KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Tril­lin­ger­ne fra “Ræk­ken” over­le­ve­de ikke

af Lise Laur­sen og Mari­an­ne Hansen

Kun to dage efter deres fød­sel 6. okto­ber 1917 dør den før­ste af tril­lin­ger­ne. Nem­lig Jan. Han var ble­vet døbt dagen før af den katol­ske præst fra Hor­sens. Den lil­le træki­ste  blev sæn­ket ned i en grav på Fal­ling Kir­ke­gård. Fire måne­der sene­re dør den anden tril­ling – nem­lig Sta­nislav. Og for­æl­dre­ne må end­nu en gang se en lil­le kiste gå ned i graven. 

Den tred­je tril­ling, Josef, blev to år og ni måne­der, før også han blev begra­vet i Falling.

Ingen foto­graf blev til­kaldt, når fat­ti­ge polak­ker fik tril­lin­ger. Ej hel­ler skab­te det medieinteresse

Vi har ingen bil­le­der af hver­ken tril­lin­ger­ne eller deres for­æl­dre. Når fat­ti­ge pol­ske lan­d­ar­bej­de­re fik børn, blev foto­gra­fen ikke til­kaldt. Hel­ler ikke når der var tale om en tril­lin­ge-fød­sel. Ingen TV-kanal som Dan­marks Radio kom for at lave en  doku­men­tar – ”Til lyk­ke, I skal have trillinger”.

Tril­lin­ger­nes for­æl­dre var lan­d­ar­bej­de­ren Marcin Pla­tek på 29 år og Mari­an­na Brzeczek 20 år.

De har ikke sam­me efter­navn, men de var gift, for kir­ke­bo­gen gør opmærk­som på, at de tre små børn er ”ægte­fød­te”. Det vil sige, for­æl­dre­ne var gift.

FEM BØRN SOM 20-ÅRIG

Hvor­når præ­cist de to kom til Åkær, ved vi ikke. Men i 1915 fik de søn­nen Ste­fan. Han blev døbt af den katol­ske præst, men som alle andre nyfød­te børn, bli­ver han ind­skre­vet i kir­ke­bo­gen. Da Marcin og Mari­an­ne kom til Åkær, hvor han var lan­d­ar­bej­deR, hav­de de alle­re­de en dat­ter. Nem­lig Wadysla­va. Hun var født i 1913 og er ikke ind­skre­vet i kir­ke­bo­gen. Så de har ikke været på Åkær, da hun blev født.

Da de fik tril­lin­ger­ne, hav­de Mari­an­na alt­så 20 år gam­mel født 5 børn.

Tril­lin­ger­nes for­æl­dre boe­de i Hus­ræk­ken: lan­d­ar­bej­der­bo­li­ger, der i for­hold til god­set lå på den anden side af Hor­sens­vej. Her boe­de fle­re af de polak­ker, som arbej­de­de på Åkær – uden ind­lagt vand og elek­tri­ci­tet og i meget små boliger.

NEDERSTHIERAKIET

Polak­ker­ne var nederst i hieraki­et og blev dår­li­ge­re løn­net end dan­sker­ne. De kan sam­men­lig­nes med de frem­me­d­ar­bej­de­re, der sidst i 1960’erne kom her­til fra Tyr­ki­et, Paki­stan og Jugoslavi­en. De fik også det dår­lig­ste arbej­de og deres bolig­for­hold var usle. De var lønt­ryk­ke­re, hed det. Og var de ikke lønt­ryk­ke­re, så tog de dan­sker­nes arbej­de og under­gra­ve­de fag­for­e­nin­ger­nes lønkrav.

Som 60´ernes frem­me­d­ar­bej­de­re, kom polak­ker­ne også på invi­ta­tion fra arbejds­gi­ver­ne. Og Tyen­de­for­bun­det var helt klart imod dem. Som for­man­den skrev i for­bun­dets blad i 1908:

”Det er af Man­gel paa Arbejds­kraft, siger de. Slud­der og Vrøvl! Der er Arbejds­kraft nok, Men­ne­sker nok, der vil arbej­de, bare de kan faa en Løn der­for, at de kan leve uden at sul­te. Og vil de give os det? Nej, de byder os 4 – 5000 Kr. om Aaret paa egen Kost til en hel Fami­lie, og kan de ikke faa nok til den Løn, beta­ler det sig at bru­ge Polak­ker. Og de sid­ste er at fore­træk­ke. De stil­ler ikke Krav. De nøjes med ”det Her­ren vil give” og fin­der sig i det hele taget i Svineriet”.

POLAK-LOVEN

Polak­loven fra 1908, der slog fast, at “Det skal paa­ses, at Sove­rum kun belæg­ges med et efter Rum­mets Stør­rel­se pas­sen­de Antal Personer”

Men For­bun­det pres­se­de dog på for at sik­re polak­ker­ne bed­re for­hold. I 1908 fik vi den såkald­te polak-lov, som især var mål­ret­tet sæson-arbej­der­ne, som kom til lan­det for at hjæl­pe med suk­ker­ro­er­ne på Lol­land og med høsten på lan­dets sto­re god­ser. Det var så menin­gen, at de skul­le tage hjem igen, men man­ge blev eller tog vide­re til det næste gods.

