KORT NYT

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Akti­vi­te­ter – på trods af Corona

På Alrø spil­ler børn og unge fod­bold og rund­bold hver man­dag kl. 15.30. Og på tirs­dag kl.14.00 tyv­star­ter øens pen­tanque klub sæso­nen. Den 16. begyn­der fod­bold­sæ­so­nen i Gyl­ling, og Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling fort­sæt­ter gåtu­re og spil på FDF-plad­­sen hver man­dag kl. 13.30. Cor­o­na kan ikke stop­pe uden­­dørs-akti­vi­te­ter­­ne, når restrik­tio­ner­ne bli­ver overholdt. 

Tre loka­le stil­ler op

16. novem­ber skal vi til kom­mu­nalvalg.  Fore­lø­big stil­ler tre loka­le op. Det er Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling, der alle­re­de er i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for de kon­ser­va­ti­ve. Og det er John Rosen­høj fra Amstrup, der også alle­re­de har en plads for Dansk Fol­ke­par­ti. Ny er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, der stil­ler op for Soci­al­de­mo­kra­ter­ne. Først efter par­tiets gene­ral­for­sam­ling ved vi, hvil­ket num­mer på listen han bliver. 

Fire loka­le pro­jek­ter fik penge

Kom­mu­nens lokal­råd har delt ud af pen­ge­ne i fæl­les­pulj­en for pro­jek­ter. Fire pro­jek­ter fra vores områ­de fik pen­ge. Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne fik 40.000 kr til et natur­pro­jekt  ved Older­mands­høj­en på Mose­vej.  Fryse­hu­set i Ålstrup, der er lands­by­ens for­sam­lings­hus, fik 4.735 kr til en ny flag­stang. Gyl­ling For­sam­lings­hus fik 40.000 kr til nyt gulv og Gyl­ling Lokal­råd fik 25.000 kr til øget biodiversitet. 

Defi­ni­tion på optimisme

Den nye café på Alrø, der vil sæl­ge pro­duk­ter lavet af bison kød, isv­af­ler samt kaf­fe og kage, tager alle­re­de nu imod bord­be­stil­lin­ger, for­di ejer­ne for­ven­ter at åbne til påske. De håber på, at Met­te Fre­de­rik­sen til den tid har lem­pet Cor­o­­na-restrik­tio­­ner­­ne. Det er måske nok defi­ni­tio­nen på opti­mis­me, men deler du den, kan du bestil­le bord på hjem­mesi­den http://​alrokg​.dk

AURA-pen­ge­ne skal bru­ges til spil

Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling har fået 2000 kr fra Auras Cor­o­na­hjæl­pe­pak­ke. Pen­ge­ne skal bru­ges til køb af spil, der kan bru­ges udendørs. 

For­e­nin­gens akti­vi­te­ter har været luk­ket ned læn­ge, og med­lem­mer­ne sav­ner at være sam­men. Besty­rel­sen håber der­for, at det sidst i febru­ar bli­ver muligt at arran­ge­re gåtu­re, spil på FDF’s sto­re grund og drik­ke kaf­fe sam­men i shelteret. 

Bil­li­ge­re byggegrunde

På den luk­ke­de del af kom­mu­nal­be­sty­rel­sens møde beslut­te­de med­lem­mer­ne at sæt­te pri­sen på de otte byg­ge­grun­de i Sme­­de­­ga­­de-områ­­det i Ørting ned med 15 pro­cent. Kun to af de otte grun­de er på nuvæ­ren­de tids­punkt for­hånds­re­ser­ve­ret. En ejen­doms­mæg­ler har vur­de­ret, at pri­sen var sat for højt.Også byg­ge­grun­de­ne i Gyl­ling og Hund­slund er svæ­re at sæl­ge. Men her er mel­din­gen fra ejen­doms­mæg­le­ren, at pri­ser­ne mat­cher markedet. 

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

En ildsjæl fyl­der 80 år

Hvert år hol­der Maren Mar­kus­sen jule­frokost for Odders Fal­ling-emi­gran­ter. Og hvert år fin­der man hen­de på det sto­re lop­pe­mar­ked i Hal­len, for hun fort­sat­te med at støt­te ØFUG, efter hun flyt­te­de til Odder. ”Jeg er så glad for at kom­me og være med til at sæl­ge”, siger hun. ”Der er altid sådan en god stem­ning, og alle de nye unge er så søde mennesker”.
Maren og John Mar­kus­sen flyt­te­de til Odder i 1990. Før da hav­de de sav­vær­ket i Fal­ling i 28 år. Her blev alt det træ savet, som John brug­te som tøm­rer og sned­ker – men andre kun­ne også kom­me med deres træ.
I alle åre­ne i Fal­ling var de akti­ve i ØFUG, i FDF og i arbej­det med at få rejst Hallen.

