KORT NYT

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Jens Peter er sta­dig formand

Jens Peter Peter­sen, som var for­mand for Ørting-Fal­lings menig­heds­råd, fort­sæt­ter som for­mand. Men nu for det fæl­les menig­heds­råd for Fjord­pa­sto­ra­tet, der består af hele seks sog­ne. Nem­lig Ørting, Fal­ling, Gyl­ling, Alrø, Hund­slund og Tor­rild.Næst­for­mand er Tri­ne Bil­le, som er valgt i Hundslund. 

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

En ame­ri­ka­ner i Ørting

Hun kom­mer fra byen Toledo i OHIO. En by på stør­rel­se med Århus, hvor der som hoved­re­gel er enten en fast­food-restau­rant eller en kir­ke på hvert gade­hjør­ne. Tid­li­ge­re en stolt indu­stri­by, men som i så man­ge andre ame­ri­kan­ske byer er den ene virk­som­hed efter den anden flyt­tet til udlandet.

Hun kom her til Dan­mark, for­di hun for 14 år siden i USA mød­te en dansk kvin­de. Og hun har nu boet her i Ørting i 11 år.

Bar­ba­ra Che­ster – “God bless” dem, der opfandt inter­net­tet. Kon­tak­ten til ven­ner­ne hjem­me i Ohio hol­des ved lige online

Du vil møde hen­de til Frisko­lens som­mer­fest, til mad-mar­ke­det og til andre akti­vi­te­ter i områ­det. For 63-åri­ge Bar­ba­ra Che­ster tager bil­le­der til Lokalposten.

”Jeg er bestemt ikke pro­fes­sio­nel foto­graf”, siger hun. ”Men jeg synes, det er sjovt at være en del af projektet”.

 Fri­sind

For Bar­ba­ra var det noget af en omvælt­ning at flyt­te til Dan­mark. ”Det er klart, at det ikke er let at bry­de op fra alt det kend­te og rej­se for at bo i et andet land – meget langt væk. Men sådan skul­le det alt­så være”.

Kon­tak­ten til ven­ner­ne hjem­me i Ohio hol­des onli­ne.  ”Man­ge ame­ri­ka­ne­re siger ofte ”God bless..” det ene eller det andet. Det gør jeg ikke. Men hvis jeg gjor­de, vil­le jeg sige ”God bless” dem, der opfandt internettet”.

Onli­ne-kon­tak­ten er fin. Men hvert andet år skal hun til­ba­ge. Også den­ne sommer.

Nok kan hun læn­ges hjem. Men hun mød­te også her i Dan­mark et fri­sind, som hun ikke var så vant til hjem­me i Ohio.

”Synet på bøs­ser og les­bi­ske ændrer sig hel­dig­vis til det bed­re hjem­me – hvis vi lige ser væk fra Bibel­bæl­tet. Men her har det aldrig været et pro­blem for hver­ken fami­lie, ven­ner, nabo­er eller men­ne­sker, vi har mødt til­fæl­digt – de er et par – sådan er det bare”.

Spro­get

Men spro­get har dril­let. Dels for­di alle dan­ske­re snak­ker engelsk til hen­de. Dels for­di det er hårdt for en udlæn­ding at lære dansk, som er et af de svæ­re­ste sprog at til­eg­ne sig som voksen.

Det kan sta­dig undre hen­de, at så man­ge ord har en dob­belt betyd­ning. Hvor­dan kan det f.eks. være, at ordet gift bru­ges om både ægte­ska­bet og det stof, man bru­ger til at afli­ve rot­ter? En dan­sker bli­ver hen­de svar skyldig.

Bør­ne­ne i bussen

I USA har hun arbej­det med meget for­skel­ligt. F.eks været 23 år i den gra­fi­ske bran­che og i de sene­ste ni år, før hun kom til Dan­mark, kør­te hun en af de sto­re gule sko­le­bus­ser, som er så vel­kend­te fra ame­ri­kan­ske film.

Job­bet som sko­le­bus­chauf­før betød meget for hen­de. Også selv om det bød på møde­ti­der kl. 5 om mor­ge­nen, pau­se midt på dagen og arbej­de igen sidst på efter­mid­da­gen, når bør­ne­ne skul­le hjem. Alt til en løn, der ikke var ikke noget at råbe hur­ra for.

