KORT NYT

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

En kede­lig sko­le-aula blev ændret til en riddersal

Avis­klip fra indvielsen

Der var trængsel i aula­en, taler, sæk­kepi­bemu­sik og sher­ry i glas­se­ne tors­dag d. 18. maj 1967, da 12 væve­de faner med dyre­mo­ti­ver offi­ci­elt blev over­rakt til sko­len. Faner­ne var teg­net af kunst­ne­ren Mogens Zie­ler, vævet af hans kone, Ben­nie Zie­ler og – ikke at forg­lem­me – betalt af Ny Carls­berg Fonden.
Fle­re jour­na­li­ster og foto­gra­fer fra Odders den­gang fire avi­ser var mødt op, og end­da Køben­hav­ner-avi­sen Poli­ti­ken hav­de fun­det vej.
Faner­ne hæn­ger sta­dig i aula­en på den gam­le cen­tralsko­le, der nu er frisko­le og bør­ne­ha­ve. Seks i hver side af aula­en, som man kan fin­de dem i en rid­der­sal. Og det var net­op det ind­tryk, de skul­le skabe.

LOKALSAMFUNDETS RIDDERE

Man­ge af lokal­sam­fun­dets akti­vi­te­ter har fun­det – og fin­der sted – under fanerne

”For Zie­ler var bør­ne­ne lokal­sam­fun­dets rid­de­re. Der­for skul­le de have rid­der­flag, og moti­ver­ne skul­le sti­mu­le­re deres inter­es­se for både natu­ren og kun­sten”, husker Anne Sop­hie Klar­lund. Hen­des far arbej­de­de hos det arki­tekt­fir­ma, der hav­de teg­net sko­len, og hen­des for­æl­dre var ven­ner med Zieler-parret.
Fla­ge­nes bund er rød og gul – dyre­ne hvi­de, sor­te eller grå. Nog­le af dem optræ­der par­vis, nog­le i flok – og enkel­te som hjor­ten og ræven optræ­der ale­ne. Vi fin­der mus, sneg­le, alli­ker, ugler, kra­ger, gær­des­mut­ter og en flok på 11 små flu­er. Fla­ge­ne har ingen bag­si­der. Men to forsider.
For­fat­te­ren og jour­na­li­sten Lene Møl­ler Jør­gen­sen gik som barn på Cen­tralsko­len. ”Jeg husker fla­ge­ne meget tyde­ligt, og jeg stu­de­re­de dem ind­gå­en­de under mor­gensan­gen”, siger hun.

HUSET MED DE SORTE KATTE
Mogens Zie­ler og hans kone køb­te huset i Son­d­rup i 1946. I begyn­del­sen brug­te de det kun om som­me­ren, men deres ophold blev læn­ge­re og læn­ge­re, og til sid­ste boe­de de i huset hele året. Man­ge husker det far­ve­ri­ge par med de sor­te kat­te, der så hyp­pigt optræ­der på Zie­lers vær­ker. Og de husker Zie­ler kom­me riden­de på den sor­te hest, der var opstal­det i Sondrup.

Ben­nie og ynd­lings­kat­ten Bas.

Det barn­lø­se par var gla­de for besøg af børn. ”Jeg husker ham og Ben­nie som meget var­me, sjove og bega­ve­de men­ne­sker med et stort lege-gen”, for­tæl­ler Anne Sop­hie. ”Jeg har til­bragt utal­li­ge timer i deres hjem med at sid­de og teg­ne, mens de væve­de og male­de. De kun­ne godt lide at have børn i huset, måske for­di de ikke selv hav­de nogen. På en måde var kat­te­ne deres børn. Ynd­lings­kat­ten hed Bas, og da han var ble­vet så gam­mel, at de tro­e­de, at hans sid­ste dag var kom­met, gik Mogens en tur i med ham på armen i haven. Plud­se­lig fløj en kra­ge op fra et træ og skreg så højt, at kat­ten fik et chok og leve­de 3 år mere”.

