KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

En ame­ri­ka­ner i Ørting

Hun kom­mer fra byen Toledo i OHIO. En by på stør­rel­se med Århus, hvor der som hoved­re­gel er enten en fast­food-restau­rant eller en kir­ke på hvert gade­hjør­ne. Tid­li­ge­re en stolt indu­stri­by, men som i så man­ge andre ame­ri­kan­ske byer er den ene virk­som­hed efter den anden flyt­tet til udlandet.

Hun kom her til Dan­mark, for­di hun for 14 år siden i USA mød­te en dansk kvin­de. Og hun har nu boet her i Ørting i 11 år.

Bar­ba­ra Che­ster – “God bless” dem, der opfandt inter­net­tet. Kon­tak­ten til ven­ner­ne hjem­me i Ohio hol­des ved lige online

Du vil møde hen­de til Frisko­lens som­mer­fest, til mad-mar­ke­det og til andre akti­vi­te­ter i områ­det. For 63-åri­ge Bar­ba­ra Che­ster tager bil­le­der til Lokalposten.

”Jeg er bestemt ikke pro­fes­sio­nel foto­graf”, siger hun. ”Men jeg synes, det er sjovt at være en del af projektet”.

 Fri­sind

For Bar­ba­ra var det noget af en omvælt­ning at flyt­te til Dan­mark. ”Det er klart, at det ikke er let at bry­de op fra alt det kend­te og rej­se for at bo i et andet land – meget langt væk. Men sådan skul­le det alt­så være”.

Kon­tak­ten til ven­ner­ne hjem­me i Ohio hol­des onli­ne.  ”Man­ge ame­ri­ka­ne­re siger ofte ”God bless..” det ene eller det andet. Det gør jeg ikke. Men hvis jeg gjor­de, vil­le jeg sige ”God bless” dem, der opfandt internettet”.

Onli­ne-kon­tak­ten er fin. Men hvert andet år skal hun til­ba­ge. Også den­ne sommer.

Nok kan hun læn­ges hjem. Men hun mød­te også her i Dan­mark et fri­sind, som hun ikke var så vant til hjem­me i Ohio.

”Synet på bøs­ser og les­bi­ske ændrer sig hel­dig­vis til det bed­re hjem­me – hvis vi lige ser væk fra Bibel­bæl­tet. Men her har det aldrig været et pro­blem for hver­ken fami­lie, ven­ner, nabo­er eller men­ne­sker, vi har mødt til­fæl­digt – de er et par – sådan er det bare”.

Spro­get

Men spro­get har dril­let. Dels for­di alle dan­ske­re snak­ker engelsk til hen­de. Dels for­di det er hårdt for en udlæn­ding at lære dansk, som er et af de svæ­re­ste sprog at til­eg­ne sig som voksen.

Det kan sta­dig undre hen­de, at så man­ge ord har en dob­belt betyd­ning. Hvor­dan kan det f.eks. være, at ordet gift bru­ges om både ægte­ska­bet og det stof, man bru­ger til at afli­ve rot­ter? En dan­sker bli­ver hen­de svar skyldig.

Bør­ne­ne i bussen

I USA har hun arbej­det med meget for­skel­ligt. F.eks været 23 år i den gra­fi­ske bran­che og i de sene­ste ni år, før hun kom til Dan­mark, kør­te hun en af de sto­re gule sko­le­bus­ser, som er så vel­kend­te fra ame­ri­kan­ske film.

Job­bet som sko­le­bus­chauf­før betød meget for hen­de. Også selv om det bød på møde­ti­der kl. 5 om mor­ge­nen, pau­se midt på dagen og arbej­de igen sidst på efter­mid­da­gen, når bør­ne­ne skul­le hjem. Alt til en løn, der ikke var ikke noget at råbe hur­ra for.

”Jeg kun­ne godt lide bør­ne­ne i alle aldre. Når man ale­ne har ansvar for op mod 90 børn og unge i en bus, bli­ver man hur­tigt god til kon­flikt­løs­ning. Men det var også et arbej­de, der på man­ge måder viste mig bag­si­den af min by. Jeg har sat børn af ved huse, hvor ingen bur­de leve – sendt dem hjem til for­hold, som ingen børn skul­le udsæt­tes for”.

