KORT NYT

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Tril­lin­ger­ne fra “Ræk­ken” over­le­ve­de ikke

af Lise Laur­sen og Mari­an­ne Hansen

Kun to dage efter deres fød­sel 6. okto­ber 1917 dør den før­ste af tril­lin­ger­ne. Nem­lig Jan. Han var ble­vet døbt dagen før af den katol­ske præst fra Hor­sens. Den lil­le træki­ste  blev sæn­ket ned i en grav på Fal­ling Kir­ke­gård. Fire måne­der sene­re dør den anden tril­ling – nem­lig Sta­nislav. Og for­æl­dre­ne må end­nu en gang se en lil­le kiste gå ned i graven. 

Den tred­je tril­ling, Josef, blev to år og ni måne­der, før også han blev begra­vet i Falling.

Ingen foto­graf blev til­kaldt, når fat­ti­ge polak­ker fik tril­lin­ger. Ej hel­ler skab­te det medieinteresse

Vi har ingen bil­le­der af hver­ken tril­lin­ger­ne eller deres for­æl­dre. Når fat­ti­ge pol­ske lan­d­ar­bej­de­re fik børn, blev foto­gra­fen ikke til­kaldt. Hel­ler ikke når der var tale om en tril­lin­ge-fød­sel. Ingen TV-kanal som Dan­marks Radio kom for at lave en  doku­men­tar – ”Til lyk­ke, I skal have trillinger”.

Tril­lin­ger­nes for­æl­dre var lan­d­ar­bej­de­ren Marcin Pla­tek på 29 år og Mari­an­na Brzeczek 20 år.

De har ikke sam­me efter­navn, men de var gift, for kir­ke­bo­gen gør opmærk­som på, at de tre små børn er ”ægte­fød­te”. Det vil sige, for­æl­dre­ne var gift.

FEM BØRN SOM 20-ÅRIG

Hvor­når præ­cist de to kom til Åkær, ved vi ikke. Men i 1915 fik de søn­nen Ste­fan. Han blev døbt af den katol­ske præst, men som alle andre nyfød­te børn, bli­ver han ind­skre­vet i kir­ke­bo­gen. Da Marcin og Mari­an­ne kom til Åkær, hvor han var lan­d­ar­bej­deR, hav­de de alle­re­de en dat­ter. Nem­lig Wadysla­va. Hun var født i 1913 og er ikke ind­skre­vet i kir­ke­bo­gen. Så de har ikke været på Åkær, da hun blev født.

Da de fik tril­lin­ger­ne, hav­de Mari­an­na alt­så 20 år gam­mel født 5 børn.

Tril­lin­ger­nes for­æl­dre boe­de i Hus­ræk­ken: lan­d­ar­bej­der­bo­li­ger, der i for­hold til god­set lå på den anden side af Hor­sens­vej. Her boe­de fle­re af de polak­ker, som arbej­de­de på Åkær – uden ind­lagt vand og elek­tri­ci­tet og i meget små boliger.

NEDERSTHIERAKIET

Polak­ker­ne var nederst i hieraki­et og blev dår­li­ge­re løn­net end dan­sker­ne. De kan sam­men­lig­nes med de frem­me­d­ar­bej­de­re, der sidst i 1960’erne kom her­til fra Tyr­ki­et, Paki­stan og Jugoslavi­en. De fik også det dår­lig­ste arbej­de og deres bolig­for­hold var usle. De var lønt­ryk­ke­re, hed det. Og var de ikke lønt­ryk­ke­re, så tog de dan­sker­nes arbej­de og under­gra­ve­de fag­for­e­nin­ger­nes lønkrav.

Som 60´ernes frem­me­d­ar­bej­de­re, kom polak­ker­ne også på invi­ta­tion fra arbejds­gi­ver­ne. Og Tyen­de­for­bun­det var helt klart imod dem. Som for­man­den skrev i for­bun­dets blad i 1908:

”Det er af Man­gel paa Arbejds­kraft, siger de. Slud­der og Vrøvl! Der er Arbejds­kraft nok, Men­ne­sker nok, der vil arbej­de, bare de kan faa en Løn der­for, at de kan leve uden at sul­te. Og vil de give os det? Nej, de byder os 4 – 5000 Kr. om Aaret paa egen Kost til en hel Fami­lie, og kan de ikke faa nok til den Løn, beta­ler det sig at bru­ge Polak­ker. Og de sid­ste er at fore­træk­ke. De stil­ler ikke Krav. De nøjes med ”det Her­ren vil give” og fin­der sig i det hele taget i Svineriet”.

POLAK-LOVEN

Polak­loven fra 1908, der slog fast, at “Det skal paa­ses, at Sove­rum kun belæg­ges med et efter Rum­mets Stør­rel­se pas­sen­de Antal Personer”

Men For­bun­det pres­se­de dog på for at sik­re polak­ker­ne bed­re for­hold. I 1908 fik vi den såkald­te polak-lov, som især var mål­ret­tet sæson-arbej­der­ne, som kom til lan­det for at hjæl­pe med suk­ker­ro­er­ne på Lol­land og med høsten på lan­dets sto­re god­ser. Det var så menin­gen, at de skul­le tage hjem igen, men man­ge blev eller tog vide­re til det næste gods.