HORSENS KUNSTMUSEUM
Kat­ten, kvin­den – hans kone Ben­nie – og hesten var Zie­lers ynd­lings­mo­ti­ver. Men også solen og ræven optræ­der hyp­pigt i hans illu­stra­tio­ner af bøger og i de man­ge bil­le­der og bil­ledtæp­per, han afle­ve­re­de til f.eks. sko­ler og hospi­ta­ler. Han skab­te også ”musik­dy­re­ne” – den sto­re mosaik på faca­den af Tivoli’s koncerthus.
Hans vær­ker var tit en blan­ding af det abstrak­te og det meget natur­li­ge. De var figu­ra­ti­ve, sag­de han selv. Men han male­de også man­ge male­ri­er med land­ska­ber – ofte var moti­ver­ne hen­tet omkring Sondrup.
Hvis man vil se fle­re af Zie­lers vær­ker, er Hor­sens Kunst­mu­se­um ste­det. Han teste­men­te­re­de en stor sam­ling til muse­et, og de ind­går i de fle­ste udstillinger.

SÆKKEPIBENS KLAGENDE LYD

Zie­ler opt­rå­d­te ger­ne med sæk­kepi­ben – her i Vejle

Men det er ikke kun for hans man­ge bil­le­der af sor­te heste med flag­ren­de man­ker, smuk­ke kvin­der og ube­reg­ne­li­ge kat­te, han bli­ver husket her på egnen. Man­ge husker også Zie­lers sæk­kepi­be. ”Da jeg var barn og i spej­der­lejr i hyt­ten Olufsborg i Son­d­rup, kom han og spil­le­de sæk­kepi­be ved bålet om afte­nen”, for­tæl­ler Annet­te Præstegaard.
For Mogens Zie­ler var sæk­kepi­ben, som han også spil­le­de på, da Aula­en med de hvi­de væg­ge og trælof­tet blev for­vand­let til en rid­der­sal, en meget seri­øs inter­es­se. Den blev vakt før­ste gang, da han i radio­en hør­te trans­mis­sion fra Georg V’s begra­vel­se i Lon­don i 1936 og Gor­don Hig­hlan­ders piber og trommer.
Han anskaf­fe­de sig et eksem­plar af instru­men­tet, der kun­ne udsen­de den kla­gen­de lyd, og han begynd­te at sam­le på noder til musik for net­op det­te instru­ment. Efter 25 år føl­te han sig på så sik­ker grund, at han kun­ne udsen­de ”Nog­le dan­ske melo­di­er omsat til sæk­kepi­be”.
Og man­ge husker, de hør­te ham spil­le i haven. Han hav­de et stort reper­toi­re – og hans sinds­stem­ning afgjor­de val­get. Det var ingen hem­me­lig­hed, at Zie­ler var manio-depres­siv, og spe­ci­elt i de depres­si­ve peri­o­der så han dybt i whisky-flasken.

SORGEN BLEV STØRRE END GLÆDEN
Hans mot­to var, at glæ­den altid er stør­re end sor­gen. Det afspej­le­de sig i de vær­ker i mun­tre far­ver, som han afle­ve­re­de f.eks til Hor­sens sygehus.
Men da han i 1979 miste­de Ben­nie, kun­ne han ikke læn­ge­re leve op til det­te mot­to. De sid­ste fire år af livet gik han mere eller min­dre i opløs­ning som men­ne­ske – og der kom ikke fle­re mun­tre vær­ker fra hans hånd.
Men kig op næste gang du kom­mer i Frisko­lens aula, som han og hans kone for­an­dre­de til en rid­der­sal med split­fa­ner­ne på beg­ge sider.
De røde, gule og hvi­de far­ver er måske ble­vet en smu­le mør­ke­re af tidens tand. Men gaven til lokal­sam­fun­dets rid­de­re – bør­ne­ne – er sta­dig helt unik.

 

.

 

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE BEGYNDER IGEN

San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set, der var aflyst hele for­å­ret p.g.a. Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, begyn­der igen.
Det er den før­ste tirs­dag i hver måned til og med 3. maj 2022. Og det er fra kl. 14 – 16.30

TORSDAGSKLUBBENS PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

DANSKE SENIORER
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

ÆSKEN HOLDER JUL

13. og 14. novem­ber hol­der Æsken på Alrø jule­å­bent før­ste gang. Også d. 20. – 21. og 27. – 28. novem­ber er den åben. Alle dage fra kl. 11 – 16. 

JULEMARKED VED MØLLEN

27. nov, fra 10 – 16 er der jule­mar­ked ved Gyl­ling Mølle


JULEKONCERT

14. dec. kl. 19.30 – jule­kon­cert med Odder Voi­ces i Fal­ling Kirke