KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire. 

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km. 

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting. 

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler. 

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab. 

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde. 

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for. 

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger. 

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Fæl­les pres bety­der, at Rot­te­hul­let i Amstrup nu kan erstat­tes af grønt område

Brand­dam­men, der giver hus­ly til rot­ter og myg, skal ned­læg­ges og erstat­tes af et grønt områ­de med bor­de, bæn­ke og blom­ster, som bebo­er­ne i lands­by­en Amstrup kan have glæ­de af.

Det har stå­et på bebo­er­nes ønske­li­ste siden 2010. Men alle for­søg stød­te mod en mur. Så var vand­spej­let mere end 100 kva­drat­me­ter, og der­for kun­ne det iføl­ge natur­be­skyt­tel­ses­lo­ven ikke ned­læg­ges. Så hav­de brand­dam­men gan­ske vist intet naturind­hold, men alli­ge­vel mang­le­de erstat­nings-vand­hul og så var brand­dam­mens ejer­skab hel­ler ikke afkla­ret. Bud­ska­bet fra afde­lin­gen for tek­nik og mil­jø var alt­så: Tag det roligt, rot­ter. I bli­ver ikke smidt ud. (Her kan du læse, hvor­dan bor­ger­øn­sker kan druk­nes i lang­som­me­lig­hed og bureau­kra­ti).

Den røde cir­kel viser, hvor brand­dam­men er

Men nu ser det langt om læn­ge ud til at lyk­kes. I hvert fald skal udval­get for Miljø‑, Tek­nik- og Kli­ma på mødet 10. august behand­le for­sla­get om at ned­læg­ge den 235 kva­drat­me­ter sto­re brand­dam. For­valt­nin­gen indstil­ler, at ”ansøg­ning om dip­sen­sa­tion til at ned­læg­ge brand­dam­men i møde­kom­mes. Det­te på betin­gel­se af, at der etab­le­res et eller to nye vand­hul­ler med et sam­let vand­spejl på mini­mum 500 m² i nær­he­den, med mulig­hed for bed­re naturkvalitet”.

Hvor­for der skal udgra­ves to nye vand­hul­ler på mini­mum 500 m² til erstat­ning for en brand­dam på 235 kva­drat­me­ter uden natur­vær­di, mel­der histo­ri­en ikke noget om.

TERRIEREN OG LOKALRÅDET

At det nu langt om læn­ge ser ud til, at rot­te­hul­let kan bli­ve ned­lagt, skyl­des ikke mindst, at lokal­rå­det sid­ste efter­år og kom­mu­nal­be­sty­rel­ses­med­lem John Rosen­høj, der bor i Amstrup, gik sam­men for at få brand­dam­men omdan­net til et rekre­a­tivt områ­de til gavn for lands­by­ens bebo­e­re og de van­dre- og cykel­turi­ster, der kom­mer til det smuk­ke natu­r­om­rå­de omkring Amstrup. 

John Rosen­høj – kendt som en ter­ri­er, der bider sig fast

John Rosen­høj, der er kendt som ter­ri­e­ren, der bider sig fast i de pro­ble­mer, han tager fat på,  kon­tak­te­de Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard – vil I læg­ge jord til et erstat­nings-vand­hul. Og ikke ale­ne vil­le de. Søren Kvist til­bød også at gra­ve det ud, så det vil­le kun koste leje af gra­ve­ma­ski­ne et par dage plus diesel.

Brand­by­ge­gaard har alle­re­de udgra­vet en stor sø på 3000 kva­drat­me­ter, som har til­truk­ket en mas­se dyr.

Lokal­rå­det har fået dan­net et grønt part­ner­skab sam­men med bebo­e­re i Amstrup, Dan­marks Natur­fred­nings­for­e­ning, Fril­ufts­rå­det og Odder kom­mu­ne.
Part­ner­ska­ber søger 50.000 kr fra kom­mu­nens bio­di­ver­sits­pul­je til at kom­me i gang med pro­jek­tet. Også den ansøg­ning indstil­ler for­valt­nin­gen at udval­get for Miljø‑, Tek­nik- og Kli­ma imødekommer.

Få hund­re­de meter fra Rot­te­hul­let har Brand­by­ge­gaard alle­re­de etab­le­ret en hel ny sø med “naturind­hold”

Alt i alt: Brand­by­ge­gaard yder end­nu et bidrag til leve­ste­der for insek­ter, fug­le, kryb­dyr, pat­te­dyr og plan­ter. Bebo­er­ne i Amstrup får et fæl­les rekre­a­tivt områ­de og de man­ge van­dre- og cykel­turi­ster vil få et sted, hvor de kan gøre ophold på turen.

Nu mang­ler så brand­dam­men i Fal­ling at bli­ve ned­lagt eller ren­set op.


KALENDER

NYE PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for efter­å­rets og vin­te­r­ens akti­vi­te­ter i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter. 

FÆLLESSANGERNE

Fra tirs­dag d. 05. sep­tem­ber kl. 14 er der igen fæl­les­sang i Sog­ne­hu­set den før­ste tirs­dag i hver måned. Orga­nist Niels Peder sid­der ved kla­ve­ret, og Flem­m­ing Grove syn­ger for. Tag kaf­fe med.

BORGERMØDE

Lokal­rå­det ind­kal­der til bor­ger­mø­de 04. okto­ber kl. 19 hos Dine­sens - det tid­li­ge­re for­sam­lings­hus i Fal­ling. Ene­ste punkt på dags­or­de­nen er den vars­le­de luk­ning af Han­dels­plad­sen i Ørting.

U(HYGGE) I ØRTING HALLEN

lør­dag den 07. okto­ber arran­ge­rer ØFUG og Ørting Hal­len tid­lig Hal­lowe­en for børn og barn­li­ge sjæ­le. Læs mere om arran­ge­men­tet i Lokalposten.

SPISEVENNER

mødes igen 10. okto­ber kl. 12 i Ørting Hal­lens Café. Til­mel­ding sene­st 6. oktober.

MORGENSANG OG MORGENKAFFE

Mor­gensan­gen begyn­der i kir­ken 12. okto­ber kl. 09.30 og efter en halv times tid, er der kaf­fe og rundstyk­ker i sog­ne­hu­set. Alle fra Fjord­pa­sto­ra­tet kan være med. Og kni­ber det med at kom­me til Bils­bæ­kvej i Ørting, er det muligt at bestil­le gra­tis kir­ke­bil på tlf. 4848 4848. Det skal gøres halvan­den time før ønsket afgang. Hjem igen kører bilen også.