KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

En kede­lig sko­le-aula blev ændret til en riddersal

Avis­klip fra indvielsen

Der var trængsel i aula­en, taler, sæk­kepi­bemu­sik og sher­ry i glas­se­ne tors­dag d. 18. maj 1967, da 12 væve­de faner med dyre­mo­ti­ver offi­ci­elt blev over­rakt til sko­len. Faner­ne var teg­net af kunst­ne­ren Mogens Zie­ler, vævet af hans kone, Ben­nie Zie­ler og – ikke at forg­lem­me – betalt af Ny Carls­berg Fonden.
Fle­re jour­na­li­ster og foto­gra­fer fra Odders den­gang fire avi­ser var mødt op, og end­da Køben­hav­ner-avi­sen Poli­ti­ken hav­de fun­det vej.
Faner­ne hæn­ger sta­dig i aula­en på den gam­le cen­tralsko­le, der nu er frisko­le og bør­ne­ha­ve. Seks i hver side af aula­en, som man kan fin­de dem i en rid­der­sal. Og det var net­op det ind­tryk, de skul­le skabe.

LOKALSAMFUNDETS RIDDERE

Man­ge af lokal­sam­fun­dets akti­vi­te­ter har fun­det – og fin­der sted – under fanerne

”For Zie­ler var bør­ne­ne lokal­sam­fun­dets rid­de­re. Der­for skul­le de have rid­der­flag, og moti­ver­ne skul­le sti­mu­le­re deres inter­es­se for både natu­ren og kun­sten”, husker Anne Sop­hie Klar­lund. Hen­des far arbej­de­de hos det arki­tekt­fir­ma, der hav­de teg­net sko­len, og hen­des for­æl­dre var ven­ner med Zieler-parret.
Fla­ge­nes bund er rød og gul – dyre­ne hvi­de, sor­te eller grå. Nog­le af dem optræ­der par­vis, nog­le i flok – og enkel­te som hjor­ten og ræven optræ­der ale­ne. Vi fin­der mus, sneg­le, alli­ker, ugler, kra­ger, gær­des­mut­ter og en flok på 11 små flu­er. Fla­ge­ne har ingen bag­si­der. Men to forsider.
For­fat­te­ren og jour­na­li­sten Lene Møl­ler Jør­gen­sen gik som barn på Cen­tralsko­len. ”Jeg husker fla­ge­ne meget tyde­ligt, og jeg stu­de­re­de dem ind­gå­en­de under mor­gensan­gen”, siger hun.

HUSET MED DE SORTE KATTE
Mogens Zie­ler og hans kone køb­te huset i Son­d­rup i 1946. I begyn­del­sen brug­te de det kun om som­me­ren, men deres ophold blev læn­ge­re og læn­ge­re, og til sid­ste boe­de de i huset hele året. Man­ge husker det far­ve­ri­ge par med de sor­te kat­te, der så hyp­pigt optræ­der på Zie­lers vær­ker. Og de husker Zie­ler kom­me riden­de på den sor­te hest, der var opstal­det i Sondrup.

Ben­nie og ynd­lings­kat­ten Bas.

Det barn­lø­se par var gla­de for besøg af børn. ”Jeg husker ham og Ben­nie som meget var­me, sjove og bega­ve­de men­ne­sker med et stort lege-gen”, for­tæl­ler Anne Sop­hie. ”Jeg har til­bragt utal­li­ge timer i deres hjem med at sid­de og teg­ne, mens de væve­de og male­de. De kun­ne godt lide at have børn i huset, måske for­di de ikke selv hav­de nogen. På en måde var kat­te­ne deres børn. Ynd­lings­kat­ten hed Bas, og da han var ble­vet så gam­mel, at de tro­e­de, at hans sid­ste dag var kom­met, gik Mogens en tur i med ham på armen i haven. Plud­se­lig fløj en kra­ge op fra et træ og skreg så højt, at kat­ten fik et chok og leve­de 3 år mere”.

