KORT NYT

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

En kede­lig sko­le-aula blev ændret til en riddersal

Avis­klip fra indvielsen

Der var trængsel i aula­en, taler, sæk­kepi­bemu­sik og sher­ry i glas­se­ne tors­dag d. 18. maj 1967, da 12 væve­de faner med dyre­mo­ti­ver offi­ci­elt blev over­rakt til sko­len. Faner­ne var teg­net af kunst­ne­ren Mogens Zie­ler, vævet af hans kone, Ben­nie Zie­ler og – ikke at forg­lem­me – betalt af Ny Carls­berg Fonden.
Fle­re jour­na­li­ster og foto­gra­fer fra Odders den­gang fire avi­ser var mødt op, og end­da Køben­hav­ner-avi­sen Poli­ti­ken hav­de fun­det vej.
Faner­ne hæn­ger sta­dig i aula­en på den gam­le cen­tralsko­le, der nu er frisko­le og bør­ne­ha­ve. Seks i hver side af aula­en, som man kan fin­de dem i en rid­der­sal. Og det var net­op det ind­tryk, de skul­le skabe.

LOKALSAMFUNDETS RIDDERE

Man­ge af lokal­sam­fun­dets akti­vi­te­ter har fun­det – og fin­der sted – under fanerne

”For Zie­ler var bør­ne­ne lokal­sam­fun­dets rid­de­re. Der­for skul­le de have rid­der­flag, og moti­ver­ne skul­le sti­mu­le­re deres inter­es­se for både natu­ren og kun­sten”, husker Anne Sop­hie Klar­lund. Hen­des far arbej­de­de hos det arki­tekt­fir­ma, der hav­de teg­net sko­len, og hen­des for­æl­dre var ven­ner med Zieler-parret.
Fla­ge­nes bund er rød og gul – dyre­ne hvi­de, sor­te eller grå. Nog­le af dem optræ­der par­vis, nog­le i flok – og enkel­te som hjor­ten og ræven optræ­der ale­ne. Vi fin­der mus, sneg­le, alli­ker, ugler, kra­ger, gær­des­mut­ter og en flok på 11 små flu­er. Fla­ge­ne har ingen bag­si­der. Men to forsider.
For­fat­te­ren og jour­na­li­sten Lene Møl­ler Jør­gen­sen gik som barn på Cen­tralsko­len. ”Jeg husker fla­ge­ne meget tyde­ligt, og jeg stu­de­re­de dem ind­gå­en­de under mor­gensan­gen”, siger hun.

HUSET MED DE SORTE KATTE
Mogens Zie­ler og hans kone køb­te huset i Son­d­rup i 1946. I begyn­del­sen brug­te de det kun om som­me­ren, men deres ophold blev læn­ge­re og læn­ge­re, og til sid­ste boe­de de i huset hele året. Man­ge husker det far­ve­ri­ge par med de sor­te kat­te, der så hyp­pigt optræ­der på Zie­lers vær­ker. Og de husker Zie­ler kom­me riden­de på den sor­te hest, der var opstal­det i Sondrup.

Ben­nie og ynd­lings­kat­ten Bas.

Det barn­lø­se par var gla­de for besøg af børn. ”Jeg husker ham og Ben­nie som meget var­me, sjove og bega­ve­de men­ne­sker med et stort lege-gen”, for­tæl­ler Anne Sop­hie. ”Jeg har til­bragt utal­li­ge timer i deres hjem med at sid­de og teg­ne, mens de væve­de og male­de. De kun­ne godt lide at have børn i huset, måske for­di de ikke selv hav­de nogen. På en måde var kat­te­ne deres børn. Ynd­lings­kat­ten hed Bas, og da han var ble­vet så gam­mel, at de tro­e­de, at hans sid­ste dag var kom­met, gik Mogens en tur i med ham på armen i haven. Plud­se­lig fløj en kra­ge op fra et træ og skreg så højt, at kat­ten fik et chok og leve­de 3 år mere”.

HORSENS KUNSTMUSEUM
Kat­ten, kvin­den – hans kone Ben­nie – og hesten var Zie­lers ynd­lings­mo­ti­ver. Men også solen og ræven optræ­der hyp­pigt i hans illu­stra­tio­ner af bøger og i de man­ge bil­le­der og bil­ledtæp­per, han afle­ve­re­de til f.eks. sko­ler og hospi­ta­ler. Han skab­te også ”musik­dy­re­ne” – den sto­re mosaik på faca­den af Tivoli’s koncerthus.
Hans vær­ker var tit en blan­ding af det abstrak­te og det meget natur­li­ge. De var figu­ra­ti­ve, sag­de han selv. Men han male­de også man­ge male­ri­er med land­ska­ber – ofte var moti­ver­ne hen­tet omkring Sondrup.
Hvis man vil se fle­re af Zie­lers vær­ker, er Hor­sens Kunst­mu­se­um ste­det. Han teste­men­te­re­de en stor sam­ling til muse­et, og de ind­går i de fle­ste udstillinger.

