KORT NYT

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Akti­vi­te­ter – på trods af Corona

På Alrø spil­ler børn og unge fod­bold og rund­bold hver man­dag kl. 15.30. Og på tirs­dag kl.14.00 tyv­star­ter øens pen­tanque klub sæso­nen. Den 16. begyn­der fod­bold­sæ­so­nen i Gyl­ling, og Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling fort­sæt­ter gåtu­re og spil på FDF-plad­­sen hver man­dag kl. 13.30. Cor­o­na kan ikke stop­pe uden­­dørs-akti­vi­te­ter­­ne, når restrik­tio­ner­ne bli­ver overholdt. 

Tre loka­le stil­ler op

16. novem­ber skal vi til kom­mu­nalvalg.  Fore­lø­big stil­ler tre loka­le op. Det er Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling, der alle­re­de er i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for de kon­ser­va­ti­ve. Og det er John Rosen­høj fra Amstrup, der også alle­re­de har en plads for Dansk Fol­ke­par­ti. Ny er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, der stil­ler op for Soci­al­de­mo­kra­ter­ne. Først efter par­tiets gene­ral­for­sam­ling ved vi, hvil­ket num­mer på listen han bliver. 

Fire loka­le pro­jek­ter fik penge

Kom­mu­nens lokal­råd har delt ud af pen­ge­ne i fæl­les­pulj­en for pro­jek­ter. Fire pro­jek­ter fra vores områ­de fik pen­ge. Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne fik 40.000 kr til et natur­pro­jekt  ved Older­mands­høj­en på Mose­vej.  Fryse­hu­set i Ålstrup, der er lands­by­ens for­sam­lings­hus, fik 4.735 kr til en ny flag­stang. Gyl­ling For­sam­lings­hus fik 40.000 kr til nyt gulv og Gyl­ling Lokal­råd fik 25.000 kr til øget biodiversitet. 

Defi­ni­tion på optimisme

Den nye café på Alrø, der vil sæl­ge pro­duk­ter lavet af bison kød, isv­af­ler samt kaf­fe og kage, tager alle­re­de nu imod bord­be­stil­lin­ger, for­di ejer­ne for­ven­ter at åbne til påske. De håber på, at Met­te Fre­de­rik­sen til den tid har lem­pet Cor­o­­na-restrik­tio­­ner­­ne. Det er måske nok defi­ni­tio­nen på opti­mis­me, men deler du den, kan du bestil­le bord på hjem­mesi­den http://​alrokg​.dk

AURA-pen­ge­ne skal bru­ges til spil

Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling har fået 2000 kr fra Auras Cor­o­na­hjæl­pe­pak­ke. Pen­ge­ne skal bru­ges til køb af spil, der kan bru­ges udendørs. 

For­e­nin­gens akti­vi­te­ter har været luk­ket ned læn­ge, og med­lem­mer­ne sav­ner at være sam­men. Besty­rel­sen håber der­for, at det sidst i febru­ar bli­ver muligt at arran­ge­re gåtu­re, spil på FDF’s sto­re grund og drik­ke kaf­fe sam­men i shelteret. 

Bil­li­ge­re byggegrunde

På den luk­ke­de del af kom­mu­nal­be­sty­rel­sens møde beslut­te­de med­lem­mer­ne at sæt­te pri­sen på de otte byg­ge­grun­de i Sme­­de­­ga­­de-områ­­det i Ørting ned med 15 pro­cent. Kun to af de otte grun­de er på nuvæ­ren­de tids­punkt for­hånds­re­ser­ve­ret. En ejen­doms­mæg­ler har vur­de­ret, at pri­sen var sat for højt.Også byg­ge­grun­de­ne i Gyl­ling og Hund­slund er svæ­re at sæl­ge. Men her er mel­din­gen fra ejen­doms­mæg­le­ren, at pri­ser­ne mat­cher markedet. 