TRE BESØG HOS GODSEJEREN
Det var Maren, der hav­de modet til at bede Åkær’s davæ­ren­de ejer, Ebba Busky-Neer­gaard, om at done­re træ til Hal­len. Og det skul­le der vir­ke­lig mod til, for god­se­je­ren så ikke lyst på, at nogen kom til hen­des dør. Men det var værd at prø­ve, for der hør­te – og hører – sto­re sko­va­re­a­ler til godset

Så var det plud­se­lig mig, der tig­ge­de – ikke hen­de der gav

”De to før­ste gan­ge kom jeg kun til trap­pen”, for­tæl­ler Maren. ”Men tred­je gang blev jeg luk­ket ind til hen­de og kat­te­ne, og i mod­sæt­ning til alt det, der blev sagt om hen­de, var hun meget flink, og vi snak­ke­de godt. Hun love­de os 40 kubik­me­ter træ. Da det så var sko­vet, rin­ge­de hun og sag­de: ”Maren Mar­kus­sen, det træ De tig­ge­de fra mig, er klar nu”. Maren gri­ner. ”Nu var det mig, der tig­ge­de – og ikke hen­de, der gav. Men jeg måt­te love hen­de, at når vi hen­te­de det, vil­le John køre ad lan­de­vej­en, for ellers vil­le det for­styr­re dyre­ne for meget. Hun var lidt sær­præ­get. Men vel egent­lig bare et ensomt men­ne­ske, der var ble­vet lidt sær, og det var en for­fær­de­lig mas­se træ, hun gav os. Det vil­le have kostet man­ge penge

AKTIVØFUG
Sav­vær­ket huse­de også nog­le af de før­ste lop­pe- og skro­t­mar­ke­der, der den­gang blev lavet for at sam­le pen­ge ind til at få byg­get Hal­len. Og Maren har været en del af det siden – men nu bli­ver det holdt til støt­te for ØFUG. Også i år stod hun og solg­te por­ce­læn. Da de boe­de i Fal­ling, var hun en del af ØFUG. Hun gik selv til gym­na­stik – og hav­de også to – tre bør­ne­hold, som hun træ­ne­de. Også den ene af hen­des døtre, var gymnastiktræner.
Da hen­des to piger var børn, var Maren også en del af FDF. Og John var med, når de skul­le på lejr.
Maren og John fik sene­re en efter­nø­ler. Nem­lig en dreng, der blev født i 1979, da piger­ne var 12 og 18 år.  ”Vi hav­de ikke reg­net med fle­re børn”, siger hun. ”Men vi var rig­tig gla­de for at få ham”.

KNIPLER TIL ALTERDUGENE
Hun var kas­se­rer i Fal­ling menig­heds­råd i otte år. Det var den­gang, der var et menig­heds­råd ved hver kir­ke. I dag er der kun ét for Ørting-Fal­ling kirker.
I beg­ge kir­ker – og i Odder Sog­nekir­ke – har Maren sat sit spor. Nem­lig ved at knip­le til alterdugene.
Som barn så Maren sin faster knip­le, og alle­re­de den­gang var hun beta­get af hån­d­ar­bej­det. Hun arve­de faste­rens kniple­bræt, og da hen­des piger var ble­vet sto­re, begynd­te hun at bru­ge det, og hun tog også et kursus.
”Jeg synes, det er et dej­ligt hån­d­ar­bej­de”, siger hun. ”Og mine piger er gla­de for, at jeg har kniplet til alter­du­ge­ne. Når jeg ikke er her mere, kan de gå ind i kir­ken og se på mit arbejde”.
Hun lærer også fra sig. Hun har i fle­re år holdt kur­ser i Akti­vi­tets­hu­set ved Ålyk­ke­cen­tret for andre, der ger­ne vil lære det.

AKTIVT LIV
Marens akti­ve liv stop­pe­de nem­lig ikke, da hun flyt­te­de til Odder. Næsten tværtimod.
I Akti­vi­tets­hu­set hol­der hun ikke bare knip­le-kur­sus. Her går hun også til gym­na­stik. Hun er Røde Kors besøgs­ven for en kvin­de, der er næsten blind. ”Vi går til gym­na­stik sam­men ”, siger Maren. ”Ellers er det ikke så nemt for hen­de at kom­me afsted. Og så hand­ler vi bagefter”.
Hun har været besøgs­ven siden begyn­del­sen af 90’erne, da hun var flyt­tet til Odder. Man­ge af dem, hun er kom­met hos, er døde nu. Men der er hele tiden men­ne­sker, der har brug for at få et besøg og ople­ve, at et andet men­ne­ske tager sig tid.
En gang om ugen arbej­der hun i cafe­en på Sko­v­bak­ke­hjem­met. Og så syn­ger hun, når der er gud­stje­ne­ste på byens tre plejehjem.
”Det man kan gøre, skal man gøre”, siger hun. Og det har hun altid gjort, ildsjæ­len fra Fal­ling, som om få dage run­der de 80 år.

 

 

KALENDER

MORGENSANG I KIRKEN
..begyn­der igen 6. maj kl. 9.30. Bag­ef­ter kaf­fe i Sog­ne­hu­set på Bilsbækvej. 

DANSKE SENIORER
Hver man­dag i resten af maj mødes med­lem­mer­ne af for­e­nin­gen Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling ved Sog­ne­hu­set til fæl­les gåtu­re, spil på FDF-plad­sen og kaf­fe i bål­hyt­ten. Det er hver gang kl. 13.30.

ØFUG GENERALFORSAMLING
- 25. maj kl. 20 i Ørting Hal­lens cafeteria

GALLERI MYNSTER
- i den gam­le sko­le på Alrø hol­der åbent fra kl. 14 – 17 alle lør­da­ge, søn­da­ge og hel­lig­da­ge med salg af små og sto­re male­ri­er samt kjo­ler og blu­ser i både hør og kasmir.

ÆSKEN ALRØ
- er åben alle wee­ken­der og hel­lig­da­ge fra kl. 13 – kl. 17 med salg af kunst­hånd­værk og strik­va­rer. Som­mer­bu­tik­ken har fået ny ejer – nem­lig Ben­te Kierbye.