”Jeg kun­ne godt lide bør­ne­ne i alle aldre. Når man ale­ne har ansvar for op mod 90 børn og unge i en bus, bli­ver man hur­tigt god til kon­flikt­løs­ning. Men det var også et arbej­de, der på man­ge måder viste mig bag­si­den af min by. Jeg har sat børn af ved huse, hvor ingen bur­de leve – sendt dem hjem til for­hold, som ingen børn skul­le udsæt­tes for”.

Kan rum­me alle

For man­ge af bør­ne­ne og de unge i de gule sko­le­bus­ser kom hun til at gøre en for­skel, for­di hun kun­ne rum­me dem alle. I det hele taget er det et af hen­des karak­ter­træk, at hun tager men­ne­sker, som de er – med alle deres små og sto­re sær­he­der. Og kan hun hjæl­pe, så gør hun det.

Noget hun har fået med sig hjem­me­fra. Hen­des mor var lærer, og hun var over­be­vist om, at intet barn måt­te opgives.

 Adop­te­ret

Selv blev Bar­ba­ra adop­te­ret, da hun var nog­le få måne­der gam­mel – men i mod­sæt­ning til man­ge andre adop­tivbørn har hun aldrig haft lyst til eller behov for at fin­de den bio­lo­gi­ske mor.

”Jeg ved, hun var jøde – og jeg ved, hun var 16 år, da jeg blev født. Hun har sik­kert siden fået en fami­lie og andre børn, så hvor­for skul­le jeg kom­me ind fra høj­re og måske øde­læg­ge noget. Jeg er dybt tak­nem­me­lig for de for­æl­dre, jeg fik. Når jeg kør­te med bør­ne­ne i bus­sen, tænk­te jeg tit på, hvor­dan min til­væ­rel­se vil­le have for­met sig, hvis jeg ikke hav­de været så heldig”.

Stær­ke meninger

Net­op for­di hun kan rum­me alle men­ne­sker, har den dan­ske udlæn­din­ge-debat undret hen­de. ”Jeg er jo vok­set op sam­men med børn, hvis for­æl­dre eller bedste­for­æl­dre kom fra hele ver­den. Nog­le af mine bed­ste ven­ner kom fra Mel­le­mø­sten. Jeg kan ikke få det til at har­mone­re med dan­sker­nes fri­sind, at man­ge har så stær­ke menin­ger om spe­ci­elt folk fra de ara­bi­ske lan­de. Og det vir­ker som om, jo min­dre kon­takt med de men­ne­sker – jo stær­ke­re meninger”.

”Selv har jeg aldrig mødt andet end flin­ke men­ne­sker”, siger Bar­ba­ra. ”Ørting er en god lil­le by at bo i”.

Kan repa­re­re det meste

En dår­lig ryg har sat en stop­per for løn­ar­bej­de. Men selv­om ryg­gen dril­ler, arbej­der hun – med de nød­ven­di­ge pau­ser – hjem­me med at lave stea­rin­lys, have­ar­bej­de og med at sned­ke­re­re i kæl­de­rens lil­le værk­sted. Med i flyt­te­læs­set til Dan­mark var tre sto­re værk­tøjskas­ser. Hun kan repa­re­re det meste, og er vild med at arbej­de med træ.

Spørg hen­de om film, og du får et langt svar. Det sam­me gæl­der, hvis du vil vide noget om natur og natur­vi­den­skab. Inter­es­ser­ne er mange.

Og hvis med­lem­mer­ne af seni­o­r­klub­ben eller andre skul­le få brug for at få genop­fri­sket deres engelsk, er hun parat til fri­vil­ligt arbej­de. Også hvis Frisko­len eller SFO’en kalder.

 

 

 

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE AFLYSES
San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set den før­ste tirs­dag i måne­den afly­ses helt. For­hå­bent­ligt kan de begyn­de igen 1. september. 

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set frem til 28. februar.

DANSKE SENIORER
Møde­r­ne i Sog­ne­hu­set vil først begyn­de igen 28. febru­ar. Besty­rel­sen vil lave et alter­na­tivt pro­gram, så det er muligt at mødes – også selv om Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne ikke bli­ver ophævet. 

AFLYSTMORGENSANGKIRKEN

Tors­dag d. 14. janu­ar kl. 9.30 er der mor­gensang i Ørting Kir­ke og bag­ef­ter fæl­les kaf­fe i Sognehuset.