KORT NYT

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

En ildsjæl fyl­der 80 år

Hvert år hol­der Maren Mar­kus­sen jule­frokost for Odders Fal­ling-emi­gran­ter. Og hvert år fin­der man hen­de på det sto­re lop­pe­mar­ked i Hal­len, for hun fort­sat­te med at støt­te ØFUG, efter hun flyt­te­de til Odder. ”Jeg er så glad for at kom­me og være med til at sæl­ge”, siger hun. ”Der er altid sådan en god stem­ning, og alle de nye unge er så søde mennesker”.
Maren og John Mar­kus­sen flyt­te­de til Odder i 1990. Før da hav­de de sav­vær­ket i Fal­ling i 28 år. Her blev alt det træ savet, som John brug­te som tøm­rer og sned­ker – men andre kun­ne også kom­me med deres træ.
I alle åre­ne i Fal­ling var de akti­ve i ØFUG, i FDF og i arbej­det med at få rejst Hallen.

TRE BESØG HOS GODSEJEREN
Det var Maren, der hav­de modet til at bede Åkær’s davæ­ren­de ejer, Ebba Busky-Neer­gaard, om at done­re træ til Hal­len. Og det skul­le der vir­ke­lig mod til, for god­se­je­ren så ikke lyst på, at nogen kom til hen­des dør. Men det var værd at prø­ve, for der hør­te – og hører – sto­re sko­va­re­a­ler til godset

Så var det plud­se­lig mig, der tig­ge­de – ikke hen­de der gav

”De to før­ste gan­ge kom jeg kun til trap­pen”, for­tæl­ler Maren. ”Men tred­je gang blev jeg luk­ket ind til hen­de og kat­te­ne, og i mod­sæt­ning til alt det, der blev sagt om hen­de, var hun meget flink, og vi snak­ke­de godt. Hun love­de os 40 kubik­me­ter træ. Da det så var sko­vet, rin­ge­de hun og sag­de: ”Maren Mar­kus­sen, det træ De tig­ge­de fra mig, er klar nu”. Maren gri­ner. ”Nu var det mig, der tig­ge­de – og ikke hen­de, der gav. Men jeg måt­te love hen­de, at når vi hen­te­de det, vil­le John køre ad lan­de­vej­en, for ellers vil­le det for­styr­re dyre­ne for meget. Hun var lidt sær­præ­get. Men vel egent­lig bare et ensomt men­ne­ske, der var ble­vet lidt sær, og det var en for­fær­de­lig mas­se træ, hun gav os. Det vil­le have kostet man­ge penge

AKTIVØFUG
Sav­vær­ket huse­de også nog­le af de før­ste lop­pe- og skro­t­mar­ke­der, der den­gang blev lavet for at sam­le pen­ge ind til at få byg­get Hal­len. Og Maren har været en del af det siden – men nu bli­ver det holdt til støt­te for ØFUG. Også i år stod hun og solg­te por­ce­læn. Da de boe­de i Fal­ling, var hun en del af ØFUG. Hun gik selv til gym­na­stik – og hav­de også to – tre bør­ne­hold, som hun træ­ne­de. Også den ene af hen­des døtre, var gymnastiktræner.
Da hen­des to piger var børn, var Maren også en del af FDF. Og John var med, når de skul­le på lejr.
Maren og John fik sene­re en efter­nø­ler. Nem­lig en dreng, der blev født i 1979, da piger­ne var 12 og 18 år.  ”Vi hav­de ikke reg­net med fle­re børn”, siger hun. ”Men vi var rig­tig gla­de for at få ham”.

KNIPLER TIL ALTERDUGENE
Hun var kas­se­rer i Fal­ling menig­heds­råd i otte år. Det var den­gang, der var et menig­heds­råd ved hver kir­ke. I dag er der kun ét for Ørting-Fal­ling kirker.
I beg­ge kir­ker – og i Odder Sog­nekir­ke – har Maren sat sit spor. Nem­lig ved at knip­le til alterdugene.
Som barn så Maren sin faster knip­le, og alle­re­de den­gang var hun beta­get af hån­d­ar­bej­det. Hun arve­de faste­rens kniple­bræt, og da hen­des piger var ble­vet sto­re, begynd­te hun at bru­ge det, og hun tog også et kursus.
”Jeg synes, det er et dej­ligt hån­d­ar­bej­de”, siger hun. ”Og mine piger er gla­de for, at jeg har kniplet til alter­du­ge­ne. Når jeg ikke er her mere, kan de gå ind i kir­ken og se på mit arbejde”.
Hun lærer også fra sig. Hun har i fle­re år holdt kur­ser i Akti­vi­tets­hu­set ved Ålyk­ke­cen­tret for andre, der ger­ne vil lære det.

AKTIVT LIV
Marens akti­ve liv stop­pe­de nem­lig ikke, da hun flyt­te­de til Odder. Næsten tværtimod.
I Akti­vi­tets­hu­set hol­der hun ikke bare knip­le-kur­sus. Her går hun også til gym­na­stik. Hun er Røde Kors besøgs­ven for en kvin­de, der er næsten blind. ”Vi går til gym­na­stik sam­men ”, siger Maren. ”Ellers er det ikke så nemt for hen­de at kom­me afsted. Og så hand­ler vi bagefter”.
Hun har været besøgs­ven siden begyn­del­sen af 90’erne, da hun var flyt­tet til Odder. Man­ge af dem, hun er kom­met hos, er døde nu. Men der er hele tiden men­ne­sker, der har brug for at få et besøg og ople­ve, at et andet men­ne­ske tager sig tid.
En gang om ugen arbej­der hun i cafe­en på Sko­v­bak­ke­hjem­met. Og så syn­ger hun, når der er gud­stje­ne­ste på byens tre plejehjem.
”Det man kan gøre, skal man gøre”, siger hun. Og det har hun altid gjort, ildsjæ­len fra Fal­ling, som om få dage run­der de 80 år.

 

 

KALENDER

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser alle klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set i resten af novem­ber og hele decem­ber på grund af Corona-restriktionerne.

SANGEFTERMIDDAGEN AFLYST
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 01. decem­ber er aflyst p.g.a. Corona-situationen

KØB GAVER OG JULEPYNT
Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion i Ørting hol­der åbent 4. dec. fra kl. 13 – 17, 5. dec. fra kl. 10 – 16 og 6. dec. fra 10 – 16. Det er muligt at købe gaver og julepynt. 

SYNG JULEN IND
6. decem­ber kl. 14.00: De ni læs­nin­ger i Ørting Kir­ke. Og bag­ef­ter invi­te­rer menig­heds­råd og Dan­ske Seni­o­rer alle, der har lyst, på gløgg og æbleski­ver i Sognehuset.


MORGENSANGKIRKEN
10. decem­ber kl. 9.30 er der mor­gensang i kir­ken for sid­ste gang i år. Som sæd­van­ligt er der bag­ef­ter mor­genkaf­fe og samvær i Sognehuset. 

HENT DIT JULETRÆ
13. decem­ber mel­lem kl. 15 og kl. 17 kan I hen­te jeres jule­træ ved Ørting Hal­len. Det skal bestil­les sene­st 6. dec. Ring eller send sms til 24679108. Træ­er op til 2 meter koster 150 kr – over 2 meter koster 200 kr. Cafe­te­ri­et er åbent og sæl­ger gløgg/​saftevand og æbleski­ver for 25 kr