Polak-loven slog fast, at det er arbejds­gi­ve­rens pligt st sik­re, at polak­ker­ne fik læge­hjælp, hvis de blev syge. Des­u­den sik­rer loven polak­ker­ne en bolig, der – som det hed­der i para­graf 10 stk 1 – skal være tørt og sundt belig­gen­de. Tag og Mure skal være tæt­te; ethvert Bebo­el­ses­rum skal være til­stræk­ke­lig for­sy­net med Vin­du­er, der kan aab­nes. Og i stk 4 og 5:
”I Sove­rum skal alle Sen­ge­ste­der anbrin­ges paa Gul­vet med for­nø­de­nt Mel­lem­rum og sen­ge­ste­der til mere end 2 Per­so­ner maa ikke benyt­tes”.
Loven for­tæl­ler ikke noget om bolig­for­hol­de­ne for fami­li­er med børn – her er ikke krav om, hvor man­ge sen­ge, der må være i et rum.

HELÅRSKONTRAKTER

Da 1. ver­denskrig brød ud, var det svært for sæso­n­ar­bej­der­ne at rej­se hjem. Der­for blev der åbnet op for, at de kun­ne ansæt­tes på helårs­kon­trak­ter.
Men løn­nen siger loven intet om. Vi skal helt frem til 1920, før det lyk­ke­des at få lavet en afta­le, der sik­re­de polak­ker­ne sam­me løn som dan­sker­ne. Det var sam­me år, som loven blev ændret, så polak­ker­ne (og andre frem­me­de arbej­de­re) kun måt­te ansæt­tes, hvis der ikke kun­ne skaf­fes dansk arbejds­kraft. Det var ikke den sto­re suc­ces. Men op gen­nem 20’erne vok­se­de arbejds­løs­he­den, så i 1929 blev der luk­ket helt af for til­gan­gen af uden­land­ske arbejdere.

DE FIK KORT ET LIV

Hvor læn­ge fami­li­en Pla­tek blev på Åkær, ved vi ikke. For ved fol­ke­tæl­lin­gen i 1921 er de ikke at fin­de hver­ken i Hus­ræk­ken eller i en af de andre arbej­der­bo­li­ger. Men vi ved alt­så, at i 1917 fød­te Mari­an­na Brzeczek tril­lin­ger­ne – iføl­ge kir­ke­bo­gen den ene­ste tril­lin­ge-fød­sel her i områ­det i fle­re hund­re­de år. Den før­ste tvil­ling – Jan – døde af kram­pe­an­fald, for­tæl­ler død­sat­te­sten. Den anden tvil­ling – Sta­nislav – døde “uden for­var­sel” (måske vug­ge­dø­den) og den tred­je – Josef – døde af en lun­ge­syg­dom efter få dage. Deres kor­te liv blev til­bragt i fat­tig­dom i en dår­lig bolig. Og ingen sund­heds­ple­jer­ske eller læge før­te til­syn med deres helbred.

Deres gra­ve er for læn­ge siden slet­tet på Fal­ling Kir­ke­gård. Vi fandt dem ved et til­fæl­de, da vi led­te efter andre oplys­nin­ger i kir­ke­bo­gen, som er en guld­gru­be af infor­ma­tion, når tid­li­ge­re tiders soci­a­le for­hold skal bely­ses: Unge tje­ne­stepi­ger, som bli­ver ugif­te mødre, død­fød­te børn, børn døde  kort efter føds­len. Og alt­så også tril­lin­ger­ne – Jan, Sta­nislaw og Josef, som kun fik så kor­te liv. 

Fami­li­en flyt­te­de til Ond­rup. Da Mar­tic døde i maj 1965, stod han som for­hen­væ­ren­de foder­me­ster. Han døde kun fire måne­der efter Mari­an­na. De blev beg­ge begra­vet på Odder Ny Kir­ke­gård.
Af de små notit­ser i Stif­ten frem­gik, at de efter­lod 10 børn.
Fle­re af deres efter­kom­mer boe­de – og bor – sta­dig i Odder-områ­det.
 

KALENDER


MORGENSANG OG KAFFE

Mor­gensan­gen begyn­der i kir­ken 11. april kl. 09.30 og efter en halv times tid, er der kaf­fe og rundstyk­ker i sog­ne­hu­set. Alle fra Fjord­pa­sto­ra­tet kan være med. Og kni­ber det med at kom­me til Bils­bæ­kvej i Ørting, er det muligt at bestil­le gra­tis kir­ke­bil på tlf. 4848 4848. Det skal gøres halvan­den time før ønsket afgang. Hjem igen kører bilen også

LOPPEMARKEDHALLEN

Lør­dag d. 13. april vil fri­vil­li­ge ind­sam­le lop­per over hele områ­det til salg på Lop­pe­mar­ke­det i Ørting Hal­len 14. april kl. 12 – kl.15. Beg­ge dage er der brug for fle­re hjælpere. 

SPISEVENNER

På menu­en er fiske­filet med kar­to­f­ler, per­sil­lesovs og dam­pe­de grønt­sa­ger, når Spi­se­ven­ner mødes igen 16. april kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

GENERALFORSAMLING

Lokal­hi­sto­risk arkiv for Gyl­ling og Omegn hol­der gene­ral­for­sam­ling 22. april kl. 19 i arki­vets loka­ler på skolen. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 70 bil­let­ter udbudt til salg. Køb her.