SÆKKEPIBENS KLAGENDE LYD

Zie­ler opt­rå­d­te ger­ne med sæk­kepi­ben – her i Vejle

Men det er ikke kun for hans man­ge bil­le­der af sor­te heste med flag­ren­de man­ker, smuk­ke kvin­der og ube­reg­ne­li­ge kat­te, han bli­ver husket her på egnen. Man­ge husker også Zie­lers sæk­kepi­be. ”Da jeg var barn og i spej­der­lejr i hyt­ten Olufsborg i Son­d­rup, kom han og spil­le­de sæk­kepi­be ved bålet om afte­nen”, for­tæl­ler Annet­te Præstegaard.
For Mogens Zie­ler var sæk­kepi­ben, som han også spil­le­de på, da Aula­en med de hvi­de væg­ge og trælof­tet blev for­vand­let til en rid­der­sal, en meget seri­øs inter­es­se. Den blev vakt før­ste gang, da han i radio­en hør­te trans­mis­sion fra Georg V’s begra­vel­se i Lon­don i 1936 og Gor­don Hig­hlan­ders piber og trommer.
Han anskaf­fe­de sig et eksem­plar af instru­men­tet, der kun­ne udsen­de den kla­gen­de lyd, og han begynd­te at sam­le på noder til musik for net­op det­te instru­ment. Efter 25 år føl­te han sig på så sik­ker grund, at han kun­ne udsen­de ”Nog­le dan­ske melo­di­er omsat til sæk­kepi­be”.
Og man­ge husker, de hør­te ham spil­le i haven. Han hav­de et stort reper­toi­re – og hans sinds­stem­ning afgjor­de val­get. Det var ingen hem­me­lig­hed, at Zie­ler var manio-depres­siv, og spe­ci­elt i de depres­si­ve peri­o­der så han dybt i whisky-flasken.

SORGEN BLEV STØRRE END GLÆDEN
Hans mot­to var, at glæ­den altid er stør­re end sor­gen. Det afspej­le­de sig i de vær­ker i mun­tre far­ver, som han afle­ve­re­de f.eks til Hor­sens sygehus.
Men da han i 1979 miste­de Ben­nie, kun­ne han ikke læn­ge­re leve op til det­te mot­to. De sid­ste fire år af livet gik han mere eller min­dre i opløs­ning som men­ne­ske – og der kom ikke fle­re mun­tre vær­ker fra hans hånd.
Men kig op næste gang du kom­mer i Frisko­lens aula, som han og hans kone for­an­dre­de til en rid­der­sal med split­fa­ner­ne på beg­ge sider.
De røde, gule og hvi­de far­ver er måske ble­vet en smu­le mør­ke­re af tidens tand. Men gaven til lokal­sam­fun­dets rid­de­re – bør­ne­ne – er sta­dig helt unik.

 

.

 

KALENDER

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser alle klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set i resten af novem­ber og hele decem­ber på grund af Corona-restriktionerne.

SANGEFTERMIDDAGEN AFLYST
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 01. decem­ber er aflyst p.g.a. Corona-situationen

KØB GAVER OG JULEPYNT
Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion i Ørting hol­der åbent 4. dec. fra kl. 13 – 17, 5. dec. fra kl. 10 – 16 og 6. dec. fra 10 – 16. Det er muligt at købe gaver og julepynt. 

SYNG JULEN IND
6. decem­ber kl. 14.00: De ni læs­nin­ger i Ørting Kir­ke. Og bag­ef­ter invi­te­rer menig­heds­råd og Dan­ske Seni­o­rer alle, der har lyst, på gløgg og æbleski­ver i Sognehuset.


MORGENSANGKIRKEN
10. decem­ber kl. 9.30 er der mor­gensang i kir­ken for sid­ste gang i år. Som sæd­van­ligt er der bag­ef­ter mor­genkaf­fe og samvær i Sognehuset. 

HENT DIT JULETRÆ
13. decem­ber mel­lem kl. 15 og kl. 17 kan I hen­te jeres jule­træ ved Ørting Hal­len. Det skal bestil­les sene­st 6. dec. Ring eller send sms til 24679108. Træ­er op til 2 meter koster 150 kr – over 2 meter koster 200 kr. Cafe­te­ri­et er åbent og sæl­ger gløgg/​saftevand og æbleski­ver for 25 kr