KORT NYT

NYT ASFALT  VEJ

Asfal­ten på vej­en mel­lem Ørting og Odder har læn­ge været nød­li­den­de. Mildt sagt. Men nu kom­mer hjæl­pen. Et nyt vil asfalts­lid­lag vil bli­ve lagt på, når det gam­le lag er fræ­set af.
Arbej­det begyn­der 19. juni. Det varer til og med 5. juli, hvis alt går efter planen. 

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

En ildsjæl fyl­der 80 år

Hvert år hol­der Maren Mar­kus­sen jule­frokost for Odders Fal­ling-emi­gran­ter. Og hvert år fin­der man hen­de på det sto­re lop­pe­mar­ked i Hal­len, for hun fort­sat­te med at støt­te ØFUG, efter hun flyt­te­de til Odder. ”Jeg er så glad for at kom­me og være med til at sæl­ge”, siger hun. ”Der er altid sådan en god stem­ning, og alle de nye unge er så søde mennesker”.
Maren og John Mar­kus­sen flyt­te­de til Odder i 1990. Før da hav­de de sav­vær­ket i Fal­ling i 28 år. Her blev alt det træ savet, som John brug­te som tøm­rer og sned­ker – men andre kun­ne også kom­me med deres træ.
I alle åre­ne i Fal­ling var de akti­ve i ØFUG, i FDF og i arbej­det med at få rejst Hallen.

TRE BESØG HOS GODSEJEREN
Det var Maren, der hav­de modet til at bede Åkær’s davæ­ren­de ejer, Ebba Busky-Neer­gaard, om at done­re træ til Hal­len. Og det skul­le der vir­ke­lig mod til, for god­se­je­ren så ikke lyst på, at nogen kom til hen­des dør. Men det var værd at prø­ve, for der hør­te – og hører – sto­re sko­va­re­a­ler til godset

Så var det plud­se­lig mig, der tig­ge­de – ikke hen­de der gav

”De to før­ste gan­ge kom jeg kun til trap­pen”, for­tæl­ler Maren. ”Men tred­je gang blev jeg luk­ket ind til hen­de og kat­te­ne, og i mod­sæt­ning til alt det, der blev sagt om hen­de, var hun meget flink, og vi snak­ke­de godt. Hun love­de os 40 kubik­me­ter træ. Da det så var sko­vet, rin­ge­de hun og sag­de: ”Maren Mar­kus­sen, det træ De tig­ge­de fra mig, er klar nu”. Maren gri­ner. ”Nu var det mig, der tig­ge­de – og ikke hen­de, der gav. Men jeg måt­te love hen­de, at når vi hen­te­de det, vil­le John køre ad lan­de­vej­en, for ellers vil­le det for­styr­re dyre­ne for meget. Hun var lidt sær­præ­get. Men vel egent­lig bare et ensomt men­ne­ske, der var ble­vet lidt sær, og det var en for­fær­de­lig mas­se træ, hun gav os. Det vil­le have kostet man­ge penge

AKTIVØFUG
Sav­vær­ket huse­de også nog­le af de før­ste lop­pe- og skro­t­mar­ke­der, der den­gang blev lavet for at sam­le pen­ge ind til at få byg­get Hal­len. Og Maren har været en del af det siden – men nu bli­ver det holdt til støt­te for ØFUG. Også i år stod hun og solg­te por­ce­læn. Da de boe­de i Fal­ling, var hun en del af ØFUG. Hun gik selv til gym­na­stik – og hav­de også to – tre bør­ne­hold, som hun træ­ne­de. Også den ene af hen­des døtre, var gymnastiktræner.
Da hen­des to piger var børn, var Maren også en del af FDF. Og John var med, når de skul­le på lejr.
Maren og John fik sene­re en efter­nø­ler. Nem­lig en dreng, der blev født i 1979, da piger­ne var 12 og 18 år.  ”Vi hav­de ikke reg­net med fle­re børn”, siger hun. ”Men vi var rig­tig gla­de for at få ham”.

KNIPLER TIL ALTERDUGENE
Hun var kas­se­rer i Fal­ling menig­heds­råd i otte år. Det var den­gang, der var et menig­heds­råd ved hver kir­ke. I dag er der kun ét for Ørting-Fal­ling kirker.
I beg­ge kir­ker – og i Odder Sog­nekir­ke – har Maren sat sit spor. Nem­lig ved at knip­le til alterdugene.
Som barn så Maren sin faster knip­le, og alle­re­de den­gang var hun beta­get af hån­d­ar­bej­det. Hun arve­de faste­rens kniple­bræt, og da hen­des piger var ble­vet sto­re, begynd­te hun at bru­ge det, og hun tog også et kursus.
”Jeg synes, det er et dej­ligt hån­d­ar­bej­de”, siger hun. ”Og mine piger er gla­de for, at jeg har kniplet til alter­du­ge­ne. Når jeg ikke er her mere, kan de gå ind i kir­ken og se på mit arbejde”.
Hun lærer også fra sig. Hun har i fle­re år holdt kur­ser i Akti­vi­tets­hu­set ved Ålyk­ke­cen­tret for andre, der ger­ne vil lære det.

AKTIVT LIV
Marens akti­ve liv stop­pe­de nem­lig ikke, da hun flyt­te­de til Odder. Næsten tværtimod.
I Akti­vi­tets­hu­set hol­der hun ikke bare knip­le-kur­sus. Her går hun også til gym­na­stik. Hun er Røde Kors besøgs­ven for en kvin­de, der er næsten blind. ”Vi går til gym­na­stik sam­men ”, siger Maren. ”Ellers er det ikke så nemt for hen­de at kom­me afsted. Og så hand­ler vi bagefter”.
Hun har været besøgs­ven siden begyn­del­sen af 90’erne, da hun var flyt­tet til Odder. Man­ge af dem, hun er kom­met hos, er døde nu. Men der er hele tiden men­ne­sker, der har brug for at få et besøg og ople­ve, at et andet men­ne­ske tager sig tid.
En gang om ugen arbej­der hun i cafe­en på Sko­v­bak­ke­hjem­met. Og så syn­ger hun, når der er gud­stje­ne­ste på byens tre plejehjem.
”Det man kan gøre, skal man gøre”, siger hun. Og det har hun altid gjort, ildsjæ­len fra Fal­ling, som om få dage run­der de 80 år.

 

 

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent hver dag fra kl. 13 – kl. 17. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17 – det hele er gra­tis. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

LOKALDYSTEN
Så er det igen tiden til at lands­by­er­nes bebo­e­re dyster om at bevæ­ge sig mest muligt. 14. sep­tem­ber hol­der Lokal­råd og Hal­len lokal­dyst for Ørting Falling.