Polak-loven slog fast, at det er arbejds­gi­ve­rens pligt st sik­re, at polak­ker­ne fik læge­hjælp, hvis de blev syge. Des­u­den sik­rer loven polak­ker­ne en bolig, der – som det hed­der i para­graf 10 stk 1 – skal være tørt og sundt belig­gen­de. Tag og Mure skal være tæt­te; ethvert Bebo­el­ses­rum skal være til­stræk­ke­lig for­sy­net med Vin­du­er, der kan aab­nes. Og i stk 4 og 5:
”I Sove­rum skal alle Sen­ge­ste­der anbrin­ges paa Gul­vet med for­nø­de­nt Mel­lem­rum og sen­ge­ste­der til mere end 2 Per­so­ner maa ikke benyt­tes”.
Loven for­tæl­ler ikke noget om bolig­for­hol­de­ne for fami­li­er med børn – her er ikke krav om, hvor man­ge sen­ge, der må være i et rum.

HELÅRSKONTRAKTER

Da 1. ver­denskrig brød ud, var det svært for sæso­n­ar­bej­der­ne at rej­se hjem. Der­for blev der åbnet op for, at de kun­ne ansæt­tes på helårs­kon­trak­ter.
Men løn­nen siger loven intet om. Vi skal helt frem til 1920, før det lyk­ke­des at få lavet en afta­le, der sik­re­de polak­ker­ne sam­me løn som dan­sker­ne. Det var sam­me år, som loven blev ændret, så polak­ker­ne (og andre frem­me­de arbej­de­re) kun måt­te ansæt­tes, hvis der ikke kun­ne skaf­fes dansk arbejds­kraft. Det var ikke den sto­re suc­ces. Men op gen­nem 20’erne vok­se­de arbejds­løs­he­den, så i 1929 blev der luk­ket helt af for til­gan­gen af uden­land­ske arbejdere.

DE FIK KORT ET LIV

Hvor læn­ge fami­li­en Pla­tek blev på Åkær, ved vi ikke. For ved fol­ke­tæl­lin­gen i 1921 er de ikke at fin­de hver­ken i Hus­ræk­ken eller i en af de andre arbej­der­bo­li­ger. Men vi ved alt­så, at i 1917 fød­te Mari­an­na Brzeczek tril­lin­ger­ne – iføl­ge kir­ke­bo­gen den ene­ste tril­lin­ge-fød­sel her i områ­det i fle­re hund­re­de år. Den før­ste tvil­ling – Jan – døde af kram­pe­an­fald, for­tæl­ler død­sat­te­sten. Den anden tvil­ling – Sta­nislav – døde “uden for­var­sel” (måske vug­ge­dø­den) og den tred­je – Josef – døde af en lun­ge­syg­dom efter få dage. Deres kor­te liv blev til­bragt i fat­tig­dom i en dår­lig bolig. Og ingen sund­heds­ple­jer­ske eller læge før­te til­syn med deres helbred.

Deres gra­ve er for læn­ge siden slet­tet på Fal­ling Kir­ke­gård. Vi fandt dem ved et til­fæl­de, da vi led­te efter andre oplys­nin­ger i kir­ke­bo­gen, som er en guld­gru­be af infor­ma­tion, når tid­li­ge­re tiders soci­a­le for­hold skal bely­ses: Unge tje­ne­stepi­ger, som bli­ver ugif­te mødre, død­fød­te børn, børn døde  kort efter føds­len. Og alt­så også tril­lin­ger­ne – Jan, Sta­nislaw og Josef, som kun fik så kor­te liv. 

Fami­li­en flyt­te­de til Ond­rup. Da Mar­tic døde i maj 1965, stod han som for­hen­væ­ren­de foder­me­ster. Han døde kun fire måne­der efter Mari­an­na. De blev beg­ge begra­vet på Odder Ny Kir­ke­gård.
Af de små notit­ser i Stif­ten frem­gik, at de efter­lod 10 børn.
Fle­re af deres efter­kom­mer boe­de – og bor – sta­dig i Odder-områ­det.
 

KALENDER

MORGENSANG OG FORMIDDAGSKAFFE

Mor­gensang fort­sæt­ter 09. febru­ar kl. 09.30. Men vil dog ikke begyn­de i kir­ken. Det vil være i Sog­ne­hu­set, hvor der også – som sæd­van­ligt – vil være kaf­fe bag­ef­ter. Sådan vil det være hen over vin­te­r­en, for at spa­re på energien.

SPISEVENNER MØDES

21. febru­ar kl. 12 mødes Spi­se­ven­ner igen til fæl­les­spis­ning i Ørting Hal­lens Café. Til­mel­ding til Poul Hen­ning (22 38 36 92) eller Knud (21 25 36 65).

MORGENSANG IGEN-IGEN

09. marts kl. 09.30 er der igen mor­gensang og for­mid­dagskaf­fe i Sog­ne­hu­set på Bilsbækvej.

FÆLLESSPISNING FOR BØRNEFAMILIER

15. marts kl. 17 – 19 før­ste fæl­les­spis­ning for alle bør­ne­fa­mi­li­er i Fjord­pa­sto­ra­tet. 25 kr/​person – max 75 kr for en fami­lie (læs om ini­ti­a­ti­vet i Lokal­po­sten inden længe)

GENERALFORSAMLING

29. marts kl. 19 – 21.30 hol­der Lokal­rå­det gene­ral­for­sam­ling hos Dine­sen i Falling

FORTÆLLINGER OMMOSEFOLKET

30. marts kl. 19 har Kul­tur­hub for­tæl­leaf­ten i Sog­ne­hu­set om Mose­fol­ket. Lise Laur­sen og Ste­en Bil­le vil for­tæl­le om livet i Mosen og om nog­le af dens men­ne­sker. Pris: 20 kr. Kaf­fe og kage i pausen. 

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.