Kan rum­me alle

For man­ge af bør­ne­ne og de unge i de gule sko­le­bus­ser kom hun til at gøre en for­skel, for­di hun kun­ne rum­me dem alle. I det hele taget er det et af hen­des karak­ter­træk, at hun tager men­ne­sker, som de er – med alle deres små og sto­re sær­he­der. Og kan hun hjæl­pe, så gør hun det.

Noget hun har fået med sig hjem­me­fra. Hen­des mor var lærer, og hun var over­be­vist om, at intet barn måt­te opgives.

 Adop­te­ret

Selv blev Bar­ba­ra adop­te­ret, da hun var nog­le få måne­der gam­mel – men i mod­sæt­ning til man­ge andre adop­tivbørn har hun aldrig haft lyst til eller behov for at fin­de den bio­lo­gi­ske mor.

”Jeg ved, hun var jøde – og jeg ved, hun var 16 år, da jeg blev født. Hun har sik­kert siden fået en fami­lie og andre børn, så hvor­for skul­le jeg kom­me ind fra høj­re og måske øde­læg­ge noget. Jeg er dybt tak­nem­me­lig for de for­æl­dre, jeg fik. Når jeg kør­te med bør­ne­ne i bus­sen, tænk­te jeg tit på, hvor­dan min til­væ­rel­se vil­le have for­met sig, hvis jeg ikke hav­de været så heldig”.

Stær­ke meninger

Net­op for­di hun kan rum­me alle men­ne­sker, har den dan­ske udlæn­din­ge-debat undret hen­de. ”Jeg er jo vok­set op sam­men med børn, hvis for­æl­dre eller bedste­for­æl­dre kom fra hele ver­den. Nog­le af mine bed­ste ven­ner kom fra Mel­le­mø­sten. Jeg kan ikke få det til at har­mone­re med dan­sker­nes fri­sind, at man­ge har så stær­ke menin­ger om spe­ci­elt folk fra de ara­bi­ske lan­de. Og det vir­ker som om, jo min­dre kon­takt med de men­ne­sker – jo stær­ke­re meninger”.

”Selv har jeg aldrig mødt andet end flin­ke men­ne­sker”, siger Bar­ba­ra. ”Ørting er en god lil­le by at bo i”.

Kan repa­re­re det meste

En dår­lig ryg har sat en stop­per for løn­ar­bej­de. Men selv­om ryg­gen dril­ler, arbej­der hun – med de nød­ven­di­ge pau­ser – hjem­me med at lave stea­rin­lys, have­ar­bej­de og med at sned­ke­re­re i kæl­de­rens lil­le værk­sted. Med i flyt­te­læs­set til Dan­mark var tre sto­re værk­tøjskas­ser. Hun kan repa­re­re det meste, og er vild med at arbej­de med træ.

Spørg hen­de om film, og du får et langt svar. Det sam­me gæl­der, hvis du vil vide noget om natur og natur­vi­den­skab. Inter­es­ser­ne er mange.

Og hvis med­lem­mer­ne af seni­o­r­klub­ben eller andre skul­le få brug for at få genop­fri­sket deres engelsk, er hun parat til fri­vil­ligt arbej­de. Også hvis Frisko­len eller SFO’en kalder.

 

 

 

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen. Ban­ko, kon­cert, spis­ning og musik er flyt­tet For­sam­lings­hu­set og Møl­len.

ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET


SANKT HANS VED MØLLEN

Gril­len er tændt og der kan købes øl og soda­vand. Kl. 19 begyn­der bålet at kni­t­re, og der skal syn­ges og lyt­tes til tale. Gyl­ling Event­for­e­ning og Gyl­ling Møl­le er gået sam­men om at arran­ge­re Sankt Hans for hele lands­by­en d. 23. juni. Hvis der bli­ver et over­skud, går pen­ge­ne til For­sam­lings­hu­set og til Møllen. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17. Det koster ikke en bøjet to-kro­ne. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

Et lil­le udsnit af de gam­le red­ska­ber i staldmuseet