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

En ame­ri­ka­ner i Ørting

Hun kom­mer fra byen Toledo i OHIO. En by på stør­rel­se med Århus, hvor der som hoved­re­gel er enten en fast­food-restau­rant eller en kir­ke på hvert gade­hjør­ne. Tid­li­ge­re en stolt indu­stri­by, men som i så man­ge andre ame­ri­kan­ske byer er den ene virk­som­hed efter den anden flyt­tet til udlandet.

Hun kom her til Dan­mark, for­di hun for 14 år siden i USA mød­te en dansk kvin­de. Og hun har nu boet her i Ørting i 11 år.

Bar­ba­ra Che­ster – “God bless” dem, der opfandt inter­net­tet. Kon­tak­ten til ven­ner­ne hjem­me i Ohio hol­des ved lige online

Du vil møde hen­de til Frisko­lens som­mer­fest, til mad-mar­ke­det og til andre akti­vi­te­ter i områ­det. For 63-åri­ge Bar­ba­ra Che­ster tager bil­le­der til Lokalposten.

”Jeg er bestemt ikke pro­fes­sio­nel foto­graf”, siger hun. ”Men jeg synes, det er sjovt at være en del af projektet”.

 Fri­sind

For Bar­ba­ra var det noget af en omvælt­ning at flyt­te til Dan­mark. ”Det er klart, at det ikke er let at bry­de op fra alt det kend­te og rej­se for at bo i et andet land – meget langt væk. Men sådan skul­le det alt­så være”.

Kon­tak­ten til ven­ner­ne hjem­me i Ohio hol­des onli­ne.  ”Man­ge ame­ri­ka­ne­re siger ofte ”God bless..” det ene eller det andet. Det gør jeg ikke. Men hvis jeg gjor­de, vil­le jeg sige ”God bless” dem, der opfandt internettet”.

Onli­ne-kon­tak­ten er fin. Men hvert andet år skal hun til­ba­ge. Også den­ne sommer.

Nok kan hun læn­ges hjem. Men hun mød­te også her i Dan­mark et fri­sind, som hun ikke var så vant til hjem­me i Ohio.

”Synet på bøs­ser og les­bi­ske ændrer sig hel­dig­vis til det bed­re hjem­me – hvis vi lige ser væk fra Bibel­bæl­tet. Men her har det aldrig været et pro­blem for hver­ken fami­lie, ven­ner, nabo­er eller men­ne­sker, vi har mødt til­fæl­digt – de er et par – sådan er det bare”.

Spro­get

Men spro­get har dril­let. Dels for­di alle dan­ske­re snak­ker engelsk til hen­de. Dels for­di det er hårdt for en udlæn­ding at lære dansk, som er et af de svæ­re­ste sprog at til­eg­ne sig som voksen.

Det kan sta­dig undre hen­de, at så man­ge ord har en dob­belt betyd­ning. Hvor­dan kan det f.eks. være, at ordet gift bru­ges om både ægte­ska­bet og det stof, man bru­ger til at afli­ve rot­ter? En dan­sker bli­ver hen­de svar skyldig.

Bør­ne­ne i bussen

I USA har hun arbej­det med meget for­skel­ligt. F.eks været 23 år i den gra­fi­ske bran­che og i de sene­ste ni år, før hun kom til Dan­mark, kør­te hun en af de sto­re gule sko­le­bus­ser, som er så vel­kend­te fra ame­ri­kan­ske film.

Job­bet som sko­le­bus­chauf­før betød meget for hen­de. Også selv om det bød på møde­ti­der kl. 5 om mor­ge­nen, pau­se midt på dagen og arbej­de igen sidst på efter­mid­da­gen, når bør­ne­ne skul­le hjem. Alt til en løn, der ikke var ikke noget at råbe hur­ra for.

”Jeg kun­ne godt lide bør­ne­ne i alle aldre. Når man ale­ne har ansvar for op mod 90 børn og unge i en bus, bli­ver man hur­tigt god til kon­flikt­løs­ning. Men det var også et arbej­de, der på man­ge måder viste mig bag­si­den af min by. Jeg har sat børn af ved huse, hvor ingen bur­de leve – sendt dem hjem til for­hold, som ingen børn skul­le udsæt­tes for”.

