mel­ding skal ske sene­st 15. okto­ber til Poul Hen­ning tlf 22383692

VALGMØDE

27. okto­ber kl. 19 – 21 er der valg­mø­de i Gyl­ling Forsamlingshus

FINURLIGE FORTÆLLINGER

28. okto­ber kl. 19 deler Inge Jen­sen og Hol­ger Lyk­ke Ander­sen gav­mildt ud af deres man­ge for­tæl­lin­ger til Kul­tur­Hubs arran­ge­ment i Ålstrup. Bil­let­ten koster 20 kr for Kul­tur­Hubs med­lem­mer – 30 kr for andre. Men så er kaf­fe og kage også betalt. Bestil her

JULEBAL FOR ALLE

13. novem­ber kl. 17.30 åbner ØFUG døren til Hal­len og invi­te­rer alle, der har en bil­let, ind til jule­buf­fet fra Hal­lens café og mas­ser af musik med Par­ty Pla­net. Bil­let­ten kan købes her: https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​e​r​/​1​0​3​4​5​/​j​u​l​e​b​a​l​-​i​-​o​e​r​t​i​n​g​-​h​a​l​len


JULEMARKED

Lør­dag d. 20. novem­ber hol­der Gyl­ling-Brugs­en jule­mar­ked fra kl. 10 – 16. Der vil være boder med alt, der hører julen til og boder med lokalt håndværk.