KORT NYT

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Tag et trip til­ba­ge til 80’erne – og tjen penge

Der er pen­ge-præ­mi­er til de sjove­ste, de mest ori­gi­na­le eller de grim­me­ste indslag om 80’erne. Og alle for­e­nin­ger, insti­tu­tio­ner og grup­per er invi­te­ret til at del­ta­ge i det optog, der fre­dag d. 03. August kl. 17 åbner Odder byfest for alvor med gang i alle tel­te og andre akti­vi­te­ter. Ene­ste krav er, at de udfol­der kre­a­ti­vi­te­ten og fører alle til­sku­er­ne til­ba­ge til de gen­ken­de­li­ge 80’ere.

MARQUIS DE SADE OG ALEXIS
Det var i det årti i det for­ri­ge århund­re­de Jane Fon­da sko­v­le­de dol­lars ind på de aero­bic-video­er, der ver­den over skul­le få helt almin­de­li­ge kvin­der til at lig­ne Fon­da på den røde løber i Hollywood.

Det var i det årti Anne Lin­net for­ar­ge­de med Marquis de Sade og TV2 for­sik­re­de, at ”rig­ti­ge mænd gider ikke mere vrøvl – ikke fle­re blø­de menin­ger og over­flø­dig snak”. Og det var i dét årti TV-seri­en Dol­lars kom til Dan­mark, og vi søn­dag efter søn­dag om efter­mid­da­gen kun­ne føl­ge Joan Coll­ins som den intri­gan­te Alexis.

MATADOR OG DIRTY DANCING
Men vi kun­ne også i bio­gra­fer­ne føl­ge Indi­a­na Jones i Temp­lets for­ban­del­se og i jag­ten på den for­s­vund­ne skat. Og se Schwarze­neg­ger i The Ter­mi­na­tor. For dem der vil­le noget helt andet, fik vi ”Dir­ty Dancing”.
Men det var også i det årti de sid­ste 12 afsnit af Mata­dor blev sendt – og hele lan­det ikke min­dre end to gan­ge kun­ne se alle 24 afsnit genud­sendt og igen ople­ve Fr Fer­nan­do Møg­he og hen­des for­ku­e­de dat­ter, gri­se­hand­le­ren og alle de andre, som dan­sker­ne kom til at ken­de bed­re end deres egen fami­lie – og ældre Odder-bebo­e­re kun­ne udpe­ge byens ”gam­le fami­li­er” og for­ret­nin­ger og pas­se dem ind i Matador-universet.

BRUG FANTASIEN
Ninja Turt­les kom op fra New Yor­ks klo­a­ker og drog ud for at bekæm­pe alver­dens ond­skab. BZ-bevæ­gel­sen huse­re­de – dog ikke i Odder – og pun­ker­ne kom på banen med liv­stræt­te kunst­ne­re og rin­ge i næser, ører og mund.
Brug fan­ta­si­en – og bør­ne­ha­ven eller seni­o­r­klub­ben vil få mulig­hed for at vin­de den præ­mie, der kan beta­le for den næste udflugt. Par­ti­for­e­nin­ger og byrå­dspo­li­ti­ke­re kan vise væl­ger­ne, at de også rum­mer humor – og måske end­da tje­ne på det. Pen­ge og vælgere.
Det er nød­ven­digt at til­mel­de sig til opto­get. Det er nemt. Send en mail til DUI.​BYFEST@​gmail.​dk

 

 

 

KALENDER

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser alle klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set i resten af novem­ber og hele decem­ber på grund af Corona-restriktionerne.

SANGEFTERMIDDAGEN AFLYST
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 01. decem­ber er aflyst p.g.a. Corona-situationen

KØB GAVER OG JULEPYNT
Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion i Ørting hol­der åbent 4. dec. fra kl. 13 – 17, 5. dec. fra kl. 10 – 16 og 6. dec. fra 10 – 16. Det er muligt at købe gaver og julepynt. 

SYNG JULEN IND
6. decem­ber kl. 14.00: De ni læs­nin­ger i Ørting Kir­ke. Og bag­ef­ter invi­te­rer menig­heds­råd og Dan­ske Seni­o­rer alle, der har lyst, på gløgg og æbleski­ver i Sognehuset.


MORGENSANGKIRKEN
10. decem­ber kl. 9.30 er der mor­gensang i kir­ken for sid­ste gang i år. Som sæd­van­ligt er der bag­ef­ter mor­genkaf­fe og samvær i Sognehuset. 

HENT DIT JULETRÆ
13. decem­ber mel­lem kl. 15 og kl. 17 kan I hen­te jeres jule­træ ved Ørting Hal­len. Det skal bestil­les sene­st 6. dec. Ring eller send sms til 24679108. Træ­er op til 2 meter koster 150 kr – over 2 meter koster 200 kr. Cafe­te­ri­et er åbent og sæl­ger gløgg/​saftevand og æbleski­ver for 25 kr