Kan rum­me alle

For man­ge af bør­ne­ne og de unge i de gule sko­le­bus­ser kom hun til at gøre en for­skel, for­di hun kun­ne rum­me dem alle. I det hele taget er det et af hen­des karak­ter­træk, at hun tager men­ne­sker, som de er – med alle deres små og sto­re sær­he­der. Og kan hun hjæl­pe, så gør hun det.

Noget hun har fået med sig hjem­me­fra. Hen­des mor var lærer, og hun var over­be­vist om, at intet barn måt­te opgives.

 Adop­te­ret

Selv blev Bar­ba­ra adop­te­ret, da hun var nog­le få måne­der gam­mel – men i mod­sæt­ning til man­ge andre adop­tivbørn har hun aldrig haft lyst til eller behov for at fin­de den bio­lo­gi­ske mor.

”Jeg ved, hun var jøde – og jeg ved, hun var 16 år, da jeg blev født. Hun har sik­kert siden fået en fami­lie og andre børn, så hvor­for skul­le jeg kom­me ind fra høj­re og måske øde­læg­ge noget. Jeg er dybt tak­nem­me­lig for de for­æl­dre, jeg fik. Når jeg kør­te med bør­ne­ne i bus­sen, tænk­te jeg tit på, hvor­dan min til­væ­rel­se vil­le have for­met sig, hvis jeg ikke hav­de været så heldig”.

Stær­ke meninger

Net­op for­di hun kan rum­me alle men­ne­sker, har den dan­ske udlæn­din­ge-debat undret hen­de. ”Jeg er jo vok­set op sam­men med børn, hvis for­æl­dre eller bedste­for­æl­dre kom fra hele ver­den. Nog­le af mine bed­ste ven­ner kom fra Mel­le­mø­sten. Jeg kan ikke få det til at har­mone­re med dan­sker­nes fri­sind, at man­ge har så stær­ke menin­ger om spe­ci­elt folk fra de ara­bi­ske lan­de. Og det vir­ker som om, jo min­dre kon­takt med de men­ne­sker – jo stær­ke­re meninger”.

”Selv har jeg aldrig mødt andet end flin­ke men­ne­sker”, siger Bar­ba­ra. ”Ørting er en god lil­le by at bo i”.

Kan repa­re­re det meste

En dår­lig ryg har sat en stop­per for løn­ar­bej­de. Men selv­om ryg­gen dril­ler, arbej­der hun – med de nød­ven­di­ge pau­ser – hjem­me med at lave stea­rin­lys, have­ar­bej­de og med at sned­ke­re­re i kæl­de­rens lil­le værk­sted. Med i flyt­te­læs­set til Dan­mark var tre sto­re værk­tøjskas­ser. Hun kan repa­re­re det meste, og er vild med at arbej­de med træ.

Spørg hen­de om film, og du får et langt svar. Det sam­me gæl­der, hvis du vil vide noget om natur og natur­vi­den­skab. Inter­es­ser­ne er mange.

Og hvis med­lem­mer­ne af seni­o­r­klub­ben eller andre skul­le få brug for at få genop­fri­sket deres engelsk, er hun parat til fri­vil­ligt arbej­de. Også hvis Frisko­len eller SFO’en kalder.

 

 

 

KALENDER

GALLERI MYNSTER
- i den gam­le sko­le på Alrø hol­der åbent fra kl. 14 – 17 alle lør­da­ge, søn­da­ge og hel­lig­da­ge med salg af små og sto­re male­ri­er samt kjo­ler og blu­ser i både hør og kasmir.


ÆSKEN ALRØ
- er åben alle wee­ken­der og hel­lig­da­ge fra kl. 13 – kl. 17 med salg af kunst­hånd­værk og strik­va­rer. Som­mer­bu­tik­ken har fået ny ejer – nem­lig Ben­te Kierbye. 

DANSKE SENIORER
Hver man­dag i april og maj mødes med­lem­mer­ne af for­e­nin­gen Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling ved Sog­ne­hu­set til fæl­les gåtu­re, spil på FDF-plad­sen og kaf­fe i bål­hyt­ten. Det er hver gang kl. 13.30.