HORSENS KUNSTMUSEUM
Kat­ten, kvin­den – hans kone Ben­nie – og hesten var Zie­lers ynd­lings­mo­ti­ver. Men også solen og ræven optræ­der hyp­pigt i hans illu­stra­tio­ner af bøger og i de man­ge bil­le­der og bil­ledtæp­per, han afle­ve­re­de til f.eks. sko­ler og hospi­ta­ler. Han skab­te også ”musik­dy­re­ne” – den sto­re mosaik på faca­den af Tivoli’s koncerthus.
Hans vær­ker var tit en blan­ding af det abstrak­te og det meget natur­li­ge. De var figu­ra­ti­ve, sag­de han selv. Men han male­de også man­ge male­ri­er med land­ska­ber – ofte var moti­ver­ne hen­tet omkring Sondrup.
Hvis man vil se fle­re af Zie­lers vær­ker, er Hor­sens Kunst­mu­se­um ste­det. Han teste­men­te­re­de en stor sam­ling til muse­et, og de ind­går i de fle­ste udstillinger.

SÆKKEPIBENS KLAGENDE LYD

Zie­ler opt­rå­d­te ger­ne med sæk­kepi­ben – her i Vejle

Men det er ikke kun for hans man­ge bil­le­der af sor­te heste med flag­ren­de man­ker, smuk­ke kvin­der og ube­reg­ne­li­ge kat­te, han bli­ver husket her på egnen. Man­ge husker også Zie­lers sæk­kepi­be. ”Da jeg var barn og i spej­der­lejr i hyt­ten Olufsborg i Son­d­rup, kom han og spil­le­de sæk­kepi­be ved bålet om afte­nen”, for­tæl­ler Annet­te Præstegaard.
For Mogens Zie­ler var sæk­kepi­ben, som han også spil­le­de på, da Aula­en med de hvi­de væg­ge og trælof­tet blev for­vand­let til en rid­der­sal, en meget seri­øs inter­es­se. Den blev vakt før­ste gang, da han i radio­en hør­te trans­mis­sion fra Georg V’s begra­vel­se i Lon­don i 1936 og Gor­don Hig­hlan­ders piber og trommer.
Han anskaf­fe­de sig et eksem­plar af instru­men­tet, der kun­ne udsen­de den kla­gen­de lyd, og han begynd­te at sam­le på noder til musik for net­op det­te instru­ment. Efter 25 år føl­te han sig på så sik­ker grund, at han kun­ne udsen­de ”Nog­le dan­ske melo­di­er omsat til sæk­kepi­be”.
Og man­ge husker, de hør­te ham spil­le i haven. Han hav­de et stort reper­toi­re – og hans sinds­stem­ning afgjor­de val­get. Det var ingen hem­me­lig­hed, at Zie­ler var manio-depres­siv, og spe­ci­elt i de depres­si­ve peri­o­der så han dybt i whisky-flasken.

SORGEN BLEV STØRRE END GLÆDEN
Hans mot­to var, at glæ­den altid er stør­re end sor­gen. Det afspej­le­de sig i de vær­ker i mun­tre far­ver, som han afle­ve­re­de f.eks til Hor­sens sygehus.
Men da han i 1979 miste­de Ben­nie, kun­ne han ikke læn­ge­re leve op til det­te mot­to. De sid­ste fire år af livet gik han mere eller min­dre i opløs­ning som men­ne­ske – og der kom ikke fle­re mun­tre vær­ker fra hans hånd.
Men kig op næste gang du kom­mer i Frisko­lens aula, som han og hans kone for­an­dre­de til en rid­der­sal med split­fa­ner­ne på beg­ge sider.
De røde, gule og hvi­de far­ver er måske ble­vet en smu­le mør­ke­re af tidens tand. Men gaven til lokal­sam­fun­dets rid­de­re – bør­ne­ne – er sta­dig helt unik.

 

.

 

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

SPISEVENNER

På menu­en er fri­ka­del­ler, stu­vet hvid­kål og kar­to­f­ler, når Spi­se­ven­ner mødes igen 21. maj kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

FORÅRSKONCERTFALLING KIRKE

Jysk Aka­de­misk Kor, der består af 30 erfar­ne kor­san­ge­re, giver kon­cert i Fal­ling Kir­ke 29. maj kl. 19. De syn­ger dan­ske for­års- og sommersange. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter, der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 75 ekstra bil­let­ter nu udbudt til salg. Køb her.

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen – men også i gader­ne, i For­sam­lings­hu­set og ved Møl­len. Pro­gram­met er ikke helt klar end­nu. Efter­hån­den som det er fær­digt, vil akti­vi­te­ter­ne bli­ve sat i kalenderen.ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET